01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 27/11/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services d'assurance vie

2018/S 228-522402 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
27/11/2018 S228  - - Services - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Katowice: Services d'assurance vie 2018/S 228-522402 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses GÛrno?l?skie Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Paw?a II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. MedykÛw 16 Katowice 40-752 Pologne Point(s) de contact: Ewelina Tylec-Sojka TÈlÈphone: +48 322071645 Courriel: zp@gczd.katowice.pl Fax: +48 322071546 Code NUTS: PL22A Adresse(s) internet: Adresse principale: www.gczd.katowice.pl www.gczd.katowice.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Us?uga grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikÛw oraz cz?onkÛw rodzin pracownikÛw GÛrno?l?skiego Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Paw?a II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ?l?skiego NumÈro de rÈfÈrence: 230/2018/N/Katowice
II.1.2) Code CPV principal 66511000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest grupowe ubezpieczenie na ?ycie pracownikÛw oraz cz?onkÛw rodzin pracownikÛw GÛrno?l?skie Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Paw?a II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
   2.  Zamawiaj?cy nie gwarantuje, ?e wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz cz?onkowie rodzin pracownikÛw Zamawiaj?cego przyst?pi do grupowego ubezpieczenia na ?ycie.
   3.  W ci?gu trwania umowy mog wyst?pi zmiany w ilo?ci osÛb ubezpieczonych.
   4.  Je?eli pracownik lub cz?onek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do op?acania za nich sk?adki ubezpieczeniowej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 66511000
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exÈcution:
Nazwa: GÛrno?l?skie Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Paw?a II Samodzielny Publiczny Szpital Klinicznynr 6 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego, adres siedziby: ul. MedykÛw 16, 40-752 Katowice, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest grupowe ubezpieczenie na ?ycie pracownikÛw oraz cz?onkÛw rodzin pracownikÛw GÛrno?l?skie Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Paw?a II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.
   2.  Zamawiaj?cy nie gwarantuje, ?e wszyscy zatrudnieni pracownicy oraz cz?onkowie rodzin pracownikÛw Zamawiaj?cego przyst?pi do grupowego ubezpieczenia na ?ycie.
   3.  W ci?gu trwania umowy mog wyst?pi zmiany w ilo?ci osÛb ubezpieczonych.
   4.  Je?eli pracownik lub cz?onek rodziny pracownika zrezygnuje z ubezpieczenia, Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do op?acania za nich sk?adki ubezpieczeniowej.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: warunki ubezpieczenia / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? skorzystania z prawa opcji polegaj?ce na automatycznym przed?u?eniu umowy na okres 24 m-ce na takich samych warunkach jak zawarte wcze?niej umowy. Je?eli Zamawiaj?cy nie z?o?y Ubezpieczycielowi w terminie 6 miesi?cy przed zako?czeniem umowy o?wiadczenia o nieskorzystaniu z prawa opcji umowa ulega automatycznie przed?u?eniu na kolejny okres.
   2.  O?wiadczenie, o ktÛrym mowa w ust. 1 Zamawiaj?cy z?o?y ubezpieczycielowi w formie pisemnej pod rygorem niewa?no?ci.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2018/S 180-408204
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Us?uga grupowego ubezpieczenia na ?ycie pracownikÛw oraz cz?onkÛw rodzin pracownikÛw GÛrno?l?skiego Centrum Zdrowia Dziecka im. ?w. Jana Paw?a II Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 6 ?l?skiego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Uzasadnienie faktyczne: cena jedynej z?o?onej w post?powaniu oferty przewy?sza kwot?, ktÛr Zamawiaj?cy przeznaczy na sfinansowanie zamÛwienia. Uzasadnienie prawne: art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 A Warszawa 02-676 Pologne
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17 A Warszawa 02-676 Pologne
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
23/11/2018
 
 
C L A S S E    C P V
66511000 - Services d'assurance vie