Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document :
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de création architecturale

2020/S 68-162447  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Modification d'un marché /d'une concession en cours - Procédure négociée sans mise en concurrence Pologne-Katowice: Services de création architecturale 2020/S 068-162447 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Akademia Muzyczna im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Numéro national d'identification: PL Adresse postale: ul. Zacisze 3 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Code postal: 40-025 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Wójtowicz Courriel: zamowienia@am.katowice.pl Téléphone: +48 327792111 Fax: +48 327792124 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.am.katowice.pl www.am.katowice.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Wykonanie wielobran?owej dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania: Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach Numéro de référence: ZP/AM/10/2019
II.1.2) Code CPV principal 71220000
II.1.3) Type de marché Services
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71247000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exécution:
miasto Katowice
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
 
1.Przedmiotem zamówienia s us?ugi polegaj?ce na sporz?dzeniu szczegó?owego opracowania pracy konkursowej jako przedmiotu zamówienia pokonkursowego, tj. sporz?dzenia wielobran?owej, kompletnej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej i przeniesienie do niej praw autorskich.
   2.  Przedmiot zamówienia obejmuje równie nadzór autorski nad opracowan dokumentacj projektow?.
   3.  Przedmiotem pokonkursowego zamówienia jest sporz?dzenie wielobran?owego kompletnego projektu budowlanego i kompletnej projektowej dokumentacji wykonawczej dla zadania inwestycyjnego "Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach" (dalej zadania) wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktur techniczn uzbrojenia terenu.
II.2.7) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/11/2020
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
 
 
Section IV: Procédure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marché relatif au présent marché Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 044-104760
 
 
Section V: Attribution du marché/de la concession
Marché nº: ZP/AM/10/2019
V.2) Attribution du marché/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marché/de la décision d'attribution de la concession:
26/02/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marché/la concession a été attribué(e) à un groupement d'opérateurs économiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SLAS/Mariusz Komraus - lider konsorcjum Adresse postale: ul. W?adys?awa Jagie??y 35A/11 Ville: Siemianowice ?l?skie Code NUTS: PL22A Code postal: 41-106 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SLAS/Aleksander Bednarski Adresse postale: ul. Hermana Wróbla 6A/11 Ville: Siemianowice ?l?skie Code NUTS: PL22A Code postal: 41-100 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marché: 2 611 839.84 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17 A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (ul. Post?pu 17a, 02-676 Warszawa, POLSKA) w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?a przes?ana w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane winny sposób.
   3.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 2 powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat après les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 71220000
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s) 71247000
VII.1.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exécution:
miasto Katowice
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi polegaj?ce na sporz?dzeniu szczegó?owego opracowania pracy konkursowej jako przedmiotu zamówienia pokonkursowego, tj. sporz?dzenia wielobran?owej, kompletnej dokumentacji technicznej projektowo-kosztorysowej i przeniesienie do niej praw autorskich.
   2.  Przedmiot zamówienia obejmuje równie nadzór autorski nad opracowan dokumentacj projektow?.
   3.  Przedmiotem pokonkursowego zamówienia jest sporz?dzenie wielobran?owego kompletnego projektu budowlanego i kompletnej projektowej dokumentacji wykonawczej dla zadania inwestycyjnego "Budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach" (dalej "zadania") wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastruktur techniczn uzbrojenia terenu.
VII.1.5) Durée du marché, accord-cadre, système d'acquisition dynamique ou concession Fin: 30/11/2020
VII.1.6) Informations sur le montant du marché/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot/de la concession: 2 611 839.84 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SLAS/Mariusz Komraus - lider konsorcjum Adresse postale: ul. W?adys?awa Jagie??y 35A/11 Ville: Siemianowice ?l?skie Code NUTS: PL22A Code postal: 41-106 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: SLAS/Aleksander Bednarski Adresse postale: ul. Hermana Wróbla 6A/11 Ville: Siemianowice ?l?skie Code NUTS: PL22A Code postal: 41-100 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et étendue des modifications (avec indication des éventuels changements préalablement apportés au contrat):
Zmiana terminu wykonania opracowania koncepcji pokonkursowej dla celów uzgodnienia rozwi?za projektowych, oraz dla celów pozyskania zapewnie i warunków technicznych dostawy oraz odbioru mediów. W § 3 ust. 1 lit. a) umowy by?o wskazanie na termin: "w terminie miesi?ca od podpisania Umowy zostanie wykonane opracowanie koncepcji pokonkursowej (3 egz.) dla celów uzgodnienia rozwi?za projektowych, uwzgl?dniaj?cej ewentualne zalecenia S?du Konkursowego, o których mowa w § 1 ust. 1 i sugestie Zamawiaj?cego oraz dla celów pozyskania zapewnie i warunków technicznych dostawy oraz odbioru mediów". Tre? § 3 ust. 1 lit. a) umowy zmieniono na: "w terminie do dnia 16 kwietnia 2020 r. zostanie wykonane opracowanie koncepcji pokonkursowej (3 egz.) dla celów uzgodnienia rozwi?za projektowych, uwzgl?dniaj?cej ewentualne zalecenia S?du Konkursowego, o których mowa w I ust. I i sugestie Zamawiaj?cego oraz dla celów pozyskania zapewnie i warunków technicznych dostawy oraz odbioru mediów".
VII.2.2) Raisons de la modification Besoin de travaux, services ou fournitures supplémentaires du titulaire/concessionnaire initial [article 43, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point b), de la directive 2014/25/UE] Description des raisons économiques ou techniques et des inconvénients ou de l'augmentation des coûts empêchant un changement de titulaire:
Aneks reguluje zmian terminu okre?lonego w § 3 ust. 1 pkt a) umowy nr ZP/AM/10/2019 o wykonanie wielobran?owej dokumentacji projektowej i sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania: budowa nowego obiektu Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach. Zmiana terminu, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt a) umowy zwi?zana jest z og?oszeniem na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej stanu pandemii zwi?zanego z rozprzestrzeniaj?cym si koronawirusa (COVID-19), którego Zamawiaj?cy na etapie post?powania z wolnej r?ki nie by w stanie przewidzie (wprowadzenie aktów prawnych ograniczaj?cych funkcjonowanie Zamawiaj?cego i Wykonawcy). Z uwagi na powy?sze, Zamawiaj?cy podjad decyzj o konieczno?ci zmiany terminu wykonania przez Wykonawc opracowania koncepcji pokonkursowej do dnia 16 kwietnia 2020 r.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisée du marché avant les modifications (prenant en compte les éventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antérieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'État membre concerné) Valeur hors TVA: 2 611 839.84 PLN Montant total du marché après les modifications Valeur hors TVA: 2 611 839.84 PLN
 
 
C L A S S E    C P V
71220000 - Services de création architecturale 
71247000 - Supervision des travaux de construction