Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/11/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Services de dÈneigement

2022/S 225-648325  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
22/11/2022 S225 Pologne-Katowice: Services de dÈneigement 2022/S 225-648325 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad ul. Wronia 53, 00-874 Warszawa, Prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja DrÛg Krajowych i Autostrad Oddzia? w Katowicach NumÈro national d'identification: REGON: 01751157500050 Adresse postale: ul. My?liwska 5 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-017 Pays: Pologne Point(s) de contact: Natalia Szymura Courriel: nszymura@gddkia.gov.pl TÈlÈphone: +48 322586281 Fax: +48 322598710 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl/ Adresse du profil díacheteur: http://www.gddkia.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur MinistËre ou toute autre autoritÈ nationale ou fÈdÈrale, y compris leurs subdivisions rÈgionales ou locales
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Zarz?dzanie drogami krajowymi
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ca?oroczne utrzymanie drÛg krajowych zarz?dzanych przez GDDKiA Oddzia? w Katowicach, Rejon w Zawierciu z/s w O?arowicach NumÈro de rÈfÈrence: O/KA.D-3.2421.3.2022
II.1.2) Code CPV principal 90620000 Services de dÈneigement
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: us?uga polegaj?ca na ca?orocznym wykonywaniu us?ug i robÛt budowlanych, na drogach: OD Wojkowice Ko?cielne: S1, S86, DK1, DK78 i DK78B, DK86, DK91, DK94; OD Szczekociny: DK46, DK78, administrowanych przez Rejon w Zawierciu z/s w O?arowicach, z zakresu: bie??cego utrzymania drÛg (BUD), zimowego utrzymania drÛg (ZUD), bie??cego utrzymania czysto?ci na obiektach in?ynierskich (BUM).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 95 915 032.07 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45232410 Travaux d'assainissement 45233142 Travaux de rÈparation de routes 45233150 Ouvrages de modÈration du trafic 45233220 Travaux de revÍtement de routes 45233221 Travaux de marquage routier 45233222 Travaux de pavage et de resurfaÁage de chaussÈes 45233280 Pose de barriËres routiËres 45442121 Travaux de peinture de structures 50232100 Services d'entretien de l'Èclairage public 63712710 Services de surveillance de la circulation routiËre 77211400 Services d'abattage d'arbres 77310000 RÈalisation et entretien d'espaces verts 90470000 Services de curage des Ègouts 90910000 Services de nettoyage
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Polska, wojewÛdztwo ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest: us?uga polegaj?ca na ca?orocznym wykonywaniu us?ug i robÛt budowlanych, na drogach: OD Wojkowice Ko?cielne: S1, S86, DK1, DK78 i DK78B, DK86, DK91, DK94 OD Szczekociny: DK46,DK78, administrowanych przez Rejon w Zawierciu z/s w O?arowicach, z zakresu: bie??cego utrzymania drÛg (BUD), zimowego utrzymania drÛg (ZUD), bie??cego utrzymania czysto?ci na obiektach in?ynierskich (BUM). Przedmiot zamÛwienia obejmuje wykonywanie prac (okre?lonych w Grupach Prac) ca?orocznego w tym zimowego i bie??cego utrzymania drÛg w szczegÛlno?ci: a) z Grup Prac 1-9: - utrzymania nawierzchni drÛg, - utrzymania poboczy i pasÛw rozdzia?u, - utrzymania korpusu drogi, - utrzymania odwodnienia, - utrzymania chodnikÛw i ?cie?ek rowerowych, - utrzymania oznakowania, - utrzymania urz?dze? bezpiecze?stwa ruchu, - utrzymania estetyki znakÛw, elementÛw bezpiecze?stwa ruchu oraz pasa drogowego, - utrzymania urz?dze? wspomagaj?cych; b) z Grup Prac 10a, 10b i 10c: - zimowego utrzymania drÛg; c) z Grupy Prac 11: - Zarz?dzania Kontraktem d) z Grupy Prac 12: - utrzymania czysto?ci na obiektach in?ynierskich.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Emisja spalin / PondÈration: 30 CritËre de qualitÈ - Nom: Kwalifikacje zawodowe personelu / PondÈration: 10 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 041-106575
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/11/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: US?UGI TRANSPORTOWO DROGOWO MOSTOWE JAN OPITEK NumÈro national d'identification: REGON 270585037 Adresse postale: ul. Wo?odyjowskiego 33 Ville: Che?m ?l?ski Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-403 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 81 959 153.09 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 95 915 032.07 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Grupa prac nr 1 ñ 10 oraz nr 12
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587701 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej okre?lone w Dziale IX ustawy Pzp. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15) ustawy Pzp oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia w tym na projektowane postanowienia umowy oraz na zaniechanie czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie powinno zawiera? informacje, o ktÛrych mowa w art. 516 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym.
   5.  Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i? Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu nale?y przes?a? za po?rednictwem Platformy. Po zg?oszeniu do post?powania nale?y w zak?adce ÑPost?powaniaî, wybra? ÑMoje post?powaniaî a nast?pnie wybra? niniejsze post?powanie oraz korzystaj?c z zak?adki ÑPytania/informacjeî, polecenie ÑNowe/wys?aneî i nast?pnie ÑDodaj pytanie/ komentarzî przekaza? tre?? odwo?ania lub za??czy? pliki.
   6.  Terminy wniesienia odwo?ania: 1) Odwo?anie wnosi si? w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?ycie ?rodkÛw komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?a przekazana w inny sposÛb; 2) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia, wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na Platformie; 3) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt. 1) i 2) powy?ej wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. 4) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a? Wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie pÛ?niej ni? w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia;
   7.  SzczegÛ?owe zasady post?powania po wniesieniu odwo?ania, okre?laj? stosowne przepisy Dzia?u IX ustawy Pzp.
   8.  Na orzeczenie Krajowej Izby Odwo?awczej, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do S?du Okr?gowego w Warszawie ñ s?du zamÛwie? publicznych.
   9.  Skarg? wnosi za po?rednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Krajowej Izby Odwo?awczej lub postanowienia Prezesa izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23.11.2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem. 10. Od wyroku s?du lub postanowienia ko?cz?cego post?powanie w sprawie przys?uguje skarga kasacyjna do S?du Najwy?szego.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych - Biuro Odwo?a? Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
17/11/2022 Ca?oroczne utrzymanie drÛg krajowych zarz?dzanych przez GDDKiA Oddzia? w Katowicach, Rejon w Zawierciu z/s w O?arowicach 22/11/2022 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
45232410 - Travaux d'assainissement 
45233142 - Travaux de réparation de routes 
45233150 - Ouvrages de modération du trafic 
45233220 - Travaux de revêtement de routes 
45233221 - Travaux de marquage routier 
45233222 - Travaux de pavage et de resurfaçage de chaussées 
45233280 - Pose de barrières routières 
45442121 - Travaux de peinture de structures 
50232100 - Services d'entretien de l'éclairage public 
63712710 - Services de surveillance de la circulation routière 
77211400 - Services d'abattage d'arbres 
77310000 - Réalisation et entretien d'espaces verts 
90470000 - Services de curage des égouts 
90620000 - Services de déneigement 
90910000 - Services de nettoyage