Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 22/05/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis en cas de transparence ex ante volontaire
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de dÈveloppement de logiciels

2020/S 99-238114  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 22/05/2020 S99 Services - Avis en cas de transparence ex ante volontaire - ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrence Pologne-Katowice: Services de dÈveloppement de logiciels 2020/S 099-238114 Avis en cas de transparence ex ante volontaire Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Biblioteka ?l?ska NumÈro national d'identification: 276878007 Adresse postale: pl. Rady Europy 1 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Code postal: 40-021 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ma?gorzata Szcz??niak Courriel: przetargi@bs.katowice.pl TÈlÈphone: +48 32-20-83-875 Fax: +48 32-20-83-720 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bs.katowice.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska www.bs.katowice.pl https://platformazakupowa.pl/pn/bibliotekaslaska
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale Loisirs, culture et religion
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja ?l?skiej Biblioteki Cyfrowej NumÈro de rÈfÈrence: DDB.201.3.2020
II.1.2) Code CPV principal 72262000
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem negocjacji jest modernizacja posiadanego przez Zamawiaj?cego oprogramowania ?l?skiej Biblioteki Cyfrowej, tj. oprogramowanie dLibra wersja
   6. 2.6, jakie Zamawiaj?cy u?ywa na podstawie umowy licencyjnej nr 190/PCSS/2006 z dnia 27 lipca 2006 r., z pÛzn. zmianami
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 932 520.32 EUR
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem negocjacji jest modernizacja posiadanego przez Zamawiaj?cego oprogramowania ?l?skiej Biblioteki Cyfrowej, tj. oprogramowanie dLibra wersja
   6. 2.6, jakie Zamawiaj?cy u?ywa na podstawie Umowy licencyjnej nr 190/PCSS/2006 z dnia 27 lipca 2006 r., z pÛzn. zmianami. Uzasadnienie udzielenia zamÛwienia IV.1.1 ñ ci?g dalszy. Zmiana obecnie stosowanego systemu dLibra na inny system do zarz?dzania bibliotek cyfrow by?aby trudna technicznie i organizacyjnie, czasoch?onna, kosztowna i zwi?zana by?aby z d?ugotrwa?ym wy??czeniem ?BC z u?ytkowania przez czytelnikÛw, do czego Zamawiaj?cy nie mo?e dopu?ci?. Z?o?ono? systemu, migracja du?ej bazy danych (obiektÛw cyfrowych i metadanych) ?BC licz?cej ponad 378 906 obiektÛw cyfrowych do nowego, ca?kowicie innego systemu, jest operacj czasoch?onn i mo?e w efekcie spowodowa problemy z prawid?owym indeksowaniem, przeszukiwaniem zasobu i wy?wietlaniem obiektÛw cyfrowych przez u?ytkownikÛw ko?cowych. Ka?dy plik powi?zany z obiektem cyfrowym ma unikalny adres internetowy, jego zachowanie w niezmienionej formie jest kluczowe, ze wzgl?du na funkcjonowanie licznych odno?nikÛw do wielu dokumentÛw prezentowanych w ?BC z poziomu innych zewn?trznych serwisÛw internetowych (kolekcji cyfrowych), w tym cytowa do ?rÛde w pracach naukowych. Zmiana oprogramowania obs?uguj?cego ?BC powi?zana b?dzie ze zmian adresÛw internetowych poszczegÛlnych rejestrowanych w zasobie cyfrowym obiektÛw/dokumentÛw, co b?dzie bardzo niekorzystne dla Zamawiaj?cego i u?ytkownikÛw ?BC. Spowoduje te konieczno? poprawiania linkÛw do zasobÛw cyfrowych ?BC w zewn?trznych serwisach internetowych, co przy tej skali odwo?a jest praktycznie niewykonalne.Stosowanie innego, ni dLibra oprogramowania znacz?co utrudni uczestniczenie ?BC w Federacji Bibliotek Cyfrowych, ktÛra to organizacja jest agregatorem danych cyfrowych bibliotek i innych podmiotÛw (u?ytkownikÛw systemu dLibra). Federacja Bibliotek Cyfrowych prowadzi serwis internetowy umo?liwiaj?cy jednoczesne przeszukiwanie zasobÛw wszystkich bibliotek cyfrowych w Polsce stosuj?cych system dLibra. Dzi?ki agregacji danych przez Federacj mo?liwe jest prezentowanie zasobÛw systemu dLibra (w tym ?BC) w Europeanie ñ najwi?kszej europejskiej bibliotece cyfrowej. Daje to mo?liwo? prezentacji i promocji dziedzictwa kulturowego na du? skal w najwi?kszym europejskim portalu tego typu. WybÛr innego systemu ni dLibra przez Zamawiaj?cego znacz?co utrudni uczestniczenie Zamawiaj?cego w projektach Federacji Bibliotek Cyfrowych oraz w Europeanie z powodu konieczno?ci wdro?enia ponownej agregacji (wdro?enie protoko?Ûw wymiany danych oraz ich synchronizacj?) zasobÛw ?BC. Za?o?eniem zadania przewidzianego przez Zamawiaj?cego w projekcie dofinansowanym ze ?rodkÛw EFRR jest modernizacja obecnie stosowanego systemu dLibra obs?uguj?cego ?BC poprzez dostaw i wdro?enie nowych wersji dla modu?u obs?ugi ?cie?ki digitalizacyjnej, modu?u d?ugoterminowej archiwizacji z za?o?eniami standardu OAIS (ISO 14721:2012), modu?u obs?uguj?cego serwis WWW ?l?skiej Biblioteki Cyfrowej, modu?u do obs?ugi cyfrowej czytelni ?BC oraz modu?u zarz?dzaj?cego dost?pno?ci zasobÛw ?BC, w tym plikÛw archiwalnych. Docelowo, w perspektywie ca?ego projektu elementem migracji b?dzie rÛwnie konwersja formatÛw prezentacyjnych cz??ci obiektÛw z formatu DjVu do formatu PDF. Wszystkie obecne obiekty cyfrowe oraz wytworzone w ramach tego projektu maj zosta udost?pnione poprzez zmodernizowan ?BC. Ponadto, w ramach projektu, licencja na oprogramowanie, z ktÛrego obecnie korzysta Biblioteka ?l?ska w ramach ?BC zostanie rozszerzona o prawo dost?pu do kodu ?rÛd?owego i prawo modyfikacji tego kodu na w?asne potrzeby Biblioteki ?l?skiej, co pozwoli Zamawiaj?cemu na wykonywanie rozwoju i modyfikacji ?BC si?ami w?asnymi lub przy pomocy stron trzecich.
II.2.5) CritËres díattribution
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSL.02.01.00-24-024F/17-00 Projekt uzyska dofinansowanie ze ?rodkÛw finansowych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ?l?skiego na lata 2014ñ2020. Dzia?anie
   2. 1 Wsparcie rozwoju cyfrowych us?ug publicznych.
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure nÈgociÈe sans publication prÈalable Explication:
Instytucj?, ktÛra jest wy??cznym posiadaczem pe?ni maj?tkowych praw autorskich do oprogramowania dLibra w ?BC, oraz ma uprawnienia wy??czne do sprzeda?y oprogramowania jest Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk. Organizacja posiada pe?ne maj?tkowe prawa autorskie i jako autor prawo do dokonywania zmian w oprogramowaniu, jest wy??cznym dysponentem autoryzowanych us?ug serwisu i aktualizacji systemu stosownie do tre?ci przepisÛw ustawy, polegaj?cych na ochronie kodÛw ?rÛd?owych systemu. Powy?sze zapisane jest w umowie zawartej pomi?dzy stronami na zakup licencji systemu dLibra na czas nieokre?lony z prawem do jego u?ytkowania. Zawarta umowa nie zezwala B bez zgody PCSS na wprowadzanie jakichkolwiek innych zmian w systemie, rozwijanie systemu czy przekazywanie no?nikÛw z systemem, samego systemu czy jego kodu osobie trzeciej. Niespotykane jest zezwolenie producenta oprogramowania na ingerencj osÛb trzecich w kod ?rÛd?owy przy zachowaniu gwarancji prawid?owego dzia?ania systemu ze strony producenta, tym bardziej ?e oprogramowanie obejmowane jest coroczn polis serwisow?. Skutkiem udzielania uprawnie do modyfikacji by?oby ponoszenie przez producenta oraz u?ytkownika systemu ogromnego ryzyka awarii, spowodowanych ingerencj w kody ?rÛd?owe systemu, ktÛre mÛg?by doprowadzi do d?ugotrwa?ych przerw w dzia?alno?ci u?ytkownikÛw tych systemÛw.Umowa zawarta pomi?dzy B a PCSS na zakup systemu dLibra nie daje mo?liwo?ci powierzenia zak?adanej we wniosku o dofinansowanie modernizacji ?l?skiej Biblioteki Cyfrowej, innemu podmiotowi bez zgody PCSS. B zwrÛci?a si do autora systemu z pro?b o mo?liwo? nabycia licencji niewy??cznej do kodÛw, co umo?liwi?oby modernizacj systemu przez B lub podmiot wy?oniony w post?powaniu konkurencyjnym. Jednak PCSS nie wyrazi na to zgody. Tym samym jedyn alternatyw jest wymiana systemu na nowy, lecz takie rozwi?zanie jest trudne do przyj?cia przez B?. Koszt finansowy, techniczny jak i organizacyjny takiej operacji znacznie przewy?sza planowane w bud?ecie projektu koszty. Nale?y zwrÛci uwag na wyrok NSA z
   7. 12.2016 r. (II GSK 4144/16) s?d zwrÛci uwag na dwie zasadnicze kwestie. Po pierwsze podniÛs?, ?e w celu udzielenia zamÛwienia na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit. b Pzp konieczne jest spe?nienie dwÛch przes?anek ñ istnienie praw wy??cznych oraz jednego podmiotu zdolnego do realizacji zamÛwienia, pomi?dzy ktÛrymi musi zachodzi zwi?zek przyczynowo-skutkowy. Stosuj?c si do powy?szego, w przedmiotowym zadaniu zachodz powy?sze okoliczno?ci, poniewa wy??czno? autorskich praw maj?tkowych i pokrewnych posiada PCSS. Druga z kwestii, dotyczy poddania ocenie dzia?a Zamawiaj?cego. Chodzi o ustalenie, czy czynno? zawarcia umowy w okre?lonym brzmieniu, ktÛre przyczyni?o si do udzielenia zamÛwienia w trybie z wolnej r?ki, mia?o na celu obej?cie prawa. S?d wskaza?: Wszelkie dzia?ania i czynno?ci Zamawiaj?cego oraz ich bezpo?rednie skutki, zmierzaj?ce do obej?cia przepisÛw ustawy Pzp, w szczegÛlno?ci normy art. 10 ust. 1 Pzp przez celowe kreowanie sytuacji, w ktÛrych przepisy szczegÛlne przewiduj wyj?tki od jej obowi?zywania, np. mo?liwo? udzielenia zamÛwienia w trybie z wolnej r?ki, nale?y uzna za niedopuszczalne, a korzystanie w takim przypadku z wynikaj?cych z przepisÛw szczegÛlnych uprawnie w tym zakresie, nie mo?e by uznane za dozwolone wykonywanie prawa Odnosz?c si do drugiej kwestii, nie mo?na uzna?, ?e B w sposÛb celowy chce omin? tryby konkurencyjne. PCSS posiada wy??czne autorskie prawa maj?tkowe i pokrewne i nie wyrazi?o zgody na nabycie licencji wy??cznej na kody, co w sposÛb bezsprzeczny wyklucza zastosowanie trybÛw konkurencyjnych.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : DDB.201.3.2020 IntitulÈ:
Modernizacja ?l?skiej Biblioteki Cyfrowej
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date d'attribution du marchÈ:
18/05/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Instytut Chemii Bioorganicznej Polskiej Akademii Nauk Pozna?skie Centrum Superkomputerowo-Sieciowe Adresse postale: Noskowskiego 12/14 Ville: Pozna Code NUTS: PL415 Code postal: 61-704 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire sera une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 932 520.32 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio/ https://www.uzp.gov.pl/kio/
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopie odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   6.  Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   7.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   8.  Odwo?anie wnosi si w terminie okre?lonym w dziale VI ustawy Pzp.
   9.  Pozosta?e postanowienia dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej reguluj przepisy dzia?u VI ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
19/05/2020
 
 
C L A S S E    C P V
72262000 - Services de développement de logiciels