Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 17/02/2022
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de gestion, de r╚paration et d'entretien de parc de v╚hicules

2022/S 10-022212  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Katowice: Services de gestion, de r╚paration et d'entretien de parc de v╚hicules 2022/S 010-022212 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Przedsi?biorstwo Komunikacji Miejskiej Katowice Sp█?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Num╚ro national d'identification: 6342272762 Adresse postale: ul. Mickiewicza 59 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-085 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katarzyna Bury Courriel: zamowieniapubliczne@pkm.katowice.pl T╚l╚phone: +48 324931000 Fax: +48 324931050 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.pkm.katowice.pl Adresse du profil dÝacheteur: www.pkm.katowice.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.pkm.katowice.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://www.platformazakupowa.pl/
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.6) Activit╚ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Uruchomienie i kompleksowe zarz?dzanie systemem wypo?yczalni rower█w miejskich w Katowicach w terminie od 1 kwietnia do 1 listopada 2022 roku Num╚ro de r╚f╚rence: pn/01/2022
II.1.2) Code CPV principal 50111000 Services de gestion, de r╚paration et d'entretien de parc de v╚hicules
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na uruchomieniu i kompleksowym zarz?dzaniu systemem wypo?yczalni rower█w miejskich w Katowicach w terminie od 1 kwietnia do 1 listopada 2022 roku. Ka?da stacja rowerowa sk?ada si z: terminala pozwalaj?cego na rejestracj w systemie, wypo?yczenie oraz zwrot roweru bez konieczno?ci u?ycia telefonu kom█rkowego, 12-tu stojak█w i 8-u rower█w, przy czym stacja ĐKatowice Rynekţ sk?ada si z 20-tu stojak█w i 10-ciu rower█w. Wykonawca udost?pnienia darmow aplikacj mobiln pozwalaj?c na rejestracj?, wypo?yczenie oraz zwrot roweru. Wykonawca zobowi?zany jest do zapewnienia ca?odobowego dost?pu zarejestrowanych u?ytkownik█w do systemu wypo?yczalni. Szczeg█?owy opis zawiera SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34000000 ...quipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 34431000 Bicyclettes sans moteur
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Polska, Katowice
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest us?uga polegaj?ca na uruchomieniu i kompleksowym zarz?dzaniu systemem wypo?yczalni rower█w miejskich w Katowicach w terminie od 1 kwietnia do 1 listopada 2022 roku. Szczeg█?owy opis zawiera SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: Wprowadzenie rower█w typu cargo / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: Czas usuni?cia awarii terminala/stacji / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 01/04/2022 Fin: 01/11/2022 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 
1.Z przedmiotowego post?powania o udzielenie zam█wienia Zamawiaj?cy wykluczy Wykonawc?, kt█ry podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 1 i 4 ustawy Pzp.
   2.  Wykonawca wraz z ofert sk?ada o?wiadczenie (na formularzu jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia sporz?dzonym zgodnie ze wzorem standardowego formularza okre?lonego w rozporz?dzeniu wykonawczym Komisji (UE) 2016/7 z dnia 5 stycznia 2016 r. ustanawiaj?cym standardowy formularz jednolitego europejskiego dokumentu zam█wienia (Dz.U. UE L 3 z
   6. 1.2016, str. 16), zwanego dalej ĐJEDZţ) o niepodleganiu wykluczeniu na podstawie przes?anek okre?lonych w ust. 1 oraz spe?nieniu warunk█w udzia?u w post?powaniu okre?lonych w sekcji III.1.2 oraz III.1.3.
   3.  Wszystkie dokumenty, kt█re Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y wraz z ofert?, zosta?y opisane w pkt XIII.4. SWZ.
   4.  Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawca, kt█rego oferta zostanie oceniona najwy?ej, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w ust.
   2.  Wykonawca obowi?zany jest z?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym przez niego terminie podmiotowe ?rodki dowodowe, o kt█rych mowa w pkt VIII. SWZ.
   6.  Warunki udzia?u stawiane Wykonawcom w przedmiotowym post?powaniu dotycz?: 1) Zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym, 2) sytuacji finansowej lub ekonomicznej; 3) zdolno?ci technicznej lub zawodowej.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W tym zakresie Wykonawca musi wykaza?, ?e:
   1. 1. jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum ubezpieczeniow r█wn co najmniej: 500.000,00 PLN (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych i 00/100).
   2.  Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawca, kt█rego oferta zostanie oceniona najwy?ej, w celu potwierdzenia spe?nienia warunku, o kt█rym mowa w ust. 1, obowi?zany jest z?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym przez niego terminie podmiotowe ?rodki dowodowe:
   2. 1. dokumenty potwierdzaj?ce, ?e Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialno?ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzia?alno?ci zwi?zanej z przedmiotem zam█wienia na sum ubezpieczenia r█wn co najmniej: 500.000,00 z (s?ownie: pi??set tysi?cy z?otych i 00/100). Je?eli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie mo?e z?o?y dokumentu, o kt█rym mowa w pkt 1, Wykonawca sk?ada inny podmiotowy ?rodek dowodowy, kt█ry w wystarczaj?cy spos█b potwierdza spe?nianie opisanego warunku udzia?u w niniejszym post?powaniu dotycz?cego sytuacji ekonomicznej lub finansowej. Warunki zosta?y okre?lone w SWZ. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
W odniesieniu do warunku zdolno?ci technicznej lub zawodowej Zamawiaj?cy okre?la warunek dotycz?cy do?wiadczenia umo?liwiaj?cy Wykonawcy realizacj zam█wienia na odpowiednim poziomie jako?ci ˝ w odniesieniu do tego warunku Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca wykaza si do?wiadczeniem polegaj?cym na nale?ytym wykonaniu w okresie ostatnich trzech lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ us?ug uruchomienia i kompleksowej obs?ugi co najmniej jednego systemu wypo?yczalni rower█w miejskich/publicznych przez nieprzerwany okres co najmniej 5 miesi?cy obejmuj?cej co najmniej 500 rower█w oraz udokumentuje, ?e zam█wienie te zosta?o wykonane nale?ycie.
   2.  Przed wyborem najkorzystniejszej oferty Wykonawca, kt█rego oferta zostanie oceniona najwy?ej, w celu potwierdzenia spe?nienia warunku, o kt█rym mowa w pkt 1, obowi?zany jest z?o?y na wezwanie Zamawiaj?cego w wyznaczonym przez niego terminie podmiotowe ?rodki dowodowe: 1) wykaz us?ug ˝ o kt█rych mowa w pkt 1 ˝ wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem nazwy podmiotu na rzecz, kt█rego zosta?a wykonana us?uga, warto??, przedmiot zam█wienia, liczba rower█w, daty wykonania (Zamawiaj?cy zaleca z?o?enie tego wykazu na druku stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ); 2) dowody okre?laj?ce, czy us?ugi o kt█rych mowa w pkt 1, zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane, a je?eli Wykonawca z przyczyn niezale?nych od niego nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy; w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych nadal wykonywanych referencje b?d inne dokumenty potwierdzaj?ce ich nale?yte wykonywanie powinny by wystawione w okresie ostatnich 3 miesi?cy. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
Zamawiaj?cy przed udzieleniem zam█wienia wezwie Wykonawc?, kt█rego oferta zosta?a najwy?ej oceniona,do z?o?enia w wyznaczonym, nie kr█tszym ni 10 dni, terminie aktualnych na dzie z?o?enia o?wiadcze lub dokument█w wskazanych przez Zamawiaj?cego w pkt VIII SWZ.
   2. W przedmiotowym post?powaniu komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w tym sk?adanie ofert, wymiana informacji oraz przekazywanie dokument█w lub o?wiadcze odbywa si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, t.j. za pomoc platformy do elektronicznej obs?ugi zam█wie publicznych (zwanej dalej: Đplatform?ţ) dost?pnej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/, pod kt█rym znajduje si r█wnie instrukcja obs?ugi platformy. https://platformazakupowa.pl/
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Wykonawca zobowi?zany jest do wniesienia wadium w wysoko?ci: 70.000,00 PLN (s?ownie: siedemdziesi?t tysi?cy z?otych i 00/100).
   2.  Wadium nale?y wnie? przed up?ywem terminu sk?adania ofert i nale?y go utrzyma nieprzerwalnie do dnia up?ywu terminu zwi?zania z ofert?, z wyj?tkiem przypadk█w, o kt█rych mowa w art. 98 ust. 1 pkt 2 i 3 oraz ust. 2 ustawy.
   3.  Je?eli Wykonawca nie wniesie wadium, lub wniesie w spos█b nieprawid?owy lub nie utrzyma wadium nieprzerwanie do up?ywu terminu zwi?zania ofert lub z?o?y wniosek o zwrot wadium w przypadku, o kt█rym mowa w art. 98 ust. 2 pkt 3 ustawy, jego oferta zostanie odrzucona.
   4.  Szczeg█?owe regulacje zawiera rozdzia XII SWZ. Zabezpieczenie nale?ytego wykonania umowy:
   1.  Wykonawca, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zobowi?zany jest do wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy: w wysoko?ci: 3 % ceny ca?kowitej podanej w ofercie (ceny oferty).
   2.  Szczeg█?owe regulacje okre?la SWZ i wz█r umowy.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
P?atno? z tytu?u przedmiotu umowy realizowana b?dzie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy na podstawie faktury VAT w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Zamawiaj?cego.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o udzielenia zam█wienia (tzw. konsorcjum oraz sp█?ki cywilne) musz spe?ni nast?puj?ce warunki: 1) w odniesieniu do wymaga postawionych przez Zamawiaj?cego w sekcji III.1.1 ust. 1 nin. og?oszenia, ka?dy z Wykonawc█w oddzielnie musi wykaza?, brak podstaw do wykluczenia z post?powania o udzielenie niniejszego zam█wienia w okoliczno?ciach, o kt█rych mowa w sekcji III.1.1 ust. 1 nin. og?., tj. ka?dy z Wykonawc█w musi z?o?y?: a) wraz z ofert JEDZ; b) na wezwanie Zamawiaj?cego przedstawi dokumenty, o kt█rych mowa w rozdziale VIII. SWZ. 2) w odniesieniu do wymagania, o kt█rym mowa w sekcji III.1.3 ust. 1 nin. og?. ˝ musi je spe?ni samodzielnie jeden z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o udzielenie przedmiotowego zam█wienia oraz na wezwanie Zamawiaj?cego przedstawi dokumenty, o kt█rych mowa w sekcji III.1.3 ust. 2 nin. og?.; 3) pozosta?e wymagania okre?la pkt VIII.18 SWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, kt█rego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza, aby zawar umow w sprawie przedmiotowego zam█wienia na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 4 do SWZ.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 17/02/2022 Heure locale: 12:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 15/05/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 17/02/2022 Heure locale: 12:15 Lieu:
Otwarcie ofert nast?pi za po?rednictwem platformy zakupowej poprzez odszyfrowanie ofert przez Zamawiaj?cego. ul. Mickiewicza 59, 40-085 Katowice, POLSKA, pok█j nr 21 ˝ sala konferencyjna, Polska.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: oui Calendrier pr╚visionnel de publication des prochains avis:
grudzie 2022r.
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Na ofert sk?adaj si?:
   1. 1. wype?niony za??cznik nr 1 do SWZ ˝ Formularz Ofertowy,
   1. 2. Jednolity Europejski Dokument Zam█wie?, przes?any w formie elektronicznej z?o?ony zgodnie z pkt VIII SWZ,
   1. 3. pe?nomocnictwo osoby/os█b podpisuj?cych ofert do podejmowania zobowi?za w imieniu Wykonawcy, o ile wynikaj z przepis█w prawa lub innych dokument█w,
   1. 4. orygina gwarancji lub por?czenia, je?eli wadium wnoszone jest w innej formie ni pieni?dz, z uwzgl?dnieniem postanowie Rozdzia?u XII SWZ,
   1. 5. zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasob█w na potrzeby realizacji danego zam█wienia lub inny podmiotowy ?rodek dowodowy potwierdzaj?cy, ?e Wykonawca realizuj?c zam█wienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiot█w, zgodnie z pkt VII.4 SWZ,
   2.  Post?powanie jest prowadzone zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tzw. Đprocedury odwr█conejţ, o kt█rej mowa w art. 139 Pzp. Stosownie do przywo?anych przepis█w Zamawiaj?cy najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada, czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   3.  Wszystkie wymagane dokumenty i ich formy wskazano w SWZ.
   4.  Informacje dotycz?ce przypadku powo?ywania si przez Wykonawc na zasoby innych podmiot█w zawarte s w SWZ.
   5.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza i nie wymaga sk?adania ofert wariantowych.
   6.  Zamawiaj?cy: ˇ nie przewiduje zawarcia umowy ramowej, ˇ nie zamierza ustanowi dynamicznego systemu zakup█w, ˇ nie przewiduje wyboru oferty najkorzystniejszej z zastosowaniem aukcji elektronicznej.
   7.  W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami odbywa si za po?rednictwem platformy zakupowej, dost?pnej pod adresem: (https://platformazakupowa.pl) (dalej jako:platforma zakupowa) lub przy u?yciu poczty elektronicznej: zamowieniapubliczne@pkm.katowice.pl
   8.  Wykonawca pod rygorem niewa?no?ci sk?ada ofert w oryginale, w j?zyku polskim, z zachowaniem postaci elektronicznej, przy czym ka?dy z dokument█w sk?adaj?cych si na ofert (ka?dy z osobna) winien by opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zgodnie z punktem XIII SWZ.
   9.  Zamawiaj?cy informuje, ?e w zwi?zku z art. 19 ust. 2 i 3 ustawy Pzp istniej ograniczenia w stosowaniu przepis█w rozporz?dzenia 2016/679. 10. Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, Wykonawca sk?ada dokumenty, o kt█rych mowa w pkt VIII SWZ. 11. Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie przez Wykonawc rozwi?za r█wnowa?nych zgodnie z pkt III.12 SWZ. 12. W celu potwierdzenia braku podstawy wykluczenia z post?powania, o kt█rej mowa w art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, Zamawiaj?cy ??da dodatkowego dokumentu wystawionego w kraju, w kt█rym Wykonawca ma miejsce zamieszkania lub siedzib?, potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie naruszy obowi?zk█w dotycz?cych p?atno?ci podatk█w, op?at lub sk?adek na ubezpieczenie spo?eczne lub zdrowotne. 13. Zamawiaj?cy informuje, ze udost?pni dane osobowe, o kt█rych mowa w art. 10 RODO, w celu umo?liwienia korzystania ze ?rodk█w ochrony prawnej, o kt█rych mowa w dziale IX ustawy, do up?ywu terminu na ich wniesienie. https://platformazakupowa.pl zamowieniapubliczne@pkm.katowice.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Sk?adanie odwo?a?, pouczenie o ?rodkach ochrony prawnej przys?uguj?cych Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zam█wienia: 1) ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu niniejszego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy; 2) ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego przedmiotowe post?powanie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj r█wnie organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w; 3) odwo?anie przys?uguje na: a) niezgodn z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego, podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia do kt█rej Zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy; 4) odwo?anie powinno zawiera informacje, o kt█rych mowa w art. 516 ustawy; 5) odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby (ul. Post?pu 17a, 02- 676 Warszawa); 6) odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu; 7) odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˝ je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 8) odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na platformie; 9) odwo?anie w przypadkach innych ni okre?lone w ust. 7 i 8 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia; 10) odwo?anie podlega rozpoznaniu, je?eli: a) nie zawiera brak█w formalnych; b) uiszczono wpis w wymaganej wysoko?ci; 11) wpis uiszcza si najp█?niej do dnia up?ywu terminu do wniesienia odwo?ania; 12) Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie p█?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub dokument█w zam█wienia, zamieszcza j r█wnie na platformie, wzywaj?c Wykonawc█w do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego; 13) Wykonawca mo?e zg?osi przyst?pienie do post?powania odwo?awczego w terminie 3 dni od dnia otrzymania kopii odwo?ania, wskazuj?c stron?, do kt█rej przyst?puje, i interes w uzyskaniu rozstrzygni?cia na korzy? strony, do kt█rej przyst?puje; zg?oszenie przyst?pienia dor?cza si Prezesowi Izby, a jego kopi przesy?a si Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie. Do zg?oszenia przyst?pienia do??cza si dow█d przes?ania kopii zg?oszenia przyst?pienia Zamawiaj?cemu oraz Wykonawcy wnosz?cemu odwo?anie; 14) Wykonawcy, kt█rzy przyst?pili do post?powania odwo?awczego, staj si uczestnikami post?powania odwo?awczego, je?eli maj interes w tym, aby odwo?anie zosta?o rozstrzygni?te na korzy? jednej ze stron; 15) Zamawiaj?cy informuje, i szczeg█?owe uregulowanie ?rodk█w ochrony prawnej zawarte jest w dziale IX ustawy.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
11/01/2022 Pologne-Katowice: Services de gestion, de r╚paration et d'entretien de parc de v╚hiculesType dÝacheteur: Service d'utilit╚ publiqueType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 17/02/2022 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34000000 - ╔quipement de transport et produits auxiliaires pour le transport 
34431000 - Bicyclettes sans moteur 
50111000 - Services de gestion, de rÚparation et d'entretien de parc de vÚhicules