Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Services d'impression et services connexes

2023/S 227-714568  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
24/11/2023 S227 Pologne-Katowice: Services d'impression et services connexes 2023/S 227-714568 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: IZBA ADMINISTRACJI SKARBOWEJ W KATOWICACH Numéro national d'identification: 9541302993 Adresse postale: Damrota 25 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-022 Pays: Pologne Point(s) de contact: Beata Jedli?ska Courriel: beata.jedlinska@mf.gov.pl Téléphone: +48 322076110 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.slaskie.kas.gov.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales
I.5) Activité principale Affaires économiques et financières
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
KOMPLEKSOWE ?WIADCZENIE US?UG OUTSOURCINGU DRUKU W JEDNOSTKACH SKARBOWYCH WOJ. ?L?SKIEGO Numéro de référence: 2401-ILZ[1].260.126.2023, ZKP-21/2023
II.1.2) Code CPV principal 79800000 Services d'impression et services connexes
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest kompleksowe ?wiadczenie us?ug outsourcingu druku w jednostkach skarbowych woj. ?l?skiego. Przedmiot zamówienia zosta? podzielny na 3 cz??ci: - cz??? 1: kompleksowe ?wiadczenie us?ug outsourcingu druku w 21 jednostkach - cz??? 2: kompleksowe ?wiadczenie us?ug outsourcingu druku w 14 jednostkach - cz??? 3: kompleksowe ?wiadczenie us?ug outsourcingu druku w 19 jednostkach.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kompleksowe ?wiadczenie us?ug outsourcingu druku w 21 jednostkach
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79800000 Services d'impression et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Realizacja us?ug outsourcingu druku w 21 jednostkach okre?lonych w Szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia dla cz??ci 1 (Za??cznik nr 4/1 do SWZ)
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zamówienia dla cz??ci 1 okre?la?y: Za??cznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty (dotyczy wszystkich cz??ci) Za??cznik nr 3 do SWZ - Ogólny opis przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich cz??ci) Za??cznik nr 4/1 do SWZ - Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla cz??ci 1 Za??cznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy (dotyczy wszystkich cz??ci).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 
1.Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu przewidywa? zastosowanie opcji w zakresie: - przed?u?enia terminu obowi?zywania umowy na maksymalny okres do 36 miesi?cy, - zwi?kszenia ilo?ci urz?dze?.
   2.  Zasady realizacji opcji w zakresie przed?u?enia terminu obowi?zywania umowy na maksymalny okres do 36 miesi?cy: 1) Warunki realizacji ww. opcji musz? by? spe?nione ??cznie i b?d? zale?ne od: - ?rodków finansowych posiadanych przez Zamawiaj?cego na dany rok - rok liczony b?dzie od grudnia do listopada: zamówienie podstawowe obejmuje okres od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r., opcje obejmuj? okres od 1 grudnia 2024 r. do 30 listopada 2025 r. i od 1 grudnia 2025 r. do 30 listopada 2026 r. - jako?ci realizowanych us?ug 2) W przypadku skorzystania z opcji Zamawiaj?cy sporz?dzi odpowiedni aneks do umowy - aneksowany b?dzie termin realizacji umowy, warto?? umowy i kwota zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy - wzór aneksu stanowi Za??cznik nr 11 do Projektu umowy (Za??cznik nr 5 do SWZ). Wykonawca, w przypadku skorzystania z opcji przez Zamawiaj?cego na kolejny rok, zobowi?zany jest do jego podpisania. Brak aneksu do umowy powoduje zako?czenie umowy z dniem 30 listopada danego roku, bez ?adnych konsekwencji finansowych dla Zamawiaj?cego. 3) Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta? z ww. opcji: w przypadku braku ?rodków na realizacj? us?ugi na kolejny okres, gdy ??czna wysoko?? naliczonych kar umownych przekroczy 40% szacunkowej warto?ci brutto umowy.
   3.  Zasady realizacji opcji w zakresie zwi?kszenia liczby urz?dze?: - realizacja opcji polega? b?dzie na zwi?kszeniu liczby urz?dze? b?d?cych w?asno?ci? Wykonawcy, na których b?dzie realizowana us?uga outsourcingu druku w poszczególnych jednostkach w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego, - Zamawiaj?cy b?dzie móg? skorzysta? z opcji w okresie trwania ca?ej umowy, przy czym Zamawiaj?cy nie mo?e ??da? dodatkowego urz?dzenia, w przypadku, gdy pozosta?y czas trwania umowy b?dzie krótszy ni? 2 miesi?ce, - opcje obejmuj? zwi?kszenie liczby urz?dze? b?d?cych w?asno?ci? Wykonawcy, na których b?dzie realizowana us?uga outsourcingu druku o maksymalnie 4 sztuki dla ka?dego obiektu wzgl?dem liczby podanej w Szczegó?owych opisach przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci (Za??czniki nr 4/1-4/3 do SWZ), - dodatkowe urz?dzenia wstawiane w ramach opcji musz? spe?nia? minimalne parametry okre?lone w Ogólnym opisie przedmiotu zamówienia (Za??cznik nr 3 do SWZ), - stawka za wydruk 1000 stron formatu A4 w trybie mono na dostawionym urz?dzeniu b?dzie taka sama jak stawka za wydruk 1000 stron formatu A4 w trybie mono zamówienia podstawowego, - dostarczenie i instalacja dodatkowych urz?dze? do wyznaczonych jednostek Zamawiaj?cego musi nast?pi? w terminie nie d?u?szym ni? 5 dni roboczych od momentu przes?ania stosownego pisma do Wykonawcy - dostarczenie i instalacja dodatkowych urz?dze? nie wymaga sporz?dzania aneksu do umowy.
   4.  Opcje realizowane b?d? na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
   5.  Warunkiem skorzystania z opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli o skorzystaniu z opcji.
   6.  Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do skorzystania z opcji. W przypadku nie skorzystania z opcji, Wykonawcy nie przys?uguje prawo domagania si? realizacji opcji oraz nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tego tytu?u.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kompleksowe ?wiadczenie us?ug outsourcingu druku w 14 jednostkach
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79800000 Services d'impression et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Realizacja us?ug outsourcingu druku w 14 jednostkach okre?lonych w Szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia dla cz??ci 2 (Za??cznik nr 4/2 do SWZ)
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zamówienia dla cz??ci 2 okre?la?y: Za??cznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty (dotyczy wszystkich cz??ci) Za??cznik nr 3 do SWZ - Ogólny opis przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich cz??ci) Za??cznik nr 4/2 do SWZ - Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla cz??ci 2 Za??cznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy (dotyczy wszystkich cz??ci).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu przewidywa? zastosowanie opcji w zakresie: - przed?u?enia terminu obowi?zywania umowy na maksymalny okres do 36 miesi?cy, - zwi?kszenia ilo?ci urz?dze?.
   2.  Zasady realizacji opcji w zakresie przed?u?enia terminu obowi?zywania umowy na maksymalny okres do 36 miesi?cy: 1) Warunki realizacji ww. opcji musz? by? spe?nione ??cznie i b?d? zale?ne od: - ?rodków finansowych posiadanych przez Zamawiaj?cego na dany rok - rok liczony b?dzie od grudnia do listopada: zamówienie podstawowe obejmuje okres od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r., opcje obejmuj? okres od 1 grudnia 2024 r. do 30 listopada 2025 r. i od 1 grudnia 2025 r. do 30 listopada 2026 r. - jako?ci realizowanych us?ug 2) W przypadku skorzystania z opcji Zamawiaj?cy sporz?dzi odpowiedni aneks do umowy - aneksowany b?dzie termin realizacji umowy, warto?? umowy i kwota zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy - wzór aneksu stanowi Za??cznik nr 11 do Projektu umowy (Za??cznik nr 5 do SWZ). Wykonawca, w przypadku skorzystania z opcji przez Zamawiaj?cego na kolejny rok, zobowi?zany jest do jego podpisania. Brak aneksu do umowy powoduje zako?czenie umowy z dniem 30 listopada danego roku, bez ?adnych konsekwencji finansowych dla Zamawiaj?cego. 3) Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta? z ww. opcji: w przypadku braku ?rodków na realizacj? us?ugi na kolejny okres, gdy ??czna wysoko?? naliczonych kar umownych przekroczy 40% szacunkowej warto?ci brutto umowy.
   3.  Zasady realizacji opcji w zakresie zwi?kszenia liczby urz?dze?: - realizacja opcji polega? b?dzie na zwi?kszeniu liczby urz?dze? b?d?cych w?asno?ci? Wykonawcy, na których b?dzie realizowana us?uga outsourcingu druku w poszczególnych jednostkach w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego, - Zamawiaj?cy b?dzie móg? skorzysta? z opcji w okresie trwania ca?ej umowy, przy czym Zamawiaj?cy nie mo?e ??da? dodatkowego urz?dzenia, w przypadku, gdy pozosta?y czas trwania umowy b?dzie krótszy ni? 2 miesi?ce, - opcje obejmuj? zwi?kszenie liczby urz?dze? b?d?cych w?asno?ci? Wykonawcy, na których b?dzie realizowana us?uga outsourcingu druku o maksymalnie 4 sztuki dla ka?dego obiektu wzgl?dem liczby podanej w Szczegó?owych opisach przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci (Za??czniki nr 4/1-4/3 do SWZ), - dodatkowe urz?dzenia wstawiane w ramach opcji musz? spe?nia? minimalne parametry okre?lone w Ogólnym opisie przedmiotu zamówienia (Za??cznik nr 3 do SWZ), - stawka za wydruk 1000 stron formatu A4 w trybie mono na dostawionym urz?dzeniu b?dzie taka sama jak stawka za wydruk 1000 stron formatu A4 w trybie mono zamówienia podstawowego, - dostarczenie i instalacja dodatkowych urz?dze? do wyznaczonych jednostek Zamawiaj?cego musi nast?pi? w terminie nie d?u?szym ni? 5 dni roboczych od momentu przes?ania stosownego pisma do Wykonawcy - dostarczenie i instalacja dodatkowych urz?dze? nie wymaga sporz?dzania aneksu do umowy.
   4.  Opcje realizowane b?d? na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
   5.  Warunkiem skorzystania z opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli o skorzystaniu z opcji.
   6.  Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do skorzystania z opcji. W przypadku nie skorzystania z opcji, Wykonawcy nie przys?uguje prawo domagania si? realizacji opcji oraz nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tego tytu?u.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kompleksowe ?wiadczenie us?ug outsourcingu druku w 19 jednostkach
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79800000 Services d'impression et services connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exécution:
Realizacja us?ug outsourcingu druku w 19 jednostkach okre?lonych w Szczegó?owym opisie przedmiotu zamówienia dla cz??ci 3 (Za??cznik nr 4/3 do SWZ)
II.2.4) Description des prestations:
Opis przedmiotu zamówienia dla cz??ci 3 okre?la?y: Za??cznik nr 2 do SWZ - Formularz oferty (dotyczy wszystkich cz??ci) Za??cznik nr 3 do SWZ - Ogólny opis przedmiotu zamówienia (dotyczy wszystkich cz??ci) Za??cznik nr 4/3 do SWZ - Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia dla cz??ci 3 Za??cznik nr 5 do SWZ - Projekt umowy (dotyczy wszystkich cz??ci).
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy w niniejszym post?powaniu przewidywa? zastosowanie opcji w zakresie: - przed?u?enia terminu obowi?zywania umowy na maksymalny okres do 36 miesi?cy, - zwi?kszenia ilo?ci urz?dze?.
   2.  Zasady realizacji opcji w zakresie przed?u?enia terminu obowi?zywania umowy na maksymalny okres do 36 miesi?cy: 1) Warunki realizacji ww. opcji musz? by? spe?nione ??cznie i b?d? zale?ne od: - ?rodków finansowych posiadanych przez Zamawiaj?cego na dany rok - rok liczony b?dzie od grudnia do listopada: zamówienie podstawowe obejmuje okres od 1 grudnia 2023 r. do 30 listopada 2024 r., opcje obejmuj? okres od 1 grudnia 2024 r. do 30 listopada 2025 r. i od 1 grudnia 2025 r. do 30 listopada 2026 r. - jako?ci realizowanych us?ug 2) W przypadku skorzystania z opcji Zamawiaj?cy sporz?dzi odpowiedni aneks do umowy - aneksowany b?dzie termin realizacji umowy, warto?? umowy i kwota zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy - wzór aneksu stanowi Za??cznik nr 11 do Projektu umowy (Za??cznik nr 5 do SWZ). Wykonawca, w przypadku skorzystania z opcji przez Zamawiaj?cego na kolejny rok, zobowi?zany jest do jego podpisania. Brak aneksu do umowy powoduje zako?czenie umowy z dniem 30 listopada danego roku, bez ?adnych konsekwencji finansowych dla Zamawiaj?cego. 3) Zamawiaj?cy mo?e nie skorzysta? z ww. opcji: w przypadku braku ?rodków na realizacj? us?ugi na kolejny okres, gdy ??czna wysoko?? naliczonych kar umownych przekroczy 40% szacunkowej warto?ci brutto umowy.
   3.  Zasady realizacji opcji w zakresie zwi?kszenia liczby urz?dze?: - realizacja opcji polega? b?dzie na zwi?kszeniu liczby urz?dze? b?d?cych w?asno?ci? Wykonawcy, na których b?dzie realizowana us?uga outsourcingu druku w poszczególnych jednostkach w zale?no?ci od potrzeb Zamawiaj?cego, - Zamawiaj?cy b?dzie móg? skorzysta? z opcji w okresie trwania ca?ej umowy, przy czym Zamawiaj?cy nie mo?e ??da? dodatkowego urz?dzenia, w przypadku, gdy pozosta?y czas trwania umowy b?dzie krótszy ni? 2 miesi?ce, - opcje obejmuj? zwi?kszenie liczby urz?dze? b?d?cych w?asno?ci? Wykonawcy, na których b?dzie realizowana us?uga outsourcingu druku o maksymalnie 4 sztuki dla ka?dego obiektu wzgl?dem liczby podanej w Szczegó?owych opisach przedmiotu zamówienia dla danej cz??ci (Za??czniki nr 4/1-4/3 do SWZ), - dodatkowe urz?dzenia wstawiane w ramach opcji musz? spe?nia? minimalne parametry okre?lone w Ogólnym opisie przedmiotu zamówienia (Za??cznik nr 3 do SWZ), - stawka za wydruk 1000 stron formatu A4 w trybie mono na dostawionym urz?dzeniu b?dzie taka sama jak stawka za wydruk 1000 stron formatu A4 w trybie mono zamówienia podstawowego, - dostarczenie i instalacja dodatkowych urz?dze? do wyznaczonych jednostek Zamawiaj?cego musi nast?pi? w terminie nie d?u?szym ni? 5 dni roboczych od momentu przes?ania stosownego pisma do Wykonawcy - dostarczenie i instalacja dodatkowych urz?dze? nie wymaga sporz?dzania aneksu do umowy.
   4.  Opcje realizowane b?d? na tych samych warunkach jak zamówienie podstawowe.
   5.  Warunkiem skorzystania z opcji jest z?o?enie przez Zamawiaj?cego o?wiadczenia woli o skorzystaniu z opcji.
   6.  Zamawiaj?cy nie jest zobowi?zany do skorzystania z opcji. W przypadku nie skorzystania z opcji, Wykonawcy nie przys?uguje prawo domagania si? realizacji opcji oraz nie przys?uguj? ?adne roszczenia z tego tytu?u.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
Zgodnie z art. 138 ust. 2 pkt 2 ustawy Pzp zachodzi?a pilna potrzeba udzielenia zamówienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2023/S 186-582736
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2401-ILZ[1].260.126.2023, ZKP-21/2023
Lot nº: 1 Intitulé:
Kompleksowe ?wiadczenie us?ug outsourcingu druku w 21 jednostkach
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2401-ILZ[1].260.126.2023, ZKP-21/2023
Lot nº: 2 Intitulé:
Kompleksowe ?wiadczenie us?ug outsourcingu druku w 14 jednostkach
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2401-ILZ[1].260.126.2023, ZKP-21/2023
Lot nº: 3 Intitulé:
Kompleksowe ?wiadczenie us?ug outsourcingu druku w 19 jednostkach
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Niniejsze post?powanie zosta?o uniewa?nione w ca?o?ci, poniewa? obarczone jest niemo?liw? do usuni?cia wad? uniemo?liwiaj?c? zawarcie niepodlegaj?cej uniewa?nieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego - art. 255 pkt 6 ustawy Pzp.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
21/11/2023 KOMPLEKSOWE ?WIADCZENIE US?UG OUTSOURCINGU DRUKU W JEDNOSTKACH SKARBOWYCH WOJ. ?L?SKIEGO 24/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
79800000 - Services d'impression et services connexes