Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/07/2020
Date de péremption : 31/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services d'installation de systèmes de guidage et de commande

2020/S 129-317397  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
07/07/2020
S129
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Katowice: Services d'installation de systèmes de guidage et de commande

2020/S 129-317397

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 090-214919)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddzia w Katowicach; prowadz?cy post?powanie: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, Oddzia w Katowicach
Adresse postale: ul. My?liwska 5
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22 ?l?skie
Code postal: 40-017
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Barbara Sibik
Courriel: bsibik@gddkia.gov.pl
Téléphone: +48 322086250 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.gddkia.gov.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.gddkia.gov.pl/

http://www.gddkia.gov.pl
http://www.gddkia.gov.pl/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Regionalne projekty wdro?eniowe - Krajowy System Zarz?dzania Ruchem Drogowym na sieci TEN-T etap 1 (RPW KSZRD E1) - cz?? 1, cz??
   2. 

Numéro de référence: O.KA.D-3.2413.27.2020

II.1.2)
Code CPV principal
51900000 Services d'installation de systèmes de guidage et de commande

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiot zamówienia obejmuje w szczególno?ci zaprojektowanie, dostaw?, wdro?enie, uruchomienie modu?ów rozproszonych w pasie drogowym dróg wyszczególnionych poni?ej oraz integracj ich z systemem centralnym KSZR wraz z us?ugami rozwoju oraz wsparcia i utrzymania wszystkich elementów systemu. Zamówienie zostaje podzielone na dwie cz??ci: - cz?? 1 - w Oddziale GDDKiA w Gda?sku i w Olsztynie - drogi S6 i S7 oraz CZR Dworek, - cz?? 2 - w Oddziale GDDKiA w Katowicach - drogi A1, A4, S1 i DK 1 oraz CZR Zabrze-Ko?czyce. Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Wykonawca b?dzie móg z?o?y ofert na 2 cz??ci zamówienia. Jednemu Wykonawcy zostanie udzielone zamówienie maksymalnie na jedn cz???.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
03/07/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 090-214919

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 12:00

Lire:

Date: 31/07/2020

Heure locale: 12:00

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 10/07/2020

Heure locale: 12:10

Lire:

Date: 31/07/2020

Heure locale: 12:10

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
35120000 - Systèmes et appareils de surveillance et de sécurité 
51900000 - Services d'installation de systèmes de guidage et de commande 
71320000 - Services de conception technique 
72227000 - Services de conseil en intégration de logiciels 
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance