Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 09/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 40-100456  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Pologne-Katowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 040-100456

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 031-077396)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Dalkia Polska Energia S.A.
NumÈro national d'identification: 0000166177
Adresse postale: ul. ?ciga?y 14
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 40-205
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Patrycja Molo
Courriel: patrycja.molo@dalkia.com
TÈlÈphone: +48 326035717
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.dalkiapolskaenergia.com

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑOdbiÛr, transport i odzysk / unieszkodliwianie odpadÛw paleniskowych (?u?li o kodzie 10 01 01 i odpadÛw z odsiarczania o kodzie 10 01 82) z instalacji energetycznego spalania paliw DPE S.A.î

NumÈro de rÈfÈrence: 5/FA/PO/P10/PM/2021

II.1.2)
Code CPV principal
90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ÑOdbiÛr, transport i odzysk / unieszkodliwianie odpadÛw paleniskowych (?u?li o kodzie 10 01 01 i odpadÛw z odsiarczania o kodzie 10 01 82) z instalacji energetycznego spalania paliw DPE S.A.î.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
23/02/2021

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 031-077396

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.2.14

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:

Zamawiaj?cy dopuszcza sk?adanie ofert cz??ciowych. Wykonawca mo?e z?o?y ofert na ?wiadczenie pe?nego zakresu us?ug w jednej, kilku lub wszystkich lokalizacjach Zamawiaj?cego.

Lire:

Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych.

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures 
90511000 - Services de collecte des ordures 
90512000 - Services de transport des ordures ménagères