Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures

2021/S 66-171917  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2021 S66 Pologne-Katowice: Services liÈs aux dÈchets et aux ordures 2021/S 066-171917 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Gospodarki Komunalnej sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Obroki 140, Katowice Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-833 Pays: Pologne Point(s) de contact: Roman Wierus, Teresa Manowska, Daniel Urba?ski Courriel: przetargi@mpgk.com.pl TÈlÈphone: +48 323587657 Fax: +48 323587661 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mpgk.com.pl Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/mpgk_katowice/proceedings
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: spÛ?ka prawa handlowego
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: us?ugi komunalne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Sukcesywny odbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 05 99 NumÈro de rÈfÈrence: PN/29/2020
II.1.2) Code CPV principal 90500000 Services liÈs aux dÈchets et aux ordures
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: sukcesywny odbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 05 99 ñ w ilo?ci 1 300 Mg plus 30 % w ramach opcji. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawarty jest w za??czniku nr 3 do SIWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Offre la plus basse: 430 105.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 430 105.00 PLN prise en considÈration
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Zak?ad Odzysku i Unieszkodliwiania OdpadÛw MPGK sp. z o.o., ul. Milowicka 7A, Katowice, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Sukcesywny odbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 05 99.
   1.  ZamÛwienie ma obejmowa?
:
Transport odpadÛw z Zak?adu Odzysku i Utylizacji OdpadÛw przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach do miejsca zagospodarowania. Zagospodarowanie zgodnie z posiadan decyzj z chwil wydania odpadÛw wykonawcy, przechodz na wykonawc wszelkie korzy?ci i ci??ary zwi?zane z nimi oraz niebezpiecze?stwo ich przypadkowej utraty lub uszkodzenia, w szczegÛlno?ci przejmuje on odpowiedzialno? za przyj?te odpady, za nale?yte post?powanie z nimi i za skutki z tego wynikaj?ce.
   2.  Za?adunek: Za?adunek odpadÛw realizowany b?dzie przez zamawiaj?cego od poniedzia?ku do pi?tku w godzinach od
   8. 00 do 17.00.
   3.  Miejsce za?adunku odpadÛw: Zak?ad Odzysku i Unieszkodliwiania OdpadÛw przy ul. Milowickiej 7a w Katowicach.
   4.  Kod odpadu: 19 05 99 ñ stabilizat.
   5.  KrÛtka charakterystyka: odpad wytworzony w wyniku biostabilizacji frakcji biodegradowalnej wyodr?bnionej ze zmieszanych odpadÛw komunalnych.
   6.  Przedmiot zamÛwienia nie zosta podzielony na cz??ci; ilo? odpadÛw przeznaczona do odbioru, transportu i zagospodarowania 1 300 Mg plus 30 % w ramach opcji. Uwaga: podane ilo?ci odpadu s szacunkowe. Rozliczenie nast?powa b?dzie powykonawczo na podstawie ilo?ci odebranych odpadÛw.
   7.  Okres realizacji: 3 miesi?ce od dnia podpisania umowy sukcesywny odbiÛr odpadÛw.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:

   1. 1. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy sk?ada si z zamÛwienia podstawowego wskazanego w opisie przedmiotu zamÛwienia jako ilo?ci minimalnej oraz z zamÛwienia obj?tego prawem opcji w wymiarze 30 %, rozumianego jako rÛ?nica pomi?dzy ilo?ciami minimalnymi a ilo?ciami maksymalnymi.
   1. 2. Zamawiaj?cy uprawniony jest do skorzystania z prawa opcji przez ca?y okres obowi?zywania umowy, a wykonawca zobowi?zany jest realizowa zlecenia w ramach prawa opcji po cenach jednostkowych wskazanych w swojej ofercie.
   1. 3. Do zamÛwie obj?tych prawem opcji stosuje si postanowienia odnosz?ce si do zamÛwienia podstawowego.
   1. 4. Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do niewykorzystania ca?o?ci b?d cz??ci zamÛwienia obj?tego prawem opcji, a wykonawca o?wiadcza, i nie b?dzie z tego powodu wnosi ?adnych roszcze?.
   1. 5. O zamiarze skorzystania z prawa opcji zamawiaj?cy w formie o?wiadczenia woli pisemnie powiadomi wykonawc?.
   1. 6. Rozliczenie nast?powa b?dzie miesi?cznie wed?ug faktycznej ilo?ci odebranych odpadÛw, po cenach jednostkowych brutto okre?lonych w ofercie wykonawcy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Umowa obowi?zuje od dnia podpisania umowy przez okres 3 miesi?cy, wadium dla przedmiotowego zadania wynosi 10 000,00 PLN (s?ownie: dziesi? tysi?cy z?otych 00/100).
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 255-641660
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : zadanie
Lot n : zadanie nr 1 IntitulÈ:
Sukcesywny odbiÛr, transport i zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 05 99
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Us?ug Komunalnych i Bytowych sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 6312620253 Adresse postale: ul. Chudoby 4/1 Ville: Gliwice Code NUTS: PL229 Gliwicki Code postal: 44-100 Pays: Pologne Courriel: bok@pukib.pl Adresse internet: www.pukib.pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 515 619.00 PLN Offre la plus basse: 430 105.00 PLN / Offre la plus ÈlevÈe: 430 105.00 PLN prise en considÈration
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Valeur ou pourcentage de la part du marchÈ susceptible d'Ítre sous-traitÈe Proportion: 33 % Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Zagospodarowanie odpadÛw o kodzie 19 05 99 zostanie wykonane przez PodwykonawcÛw.
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: UZP Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Okre?lone zosta?y w art. 182 ustawy Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +22 4587801 Fax: +22 4587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
01/04/2021 Pologne-Katowice: Services liÈs aux dÈchets et aux orduresType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Servicesservices 06/04/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
90500000 - Services liés aux déchets et aux ordures