Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 08/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services postaux

2020/S 124-304727  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Katowice: Services postaux

2020/S 124-304727

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 120-293048)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Miasto Katowice
Adresse postale: ul. M?y?ska 4
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 40-098
Pays: Pologne
Courriel: bzp@katowice.eu Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.katowice.eu

http://www.katowice.eu
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
?wiadczenie us?ug pocztowych, kurierskich oraz druków bezadresowych dla Urz?du Miasta Katowice

Numéro de référence: BZP.271.1.60.2020

II.1.2)
Code CPV principal
64110000 Services postaux

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedm. zam. - ?wiadczenie us?ug pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i dor?czania przesy?ek pocztowych, zwrotów (przesy?ki listowe, paczki pocztowe) oraz przesy?ki kurierskie - Prawo pocztowe (Dz.U. 2018 r. poz. 2188 ze zm.), oraz druków bezadresowych wraz z us?ug transportu poczty w okresie 36 miesi?cy od dnia zawarcia umowy. Wykonanie umowy rozpocznie si nie wcze?niej ni
   1. 8.2020. Szczegó?owy opis - za?. nr 3 i proj. umowy - za?. nr
   6.  Prawo opcji - 70 %. Klauzule spo?eczne.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 120-293048

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u / Termin wyra?enia zainteresowania udzia?em

Au lieu de:

Date: 01/07/2020

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 08/07/2020

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
64110000 - Services postaux