Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/10/2021
Date de péremption : 09/11/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de pratique m╚dicale

2021/S 199-519431  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 13/10/2021 S199 Pologne-Katowice: Services de pratique m╚dicale 2021/S 199-519431 Avis de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Wojew█dzka Policji w Katowicach Adresse postale: ul. Lompy 19 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-038 Pays: Pologne Courriel: edyta.ziolkowska@ka.policja.gov.pl T╚l╚phone: +48 478512050 Fax: +48 478512060 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.slaska.policja.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://slaska-policja.eb2b.com.pl Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://slaska-policja.eb2b.com.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Ordre et s╚curit╚ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Đ?wiadczenie us?ug medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnejţ Num╚ro de r╚f╚rence: ZP-2380-337/2021
II.1.2) Code CPV principal 85121000 Services de pratique m╚dicale
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie us?ug medycznych w zakresie profilaktycznej opieki zdrowotnej na rzecz jednostek organizacyjnych Policji wojew█dztwa ?l?skiego oraz kom█rek organizacyjnych CB?P i BSWP maj?cych swoje siedziby na terenie wojew█dztwa ?l?skiego tj. badania okresowe i kontrolne funkcjonariuszy Policji okre?lone w Rozporz?dzeniu Ministra Spraw Wewn?trznych i Administracji, badania wst?pne, kontrolne i okresowe pracownik█w Policji okre?lone w art. 229 ▀ 1 i 2 Kodeksu Pracy, badania w celu uzyskania uprawnie do kierowania pojazdem uprzywilejowanym zgodnie z Rozporz?dzeniem Ministra Zdrowia, badania stermotorzyst█w; badania funkcjonariuszy wykonuj?cych prace podwodne oraz skoczk█w spadochronowych; badania lekarskie funkcjonariuszy/pracownik█w Policji zwi?zane ze s?u?b?/prac w kontyngencie policyjnym; badania i wpisy do ksi??eczek sanitarno-epidemiologicznych; szczepienia ochronne.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Pakiet A badania b?d mog?y by wykonywane na terenie jednostki (Komendy Miejskiej / Powiatowej Policji) b?d w punkcie wskazanym przez Wykonawc?. Pakiet B Wskazywanie miejsca badania przez lekarza.
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet A obejmuje: badanie lekarza uprawnionego do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy, pobieranie materia?u do bada laboratoryjnych, RTG klatki piersiowej, EKG spoczynkowe, spirometria, audiogram, okulist internist?, psychiatr?, ortoped?, laryngologa, neurologa, kardiologa, stomatologa, psychologa, szczepienia ochronne wskazane w pkt. XI ppkt. 1 - 3 za??cznika nr 1 do umowy, stanowi?cym za??cznik nr 3 do SWZ; Pakiet B obejmuje inne badania ni wskazane w pakiecie A zlecone przez lekarza uprawnionego do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy oraz szczepienia, o kt█rych mowa w pkt. XI ppkt.4 - 5 za??cznika nr 1 do umowy, stanowi?cym za??cznik nr 3 do SWZ. Zamawiaj?cy ??da wskazania przez Wykonawc w za??czniku nr 5 do SWZ miejsca ?wiadczenia us?ug dla pakietu A (rodzaj bada?, miejsce bada i szczepie och).Wykonawca zorganizuje badania okresowe i szczepienia ochronne dla policjant█w i pracownik█w komend, oddzia?u i pododdzia?█w Policji, Komisariatu Autostradowego Policji w Gliwicach oraz kom█rek organizacyjnych CB?P i BSWP w spos█b zapewniaj?cy sprawn obs?ug os█b podlegaj?cych tym badaniom oraz wyznaczy lekarzy do przeprowadzania tych bada?. O przyj?tych rozwi?zaniach w tym zakresie oraz szczeg█?owych terminach (harmonogramie) bada okresowych Wykonawca poinformuje poszczeg█lne jednostki Policji. O przyj?tych rozwi?zaniach w tym zakresie oraz szczeg█?owych terminach (harmonogramie) bada okresowych Wykonawca poinformuje poszczeg█lne jednostki Policji. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca zapewni wykonywanie bada przez lekarza uprawnionego do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy, ka?dego dnia tygodnia od poniedzia?ku do pi?tku za wyj?tkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca zapewni ?wiadczenie pozosta?ych us?ug wed?ug potrzeb Zamawiaj?cego w dniach od poniedzia?ku do pi?tku. Wykonawca wykona: badania okresowe w spos█b, kt█ry nie spowoduje nieobecno?ci w pracy funkcjonariuszy z tytu?u wykonywania bada okresowych trwaj?cej d?u?ej ni 3 dni, badania okresowe w spos█b, kt█ry nie spowoduje nieobecno?ci w pracy pracownik█w Policji z tytu?u wykonywania bada okresowych trwaj?cej d?u?ej ni 2 dni, badania kontrolne i szczepienia ochronne policjant█w i pracownik█w Policji w ci?gu jednego dnia, ka?dego dnia tygodnia od poniedzia?ku do pi?tku za wyj?tkiem dni ustawowo wolnych od pracy. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca ?wiadczy us?ugi dla Zamawiaj?cego przez minimum trzech lekarzy uprawnionych do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy w miejscach wskazanych w za??czniku nr 5 do SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje, i realizacja zam█wienia b?dzie wymaga?a od Wykonawcy wykonania r█?nego rodzaju ?wiadcze medycznych w stosunku do ?rednio oko?o 70 os█b w ci?gu jednego dnia. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zam█wienia zapewni uczestnictwo lekarza uprawnionego do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy w posiedzeniach komisji bhp dzia?aj?cych w jednostkach Policji garnizonu ?l?skiego, p?atne zgodnie z cennikiem stanowi?cym za??cznik nr 1 do wzoru umowy. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zam█wienia zapewni Zamawiaj?cemu na sw█j koszt konsultacje (korespondencja e-mail, telefoniczna, osobista) oraz opiniowanie i zatwierdzanie dokumentacji przed?o?onej lekarzowi uprawnionemu do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy przez jednostki Zamawiaj?cego w ramach dzia?aj?cych u Zamawiaj?cego komisji (dot. np. urlop█w dodatkowych, przegl?d█w stanowisk pracy, oceny ryzyka zawodowego, post?powa powypadkowych i itp.).Wykonawca zapewni ochron przekazywanych danych osobowych. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. Rozliczanie nast?powa b?dzie na podstawie faktycznie zrealizowanych ?wiadcze wed?ug cen jednostkowych podanych w za??czniku nr 3 do SWZ - formularzu cenowym. Szczeg█?y sekcja IV SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Crit╦re de qualit╚ - Nom: ?wiadczenie us?ug w jednostce lub na terenie miasta siedziby jednostki / Pond╚ration: 20 Crit╦re de qualit╚ - Nom: ilo? lekarzy uprawnionych do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy powy?ej wymaga Zamawiaj?cego / Pond╚ration: 20 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalit╚s ou du calendrier des reconductions:
wznowienie us?ug na kolejne 12 miesi?cy, o czym Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc przed zako?czeniem realizacji umowy. W takim przypadku wyd?u?enie terminu obowi?zywania umowy zostanie wprowadzone aneksem do umowy.
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Informacje o ?rodkach komunikacji elektronicznej, przy u?yciu kt█rych Zamawiaj?cy b?dzie komunikowa si z Wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji elektronicznej sekcja XIV SWZ. Opis sposobu przygotowywania oferty sekcja XVI SWZ. Spos█b obliczenia ceny sekcja XVII SWZ. Opis kryteri█w oceny ofert sekcja XX SWZ.
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca spe?ni warunek je?eli wyka?e, ?e posiada dokument potwierdzaj?cy, ?e jest wpisany do jednego z rejestr█w zawodowych lub handlowych, prowadzonych w pa?stwie cz?onkowskim Unii Europejskiej, w kt█rym Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania tj. wpis do rejestru podmiot█w wykonuj?cych dzia?alno? lecznicz - zgodnie z art. 100 ustawy z dnia 15 art. 100 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o dzia?alno?ci leczniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 711 )
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy nie stawia w tym zakresie ?adnych wymaga?, kt█rych spe?nianie Wykonawca zobowi?zany jest wykaza w spos█b szczeg█lny.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:

   1. 4.1 Wykonawca zobowi?zany jest by wszystkie urz?dzenia medyczne niezb?dne do wykonania bada przewidzianych w za??czniku nr 3 do SWZ stanowi?cym za??cznik nr 1 do wzoru umowy posiada?y aktualne i wa?ne dokumenty legalizacyjne (paszporty)
   1. 4.2 Wykonawca zobowi?zany jest by wszystkie badania wykonywane by?y przez lekarza uprawnionego do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy ka?dego dnia tygodnia od poniedzia?ku do pi?tku za wyj?tkiem dni ustawowo wolnych od pracy oraz wykona pozosta?e us?ugi wed?ug potrzeb Zamawiaj?cego w dniach od poniedzia?ku do pi?tku.
   1. 4.3 Wykonawca b?dzie ?wiadczy us?ugi dla Zamawiaj?cego przez minimum trzech lekarzy uprawnionych do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy w miejscach wskazanych w za??czniku nr 5 do SWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Szczeg█?owe informacje dotycz?ce opisu przedmiotu zam█wienia i jego zakresu i sposobu realizacji znajduj si SWZ i za??cznikach:a. za??czniku nr 1 do SWZ - formularz ofertowy, b. za??czniku nr 2 do SWZ ˝ umowa wz█r, c. za??czniku nr 3 do SWZ ˝ Formularz cenowy, d. za??czniku nr 4 do SWZ ˝ o?wiadczenia Wykonawcy z art. 125 ust. 1, e. za??czniku nr 5 do SWZ ˝ wykaz miejsc ?wiadczenia us?ug, f. za??czniku nr 6 do SWZ ˝ zobowi?zanie innego podmiotu, g. za??czniku nr 7 do SWZ - o?wiadczenie Wykonawcy dot. grupy kapita?owej.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 09/11/2021 Heure locale: 09:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 31/01/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 09/11/2021 Heure locale: 10:00 Lieu:
Ofert nale?y przes?a za pomoc Platformy Zakupowej pod adresem: https://slaska-policja.eb2b.com.pl w zak?adce ĐZa??cznikiţ, szczeg█?y sekcja XVIII SWZ https://slaska-policja.eb2b.com.pl Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Otwarcie ofert nast?pi poprzez odszyfrowanie, otwarcie, tj. upublicznienie na Platformie Za??cznik█w (Ofert), szczeg█?y sekcja XIX SWZ.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques La facturation en ligne sera accept╚e
Le paiement en ligne sera utilis╚
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Kryteria oceny ofert: kryterium A- cena oferty brutto Ocena b?dzie dokonywana poprzez por█wnanie cen brutto zawartych w ofertach do ceny najni?szej spo?r█d ofert niepodlegaj?cych odrzuceniu. Punkty za kryterium b?d obliczone wg wzoru Cmin (najni?sza cena oferty brutto)x60/Cbad (cena brutto badanej oferty); kryterium B - ?wiadczenie us?ug w jednostce lub na terenie miasta siedziby jednostki. Ocena b?dzie dokonywana poprzez por█wnanie miejsc ?wiadczenia us?ug podanych w ofertach niepodlegaj?cych odrzuceniu:?wiadczenie wszystkich us?ug na terenie miasta Katowice ˝ 0 pkt,wiadczenie us?ug (badanie lekarza uprawnionego do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy, pobieranie materia?u do bada laboratoryjnych, EKG spoczynkowe, spirometria, okulist?) w trzech jednostkach lub na terenie miast, w kt█rych te jednostki maj siedzib tj. Katowice, Cz?stochowa, Bielsko-Bia?a˝ 10 pkt, ?wiadczenie us?ug (badanie lekarza uprawnionego do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy, pobieranie materia?u do bada laboratoryjnych, EKG spoczynkowe, spirometria, okulist?) we wszystkich jednostkach lub na terenie miast, w kt█rych te jednostki maj siedzib ˝ 20 pkt. kryterium C - ilo? lekarzy uprawnionych do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy powy?ej wymaga Zamawiaj?cego. Ocena b?dzie dokonywana poprzez por█wnanie ilo?ci dysponowania lekarzami podanymi w ofertach niepodlegaj?cych odrzuceniu: dysponowanie ilo?ci lekarzy uprawnionych do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy zgodn z wymaganiami Zamawiaj?cego ˝ 0 pkt, dysponowanie dodatkowymi dwoma lekarzami uprawnionymi do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy powy?ej wymaga Zamawiaj?cego ˝ 10 pkt, dysponowanie wi?cej ni dwoma dodatkowymi lekarzami uprawnionymi do wykonywania zada s?u?by medycyny pracy powy?ej wymaga Zamawiaj?cego ˝ 20 pkt. RODO
   1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Wojew█dzki Policji w Katowicach z siedzib przy ul. J. Lompy 19, 40-038 Katowice
   2.  Inspektor Ochrony Danych wykonuje swoje obowi?zki w siedzibie Komendy Wojew█dzkiej Policji w Katowicach, zlokalizowanej w Katowicach przy ul. J. Lompy 19, tel. 32-200-24-03, e-mail iod.kwp@ka.policja.gov.pl;3. Pani/Pana dane osobowe b?d przetwarzane w celu/ celach przygotowania i przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia publicznego oraz realizacji tego zam█wienia;
   4.  Podstaw prawn przetwarzania dotycz?cych Pani/Pana danych osobowych jest ustawa z dnia 11 wrze?nia 2019r. Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwana w dalszej cz??ci Đustaw Pzpţ;
   5.  Odbiorc Pani/Pana danych osobowych mo?e by Urz?d Zam█wie Publicznych, ponadto w zakresie okre?lonym w ustawie Pzp, dane mog by publikowane na stronie internetowej tp://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl oraz innym podmiotom uprawnionym na podstawie odr?bnych przepis█w;
   6.  Pani/Pana dane nie b?d przekazywane do pa?stwa trzeciego, organizacji mi?dzynarodowej;7. Okres przechowywania Pani/Pana danych osobowych wynika z przepis█w dotycz?cych okres█w przechowywania akt w Policji.8. Posiada Pani/Pan prawo ??dania od Administratora dost?pu do danych dotycz?cych Pani/Pana osoby, sprostowania, ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w zakresie okre?lonym przepisami prawa;9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, kt█rym jest Prezes Urz?du Ochrony Danych Osobowych;10. Podanie danych jest wymogiem ustawowym;11. W przypadku niepodania danych nie b?dzie mo?liwy udzia w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego;12. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.13.Wykonawca zapewni ochron przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustaw o ochronie danych osobowych i Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych Szczeg█?y sekcja XXV SWZ. iod.kwp@ka.policja.gov.pl
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy w toku post?powania o udzielenie zam█wienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale IX ustawy Pzp.
   2.  Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguje odwo?anie wobec czynno?ci na
:
a) niezgodn z przepisami ustawy czynno? zamawiaj?cego, podj?t w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; b) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej zamawiaj?cy by obowi?zany na podstawie ustawy;
   3.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ˇje?eli zosta?y przes?ane przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej albo w terminie 15 dni ˇ je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie Zam█wie Publicznych lub dokument█w zam█wienia na stronie internetowej.
   5.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 3 i 4 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych postaw jego wniesienia.
   6.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej.
   7.  Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/10/2021
 
 
C L A S S E    C P V
85121000 - Services de pratique mÚdicale