Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/09/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Services de promotion

2022/S 181-512798  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
20/09/2022 S181 Pologne-Katowice: Services de promotion 2022/S 181-512798 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo ?l?skie NumÈro national d'identification: 9542770064 Adresse postale: ul. Ligonia 46 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-037 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maciej Wontor - w sprawach merytorycznych, Beata Buniowska - w sprawach proceduralnych Courriel: zamowienia@slaskie.pl TÈlÈphone: +48 322078380 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.slaskie.pl Adresse du profil díacheteur: https://bip.slaskie.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup pakietu ?wiadcze? promocyjnych w ramach ÑTuBiznes Opener Europaî organizowanego w okresie od 10 wrze?nia 2022 r. do 30 pa?dziernika 2022 r. NumÈro de rÈfÈrence: ZP/WR-Z/19/2022
II.1.2) Code CPV principal 79342200 Services de promotion
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup us?ug promocyjnych na rzecz Urz?du Marsza?kowskiego WojewÛdztwa ?l?skiego, podczas wydarze? organizowanych w ramach ÑTuBiznes Opener Europaî w okresie od 10 wrze?nia 2022 r. do 30 pa?dziernika 2022 r. przez "TUPOLSKA" Sp. z o.o.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 121 951.22 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup us?ug promocyjnych na rzecz Urz?du Marsza?kowskiego WojewÛdztwa ?l?skiego, podczas wydarze? organizowanych w ramach ÑTuBiznes Opener Europaî w okresie od 10 wrze?nia 2022 r. do 30 pa?dziernika 2022 r. przez "TUPOLSKA" Sp. z o.o.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
RPSL.03.05.01-24-04GB/19
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
Wykonawca ma wy??czno?? na zawieranie zlece? i podpisywanie umÛw na promocj?, reklam? podczas imprezy, do zawierania kontraktÛw z wykonawcami, rozmieszczania na terenie imprezy stoisk reklamowych i wszelkich materia?Ûw informacyjnych oraz promocyjnych. W zwi?zku z tym nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze a brak konkurencji b?d?cy skutkiem udzielenia zamÛwienia nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrÛw zamÛwienia, na podstawie art. 214 ust. 1 pkt 1 lit a. ustawy Pzp. WybÛr tego trybu zosta? zaakceptowany przez Radc? Prawnego i zatwierdzony przez Dyrektora Departamentu Gospodarki i WspÛ?pracy Mi?dzynarodowej.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
08/09/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "TUPOLSKA" Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. 3 Maja 30 Ville: Rybnik Code NUTS: PL227 Rybnicki Code postal: 44-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 121 951.22 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 121 951.22 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:

   1. 1. ?rodki ochrony prawnej przys?uguj? Wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy Pzp, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na:
   3. 1. niezgodn? z przepisami ustawy Pzp czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienia umowy;
   3. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3. 3. zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia, mimo ?e Zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany.
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby.
   5.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   6.  Terminy sk?adania odwo?a? wskazane zosta?y w art. 515 dzia? IX ?rodki ochrony prawnej ustawy Pzp.
   7.  Na orzeczenie Izy oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie za po?rednictwem Prezesa Izby.
   8.  SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej okre?la Dzia? IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
15/09/2022 Pologne-Katowice: Services de promotionType díacheteur: AutoritÈs locales et rÈgionalesType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Services 20/09/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
79342200 - Services de promotion