Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 31/07/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de recherche

2020/S 147-361744  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 31/07/2020 S147 Pologne-Katowice: Services de recherche 2020/S 147-361744 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: WojewÛdztwo ?l?skie Adresse postale: ul. Ligonia 46 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-037 Pays: Pologne Point(s) de contact: Rafa Kami?ski, Anna Lukasek, Grzegorz Kajzer Courriel: zamowienia@slaskie.pl TÈlÈphone: +48 327740025 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.slaskie.pl Adresse du profil díacheteur: https://bip.slaskie.pl/ www.slaskie.pl https://bip.slaskie.pl/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Ewaluacja dotycz?ca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014ñ2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczyni?o si do osi?gni?cia celÛw dotycz?cych obszaru transportu NumÈro de rÈfÈrence: ZN-ZP.272.1.17.2020.RK
II.1.2) Code CPV principal 73110000 Services de recherche
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: us?uga wykonania badania ewaluacyjnego: ÑEwaluacja dotycz?ca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014ñ2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczyni?o si do osi?gni?cia celÛw dotycz?cych obszaru transportuî.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 139 494.05 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
WojewÛdztwo ?l?skie, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest: us?uga wykonania badania ewaluacyjnego: ÑEwaluacja dotycz?ca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014ñ2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczyni?o si do osi?gni?cia celÛw dotycz?cych obszaru transportuî.
   2.  SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia (w skrÛcie: SOPZ) stanowi Za??cznik nr 3 do SIWZ/Za??cznik nr 1 do wzoru umowy.
   3.  Dodatkowe warunki realizacji zamÛwienia okre?la wzÛr umowy stanowi?cy Za??cznik nr 2 do SIWZ.
   4.  Instrukcje dla Wykonawcy dotycz?ce platformy stanowi Za??cznik nr 4 do SIWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Koncepcja badawcza / PondÈration: 40 CritËre de qualitÈ - Nom: Metodologia badawcza / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 40
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ZamÛwienie wspÛ?finansowane b?dzie w 85 % ze ?rodkÛw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spo?ecznego Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ?l?skiego na lata 2014ñ2020 w ramach osi priorytetowej XIII pomoc techniczna dzia?anie 13.1 oraz 15 % z wk?adu bud?etu wojewÛdztwa ?l?skiego.
II.2.14) Informations complÈmentaires Dot. pkt II.1.7): podana warto? 139 494,05 PLN jest warto?ci brutto.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 059-141553
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Ewaluacja dotycz?ca sposobu, w jaki wsparcie w ramach RPO WSL na lata 2014ñ2020 (OP VI, OP IV-PI 4e) przyczyni?o si do osi?gni?cia celÛw dotycz?cych obszaru transportu
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
13/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 5 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 5
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Ecorys Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Solec 38 lok. 105 Ville: Warszawa Code NUTS: PL91 Warszawski sto?eczny Code postal: 00-394 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 116 000.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 139 494.05 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Dot. pkt V.2.4): Ca?kowita ko?cowa warto? umowy: 139 494,05 PLN jest warto?ci brutto.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom oraz innym podmiotom, je?eli maj lub mia?y interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz ponios?y lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Prawo zamÛwie publicznych przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ww. ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   3.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   5.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   6.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli zosta?y przes?ane w sposÛb okre?lony w pkt 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni ñ je?eli zosta?y przes?ane w inny sposÛb.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunkÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 6 i 7 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
28/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
73110000 - Services de recherche