Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de recrutement

2022/S 130-370187  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Katowice: Services de recrutement 2022/S 130-370187 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?L?SKI UNIWERSYTET MEDYCZNY W KATOWICACH Numéro national d'identification: 000289035 Adresse postale: Poniatowskiego 15 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-055 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jaros?aw Jeziorski Courriel: dzp@sum.edu.pl Téléphone: +48 322083547 Fax: +48 322083568 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.sum.edu.pl Adresse du profil d'acheteur: www.sum.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Us?uga rekrutacji kandydatów na studia prowadzone w ?l?skim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach w j?zyku angielskim na kierunkach lekarskim, lekarsko-dentystycznym oraz zdrowie publiczne IIo Numéro de référence: RZP/PN/45/22
II.1.2) Code CPV principal 79600000 Services de recrutement
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamówienia podzielono na 14 pakietów z uwagi na obszar rekrutacji oraz kierunek . nr 1 Kraje skandynawskie (Szwecja, Norwegia, Dania), nr 2 Izrael, nr 3 Kraje Bliskiego Wschodu Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Kuwejt, Katar, Oman, Irak, Iran, Turcja, Liban, Jordania, Jemen, Syria, nr 4 Kraje Bliskiego Wschodu Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Egipt, Kuwejt, Katar, Oman, Irak, Iran, Turcja, Liban, Jordania, Jemen, Syria nr 5 Kraje Afryka?skie Algieria, Tunezja, Maroko, Nigeria, Senegal, Libia, Sudan, Rwanda nr 6 Kraje Afryka?skie Algieria, Tunezja, Maroko, Nigeria, Senegal, Libia, Sudan, Rwanda nr 7 Wielka Brytania + Irlandia nr 8 Wielka Brytania nr 9 USA + Kanada nr 10 USA + Kanada nr 11 Kraje UE z wy??czeniem Danii i Irlandii nr 12 Kraje UE z wy??czeniem Danii i Irlandii nr 13 Kraje Azjatyckie: Indie, Sri lanka, Korea, Tajwan, Wietnam, Chiny nr 14 Kraje Azjatyckie: Indie, Sri lanka, Korea, Tajwan, Wietnam, Chiny
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 552 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Izrael
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79600000 Services de recrutement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar rekrutacji: Izrael, liczba studentów/kierunek: 50 / lekarski, 10 / lekarsko-dentystyczny
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
USA + Kanada
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79600000 Services de recrutement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar rekrutacji: USA + Kanada liczba studentów/kierunek: 20 / lekarski
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
USA + Kanada
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79600000 Services de recrutement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar rekrutacji: USA + Kanada liczba studentów/kierunek: 3 / zdrowie publiczne IIo
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kraje unii Europejskiej z wy??czeniem Danii i Irlandii
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79600000 Services de recrutement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar rekrutacji: Kraje unii Europejskiej z wy??czeniem Danii i Irlandii liczba studentów/kierunek: 10 / lekarski
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Kraje unii Europejskiej z wy??czeniem Danii i Irlandii
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 79600000 Services de recrutement
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Obszar rekrutacji: Kraje unii Europejskiej z wy??czeniem Danii i Irlandii liczba studentów/kierunek: 6 / zdrowie publiczne IIo
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte Procédure accélérée Justification:
studenci rozpoczynaj? nauk? od pocz?tku pa?dziernika 2022 r. Wykonawcy, którzy zostan? wybrani w poszczególnych pakietach, musz? mie? czas na skuteczne wykonanie powierzonej im us?ugi (rekrutacji kandydatów na studia). Przeprowadzenie procedury z 35-dniowym terminem sk?adania ofert, przy uwzgl?dnieniu wszystkich terminów wynikaj?cych z ustawy Pzp, doprowadzi do sytuacji, w której wykonawcy b?d? mie? zbyt ma?o czasu na realizacj? us?ugi rekrutacji (chodzi o pozyskanie studentów na studia od pa?dziernika 2022 r.), co w konsekwencji mo?e skutkowa? niepozyskaniem studentów na studia. Celem skrócenia terminu jest wi?c doprowadzenie do sytuacji, w której wykonawcy wybrani w post?powaniu b?d? mogli jak najszybciej przyst?pi? do rekrutacji kandydatów, tym bardziej, ?e proces rekrutacji studentów nie ko?czy si? na ich pozyskaniu przez wybranych rekruterów, ale obejmuje dalsze czynno?ci, w tym poddanie kandydatów egzaminom w wyznaczonych terminach.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 094-259784
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1
Lot nº: 2 Intitulé:
Izrael
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
01/07/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 1 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 1
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Shalomedic by Meytal Corcos Adresse postale: Hajaje Towers - North Towers 28 Harbaa st. (Partners and co) 5th floor Ville: Tel - Aviv Code NUTS: IL Israel Code postal: 6473925 Pays: Israël
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 558 000.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 552 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 9 Intitulé:
USA + Kanada
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 10 Intitulé:
USA + Kanada
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 11 Intitulé:
Kraje unii Europejskiej z wy??czeniem Danii i Irlandii
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 12 Intitulé:
Kraje unii Europejskiej z wy??czeniem Danii i Irlandii
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Zamawiaj?cy uniewa?ni? post?powanie: 1) w zakresie pakietów nr 9, 10 oraz 12 na podstawie art. 255 pkt 1 ustawy Prawo zamówie? publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z pó?n. zm., dalej ustawa Pzp) - w post?powaniu nie z?o?ono ?adnej oferty; 2) w zakresie pakietu nr 11 na podstawie art. 255 pkt 2 ustawy Pzp - wszystkie z?o?one w post?powaniu oferty podlega?y odrzuceniu.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
04/07/2022 Pologne-Katowice: Services de recrutementType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
79600000 - Services de recrutement