Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de rÈparation et d'entretien de gÈnÈrateurs

2020/S 227-560139  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 20/11/2020 S227 Pologne-Katowice: Services de rÈparation et d'entretien de gÈnÈrateurs 2020/S 227-560139 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Grupa GÛrnicza S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?cÛw 30 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-039 Pays: Pologne Point(s) de contact: Oddzia Zak?ad Elektrociep?ownie 44-270 Rybnik, ul. Rymera 4 Courriel: p.pillar@pgg.pl TÈlÈphone: +48 327398680 Fax: +48 327398606 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgg.pl Adresse du profil díacheteur: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6) ActivitÈ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug w zakresie wykonywania bie??cych prac remontowo-serwisowych oraz napraw awaryjnych agregatu pr?dotwÛrczego o mocy 2 MWe i 2 MWt w EC Rydu?towy eksploatowanego przez PGG S.A
II.1.2) Code CPV principal 50532300 Services de rÈparation et d'entretien de gÈnÈrateurs
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Zabudowany agregat pr?dotwÛrczy J 612 GS-F375 firmy GE Jenbacher GmbH nap?dzany silnikiem gazowym wraz z infrastruktur niezb?dn do jego prawid?owego funkcjonowania zlokalizowany jest w EC Rydu?towy na terenie KWK ROW Ruch Rydu?towy. Umo?liwia on wykorzystanie energii zawartej w gazie pochodz?cym z odmetanowania kopalni Rydu?towy do jednoczesnej produkcji energii elektrycznej oraz ciep?a. W DTR urz?dzenia wymagane jest ?cis?e przestrzeganie terminÛw realizacji poszczegÛlnych przegl?dÛw, co umo?liwia jego bezawaryjn i bezpieczn eksploatacj?. Niedotrzymanie wymogÛw, b?d terminÛw zwi?zanych z realizacj prac remontowo-serwisowych na zespole kogeneracyjnym powoduje przerwy ruchowe i konieczno? odstawienia z ruchu urz?dzenia. Postoje agregatu b?d?ce wynikiem awarii, b?d braku prowadzenia wymaganych konserwacji i przegl?dÛw, skutkuj wymiernymi stratami finansowymi, oraz wp?ywaj negatywnie na ?rodowisko naturalne, z uwagi na emisj niezagospodarowanego metanu do atmosfery.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 1 821 600.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL227 Rybnicki Lieu principal d'exÈcution:
KWK ROW Ruch Rydu?towy, ul. 44-280 Rydu?towy, ul. Leona 2
II.2.4) Description des prestations:
Us?ugi mog by ?wiadczone wy??cznie przez Wykonawc posiadaj?cego wiedz i do?wiadczenie konieczne do realizacji zadania. 1) Us?uga obj?ta umow musi by wykonywana zgodnie z dokumentacj techniczno-ruchow urz?dzenia oraz tak, aby ka?dorazowo zapewni przywrÛcenie urz?dzenia do stanu pe?nej sprawno?ci oraz zgodno?ci z dokumentacj techniczn?. 2) Parametry techniczno-funkcjonalne urz?dzenia, ka?dorazowo po wykonanej us?udze musz by zgodne z parametrami okre?lonymi w dokumentacji technicznej. 3) Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy ka?dorazowo zapewnienia materia?Ûw, cz??ci zamiennych, sprz?tu, urz?dze i narz?dzi koniecznych do prawid?owego ?wiadczenia us?ugi. Cz??ci, materia?y eksploatacyjne, specjalistyczne narz?dzia (w tym oprogramowanie komputerowe) u?yte do ?wiadczenia us?ugi obj?tej umow powinny posiada stosowne i niezb?dne ?wiadectwa ich producenta oraz winny by akceptowane przez producenta agregatu do stosowania w jego urz?dzeniu. 4) Zamawiaj?cy nie zapewnia dost?pu do specjalistycznego oprogramowania komputerowego nadzoruj?cego prac silnika gazowego (Jenbacher). Uzyskanie stosownego dost?pu le?y po stronie Wykonawcy. 5) Kompleksowy transport (w tym transport wymagaj?cy specjalistycznego sprz?tu i procedur) osÛb, agregatu, cz??ci, materia?Ûw eksploatacyjnych, narz?dzi zwi?zany prawid?ow realizacj zamÛwienia w ka?dym przypadku jest obowi?zkiem Wykonawcy. 6) Zakres prac obj?ty umow mo?e by wykonywany wy??cznie przez osoby, ktÛre posiadaj stosowne kwalifikacje i uprawnienia do wykonywania przedmiotowych prac i czynno?ci. 7) Wszystkie prace zwi?zane z realizacj zadania Wykonawca winien prowadzi w uzgodnieniu z G?Ûwnym In?ynierem Ruchu, wyznaczonym dozorem Ruchu i pracownikami obs?uguj?cymi agregat.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 131-322072
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug w zakresie wykonywania bie??cych prac remontowo-serwisowych oraz napraw awaryjnych agregatu pr?dotwÛrczego o mocy 2 MWe i 2 MWt w EC Rydu?towy eksploatowanego przez PGG S.A
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
09/10/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: KWE AB Energy Polska Sp. z o.o.
Adresse postale: Miedziana 38 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne Courriel: kwe@gruppoab.com TÈlÈphone: +48 338216562 Adresse internet: www.gruppoab.com/pl
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 1 831 112.50 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 821 600.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W niniejszym post?powaniu o udzielenie zamÛwienia komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami, w szczegÛlno?ci sk?adanie ofert, JEDZ oraz dokumentÛw i o?wiadcze?, odbywa si przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z za??cznikami oraz JEDZ, pod rygorem niewa?no?ci sporz?dza si w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. SzczegÛ?owy sposÛb sk?adania ofert na platformie EFO jest dost?pny na stronie: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587702 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Zgodnie z ustaw Prawo zamÛwie publicznych.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2020
 
 
C L A S S E    C P V
50532300 - Services de réparation et d'entretien de générateurs