Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption : 29/09/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de réparation et d'entretien de machines

2020/S 180-435657  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
16/09/2020
S180
Pologne-Katowice: Services de réparation et d'entretien de machines

2020/S 180-435657

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 164-399475)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polska Grupa Górnicza S.A.
Numéro national d'identification: 6342834728
Adresse postale: ul. Powsta?ców 30
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22 ?l?skie
Code postal: 40-039
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Jacek Bywalec
Courriel: j.bywalec@pgg.pl
Téléphone: +48 327173886
Fax: +48 327173917 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgg.pl/ Adresse du profil d'acheteur: www.pgg.pl/przetargi/

www.pgg.pl/
www.pgg.pl/przetargi/
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Zawarcie umowy ramowej na ?wiadczenie us?ug serwisowych w?asnych kombajnów chodnikowych dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. w latach 2020-2021

Numéro de référence: 462000396

II.1.2)
Code CPV principal
50530000 Services de réparation et d'entretien de machines

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Post?powanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych, zwanej dalej "uPzp" lub "ustaw?".
   2.  Przedmiot zamówienia podzielono na 2 zadania.
   3.  W wyniku niniejszego post?powania Zamawiaj?cy zawrze umow ramow?/umowy ramowe ze wszystkimi wykonawcami, którzy z?o? oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu w ramach zadania.
   4.  Na podstawie zawartej umowy ramowej Zamawiaj?cy b?dzie udziela Zamówie wykonawczych do ostatniego dnia obowi?zywania umowy ramowej.
   5.  Liczb i intensywno? zamówie wykonawczych b?d warunkowa bie??ce potrzeby Zamawiaj?cego.

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 164-399475

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 16/09/2020

Heure locale: 08:45

Lire:

Date: 29/09/2020

Heure locale: 08:45

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 16/09/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 29/09/2020

Heure locale: 09:00

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
50530000 - Services de réparation et d'entretien de machines