Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 25/11/2021
Date de péremption : 07/12/2021
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de r╚paration et d'entretien de machines

2021/S 229-601898  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
25/11/2021 S229 Pologne-Katowice: Services de r╚paration et d'entretien de machines 2021/S 229-601898 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Services
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Grupa G█rnicza S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?c█w 30 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-039 Pays: Pologne Point(s) de contact: Polska Grupa G█rnicza S.A. Oddzia KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieru?, ul. Granitowa 16. Courriel: w.bochenska@pgg.pl Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://korporacja.pgg.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi. Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi.
I.6) Activit╚ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie us?ug serwisowych transformator█w produkcji CARBOAUTOMATYKA, MARTECH PLUS, ELG"R+HANSEN, BECKER ELEKTROTECHNIKA, MEFTA dla Oddzia?█w Polskiej Grupy G█rniczej S.A. w okresie 24 miesi?cy. Num╚ro de r╚f╚rence: 422100939
II.1.2) Code CPV principal 50530000 Services de r╚paration et d'entretien de machines
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Post?powanie o udzielenie zam█wienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepis█w ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019r. (Dz.U. z 2019r. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustaw Pzp.
   2.  Przedmiotem zam█wienia jest zawarcie umowy na: ?wiadczenie us?ug serwisowych transformator█w produkcji CARBOAUTOMATYKA, MARTECH PLUS, ELG"R+HANSEN, BECKER ELEKTROTECHNIKA, MEFTA dla Oddzia?█w Polskiej Grupy G█rniczej S.A. w okresie 24 miesi?cy z podzia?em na zadania.
   3.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Za??czniku nr 1, 2a i 2b oraz 2c do SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Serwis transformator█w produkcji CARBOAUTOMATYKA.

Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50530000 Services de r╚paration et d'entretien de machines
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Oddzia?y Polskiej Grupy G█rniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 1 - Serwis transformator█w produkcji CARBOAUTOMATYKA.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Za??czniku nr 1, 2a i 2b oraz 2c do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Serwis transformator█w produkcji MARTECH PLUS.

Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50530000 Services de r╚paration et d'entretien de machines
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Oddzia?y Polskiej Grupy G█rniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 2 - Serwis transformator█w produkcji MARTECH PLUS.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Za??czniku nr 1, 2a i 2b oraz 2c do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Serwis transformator█w produkcji ELG"R + HANSEN.

Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50530000 Services de r╚paration et d'entretien de machines
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Oddzia?y Polskiej Grupy G█rniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 3 - Serwis transformator█w produkcji ELG"R + HANSEN.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Za??czniku nr 1, 2a i 2b oraz 2c do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Serwis transformator█w produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA .

Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50530000 Services de r╚paration et d'entretien de machines
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Oddzia?y Polskiej Grupy G█rniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 4 - Serwis transformator█w produkcji BECKER ELEKTROTECHNIKA .
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Za??czniku nr 1, 2a i 2b oraz 2c do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Serwis transformator█w produkcji MEFTA.

Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 50530000 Services de r╚paration et d'entretien de machines
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'ex╚cution:
Oddzia?y Polskiej Grupy G█rniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Zadanie nr 5 - Serwis transformator█w produkcji MEFTA.
   2.  Szczeg█?owy opis przedmiotu zam█wienia (dalej SOPZ) zawarty jest w Za??czniku nr 1, 2a i 2b oraz 2c do SWZ.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 24 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
I. Kwalifikacja podmiotowa wykonawc█w:
   1.  O udzielenie zam█wienia mog ubiega si wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj wykluczeniu z post?powania oraz spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Wykluczeniu z post?powania podlega wykonawca: 1) wobec kt█rego zachodz okoliczno?ci okre?lone w art. 108 ust. 1 pkt 3, 5 i 6 ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1, 8 i 10, 2) w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, s?d zarz?dzi likwidacj maj?tku w post?powaniu restrukturyzacyjnym lub upad?o?ciowym, w stosunku do kt█rego og?oszono upad?o? - z wyj?tkiem wykonawcy, kt█ry po og?oszeniu upad?o?ci zawar uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj maj?tku upad?ego, kt█rego dzia?alno? gospodarcza jest zawieszona lub znajduje si on w tego rodzaju sytuacji wynikaj?cej z procedury przewidzianej przepisami miejsca wszcz?cia tej procedury, 3) kt█ry z przyczyn le??cych po jego stronie nie wykona lub nienale?ycie wykona umow zawart z Zamawiaj?cym (PGG S.A.), co doprowadzi?o do: a) wypowiedzenia lub odst?pienia od umowy, lub b) dokonania zakupu zast?pczego przez Zamawiaj?cego, lub c) zagro?enia poniesienia lub poniesienia odpowiedzialno?ci karnej lub administracyjnej przez Zamawiaj?cego ze wzgl?du na brak dostosowania infrastruktury Zamawiaj?cego do wymaga prawa powszechnie obowi?zuj?cego, w szczeg█lno?ci prawa ochrony ?rodowiska, bezpiecze?stwa i higieny pracy, 4) kt█ry, pomimo wyboru jego oferty jako najkorzystniejszej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia przeprowadzonym przez Zamawiaj?cego (PGG S.A.), odm█wi podpisania umowy, nie wni█s wymaganego zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy lub zawarcie umowy sta?o si niemo?liwe z przyczyn le??cych po stronie wykonawcy.
   3.  Wykluczenie wykonawcy w przypadkach, o kt█rych mowa w ust. 2 pkt 3) i 4) nast?puje na okres 5 lat od dnia wyst?pienia zdarzenia b?d?cego podstaw wykluczenia. Zamawiaj?cy mo?e nie wykluczy wykonawcy, je?eli wykluczenie by?oby w spos█b oczywisty nieproporcjonalne, w szczeg█lno?ci gdy kwota przeznaczona na zakup zast?pczy stanowi niewielki udzia w warto?ci poprawnie zrealizowanej umowy.
   4.  Zamawiaj?cy stosuje warunki udzia?u w post?powaniu: 1) zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien by wpisany do rejestru dzia?alno?ci gospodarczej prowadzonego w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib?, 2) zdolno?ci technicznej lub zawodowej. II. JEDZ. Podmiotowe ?rodki dowodowe.
   1.  Zamawiaj?cy wymaga z?o?enia Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zam█wienia (JEDZ) oraz podmiotowych ?rodk█w dowodowych wskazanych w punkcie 2 poni?ej przez: 1) wykonawc?, 2) w przypadku wykonawc█w ubiegaj?cych si wsp█lnie o udzielenie zam█wienia ˝ przez ka?dego z wykonawc█w, 3) w przypadku polegania na udost?pnionych zasobach ˝ przez podmiot udost?pniaj?cy zasoby.
   2.  W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia zamawiaj?cy wymaga z?o?enia dokument█w okre?lonych w Cz??ci VIII SWZ. III. Zamawiaj?cy zastosuje procedur odwr█con badania i oceny ofert, o kt█rej mowa w art. 139 ustawy Pzp. IV. Zawarto? oferty od ka?dego wykonawcy zosta?a okre?lona w Cz??ci XI SWZ.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy stosuje warunki udzia?u w post?powaniu: 1) zdolno?ci do wyst?powania w obrocie gospodarczym; Wykonawca powinien by wpisany do rejestru dzia?alno?ci gospodarczej prowadzonego w kraju, w kt█rym wykonawca ma siedzib?, 2) zdolno?ci technicznej lub zawodowej; Wykonawca wyka?e, ?e: w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - w tym okresie, wykona?, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonuje, us?ugi polegaj?ce na ?wiadczeniu us?ug serwisowych, remontowych lub innych polegaj?cych na naprawie lub modernizacji maszyn/urz?dze zastosowanych w przemy?le lub w zak?adach g█rniczych o ??cznej warto?ci brutto niezale?nej od ilo?ci zada?, na kt█re wykonawca sk?ada ofert?, wynosz?cej co najmniej: 100 000,00 z albo posiada ocen zdolno?ci zak?adu remontowego wydan przez w?a?ciw jednostk certyfikuj?c w zakresie nie mniejszym ni przedmiot zam█wienia, albo jest producentem maszyn/urz?dze?, kt█rych przedmiot zam█wienia dotyczy, albo posiada upowa?nienie lub autoryzacj wystawion przez Producenta maszyn/urz?dze?, kt█rych przedmiot zam█wienia dotyczy. Uwaga: Dotyczy wykonawc█w, kt█rzy potwierdzaj warunek warto?ci zrealizowanych us?ug! W przypadku gdy Wykonawca sk?ada ofert na wi?cej ni jedno zadanie, w█wczas powinien wykaza si spe?nieniem warunku tylko raz niezale?nie od ilo?ci zada?, na kt█re jest sk?adana oferta. W przypadku Wykonawcy, przedstawiaj?cego warto?ci wykonanych us?ug w walutach obcych, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wed?ug ?redniego kursu NBP og?oszonego ostatniego dnia roku, w kt█rym us?ugi wykonano, a w przypadku us?ug wykonanych w bie??cym roku wed?ug ?redniego kursu NBP og?oszonego dnia poprzedzaj?cego dzie w kt█rym zosta?a zawarta umowa. W zwi?zku z powy?szym warto?ci wykonanych us?ug okre?lone w walutach obcych nale?y wyszczeg█lni oddzielnie dla ka?dego roku kalendarzowego.
   2.  Wykonawca mo?e w celu potwierdzenia spe?niania warunk█w udzia?u w post?powaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zam█wienia, lub jego cz??ci, polega na zdolno?ciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji ekonomicznej lub finansowej podmiot█w udost?pniaj?cych zasoby, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunk█w prawnych. Niveau(x) sp╚cifique(s) minimal/minimaux exig╚(s):
W celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu zamawiaj?cy wymaga z?o?enia: 1) wykazu us?ug wykonanych, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych r█wnie wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych us?ugi zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te us?ugi zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie. Dowodami s referencje b?d inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego us?ugi zosta?y wykonane, a w przypadku ?wiadcze powtarzaj?cych si lub ci?g?ych s wykonywane. Je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy. Wz█r wykazu stanowi Za??cznik nr
   4. 3 do SWZ, albo 2) ocena zdolno?ci zak?adu remontowego wydana przez w?a?ciw jednostk certyfikuj?c w zakresie nie mniejszym ni przedmiot zam█wienia, albo 3) o?wiadczenie producenta maszyn/urz?dze?, kt█rych przedmiot zam█wienia dotyczy zgodne z Za??cznikiem nr
   4. 4 do SWZ, albo 4) upowa?nienie lub autoryzacja wystawiona przez Producenta maszyn/urz?dze?, kt█rych przedmiot zam█wienia dotyczy.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
Szczeg█?owe zasady i kryteria, o?wiadczenia i dokumenty, jakie nale?y z?o?y zamawiaj?cemu w celu potwierdzenia, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu zosta?y okre?lone w SWZ.
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
W post?powaniu na realizacj us?ug serwisowych zamawiaj?cy odst?puje od ??dania wadium.
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Zgodnie z Za??cznikiem nr
   5. 1 do SWZ (Istotne postanowienia umowy).
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie zam█wienia.
   2.  Wykonawcy wyst?puj?cy wsp█lnie ustanawiaj pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
   3.  Wszelka korespondencja prowadzona b?dzie wy??cznie z pe?nomocnikiem.
   4.  Ka?dy z wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie (cz?onek konsorcjum) nie mo?e podlega wykluczeniu z post?powania. Spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu w stosunku do wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie b?dzie oceniane ??cznie.
   5.  W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie, JEDZ oraz podmiotowe ?rodki dowodowe sk?ada ka?dy z wykonawc█w wsp█lnie ubiegaj?cych si o zam█wienie. Dokumenty te powinny potwierdza brak podstaw wykluczenia oraz spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu w zakresie,w kt█rym ka?dy z wykonawc█w wykazuje spe?nianie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw wykluczenia.
   6.  Szczeg█?owe wymagania - Cz?? VI SWZ.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Za??cznik nr
   5. 1 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, kt█re zostan wprowadzone do umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
   2.  Postanowienia, kt█re wprowadzone zostan do umowy, zawieraj informacje w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu tych danych zgodnie z Rozporz?dzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
Une ench╦re ╚lectronique sera effectu╚e Renseignements compl╚mentaires sur lÝench╦re ╚lectronique:
Przedmiotem aukcji elektronicznej b?dzie: kryterium kosztu istotnych dla procesu utrzymania sprawno?ci ruchowej maszyny: cz??ci zamiennych i czynno?ci us?ugowych.
   2.  Minimalna wysoko? post?pienia: Kryterium koszt: 1 000,00 z netto, 1 230,00 z brutto ˝ dla ka?dego zadania.
   3.  Szczeg█?owe informacje dotycz?ce aukcji okre?lono w Cz??ci XVI SWZ.
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2021/S 037-093607
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 07/12/2021 Heure locale: 08:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 06/03/2022
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 07/12/2021 Heure locale: 09:00 Lieu:
Polska Grupa G█rnicza S.A. Oddzia KWK Piast-Ziemowit, 43-155 Bieru?, ul. Granitowa 16, Budynek Dyrekcji, III pi?tro, Dzia Zam█wie i Przetarg█w, pok. nr 304, Polska.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
I. SWZ dost?pna na stronie internetowej www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi. II. Komunikacja zamawiaj?cego z wykonawcami odbywa si za pomoc ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Informacja o ?rodkach komunikacji elektronicznej oraz wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporz?dzania, wysy?ania i odbierania korespondencji okre?lona zosta?a w Cz??ci XIII SWZ. III. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielenia zam█wienia podobnego, o kt█rym mowa w uPzp. IV. Podwykonawstwo.
   1.  Zamawiaj?cy dopuszcza udzia podwykonawc█w w realizacji zam█wienia. Powierzenie realizacji cz??ci zam█wienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z odpowiedzialno?ci za prawid?ow realizacj zam█wienia.
   2.  Zamawiaj?cy ??da wskazania przez wykonawc w ofercie cz??ci zam█wienia, kt█rych wykonanie zamierza powierzy ewentualnym podwykonawcom i podania przez wykonawc firm podwykonawc█w, o ile s ju znani. Wz█r wykazu stanowi Za??cznik nr
   3. 1 do SWZ. V. Zawarto? oferty od ka?dego wykonawcy oraz spos█b z?o?enia oferty okre?lono w Cz??ci XI SWZ. www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
Dzia IX rozdzia 2 ustawy Prawo zam█wie publicznych.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
20/11/2021 Pologne-Katowice: Services de r╚paration et d'entretien de machinesType dÝacheteur: Service d'utilit╚ publiqueType dÝavis: Avis de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 07/12/2021 25/11/2021 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
50530000 - Services de rÚparation et d'entretien de machines