Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de r╚paration et d'entretien de mat╚riel m╚dical et de mat╚riel de pr╚cision

2020/S 68-162062  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Services - Avis d'attribution de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Katowice: Services de r╚paration et d'entretien de mat╚riel m╚dical et de mat╚riel de pr╚cision 2020/S 068-162062 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda Wojew█dzka Policji w Katowicach Adresse postale: ul. Lompy 19 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 Code postal: 40-038 Pays: Pologne Point(s) de contact: Edyta Zi█?kowska Courriel: edyta.ziolkowska@ka.policja.gov.pl T╚l╚phone: +48 322002050 Fax: +48 322002060 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.slaska.policja.gov.pl Adresse du profil dÝacheteur: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl www.slaska.policja.gov.pl http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Minist╦re ou toute autre autorit╚ nationale ou f╚d╚rale, y compris leurs subdivisions r╚gionales ou locales
I.5) Activit╚ principale Ordre et s╚curit╚ publics
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego obejmuj?cego przegl?d, kalibracj?, napraw oraz legalizacj urz?dze do pomiaru pr?dko?ci pojazd█w w ruchu drogowym oraz urz?dzenia do wizualizacji mi... Num╚ro de r╚f╚rence: ZP-2380-392-44/2020
II.1.2) Code CPV principal 50400000
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zam█wienia s us?ugi serwisowe obejmuj?ce przegl?d, kalibracj?, napraw oraz legalizacj Urz?dze do pomiaru pr?dko?ci pojazd█w w ruchu drogowym oraz urz?dzenia do wizualizacji miejsc zdarze B?d?cych w u?ytkowaniu jednostek terenowych policji garnizonu ?l?skiego, KWP w Katowicach w tym KAP Gliwice na lata 2020-2021
   2. Zam█wienie zosta?o podzielone na 7 cz??ci (zada?)
   3.  Szczeg█?owe informacje Dotycz?ce opisu przedmiotu zam█wienia i jego zakresu oraz sposobu realizacji znajduj si w SIWZ i Za??cznikach do SIWZ
   4. Maksymalna warto? umowy dla danego zadania b?dzie opiewa na kwot?, jak Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na realizacj zam█wienia, a rozliczenie za zrealizowane us?ugi b?dzie Nast?powa wg cen jednostkowych wskazanych w za??czniku nr 3 do SIWZ - formularzu cenowym -OPZ oraz w Przypadku braku wyszczeg█lnionych pozycji w formularzu cenowym stosowany b?dzie cennik firmy dostarczony Przed zawarciem umowy.
   5.  Zamawiaj?cy dopuszcza podwykonawc█w.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 165 844.46 EUR
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 1 - Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji videorejestratora Polcam 2006 (9szt.), Polcam z Iskr (10 szt) na lata 2020-2021
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38300000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22
II.2.4) Description des prestations:
 
5.Zamawiaj?cy wymaga aby w ramach ka?dego zadania przedmiotem zam█wienia dla ka?dego urz?dzenia Do pomiaru pr?dko?ci pojazd█w w ruchu drogowym oraz ka?dego urz?dzenia do wizualizacji miejsc zdarze By?y zagwarantowane podstawowe us?ugi serwisowe w zakresie przegl?d█w serwisowych tj. (czyszczenia, Konserwacji), kalibracji, legalizacji, naprawy oraz monta?u/demonta?u.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby gwarancja wynosi?a dla ka?dego urz?dzenia: a. na przegl?d techniczny i wykonan napraw?, co najmniej 6 miesi?cy, b. na cz??ci zamienne, co najmniej 24 miesi?cy.
   6. 1. Gwarancja liczona b?dzie od daty uj?tej w protokole serwisowym.
   6. 2. Gwarancj Wykonawca poda w miesi?cach.
   6. 3. Okresy gwarancji na cz??ci zamienne dla ka?dego zadania odr?bnie stanowi kryterium wyboru Najkorzystniejszej oferty i zosta?y uszczeg█?owione w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 4. W przypadku b??dnego podania okresu gwarancji na przegl?d techniczny i/lub wykonan napraw i/lub Cz??ci zamienne b?d obowi?zywa?y zasady przeliczenia uj?te w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 5. W przypadku braku wskazania okresu/s█w gwarancji Zamawiaj?cy uzna, i Wykonawca zaoferowa Gwarancj minimaln tj. 6 miesi?cy na przegl?d techniczny i wykonan napraw?/24 miesi?ce na cz??ci Zamienne na podstawie o?wiadczenia z?o?onego na formularzu ofertowym.
   6. 6. Zakres gwarancji i terminy dotycz?ce reklamacji okre?la za??cznik nr 2 do SIWZ- Wz█r umowy
   6. 7. Zamawiaj?cy wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiaj?cy nie ponosi ?adnych dodatkowych Koszt█w zwi?zanych z obs?ug gwarancyjn?.
   7.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci us?ug urz?dze wskazanych w formularzu cenowym Dla ka?dego zadania w sytuacji pozyskania urz?dze w formie darowizny/u?yczenia lub zakupu nowych lub Wycofania z eksploatacji posiadanych urz?dze przy czym zmiana ta nie b?dzie dotyczy zmiany warunk█w Umowy
   8.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca utrzyma w okresie trwania umowy sta?e ceny na us?ug i materia?y Eksploatacyjne okre?lone w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ. Zmiana cen us?ugi Legalizacji mo?e nast?pi tylko w przypadku ukazania si nowego Rozporz?dzenia Ministra Finans█w Dotycz?cego op?at legalizacyjnych urz?dze lub zmiany Stawki podatku VAT, przy czym zmiana ta nie b?dzie Powodowa konieczno?ci wprowadzenia aneksu do umowy.
   9.  Zasady dotycz?ce realizacji zam█wienia w tym odbierania urz?dze w celu wykonania us?ugi i ich zwrotu Szczeg█?owo okre?la wz█r umowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do SIWZ. 10. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy aktualny cennik Wykonawcy Zawieraj?cy wykaz cz??ci i materia?█w eksploatacyjnych (cena zawiera wymian i robocizn?), kt█re nie zosta?y Wymienione w za??czniku nr 3 do SIWZ dla ka?dego oferowanego zadania. 11. Transport urz?dze w celu wykonania us?ugi oraz zwrotu do bezpo?rednich u?ytkownik█w odbywa si B?dzie na koszt Wykonawcy za wyj?tkiem urz?dze montowanych w samochodach. 12. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w ramach us?ug zapewni wniesienie/wyniesienie urz?dze do/z Pomieszcze wskazanych przez pracownik█w Zamawiaj?cego ˝ bezpo?redniego u?ytkownika. 13. Do czasu odbioru zam█wienia przez Zamawiaj?cego, ryzyko wszelkich niebezpiecze?stw zwi?zanych z Ewentualnym uszkodzeniem lub utrat przedmiotu zam█wienia ponosi Wykonawca. 14. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy Zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. 15. Zamawiaj?cy dopuszcza podwykonawc█w. W przypadku gdy Wykonawca b?dzie korzysta z Podwykonawc█w Zamawiaj?cy ??da wskazania cz??ci zam█wienia, kt█re zamierza im powierzy oraz Podania nazw firm podwykonawc█w, je?li s ju znane (za??cznik nr 1 i nr 5 do SIWZ). Zapisy dotycz?ce Podwykonawc█w znajduj si w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (za??cznik nr 2 do SIWZ). 16. Wykonawca zapewni ochron przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustaw o ochronie danych Osobowych i Rozporz?dzeniem Parlamentu (...)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji na cz??ci zamienne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium 3500,00 z podstawy wykluczenia z art. 24ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1i 8 ustawy Pzp oraz warunek Udzia?u do?wiadczenie na us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji Videorejestratora Polcam 2006 lub podobnego typu na ??czn kwot wynosz?c 10 000,00 z netto Dokumenty Na potwierdzenie zgodnie z Roz. IVB SIWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 2 - Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji miernika pr?dko?ci Iskra 1 (6 szt) na lata 2020-2021
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38300000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy wymaga aby w ramach ka?dego zadania przedmiotem zam█wienia dla ka?dego urz?dzenia Do pomiaru pr?dko?ci pojazd█w w ruchu drogowym oraz ka?dego urz?dzenia do wizualizacji miejsc zdarze By?y zagwarantowane podstawowe us?ugi serwisowe w zakresie przegl?d█w serwisowych tj. (czyszczenia, Konserwacji), kalibracji, legalizacji, naprawy oraz monta?u/demonta?u.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby gwarancja wynosi?a dla ka?dego urz?dzenia: a. na przegl?d techniczny i wykonan napraw?, co najmniej 6 miesi?cy, b. na cz??ci zamienne, co najmniej 24 miesi?cy.
   6. 1. Gwarancja liczona b?dzie od daty uj?tej w protokole serwisowym.
   6. 2. Gwarancj Wykonawca poda w miesi?cach.
   6. 3. Okresy gwarancji na cz??ci zamienne dla ka?dego zadania odr?bnie stanowi kryterium wyboru Najkorzystniejszej oferty i zosta?y uszczeg█?owione w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 4. W przypadku b??dnego podania okresu gwarancji na przegl?d techniczny i/lub wykonan napraw i/lub Cz??ci zamienne b?d obowi?zywa?y zasady przeliczenia uj?te w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 5. W przypadku braku wskazania okresu/s█w gwarancji Zamawiaj?cy uzna, i Wykonawca zaoferowa Gwarancj minimaln tj. 6 miesi?cy na przegl?d techniczny i wykonan napraw?/24 miesi?ce na cz??ci Zamienne na podstawie o?wiadczenia z?o?onego na formularzu ofertowym.
   6. 6. Zakres gwarancji i terminy dotycz?ce reklamacji okre?la za??cznik nr 2 do SIWZ- Wz█r umowy
   6. 7. Zamawiaj?cy wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiaj?cy nie ponosi ?adnych dodatkowych Koszt█w zwi?zanych z obs?ug gwarancyjn?.
   7.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci us?ug urz?dze wskazanych w formularzu cenowym Dla ka?dego zadania w sytuacji pozyskania urz?dze w formie darowizny/u?yczenia lub zakupu nowych lub Wycofania z eksploatacji posiadanych urz?dze przy czym zmiana ta nie b?dzie dotyczy zmiany warunk█w Umowy
   8.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca utrzyma w okresie trwania umowy sta?e ceny na us?ug i materia?y Eksploatacyjne okre?lone w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ. Zmiana cen us?ugi Legalizacji mo?e nast?pi tylko w przypadku ukazania si nowego Rozporz?dzenia Ministra Finans█w Dotycz?cego op?at legalizacyjnych urz?dze lub zmiany Stawki podatku VAT, przy czym zmiana ta nie b?dzie Powodowa konieczno?ci wprowadzenia aneksu do umowy.
   9.  Zasady dotycz?ce realizacji zam█wienia w tym odbierania urz?dze w celu wykonania us?ugi i ich zwrotu Szczeg█?owo okre?la wz█r umowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do SIWZ. 10. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy aktualny cennik Wykonawcy Zawieraj?cy wykaz cz??ci i materia?█w eksploatacyjnych (cena zawiera wymian i robocizn?), kt█re nie zosta?y Wymienione w za??czniku nr 3 do SIWZ dla ka?dego oferowanego zadania. 11. Transport urz?dze w celu wykonania us?ugi oraz zwrotu do bezpo?rednich u?ytkownik█w odbywa si B?dzie na koszt Wykonawcy za wyj?tkiem urz?dze montowanych w samochodach. 12. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w ramach us?ug zapewni wniesienie/wyniesienie urz?dze do/z Pomieszcze wskazanych przez pracownik█w Zamawiaj?cego ˝ bezpo?redniego u?ytkownika. 13. Do czasu odbioru zam█wienia przez Zamawiaj?cego, ryzyko wszelkich niebezpiecze?stw zwi?zanych z Ewentualnym uszkodzeniem lub utrat przedmiotu zam█wienia ponosi Wykonawca. 14. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy Zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. 15. Zamawiaj?cy dopuszcza podwykonawc█w. W przypadku gdy Wykonawca b?dzie korzysta z Podwykonawc█w Zamawiaj?cy ??da wskazania cz??ci zam█wienia, kt█re zamierza im powierzy oraz Podania nazw firm podwykonawc█w, je?li s ju znane (za??cznik nr 1 i nr 5 do SIWZ). Zapisy dotycz?ce Podwykonawc█w znajduj si w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (za??cznik nr 2 do SIWZ). 16. Wykonawca zapewni ochron przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustaw o ochronie danych Osobowych i Rozporz?dzeniem Parlamentu (...)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji na cz??ci zamienne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium 300,00 z podstawy wykluczenia z art. 24ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1i 8 ustawy Pzp oraz warunek Udzia?u do?wiadczenie na us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji miernika pr?dko?ci Iskra 1 lub podobnego typu na ??czn kwot wynosz?c 5 000,00 z netto Dokumenty na Potwierdzenie zgodnie z Roz. IVB SIWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 3 - Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji videorejestratora VIDEORAPID 1 (1 szt), VIDEORAPID 2 (2 szt), VIDEORAPID 2A (27 szt), VIDEORAPID 2A z ISKR (7 sz
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38300000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy wymaga aby w ramach ka?dego zadania przedmiotem zam█wienia dla ka?dego urz?dzenia Do pomiaru pr?dko?ci pojazd█w w ruchu drogowym oraz ka?dego urz?dzenia do wizualizacji miejsc zdarze By?y zagwarantowane podstawowe us?ugi serwisowe w zakresie przegl?d█w serwisowych tj. (czyszczenia, Konserwacji), kalibracji, legalizacji, naprawy oraz monta?u/demonta?u.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby gwarancja wynosi?a dla ka?dego urz?dzenia: a. na przegl?d techniczny i wykonan napraw?, co najmniej 6 miesi?cy, b. na cz??ci zamienne, co najmniej 24 miesi?cy.
   6. 1. Gwarancja liczona b?dzie od daty uj?tej w protokole serwisowym.
   6. 2. Gwarancj Wykonawca poda w miesi?cach.
   6. 3. Okresy gwarancji na cz??ci zamienne dla ka?dego zadania odr?bnie stanowi kryterium wyboru Najkorzystniejszej oferty i zosta?y uszczeg█?owione w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 4. W przypadku b??dnego podania okresu gwarancji na przegl?d techniczny i/lub wykonan napraw i/lub Cz??ci zamienne b?d obowi?zywa?y zasady przeliczenia uj?te w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 5. W przypadku braku wskazania okresu/s█w gwarancji Zamawiaj?cy uzna, i Wykonawca zaoferowa Gwarancj minimaln tj. 6 miesi?cy na przegl?d techniczny i wykonan napraw?/24 miesi?ce na cz??ci Zamienne na podstawie o?wiadczenia z?o?onego na formularzu ofertowym.
   6. 6. Zakres gwarancji i terminy dotycz?ce reklamacji okre?la za??cznik nr 2 do SIWZ- Wz█r umowy
   6. 7. Zamawiaj?cy wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiaj?cy nie ponosi ?adnych dodatkowych Koszt█w zwi?zanych z obs?ug gwarancyjn?.
   7.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci us?ug urz?dze wskazanych w formularzu cenowym Dla ka?dego zadania w sytuacji pozyskania urz?dze w formie darowizny/u?yczenia lub zakupu nowych lub Wycofania z eksploatacji posiadanych urz?dze przy czym zmiana ta nie b?dzie dotyczy zmiany warunk█w Umowy
   8.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca utrzyma w okresie trwania umowy sta?e ceny na us?ug i materia?y Eksploatacyjne okre?lone w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ. Zmiana cen us?ugi Legalizacji mo?e nast?pi tylko w przypadku ukazania si nowego Rozporz?dzenia Ministra Finans█w Dotycz?cego op?at legalizacyjnych urz?dze lub zmiany Stawki podatku VAT, przy czym zmiana ta nie b?dzie Powodowa konieczno?ci wprowadzenia aneksu do umowy.
   9.  Zasady dotycz?ce realizacji zam█wienia w tym odbierania urz?dze w celu wykonania us?ugi i ich zwrotu Szczeg█?owo okre?la wz█r umowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do SIWZ. 10. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy aktualny cennik Wykonawcy Zawieraj?cy wykaz cz??ci i materia?█w eksploatacyjnych (cena zawiera wymian i robocizn?), kt█re nie zosta?y Wymienione w za??czniku nr 3 do SIWZ dla ka?dego oferowanego zadania. 11. Transport urz?dze w celu wykonania us?ugi oraz zwrotu do bezpo?rednich u?ytkownik█w odbywa si B?dzie na koszt Wykonawcy za wyj?tkiem urz?dze montowanych w samochodach. 12. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w ramach us?ug zapewni wniesienie/wyniesienie urz?dze do/z Pomieszcze wskazanych przez pracownik█w Zamawiaj?cego ˝ bezpo?redniego u?ytkownika. 13. Do czasu odbioru zam█wienia przez Zamawiaj?cego, ryzyko wszelkich niebezpiecze?stw zwi?zanych z Ewentualnym uszkodzeniem lub utrat przedmiotu zam█wienia ponosi Wykonawca. 14. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy Zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. 15. Zamawiaj?cy dopuszcza podwykonawc█w. W przypadku gdy Wykonawca b?dzie korzysta z Podwykonawc█w Zamawiaj?cy ??da wskazania cz??ci zam█wienia, kt█re zamierza im powierzy oraz Podania nazw firm podwykonawc█w, je?li s ju znane (za??cznik nr 1 i nr 5 do SIWZ). Zapisy dotycz?ce Podwykonawc█w znajduj si w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (za??cznik nr 2 do SIWZ). 16. Wykonawca zapewni ochron przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustaw o ochronie danych Osobowych i Rozporz?dzeniem Parlamentu (...)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji na cz??ci zamienne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium 7000,00 z podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1i 8 ustawy Pzp oraz warunek Udzia?u do?wiadczenie na us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji Videorejestratora VIDEORAPID lub podobnego typu na ??czn kwot wynosz?c 30 000,00 z netto Dokumenty Na potwierdzenie zgodnie z Roz. IVB SIWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 4 - Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji laserowego miernika pr?dko?ci Ultralyte 20-20 100 LR (42 szt) oraz Ultralyte 20-20 200LR (1 szt) na lata 2020-202
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38300000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy wymaga aby w ramach ka?dego zadania przedmiotem zam█wienia dla ka?dego urz?dzenia Do pomiaru pr?dko?ci pojazd█w w ruchu drogowym oraz ka?dego urz?dzenia do wizualizacji miejsc zdarze By?y zagwarantowane podstawowe us?ugi serwisowe w zakresie przegl?d█w serwisowych tj. (czyszczenia, Konserwacji), kalibracji, legalizacji, naprawy oraz monta?u/demonta?u.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby gwarancja wynosi?a dla ka?dego urz?dzenia: a. na przegl?d techniczny i wykonan napraw?, co najmniej 6 miesi?cy, b. na cz??ci zamienne, co najmniej 24 miesi?cy.
   6. 1. Gwarancja liczona b?dzie od daty uj?tej w protokole serwisowym.
   6. 2. Gwarancj Wykonawca poda w miesi?cach.
   6. 3. Okresy gwarancji na cz??ci zamienne dla ka?dego zadania odr?bnie stanowi kryterium wyboru Najkorzystniejszej oferty i zosta?y uszczeg█?owione w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 4. W przypadku b??dnego podania okresu gwarancji na przegl?d techniczny i/lub wykonan napraw i/lub Cz??ci zamienne b?d obowi?zywa?y zasady przeliczenia uj?te w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 5. W przypadku braku wskazania okresu/s█w gwarancji Zamawiaj?cy uzna, i Wykonawca zaoferowa Gwarancj minimaln tj. 6 miesi?cy na przegl?d techniczny i wykonan napraw?/24 miesi?ce na cz??ci Zamienne na podstawie o?wiadczenia z?o?onego na formularzu ofertowym.
   6. 6. Zakres gwarancji i terminy dotycz?ce reklamacji okre?la za??cznik nr 2 do SIWZ- Wz█r umowy
   6. 7. Zamawiaj?cy wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiaj?cy nie ponosi ?adnych dodatkowych Koszt█w zwi?zanych z obs?ug gwarancyjn?.
   7.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci us?ug urz?dze wskazanych w formularzu cenowym Dla ka?dego zadania w sytuacji pozyskania urz?dze w formie darowizny/u?yczenia lub zakupu nowych lub Wycofania z eksploatacji posiadanych urz?dze przy czym zmiana ta nie b?dzie dotyczy zmiany warunk█w Umowy
   8.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca utrzyma w okresie trwania umowy sta?e ceny na us?ug i materia?y Eksploatacyjne okre?lone w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ. Zmiana cen us?ugi Legalizacji mo?e nast?pi tylko w przypadku ukazania si nowego Rozporz?dzenia Ministra Finans█w Dotycz?cego op?at legalizacyjnych urz?dze lub zmiany Stawki podatku VAT, przy czym zmiana ta nie b?dzie Powodowa konieczno?ci wprowadzenia aneksu do umowy.
   9.  Zasady dotycz?ce realizacji zam█wienia w tym odbierania urz?dze w celu wykonania us?ugi i ich zwrotu Szczeg█?owo okre?la wz█r umowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do SIWZ. 10. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy aktualny cennik Wykonawcy Zawieraj?cy wykaz cz??ci i materia?█w eksploatacyjnych (cena zawiera wymian i robocizn?), kt█re nie zosta?y Wymienione w za??czniku nr 3 do SIWZ dla ka?dego oferowanego zadania. 11. Transport urz?dze w celu wykonania us?ugi oraz zwrotu do bezpo?rednich u?ytkownik█w odbywa si B?dzie na koszt Wykonawcy za wyj?tkiem urz?dze montowanych w samochodach. 12. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w ramach us?ug zapewni wniesienie/wyniesienie urz?dze do/z Pomieszcze wskazanych przez pracownik█w Zamawiaj?cego ˝ bezpo?redniego u?ytkownika. 13. Do czasu odbioru zam█wienia przez Zamawiaj?cego, ryzyko wszelkich niebezpiecze?stw zwi?zanych z Ewentualnym uszkodzeniem lub utrat przedmiotu zam█wienia ponosi Wykonawca. 14. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy Zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. 15. Zamawiaj?cy dopuszcza podwykonawc█w. W przypadku gdy Wykonawca b?dzie korzysta z Podwykonawc█w Zamawiaj?cy ??da wskazania cz??ci zam█wienia, kt█re zamierza im powierzy oraz Podania nazw firm podwykonawc█w, je?li s ju znane (za??cznik nr 1 i nr 5 do SIWZ). Zapisy dotycz?ce Podwykonawc█w znajduj si w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (za??cznik nr 2 do SIWZ). 16. Wykonawca zapewni ochron przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustaw o ochronie danych Osobowych i Rozporz?dzeniem Parlamentu (...)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji na cz??ci zamienne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium 3500,00 z podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1i 8 ustawy Pzp oraz warunek Udzia?u do?wiadczenie na us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji laserowego Miernika pr?dko?ci Ultralyte 20-20 lub podobnego typu na ??czn kwot wynosz?c 40 000,00 z netto Dokumenty na potwierdzenie zgodnie z Roz. IVB SIWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 5- Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji miernika pr?dko?ci Rapid 2 Ka (15 szt) na lata 2020-2021
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38300000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy wymaga aby w ramach ka?dego zadania przedmiotem zam█wienia dla ka?dego urz?dzenia Do pomiaru pr?dko?ci pojazd█w w ruchu drogowym oraz ka?dego urz?dzenia do wizualizacji miejsc zdarze By?y zagwarantowane podstawowe us?ugi serwisowe w zakresie przegl?d█w serwisowych tj. (czyszczenia, Konserwacji), kalibracji, legalizacji, naprawy oraz monta?u/demonta?u.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby gwarancja wynosi?a dla ka?dego urz?dzenia: a. na przegl?d techniczny i wykonan napraw?, co najmniej 6 miesi?cy, b. na cz??ci zamienne, co najmniej 24 miesi?cy.
   6. 1. Gwarancja liczona b?dzie od daty uj?tej w protokole serwisowym.
   6. 2. Gwarancj Wykonawca poda w miesi?cach.
   6. 3. Okresy gwarancji na cz??ci zamienne dla ka?dego zadania odr?bnie stanowi kryterium wyboru Najkorzystniejszej oferty i zosta?y uszczeg█?owione w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 4. W przypadku b??dnego podania okresu gwarancji na przegl?d techniczny i/lub wykonan napraw i/lub Cz??ci zamienne b?d obowi?zywa?y zasady przeliczenia uj?te w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 5. W przypadku braku wskazania okresu/s█w gwarancji Zamawiaj?cy uzna, i Wykonawca zaoferowa Gwarancj minimaln tj. 6 miesi?cy na przegl?d techniczny i wykonan napraw?/24 miesi?ce na cz??ci Zamienne na podstawie o?wiadczenia z?o?onego na formularzu ofertowym.
   6. 6. Zakres gwarancji i terminy dotycz?ce reklamacji okre?la za??cznik nr 2 do SIWZ- Wz█r umowy
   6. 7. Zamawiaj?cy wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiaj?cy nie ponosi ?adnych dodatkowych Koszt█w zwi?zanych z obs?ug gwarancyjn?.
   7.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci us?ug urz?dze wskazanych w formularzu cenowym Dla ka?dego zadania w sytuacji pozyskania urz?dze w formie darowizny/u?yczenia lub zakupu nowych lub Wycofania z eksploatacji posiadanych urz?dze przy czym zmiana ta nie b?dzie dotyczy zmiany warunk█w Umowy
   8.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca utrzyma w okresie trwania umowy sta?e ceny na us?ug i materia?y Eksploatacyjne okre?lone w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ. Zmiana cen us?ugi Legalizacji mo?e nast?pi tylko w przypadku ukazania si nowego Rozporz?dzenia Ministra Finans█w Dotycz?cego op?at legalizacyjnych urz?dze lub zmiany Stawki podatku VAT, przy czym zmiana ta nie b?dzie Powodowa konieczno?ci wprowadzenia aneksu do umowy.
   9.  Zasady dotycz?ce realizacji zam█wienia w tym odbierania urz?dze w celu wykonania us?ugi i ich zwrotu Szczeg█?owo okre?la wz█r umowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do SIWZ. 10. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy aktualny cennik Wykonawcy Zawieraj?cy wykaz cz??ci i materia?█w eksploatacyjnych (cena zawiera wymian i robocizn?), kt█re nie zosta?y Wymienione w za??czniku nr 3 do SIWZ dla ka?dego oferowanego zadania. 11. Transport urz?dze w celu wykonania us?ugi oraz zwrotu do bezpo?rednich u?ytkownik█w odbywa si B?dzie na koszt Wykonawcy za wyj?tkiem urz?dze montowanych w samochodach. 12. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w ramach us?ug zapewni wniesienie/wyniesienie urz?dze do/z Pomieszcze wskazanych przez pracownik█w Zamawiaj?cego ˝ bezpo?redniego u?ytkownika. 13. Do czasu odbioru zam█wienia przez Zamawiaj?cego, ryzyko wszelkich niebezpiecze?stw zwi?zanych z Ewentualnym uszkodzeniem lub utrat przedmiotu zam█wienia ponosi Wykonawca. 14. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy Zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. 15. Zamawiaj?cy dopuszcza podwykonawc█w. W przypadku gdy Wykonawca b?dzie korzysta z Podwykonawc█w Zamawiaj?cy ??da wskazania cz??ci zam█wienia, kt█re zamierza im powierzy oraz Podania nazw firm podwykonawc█w, je?li s ju znane (za??cznik nr 1 i nr 5 do SIWZ). Zapisy dotycz?ce Podwykonawc█w znajduj si w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (za??cznik nr 2 do SIWZ). 16. Wykonawca zapewni ochron przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustaw o ochronie danych Osobowych i Rozporz?dzeniem Parlamentu (...)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji na cz??ci zamienne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium 800,00 z podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz warunek Udzia?u do?wiadczenie na us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji miernika Pr?dko?ci Rapid 2 Ka lub podobnego typu na ??czn kwot wynosz?c 15 000,00 z netto Dokumenty na Potwierdzenie zgodnie z Roz. IVB SIWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 6 ˝ Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego naprawy, legalizacji, laserowych miernik█w pr?dko?ci do pomiaru pr?dko?ci pojazd█w w ruchu drogowym typu: Laserowy miernik pr?dko?ci La
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38300000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy wymaga aby w ramach ka?dego zadania przedmiotem zam█wienia dla ka?dego urz?dzenia Do pomiaru pr?dko?ci pojazd█w w ruchu drogowym oraz ka?dego urz?dzenia do wizualizacji miejsc zdarze By?y zagwarantowane podstawowe us?ugi serwisowe w zakresie przegl?d█w serwisowych tj. (czyszczenia, Konserwacji), kalibracji, legalizacji, naprawy oraz monta?u/demonta?u.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby gwarancja wynosi?a dla ka?dego urz?dzenia: a. na przegl?d techniczny i wykonan napraw?, co najmniej 6 miesi?cy, b. na cz??ci zamienne, co najmniej 24 miesi?cy.
   6. 1. Gwarancja liczona b?dzie od daty uj?tej w protokole serwisowym.
   6. 2. Gwarancj Wykonawca poda w miesi?cach.
   6. 3. Okresy gwarancji na cz??ci zamienne dla ka?dego zadania odr?bnie stanowi kryterium wyboru Najkorzystniejszej oferty i zosta?y uszczeg█?owione w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 4. W przypadku b??dnego podania okresu gwarancji na przegl?d techniczny i/lub wykonan napraw i/lub Cz??ci zamienne b?d obowi?zywa?y zasady przeliczenia uj?te w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 5. W przypadku braku wskazania okresu/s█w gwarancji Zamawiaj?cy uzna, i Wykonawca zaoferowa Gwarancj minimaln tj. 6 miesi?cy na przegl?d techniczny i wykonan napraw?/24 miesi?ce na cz??ci Zamienne na podstawie o?wiadczenia z?o?onego na formularzu ofertowym.
   6. 6. Zakres gwarancji i terminy dotycz?ce reklamacji okre?la za??cznik nr 2 do SIWZ- Wz█r umowy
   6. 7. Zamawiaj?cy wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiaj?cy nie ponosi ?adnych dodatkowych Koszt█w zwi?zanych z obs?ug gwarancyjn?.
   7.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci us?ug urz?dze wskazanych w formularzu cenowym Dla ka?dego zadania w sytuacji pozyskania urz?dze w formie darowizny/u?yczenia lub zakupu nowych lub Wycofania z eksploatacji posiadanych urz?dze przy czym zmiana ta nie b?dzie dotyczy zmiany warunk█w Umowy
   8.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca utrzyma w okresie trwania umowy sta?e ceny na us?ug i materia?y Eksploatacyjne okre?lone w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ. Zmiana cen us?ugi Legalizacji mo?e nast?pi tylko w przypadku ukazania si nowego Rozporz?dzenia Ministra Finans█w Dotycz?cego op?at legalizacyjnych urz?dze lub zmiany Stawki podatku VAT, przy czym zmiana ta nie b?dzie Powodowa konieczno?ci wprowadzenia aneksu do umowy.
   9.  Zasady dotycz?ce realizacji zam█wienia w tym odbierania urz?dze w celu wykonania us?ugi i ich zwrotu Szczeg█?owo okre?la wz█r umowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do SIWZ. 10. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy aktualny cennik Wykonawcy Zawieraj?cy wykaz cz??ci i materia?█w eksploatacyjnych (cena zawiera wymian i robocizn?), kt█re nie zosta?y Wymienione w za??czniku nr 3 do SIWZ dla ka?dego oferowanego zadania. 11. Transport urz?dze w celu wykonania us?ugi oraz zwrotu do bezpo?rednich u?ytkownik█w odbywa si B?dzie na koszt Wykonawcy za wyj?tkiem urz?dze montowanych w samochodach. 12. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w ramach us?ug zapewni wniesienie/wyniesienie urz?dze do/z Pomieszcze wskazanych przez pracownik█w Zamawiaj?cego ˝ bezpo?redniego u?ytkownika. 13. Do czasu odbioru zam█wienia przez Zamawiaj?cego, ryzyko wszelkich niebezpiecze?stw zwi?zanych z Ewentualnym uszkodzeniem lub utrat przedmiotu zam█wienia ponosi Wykonawca. 14. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy Zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. 15. Zamawiaj?cy dopuszcza podwykonawc█w. W przypadku gdy Wykonawca b?dzie korzysta z Podwykonawc█w Zamawiaj?cy ??da wskazania cz??ci zam█wienia, kt█re zamierza im powierzy oraz Podania nazw firm podwykonawc█w, je?li s ju znane (za??cznik nr 1 i nr 5 do SIWZ). Zapisy dotycz?ce Podwykonawc█w znajduj si w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (za??cznik nr 2 do SIWZ). 16. Wykonawca zapewni ochron przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustaw o ochronie danych Osobowych i Rozporz?dzeniem Parlamentu (...)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji na cz??ci zamienne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium 4500,00 z podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp oraz warunek Udzia?u do?wiadczenie na us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego naprawy, legalizacji, laserowych Miernik█w pr?dko?ci Laserowy Laser LTI 20/20 TruSpeed 100/ DC/LR, LTI 20/20 TruCAM lub podobnego typu Na ??czn kwot 40000,00 z Dokumenty na potwierdzenie zgodnie z Roz. IVB SIWZ
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 7 ˝ Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji urz?dzenia do wizualizacji miejsc zdarze Quick Map 3 D z enkoderem k?towym Map Star Tru Angel z lunet powi?ksz
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38300000
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22
II.2.4) Description des prestations:
Zamawiaj?cy wymaga aby w ramach ka?dego zadania przedmiotem zam█wienia dla ka?dego urz?dzenia Do pomiaru pr?dko?ci pojazd█w w ruchu drogowym oraz ka?dego urz?dzenia do wizualizacji miejsc zdarze By?y zagwarantowane podstawowe us?ugi serwisowe w zakresie przegl?d█w serwisowych tj. (czyszczenia, Konserwacji), kalibracji, legalizacji, naprawy oraz monta?u/demonta?u.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga, aby gwarancja wynosi?a dla ka?dego urz?dzenia: a. na przegl?d techniczny i wykonan napraw?, co najmniej 6 miesi?cy, b. na cz??ci zamienne, co najmniej 24 miesi?cy.
   6. 1. Gwarancja liczona b?dzie od daty uj?tej w protokole serwisowym.
   6. 2. Gwarancj Wykonawca poda w miesi?cach.
   6. 3. Okresy gwarancji na cz??ci zamienne dla ka?dego zadania odr?bnie stanowi kryterium wyboru Najkorzystniejszej oferty i zosta?y uszczeg█?owione w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 4. W przypadku b??dnego podania okresu gwarancji na przegl?d techniczny i/lub wykonan napraw i/lub Cz??ci zamienne b?d obowi?zywa?y zasady przeliczenia uj?te w Rozdziale XI SIWZ.
   6. 5. W przypadku braku wskazania okresu/s█w gwarancji Zamawiaj?cy uzna, i Wykonawca zaoferowa Gwarancj minimaln tj. 6 miesi?cy na przegl?d techniczny i wykonan napraw?/24 miesi?ce na cz??ci Zamienne na podstawie o?wiadczenia z?o?onego na formularzu ofertowym.
   6. 6. Zakres gwarancji i terminy dotycz?ce reklamacji okre?la za??cznik nr 2 do SIWZ- Wz█r umowy
   6. 7. Zamawiaj?cy wymaga, aby w okresie udzielonej gwarancji Zamawiaj?cy nie ponosi ?adnych dodatkowych Koszt█w zwi?zanych z obs?ug gwarancyjn?.
   7.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo do zmiany ilo?ci us?ug urz?dze wskazanych w formularzu cenowym Dla ka?dego zadania w sytuacji pozyskania urz?dze w formie darowizny/u?yczenia lub zakupu nowych lub Wycofania z eksploatacji posiadanych urz?dze przy czym zmiana ta nie b?dzie dotyczy zmiany warunk█w Umowy
   8.  Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca utrzyma w okresie trwania umowy sta?e ceny na us?ug i materia?y Eksploatacyjne okre?lone w formularzu cenowym stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ. Zmiana cen us?ugi Legalizacji mo?e nast?pi tylko w przypadku ukazania si nowego Rozporz?dzenia Ministra Finans█w Dotycz?cego op?at legalizacyjnych urz?dze lub zmiany Stawki podatku VAT, przy czym zmiana ta nie b?dzie Powodowa konieczno?ci wprowadzenia aneksu do umowy.
   9.  Zasady dotycz?ce realizacji zam█wienia w tym odbierania urz?dze w celu wykonania us?ugi i ich zwrotu Szczeg█?owo okre?la wz█r umowy stanowi?cy za??cznik nr 2 do SIWZ. 10. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca przed zawarciem umowy dostarczy aktualny cennik Wykonawcy Zawieraj?cy wykaz cz??ci i materia?█w eksploatacyjnych (cena zawiera wymian i robocizn?), kt█re nie zosta?y Wymienione w za??czniku nr 3 do SIWZ dla ka?dego oferowanego zadania. 11. Transport urz?dze w celu wykonania us?ugi oraz zwrotu do bezpo?rednich u?ytkownik█w odbywa si B?dzie na koszt Wykonawcy za wyj?tkiem urz?dze montowanych w samochodach. 12. Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca w ramach us?ug zapewni wniesienie/wyniesienie urz?dze do/z Pomieszcze wskazanych przez pracownik█w Zamawiaj?cego ˝ bezpo?redniego u?ytkownika. 13. Do czasu odbioru zam█wienia przez Zamawiaj?cego, ryzyko wszelkich niebezpiecze?stw zwi?zanych z Ewentualnym uszkodzeniem lub utrat przedmiotu zam█wienia ponosi Wykonawca. 14. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli ?rodki, kt█re Zamawiaj?cy Zamierza przeznaczy na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zam█wienia, nie zosta?y mu przyznane. 15. Zamawiaj?cy dopuszcza podwykonawc█w. W przypadku gdy Wykonawca b?dzie korzysta z Podwykonawc█w Zamawiaj?cy ??da wskazania cz??ci zam█wienia, kt█re zamierza im powierzy oraz Podania nazw firm podwykonawc█w, je?li s ju znane (za??cznik nr 1 i nr 5 do SIWZ). Zapisy dotycz?ce Podwykonawc█w znajduj si w rozdziale XVII SIWZ i we wzorze umowy (za??cznik nr 2 do SIWZ). 16. Wykonawca zapewni ochron przekazywanych danych osobowych, zgodnie z ustaw o ochronie danych Osobowych i Rozporz?dzeniem Parlamentu (...)
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: okres gwarancji na cz??ci zamienne / Pond╚ration: 40 Prix - Pond╚ration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires Wadium 800,00 z podstawy wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt 12-23 i ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp Dokumenty na Potwierdzenie zgodnie z Roz. IVB SIWZ
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2019/S 239-586783
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 1
Lot n : 1 Intitul╚:
Zadanie nr 1 - Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji videorejestratora Polcam 2006 (9szt.), Polcam z Iskr (10 szt) na lata 2020-2021
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
12/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPHU ALERT ELEKTRONIKA PRZEMYS?OWA Dariusz Wr█bel Adresse postale: Plon█w 7A Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22 Code postal: 41-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 125 509.82 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 125 509.82 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 2 Intitul╚:
Zadanie nr 2 - Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji miernika pr?dko?ci Iskra 1 (6 szt) na lata 2020-2021
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 3 Intitul╚:
Zadanie nr 3 - Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji videorejestratora VIDEORAPID 1 (1 szt), VIDEORAPID 2 (2 szt), VIDEORAPID 2A (27 szt), VIDEORAPID 2A z ISKR (7 sz
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
12/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPHU ALERT ELEKTRONIKA PRZEMYS?OWA Dariusz Wr█bel Adresse postale: Plon█w 7A Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22 Code postal: 41-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 237 716.55 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 237 716.55 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 4 Intitul╚:
Zadanie nr 4 - Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji laserowego miernika pr?dko?ci Ultralyte 20-20 100 LR (42 szt) oraz Ultralyte 20-20 200LR (1 szt) na lata 2020-202
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 5 Intitul╚:
Zadanie nr 5- Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji miernika pr?dko?ci Rapid 2 Ka (15 szt) na lata 2020-2021
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
12/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPHU ALERT ELEKTRONIKA PRZEMYS?OWA Dariusz Wr█bel Adresse postale: Plon█w 7A Ville: Sosnowiec Code NUTS: PL22 Code postal: 41-200 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 27 293.64 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 27 293.64 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 6 Intitul╚:
Zadanie nr 6 ˝ Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego naprawy, legalizacji, laserowych miernik█w pr?dko?ci do pomiaru pr?dko?ci pojazd█w w ruchu drogowym typu: Laserowy miernik pr?dko?ci La
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 7 Intitul╚:
Zadanie nr 7 ˝ Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji urz?dzenia do wizualizacji miejsc zdarze Quick Map 3 D z enkoderem k?towym Map Star Tru Angel z lunet powi?ksz
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Dla zada nr 2, nr 4, nr 6, nr 7 uniewa?niono post?powanie, tj.: Zadanie nr 2 - Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji miernika pr?dko?ci Iskra 1 (6 szt) na lata 2020-2021 Uzasadnienie prawne uniewa?nienia: Post?powanie uniewa?niono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 6 ustawy Pzp tj. wyst?pi?a istotna zmiana okoliczno?ci powoduj?ca, ?e dla zadania nr 2 prowadzenie postepowania lub wykonanie zam█wienia nie le?y w interesie publicznym, czego nie mo?na by?o wcze?niej przewidzie?. Uzasadnienie faktyczne uniewa?nienia: Zamawiaj?cy podj? decyzj o wycofaniu z u?ytkowania miernik█w pr?dko?ci ISKRA, samym tym wykonanie zam█wienia dla zadania nr 2 sta?o si bezprzedmiotowe. Zadanie nr 4 - Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji laserowego miernika pr?dko?ci Ultralyte 20-20 100 LR (42 szt) oraz Ultralyte 20-20 200LR (1 szt) na lata 2020-2021 Zadanie nr 6 ˝ Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego naprawy, legalizacji, laserowych miernik█w pr?dko?ci do pomiaru pr?dko?ci pojazd█w w ruchu drogowym typu: Laserowy miernik pr?dko?ci Laser LTI 20/20 TruSpeed 100/ DC/LR (3 szt) oraz Laserowy miernik pr?dko?ci LTI 20/20 TruCAM (60 szt.) na lata 2020-2021 Zadanie nr 7 ˝ Us?ugi serwisowe w zakresie przegl?du serwisowego, naprawy, legalizacji urz?dzenia do wizualizacji miejsc zdarze Quick Map 3 D z enkoderem k?towym Map Star Tru Angel z lunet powi?kszaj?c Hako (1 szt.) Quick Map 3D z Impuls 200LR z enkoderem k?towym Map Star TruAngel (1 szt) na lata 2020-2021 Uzasadnienie prawne uniewa?nienia: Post?powanie dla zada nr 4, nr 6, nr 7 uniewa?niono na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp tj. nie z?o?ono ?adnej oferty niepodlegaj?cej odrzuceniu. Uzasadnienie faktyczne uniewa?nienia: Termin sk?adania ofert w przedmiotowym post?powaniu up?yn? w dniu 20.01.2020 r. o godzinie 09:00 i do up?ywu tego terminu nie z?o?ono ?adnej oferty dla zada nr 4, nr 6, nr
   7. 
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zam█wienia oraz poni█s lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepis█w ustawy Pzp przys?uguj ?rodki ochrony prawnej okre?lone w dziale VI ustawy Prawo zam█wie publicznych.
   2.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zam█wienia lub zaniechania czynno?ci, do kt█rej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   3.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w spos█b okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny spos█b.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zam█wieniu, a je?eli post?powanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, tak?e wobec postanowie specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia, wnosi si w terminie: 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunk█w zam█wienia na stronie internetowej.
   5.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w Rozdziale XV pkt 3 i 4 SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   6.  Odwo?anie wraz z za??cznikami oraz zg?oszenie przyst?pienia do post?powania odwo?awczego przez Wykonawc?, wnoszone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, oraz dalsze pisma w sprawie wnoszone w tej postaci, przekazuje si na elektroniczn skrzynk podawcz Urz?du, przy u?yciu kt█rej obs?ugiwana jest korespondencja Izby.
   7.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b aby m█g on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu.
   8.  Zamawiaj?cy przesy?a niezw?ocznie, nie p█?niej ni w terminie 2 dni od dnia otrzymania, kopi odwo?ania innym Wykonawcom uczestnicz?cym w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, a je?eli odwo?anie dotyczy tre?ci og?oszenia o zam█wieniu lub postanowie SIWZ, zamieszcza j r█wnie na stronie internetowej Zamawiaj?cego, wzywaj?c Wykonawc█w do przyst?pienia do post?powania odwo?awczego.
   9.  W przypadku wniesienia odwo?ania po up?ywie terminu sk?adania ofert bieg terminu zwi?zania ofert ulega zawieszeniu do czasu og?oszenia przez Izb orzeczenia.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
01/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
38300000 - Instruments de mesure 
50400000 - Services de rÚparation et d'entretien de matÚriel mÚdical et de matÚriel de prÚcision