Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 24/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de sÈcuritÈ

2022/S 10-022347  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Katowice: Services de sÈcuritÈ

2022/S 010-022347

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 252-671861)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: GÛrno?l?skie Przedsi?biorstwo Wodoci?gÛw SpÛ?ka Akcyjna
NumÈro national d'identification: 271506695
Adresse postale: ul. WojewÛdzka 19
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22 ?l?skie
Code postal: 40 - 026
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Dorota Buzuk
Courriel: zamowienia@gpw.katowice.pl
TÈlÈphone: +48 326038665
Fax: +48 326038634
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.gpw.katowice.pl

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Ochrona mienia obiektÛw GÛrno?l?skiego Przedsi?biorstwa Wodoci?gÛw S.A.

NumÈro de rÈfÈrence: FZP/322/47/2021

II.1.2)
Code CPV principal
79710000 Services de sÈcuritÈ

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ug ochrony mienia obiektÛw GÛrno?l?skiego Przedsi?biorstwa Wodoci?gÛw S.A. W zakres zamÛwienia wchodzi ochrona obiektÛw podlegaj?cych obowi?zkowej ochronie i pozosta?ych niepodlegaj?cych takiemu obowi?zkowi ñ ??cznie 37 obiektÛw, dojazd grup interwencyjnych, dostosowanie i pod??czenie systemÛw alarmowych obiektÛw Zamawiaj?cego do uzbrojonego stanowiska interwencji Centrum Monitorowania GPW S.A. oraz ich serwisowanie. SzczegÛ?owy Opis Przedmiotu ZamÛwienia zawiera Za??cznik nr 1 do SWZ. Zamawiaj?cy nie udost?pnia cz??ci OPZ na stronie internetowej prowadzonego post?powania z powodu ochrony poufnego charakteru informacji w nim zawartych - art. 133 ust.3 Ustawy. Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc na podstawie stosunku pracy w rozumieniu art. 22 ß 1 KP, kwalifikowanych PracownikÛw Ochrony, wykonuj?cych czynno?ci wskazane w Za??czniku nr 1 do SWZ (nie dotyczy cz?onkÛw grup interwencyjnych).

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 252-671861

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: VI.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Informacje dodatkowe

Au lieu de:


   3.  Termin zwi?zania ofert wynosi: 90 dni i up?ywa w dniu 17.04.2022 r.

Lire:

Termin zwi?zania ofert wynosi: 90 dni i up?ywa w dniu 23.04.2022 r.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u / Termin wyra?enia zainteresowania udzia?em

Au lieu de:

Date: 18/01/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 24/01/2022

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Katowice: Services de sÈcuritÈType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services
24/01/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
79710000 - Services de sécurité 
79711000 - Services de surveillance d'installations d'alarme 
79714000 - Services de surveillance 
79715000 - Services de patrouille