Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services sociaux sans h╚bergement

2022/S 89-245273  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Katowice: Services sociaux sans h╚bergement 2022/S 089-245273 Services sociaux et autres services sp╚cifiques ˝ march╚s publics Avis dÝattribution de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Katowice - Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej Adresse postale: ul. Jagiello?ska 17 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-032 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@mops.katowice.pl T╚l╚phone: +48 324162258 Fax: +48 327500095 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mops.katowice.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie w miejscu zamieszkania us?ug opieku?czych i specjalistycznych us?ug opieku?czych oraz specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi na rzecz os█b, b?d?cych pod Num╚ro de r╚f╚rence: DO.261.2.1.2022
II.1.2) Code CPV principal 85312000 Services sociaux sans h╚bergement
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie w miejscu zamieszkania us?ug opieku?czych i specjalistycznych us?ug opieku?czych oraz specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi na rzecz os█b, b?d?cych podopiecznymi Zamawiaj?cego. Podopiecznymi Zamawiaj?cego mog? by? r█wnie? osoby chore zaka?nie lub paso?ytniczo, a Wykonawca zobowi?zany jest r█wnie? do ?wiadczenia us?ug na rzecz tych os█b. Osoby ?wiadcz?ce bezpo?rednio us?ugi na rzecz ww. os█b wymagaj? dodatkowych ?rodk█w ochrony przewidzianych przepisami prawa chroni?cych ich przed zara?eniem. Szczeg█?owy zakres us?ug opieku?czych stanowi za??cznik nr 1 do swz/umowy. Szczeg█?owy zakres specjalistycznych us?ug opieku?czych stanowi za??cznik nr 1a do swz/umowy. Szczeg█?owy zakres us?ug opieku?czych na czas pobytu w szpitalu okre?la za??cznik nr 1c do swz/umowy. Szczeg█?owy zakres specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi stanowi za??cznik nr 1b do swz/umowy.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 24 579 030.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 1 (us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze) ˝ w rejonie dzia?ania:TPPS nr 1 przy ul. Andrzeja 10, TPPS nr 2 przy ul. Warszawskiej 42, TPPS nr 4 przy ul. Gliwickiej 96.
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312000 Services sociaux sans h╚bergement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Katowice
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 1 (us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze) ˝ w rejonie dzia?ania w rejonie dzia?ania Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 1 przy ul. Andrzeja 10, Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 2 przy ul. Warszawskiej 42, Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 4 przy ul. Gliwickiej 96. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany rejonu ?wiadczenia us?ug opieku?czych i specjalistycznych us?ug opieku?czych w trakcie realizacji zam█wienia (derejonizacja ulic pomi?dzy Terenowymi Punktami Pomocy Spo?ecznej, us?ugi opieku?cze na czas pobytu w szpitalu na terenie innego Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej). Zgodnie z ▀ 6 pkt 2 Uchwa?y nr XXXVII/714/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie szczeg█?owych warunk█w przyznawania i odp?atno?ci za us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze, z wy??czeniem specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczeg█?owych warunk█w cz??ciowego lub ca?kowitego zwolnienia od op?at, jak r█wnie? trybu ich pobierania, w szczeg█lnie uzasadnionych przypadkach osoba mo?e mie? ?wiadczone us?ugi przez podmiot spoza rejonu dzia?ania w?a?ciwego ze wzgl?du na swoje miejsce zamieszkania. W takim przypadku osoba ponosi odp?atno?? wed?ug ceny w?a?ciwej dla podmiotu faktycznie ?wiadcz?cego us?ugi, a nie wed?ug ceny podmiotu ?wiadcz?cego us?ugi w rejonie dzia?ania w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania osoby. Szczeg█?owy zakres us?ug opieku?czych stanowi za??cznik nr 1 do swz/umowy. Szczeg█?owy zakres specjalistycznych us?ug opieku?czych stanowi za??cznik nr 1a do swz/umowy. Szczeg█?owy zakres us?ug opieku?czych na czas pobytu w szpitalu okre?la za??cznik nr 1c do swz/umowy. Ocena wszystkich nieodrzuconych ofert, b?dzie dokonywana wg nast?puj?cych kryteri█w, z uwzgl?dnieniem ni?ej podanych wag (oddzielnie dla ka?dej cz??ci post?powania): 1)cena ˝ 60% 2)do?wiadczenie personelu ˝ 30% 3)aspekt spo?eczny ˝ 10 % przy czym 1% = 1 pkt Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci zwi?zane z realizacj? zam█wienia polegaj?ce na wykonywaniu pracy, w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ˝ Kodeks pracy. Obowi?zek wykonania czynno?ci na podstawie stosunku pracy nie dotyczy sytuacji, gdy s? one realizowane przez osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? lub wsp█lnik█w sp█?ek osobowych. Rodzaj czynno?ci zwi?zanych z realizacj? zam█wienia, kt█re dotycz? wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy Zamawiaj?cy okre?li? w za??czniku nr 1, 1a i 1c do swz/umowy oraz ust. 1 pkt
   1. 33 rozdz. III swz. Szacunkowa ilo?? godzin us?ug opieku?czych i specjalistycznych us?ug opieku?czych dla ca?ego zam█wienia (2 lata) wynosi: ilo?? godzin us?ug opieku?czych - 220 440, w tym ilo?? godzin w dni ?wi?teczne i wolne od pracy - 28 512; ilo?? godzin specjalistycznych us?ug opieku?czych - 6 384, w tym lo?? godzin w dni ?wi?teczne i wolne od pracy - 1 344. 1)Zamawiaj?cy zastrzega, mo?liwo?? skorzystania z opcji w granicach do +/- 25 % liczby godzin podanych w rozdziale III ust. 1 pkt
   1. 17. 2)Warunki skorzystania z opcji zosta?y opisane w rozdziale III ust. 2 swz.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 2 (us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze) ˝ w rej.dzia?ania TPPS przy ul. Oblat█w 24, TPPS 5 przy ul. D?bowej 16c, Schroniska dla bezdomnych m??czyzn przy ul. D?bowej 23.
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312000 Services sociaux sans h╚bergement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Katowice
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 2 (us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze) ˝ w rejonie dzia?ania Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 3 przy ul. Oblat█w 24, Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 5 przy ul. D?bowej 16c, Schroniska dla bezdomnych m??czyzn przy ul. D?bowej 23. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany rejonu ?wiadczenia us?ug opieku?czych i specjalistycznych us?ug opieku?czych w trakcie realizacji zam█wienia (derejonizacja ulic pomi?dzy Terenowymi Punktami Pomocy Spo?ecznej, us?ugi opieku?cze na czas pobytu w szpitalu na terenie innego Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej). Zgodnie z ▀ 6 pkt 2 Uchwa?y nr XXXVII/714/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie szczeg█?owych warunk█w przyznawania i odp?atno?ci za us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze, z wy??czeniem specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczeg█?owych warunk█w cz??ciowego lub ca?kowitego zwolnienia od op?at, jak r█wnie? trybu ich pobierania, w szczeg█lnie uzasadnionych przypadkach osoba mo?e mie? ?wiadczone us?ugi przez podmiot spoza rejonu dzia?ania w?a?ciwego ze wzgl?du na swoje miejsce zamieszkania. W takim przypadku osoba ponosi odp?atno?? wed?ug ceny w?a?ciwej dla podmiotu faktycznie ?wiadcz?cego us?ugi, a nie wed?ug ceny podmiotu ?wiadcz?cego us?ugi w rejonie dzia?ania w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania osoby. Szczeg█?owy zakres us?ug opieku?czych stanowi za??cznik nr 1 do swz/umowy. Szczeg█?owy zakres specjalistycznych us?ug opieku?czych stanowi za??cznik nr 1a do swz/umowy. Szczeg█?owy zakres us?ug opieku?czych na czas pobytu w szpitalu okre?la za??cznik nr 1c do swz/umowy. Ocena wszystkich nieodrzuconych ofert, b?dzie dokonywana wg nast?puj?cych kryteri█w, z uwzgl?dnieniem ni?ej podanych wag (oddzielnie dla ka?dej cz??ci post?powania): 1)cena ˝ 60% 2)do?wiadczenie personelu ˝ 30% 3)aspekt spo?eczny ˝ 10 % przy czym 1% = 1 pkt Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci zwi?zane z realizacj? zam█wienia polegaj?ce na wykonywaniu pracy, w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ˝ Kodeks pracy. Obowi?zek wykonania czynno?ci na podstawie stosunku pracy nie dotyczy sytuacji, gdy s? one realizowane przez osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? lub wsp█lnik█w sp█?ek osobowych. Rodzaj czynno?ci zwi?zanych z realizacj? zam█wienia, kt█re dotycz? wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy Zamawiaj?cy okre?li? w za??czniku nr 1, 1a i 1c do swz/umowy oraz ust. 1 pkt
   1. 33 rozdz. III swz. Szacunkowa ilo?? godzin us?ug opieku?czych i specjalistycznych us?ug opieku?czych dla ca?ego zam█wienia (2 lata) wynosi: ilo?? godzin us?ug opieku?czych - 196 224, w tym ilo?? godzin w dni ?wi?teczne i wolne od pracy - 30 288; ilo?? godzin specjalistycznych us?ug opieku?czych - 36 888, w tym ilo?? godzin w dni ?wi?teczne i wolne od pracy - 7 920. 1)Zamawiaj?cy zastrzega, mo?liwo?? skorzystania z opcji w granicach do +/- 25 % liczby godzin podanych w rozdziale III ust. 1 pkt
   1. 17. 2)Warunki skorzystania z opcji zosta?y opisane w rozdziale III ust. 2 swz.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
?wiadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi na rzecz os█b, b?d?cych podopiecznymi Zamawiaj?cego (ca?e miasto Katowice).
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312000 Services sociaux sans h╚bergement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Katowice
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 5 - ?wiadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi na rzecz os█b, b?d?cych podopiecznymi Zamawiaj?cego (ca?e miasto Katowice).
   1. 5. Warunki i tryb ustalania oraz pobierania op?at za specjalistyczne us?ugi ?wiadczone osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz warunki cz??ciowego lub ca?kowitego zwolnienia z op?at okre?la Rozporz?dzenie Ministra Polityki Spo?ecznej z dnia 22 wrze?nia 2005 r. w sprawie specjalistycznych us?ug opieku?czych. Szczeg█?owy zakres specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi stanowi za??cznik nr 1b do swz/umowy. Ocena wszystkich nieodrzuconych ofert, b?dzie dokonywana wg nast?puj?cych kryteri█w, z uwzgl?dnieniem ni?ej podanych wag (oddzielnie dla ka?dej cz??ci post?powania): 1)cena ˝ 60% 2)do?wiadczenie personelu ˝ 30% 3)aspekt spo?eczny ˝ 10 % przy czym 1% = 1 pkt Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci zwi?zane z realizacj? zam█wienia polegaj?ce na wykonywaniu pracy, w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ˝ Kodeks pracy. Obowi?zek wykonania czynno?ci na podstawie stosunku pracy nie dotyczy sytuacji, gdy s? one realizowane przez osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? lub wsp█lnik█w sp█?ek osobowych. Rodzaj czynno?ci zwi?zanych z realizacj? zam█wienia, kt█re dotycz? wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy Zamawiaj?cy okre?li? w za??czniku nr 1b do swz/umowy oraz ust. 1 pkt
   1. 33 rozdz. III swz. Szacunkowa ilo?? godzin specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi dla ca?ego zam█wienia (2 lata) wynosi: ilo?? godzin - 5 112, w tym ilo?? godzin w dni ?wi?teczne i wolne od pracy - 360. 1)Zamawiaj?cy zastrzega, mo?liwo?? skorzystania z opcji w granicach do +/- 25 % liczby godzin podanych w rozdziale III ust. 1 pkt
   1. 17. 2)Warunki skorzystania z opcji zosta?y opisane w rozdziale III ust. 2 swz.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des r╦gles nationales applicables la proc╚dure:

Des informations sur les proc╚dures nationales sont disponibles sur: www.mops.katowice.pl
IV.1.11) Principales caract╚ristiques de la proc╚dure d'attribution:
Niniejsze post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o kt█rym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zam█wie? publicznych. Post?powanie prowadzone jest w trybie art. 359 ust. 1) ustawy Pzp na us?ugi spo?eczne o warto?ci r█wnej lub przekraczaj?cej r█wnowarto?? kwoty 750 000 euro. Szacunkowa warto?? zam█wienia przekracza kwot? okre?lon? art. 3 oraz w art. 359 pkt1) Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 042-109923
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : DO.261.2.1.2022
Lot n : 1 Intitul╚:
Cz??? nr 1 (us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze) ˝ w rejonie dzia?ania TPPS nr 1 ul. Andrzeja 10, TPPS nr 2 ul. Warszawska 42; TPPS nr 4 ul. Gliwicka 96.
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
20/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 2 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 2
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Agencja Opieku?czo-Medyczna i Handlowa Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 6342823618 Adresse postale: ul. Okrzei 6/16 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-126 Pays: Pologne Courriel: aomh.katowice@wp.pl T╚l╚phone: +48 322581087
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Os█b Niepe?nosprawnych Oraz Im Samym ĐConvivereţ Num╚ro national d'identification: 6342548945 Adresse postale: ul. Okrzei 6/16 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-126 Pays: Pologne Courriel: convivere@wp.pl T╚l╚phone: +48 322581087
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 7 283 911.20 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 7 104 984.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : DO.261.2.1.2022
Lot n : 2 Intitul╚:
Cz??? nr 2 (us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze) ˝ w rej.dzia?ania TPPS 6 ul. Czecha 2, TPPS 9 i 10, SBD ul. Krakowska 138, Dzia? ds bezdomnych ul. Morcinka 19a
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
20/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Agencja Opieku?czo-Medyczna i Handlowa Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 6342823618 Adresse postale: ul. Okrzei 6/16 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-126 Pays: Pologne Courriel: aomh.katowice@wp.pl T╚l╚phone: +48 322581087
Le titulaire est une PME
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Os█b Niepe?nosprawnych Oraz Im Samym ĐConvivereţ Num╚ro national d'identification: 6342548945 Adresse postale: ul. Okrzei 6/16 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-126 Pays: Pologne Courriel: convivere@wp.pl T╚l╚phone: +48 322581087
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 7 846 636.80 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 7 573 680.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : DO.261.2.1.2022
Lot n : 5 Intitul╚:
?wiadczenie w miejscu zamieszkania specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi na rzecz os█b, b?d?cych podopiecznymi Zamawiaj?cego (ca?e miasto Katowice).
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
20/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 1 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 1
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Agencja Opieku?czo-Medyczna i Handlowa Sp. z o.o.
Num╚ro national d'identification: 6342823618 Adresse postale: ul. Okrzei 6/16 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-126 Pays: Pologne Courriel: aomh.katowice@wp.pl T╚l╚phone: +48 322581087
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Stowarzyszenie Pomocy Rodzinom Os█b Niepe?nosprawnych Oraz Im Samym ĐConvivereţ Num╚ro national d'identification: 6342548945 Adresse postale: ul. Okrzei 6/16 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-126 Pays: Pologne Courriel: convivere@wp.pl T╚l╚phone: +48 322581087
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 183 268.80 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 179 424.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej zosta?y szczeg█?owo okre?lone w ustawie z dnia 11 wrze?nia 2019r. Pzp w Dziale IX, przys?uguj?: wykonawcy, kt█ry ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przepis█w ustawy Pzp; uczestnikowi konkursu, kt█ry ma lub mia? interes w uzyskaniu nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przepis█w ustawy Pzp; organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodk█w ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa UZP - wobec min. og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie, og?aszan? na stronie internetowej UZP; Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w, na zasadach przewidzianych w dziale IX Pzp(art.505˝590). Zgodnie z art. 513 ustawy odwo?anie przys?uguje w przypadku, gdy:-w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakup█w, w systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie zamawiaj?cy podejmie czynno?? niezgodn? z przepisami Pzp;-w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakup█w, w systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie zamawiaj?cy zaniecha podj?cia czynno?ci, do kt█rej by? zobowi?zany na podstawie przepis█w Pzp;-zamawiaj?cy zaniecha przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie przepis█w ustawy, a by? do tego zobowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 2)15 od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt 1); 3)Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1,2,3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w DUUE og?oszenia o udzieleniu zam█wienia lub uzasadnienia do zam. w trybie neg. bez og?oszenia lub zam. z wolnej r?ki odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy Dzia?u IX rozdzia?u 3 nie stanowi? inaczej. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art.519 ust.
   1. 
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
02/05/2022 Pologne-Katowice: Services sociaux sans h╚bergementType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
85312000 - Services sociaux sans hÚbergement