Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services sociaux sans h╚bergement

2022/S 89-245315  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Katowice: Services sociaux sans h╚bergement 2022/S 089-245315 Services sociaux et autres services sp╚cifiques ˝ march╚s publics Avis dÝattribution de march╚ Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Katowice - Miejski O?rodek Pomocy Spo?ecznej Adresse postale: ul. Jagiello?ska 17 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-032 Pays: Pologne Courriel: zamowienia@mops.katowice.pl T╚l╚phone: +48 324162258 Fax: +48 327500095 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.mops.katowice.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Protection sociale
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
?wiadczenie w miejscu zamieszkania us?ug opieku?czych i specjalistycznych us?ug op. oraz spec.us?ug op. dla os█b z zaburzeniami psychicznymi na rzecz os█b, b?d?cych podopiecznymi MOPS w K-cach Num╚ro de r╚f╚rence: DO.261.2.1.2022
II.1.2) Code CPV principal 85312000 Services sociaux sans h╚bergement
II.1.3) Type de march╚ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zam█wienia jest ?wiadczenie w miejscu zamieszkania us?ug opieku?czych i specjalistycznych us?ug opieku?czych oraz specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi na rzecz os█b, b?d?cych podopiecznymi Zamawiaj?cego. Podopiecznymi Zamawiaj?cego mog? by? r█wnie? osoby chore zaka?nie lub paso?ytniczo, a Wykonawca zobowi?zany jest r█wnie? do ?wiadczenia us?ug na rzecz tych os█b. Osoby ?wiadcz?ce bezpo?rednio us?ugi na rzecz ww. os█b wymagaj? dodatkowych ?rodk█w ochrony przewidzianych przepisami prawa chroni?cych ich przed zara?eniem. Szczeg█?owy zakres us?ug opieku?czych stanowi za??cznik nr 1 do swz/umowy. Szczeg█?owy zakres specjalistycznych us?ug opieku?czych stanowi za??cznik nr 1a do swz/umowy. Szczeg█?owy zakres us?ug opieku?czych na czas pobytu w szpitalu okre?la za??cznik nr 1c do swz/umowy. Ca?kowita warto?? zam█wienia (bez VAT) wynosi 24 579 030.00 PLN.
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 3 (us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze) ˝ w rejonie dzia?ania Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 7, Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 8
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312000 Services sociaux sans h╚bergement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Katowice
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 3 (us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze) ˝ w rejonie dzia?ania Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 7 przy ul. ?widnickiej 35a, Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 8 przy ul. ??towskiego 6a. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany rejonu ?wiadczenia us?ug opieku?czych i specjalistycznych us?ug opieku?czych w trakcie realizacji zam█wienia (derejonizacja ulic pomi?dzy Terenowymi Punktami Pomocy Spo?ecznej, us?ugi opieku?cze na czas pobytu w szpitalu na terenie innego Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej). Zgodnie z ▀ 6 pkt 2 Uchwa?y nr XXXVII/714/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie szczeg█?owych warunk█w przyznawania i odp?atno?ci za us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze, z wy??czeniem specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczeg█?owych warunk█w cz??ciowego lub ca?kowitego zwolnienia od op?at, jak r█wnie? trybu ich pobierania, w szczeg█lnie uzasadnionych przypadkach osoba mo?e mie? ?wiadczone us?ugi przez podmiot spoza rejonu dzia?ania w?a?ciwego ze wzgl?du na swoje miejsce zamieszkania. W takim przypadku osoba ponosi odp?atno?? wed?ug ceny w?a?ciwej dla podmiotu faktycznie ?wiadcz?cego us?ugi, a nie wed?ug ceny podmiotu ?wiadcz?cego us?ugi w rejonie dzia?ania w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania osoby. Szczeg█?owy zakres us?ug opieku?czych stanowi za??cznik nr 1 do swz/umowy. Szczeg█?owy zakres specjalistycznych us?ug opieku?czych stanowi za??cznik nr 1a do swz/umowy. Szczeg█?owy zakres us?ug opieku?czych na czas pobytu w szpitalu okre?la za??cznik nr 1c do swz/umowy. Ocena wszystkich nieodrzuconych ofert, b?dzie dokonywana wg nast?puj?cych kryteri█w, z uwzgl?dnieniem ni?ej podanych wag (oddzielnie dla ka?dej cz??ci post?powania): 1)cena ˝ 60% 2)do?wiadczenie personelu ˝ 30% 3)aspekt spo?eczny ˝ 10 % przy czym 1% = 1 pkt Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci zwi?zane z realizacj? zam█wienia polegaj?ce na wykonywaniu pracy, w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ˝ Kodeks pracy. Obowi?zek wykonania czynno?ci na podstawie stosunku pracy nie dotyczy sytuacji, gdy s? one realizowane przez osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? lub wsp█lnik█w sp█?ek osobowych. Rodzaj czynno?ci zwi?zanych z realizacj? zam█wienia, kt█re dotycz? wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy Zamawiaj?cy okre?li? w za??czniku nr 1, 1a i 1c do swz/umowy oraz ust. 1 pkt
   1. 33 rozdz. III swz. Szacunkowa ilo?? godzin us?ug opieku?czych i specjalistycznych us?ug opieku?czych dla ca?ego zam█wienia (2 lata) wynosi: ilo?? godzin us?ug opieku?czych - 145 968, w tym ilo?? godzin w dni ?wi?teczne i wolne od pracy - 18 240; ilo?? godzin specjalistycznych us?ug opieku?czych - 3 984, w tym lo?? godzin w dni ?wi?teczne i wolne od pracy - 552. 1)Zamawiaj?cy zastrzega, mo?liwo?? skorzystania z opcji w granicach do +/- 25 % liczby godzin podanych w rozdziale III ust. 1 pkt
   1. 17. 2)Warunki skorzystania z opcji zosta?y opisane w rozdziale III ust. 2 swz.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Cz??? nr 4 (us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze) ˝ w rej.dzia?ania TPPS 6 ul. Czecha 2, TPPS 9 i 10, SBD ul. Krakowska 138, Dzia? ds bezdomnych ul. Morcinka 19a
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 85312000 Services sociaux sans h╚bergement
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'ex╚cution:
Katowice
II.2.4) Description des prestations:
Cz??? nr 4 (us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze) ˝ w rejonie dzia?ania Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 6 przy ul. Czecha 2, Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 9 przy ul. Krakowskiej 138, Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 10 przy ul. Krakowskiej 138, Dzia?u ds. Bezdomnych przy ul. Morcinka 19a, Schroniska dla bezdomnych m??czyzn przy ul. Krakowskiej 138.. Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo?? zmiany rejonu ?wiadczenia us?ug opieku?czych i specjalistycznych us?ug opieku?czych w trakcie realizacji zam█wienia (derejonizacja ulic pomi?dzy Terenowymi Punktami Pomocy Spo?ecznej, us?ugi opieku?cze na czas pobytu w szpitalu na terenie innego Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej). Zgodnie z ▀ 6 pkt 2 Uchwa?y nr XXXVII/714/17 Rady Miasta Katowice z dnia 2 marca 2017 r. w sprawie szczeg█?owych warunk█w przyznawania i odp?atno?ci za us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze, z wy??czeniem specjalistycznych us?ug opieku?czych dla os█b z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczeg█?owych warunk█w cz??ciowego lub ca?kowitego zwolnienia od op?at, jak r█wnie? trybu ich pobierania, w szczeg█lnie uzasadnionych przypadkach osoba mo?e mie? ?wiadczone us?ugi przez podmiot spoza rejonu dzia?ania w?a?ciwego ze wzgl?du na swoje miejsce zamieszkania. W takim przypadku osoba ponosi odp?atno?? wed?ug ceny w?a?ciwej dla podmiotu faktycznie ?wiadcz?cego us?ugi, a nie wed?ug ceny podmiotu ?wiadcz?cego us?ugi w rejonie dzia?ania w?a?ciwego dla miejsca zamieszkania osoby. Szczeg█?owy zakres us?ug opieku?czych stanowi za??cznik nr 1 do swz/umowy. Szczeg█?owy zakres specjalistycznych us?ug opieku?czych stanowi za??cznik nr 1a do swz/umowy. Szczeg█?owy zakres us?ug opieku?czych na czas pobytu w szpitalu okre?la za??cznik nr 1c do swz/umowy. Ocena wszystkich nieodrzuconych ofert, b?dzie dokonywana wg nast?puj?cych kryteri█w, z uwzgl?dnieniem ni?ej podanych wag (oddzielnie dla ka?dej cz??ci post?powania): 1)cena ˝ 60% 2)do?wiadczenie personelu ˝ 30% 3)aspekt spo?eczny ˝ 10 % przy czym 1% = 1 pkt Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy os█b wykonuj?cych czynno?ci zwi?zane z realizacj? zam█wienia polegaj?ce na wykonywaniu pracy, w spos█b okre?lony w art. 22 ▀ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. ˝ Kodeks pracy. Obowi?zek wykonania czynno?ci na podstawie stosunku pracy nie dotyczy sytuacji, gdy s? one realizowane przez osoby prowadz?ce dzia?alno?? gospodarcz? lub wsp█lnik█w sp█?ek osobowych. Rodzaj czynno?ci zwi?zanych z realizacj? zam█wienia, kt█re dotycz? wymagania zatrudnienia na podstawie stosunku pracy Zamawiaj?cy okre?li? w za??czniku nr 1, 1a i 1c do swz/umowy oraz ust. 1 pkt
   1. 33 rozdz. III swz. Szacunkowa ilo?? godzin us?ug opieku?czych i specjalistycznych us?ug opieku?czych dla ca?ego zam█wienia (2 lata) wynosi: ilo?? godzin us?ug opieku?czych - 117 864, w tym ilo?? godzin w dni ?wi?teczne i wolne od pracy - 10 704; ilo?? godzin specjalistycznych us?ug opieku?czych - 5 208, w tym ilo?? godzin w dni ?wi?teczne i wolne od pracy - 913. 1)Zamawiaj?cy zastrzega, mo?liwo?? skorzystania z opcji w granicach do +/- 25 % liczby godzin podanych w rozdziale III ust. 1 pkt
   1. 17. 2)Warunki skorzystania z opcji zosta?y opisane w rozdziale III ust. 2 swz.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Forme de la proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre
IV.1.10) Identification des r╦gles nationales applicables la proc╚dure:

Des informations sur les proc╚dures nationales sont disponibles sur: www.mops.katowice.pl
IV.1.11) Principales caract╚ristiques de la proc╚dure d'attribution:
Niniejsze post?powanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o kt█rym mowa w art. 132 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zam█wie? publicznych. Post?powanie prowadzone jest w trybie art. 359 ust. 1) ustawy Pzp na us?ugi spo?eczne o warto?ci r█wnej lub przekraczaj?cej r█wnowarto?? kwoty 750 000 euro. Szacunkowa warto?? zam█wienia przekracza kwot? okre?lon? art. 3 oraz w art. 359 pkt1) Pzp. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie procedury, o kt█rej mowa w art. 139 ust. 1 ustawy Pzp.
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2022/S 042-109923
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : DO.261.2.1.2022
Lot n : 3 Intitul╚:
Cz??? nr 3 (us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze) ˝ w rejonie dzia?ania Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 7, Terenowego Punktu Pomocy Spo?ecznej nr 8
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Aucune offre ou demande de participation n'a ╚t╚ re┴ue ou elles ont toutes ╚t╚ rejet╚es
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : DO.261.2.1.2022
Lot n : 4 Intitul╚:
Cz??? nr 4 (us?ugi opieku?cze i specjalistyczne us?ugi opieku?cze) ˝ w rej.dzia?ania TPPS 6 ul. Czecha 2, TPPS 9 i 10, SBD ul. Krakowska 138, Dzia? ds bezdomnych ul. Morcinka 19a
Un march╚/lot est attribu╚: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le march╚/lot n'a pas ╚t╚ attribu╚ Autres raisons (interruption de la proc╚dure)
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Uzasadnienie prawne uniewa?nienia post?powania -cz??ci 4 Podstaw? prawn? uniewa?nienia post?powania jest art. 255 pkt 3) ustawy Pzp, kt█ry stanowi, ?e: ĐZamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zam█wienia, je?eli: cena lub koszt najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz? cen? przewy?sza kwot?, kt█r? zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy? t? kwot? do ceny lub kosztu najkorzystniejszej ofertyţ. Uzasadnienie faktyczne uniewa?nienia post?powania - cz??ci 4 W przedmiotowym post?powaniu, na cz??? 4 zosta?a z?o?ona tylko jedna oferta (Lider Konsorcjum: MG Partner Marcin Grzesiak, ul. W?o?cia?ska 15/21, 01-710 Warszawa; Cz?onek Konsorcjum: MG Partner Marcin Grzesiak Sp█?ka Komandytowa, ul. W?o?cia?ska 15/1, 01-710 Warszawa), kt█rej cena za ?wiadczenie 1 godziny us?ug opieku?czych wynosi 28,90 PLN, a za ?wiadczenie 1 godziny specjalistycznych us?ug opieku?czych wynosi 37,90 PLN, w zwi?zku z tym ca?kowita cena oferty to: 4 505 421,60 PLN (zam█wienie podstawowe + opcja). Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia kwot? 4 237 184,40 PLN (zam█wienie podstawowe + opcja), kt█rej nie mo?e zwi?kszy? do ceny oferty z najni?sz? cen? (jedyna oferta) stanowi?cej kwot? 4 505 421,60 PLN (zam█wienie podstawowe + opcja). Wobec braku mo?liwo?ci pokrycia z bud?etu O?rodka brakuj?cych ?rodk█w finansowych w wysoko?ci: 268 237,20 PLN (zam█wienie podstawowe + opcja) w celu realizacji powy?szego zadania i wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiaj?cy uniewa?nia zam█wienie w cz??ci
   4.  Uwaga: og?oszenie opublikowano jako uzupe?nienie do og?oszenia o udzieleniu zam█wienia (uniewa?nienie cz??ci 3 i 4) nr Dz.U./S S75 15/04/2022 204959-2022-PL
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej zosta?y szczeg█?owo okre?lone w ustawie z dnia 11 wrze?nia 2019r. Pzp w Dziale IX, przys?uguj?: wykonawcy, kt█ry ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przepis█w ustawy Pzp; uczestnikowi konkursu, kt█ry ma lub mia? interes w uzyskaniu nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przepis█w ustawy Pzp; organizacjom wpisanym na list? organizacji uprawnionych do wnoszenia ?rodk█w ochrony prawnej, prowadzon? przez Prezesa UZP - wobec min. og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie, og?aszan? na stronie internetowej UZP; Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w, na zasadach przewidzianych w dziale IX Pzp(art.505˝590). Zgodnie z art. 513 ustawy odwo?anie przys?uguje w przypadku, gdy:-w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakup█w, w systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie zamawiaj?cy podejmie czynno?? niezgodn? z przepisami Pzp;-w post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego, o zawarcie umowy ramowej, w dynamicznym systemie zakup█w, w systemie kwalifikowania wykonawc█w lub konkursie zamawiaj?cy zaniecha podj?cia czynno?ci, do kt█rej by? zobowi?zany na podstawie przepis█w Pzp;-zamawiaj?cy zaniecha przeprowadzenia post?powania o udzielenie zam█wienia lub zorganizowania konkursu na podstawie przepis█w ustawy, a by? do tego zobowi?zany. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym. Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1)10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej; 2)15 od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt 1); 3)Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub wobec tre?ci dokument█w zam█wienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w zam█wienia na stronie internetowej. Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt. 1,2,3 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia. Je?eli Zamawiaj?cy mimo takiego obowi?zku nie przes?a? wykonawcy zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie 30 dni od dnia publikacji w DUUE og?oszenia o udzieleniu zam█wienia. Je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa? w DUUE og?oszenia o udzieleniu zam█wienia lub uzasadnienia do zam. w trybie neg. bez og?oszenia lub zam. z wolnej r?ki odwo?anie wnosi si? nie p█?niej ni? w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy Dzia?u IX rozdzia?u 3 nie stanowi? inaczej. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art.519 ust.
   1. 
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/05/2022 Pologne-Katowice: Services sociaux sans h╚bergementType dÝacheteur: Autorit╚s locales et r╚gionalesType dÝavis: Avis d'attribution de march╚Type de proc╚dure: Proc╚dure ouverteType de march╚: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
85312000 - Services sociaux sans hÚbergement