Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de transport ferroviaire

2022/S 10-022256  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Katowice: Services de transport ferroviaire 2022/S 010-022256 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Koleje ?l?skie Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 9542699716 Adresse postale: ul. Raciborska 58 Ville: Katowice Code NUTS: PL Polska Code postal: 40-074 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jakub Ko?odziejczyk Courriel: jakub.kolodziejczyk@kolejeslaskie.pl TÈlÈphone: +48 727030062 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.kolejeslaskie.com/
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie kolejowych us?ug przewozowych NumÈro de rÈfÈrence: KS/ZP/30/2021
II.1.2) Code CPV principal 60200000 Services de transport ferroviaire
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi polegaj?ce na: wzajemnym ?wiadczeniu kolejowych us?ug przewozowych pomi?dzy Koleje ?l?skie Sp. z o.o., a Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL Polska Code NUTS: PL2 Makroregion po?udniowy Lieu principal d'exÈcution:
Polska
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia s us?ugi polegaj?ce na: wzajemnym ?wiadczeniu kolejowych us?ug przewozowych pomi?dzy Koleje ?l?skie Sp. z o.o., a Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure Attribution d'un marchÈ sans publication prÈalable d'un avis d'appel la concurrence au Journal officiel de líUnion europÈenne (dans les cas ÈnumÈrÈs ci-dessous) Explication:
ZamÛwienie mo?e by zrealizowane przez jednego wykonawc?, tj. Koleje Wielkopolskie sp. z o.o., gdy zarÛwno KW i K s przewo?nikami kolejowymi uczestnicz?cym w projekcie pod nazw "Pakiet PodrÛ?nika" i "WspÛlny Bilet". Ponadto umowy o ?wiadczeniu kolejowych us?ug przewozowych zawierane s z wi?kszo?ci przewo?nikÛw, wi?c tryb z wolnej r?ki nie wp?ynie negatywnie na konkurencj?. Kontynuacja ?wiadczenia kolejowych us?ug przewozowych Kolei Wielkopolskich na rzecz K?. ?wiadczenie realizowane jest z nale?yt staranno?ci i dba?o?ci o komfort pasa?erÛw, wspÛ?praca z przewo?nikiem kolejowym KW rozpocz??a si przy realizacji projektu pod nazw "Pakiet PodrÛ?nika'" i WspÛlny Bilet" i jest kontynuowana. Maj?c na uwadze oczekiwania spo?eczne, ?rodowisk medialnych, a przede wszystkim kieruj?c si dobrem pasa?era spÛ?ka jest zdecydowana na zawarcie umowy na wzajemne ?wiadczenie us?ug kolejowych. WspÛ?praca opiera si na wzajemnym zawieraniu umÛw przewozu w ramach obs?ugiwanych odcinkÛw, a us?uga zawierania umÛw przewozu osÛb, zwierz?t i rzeczy na rzecz przewo?nika KW ?wiadczona jest przy wykorzystaniu funkcjonuj?cej w?asnej sieci sprzeda?y kas biletowych oraz posiadanych zasobÛw (wzgl?dy techniczne).
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : KS/ZP/30/2021
Lot n : 1 IntitulÈ:
?wiadczenie kolejowych us?ug przewozowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/12/2021
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Koleje Wielkopolskie Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 7781469734 Adresse postale: ul. Sk?adowa 5 Ville: Pozna Code NUTS: PL41 Wielkopolskie Code postal: 61-897 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA)
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszej sekcji przys?uguj wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamÛwie publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019). ?rodki ochrony prawnej, wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia, przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamÛwie publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw. SzczegÛ?owe informacje w tym zakresie znajduj si w Sekcji XXI SWZ.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022 Pologne-Katowice: Services de transport ferroviaireType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure nÈgociÈe sans mise en concurrenceType de marchÈ: Services 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
60200000 - Services de transport ferroviaire