Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 30/06/2020
Date de péremption : 15/07/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de transport routier

2020/S 124-304732  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
30/06/2020
S124
Services - Informations complémentaires - Procédure ouverte
Pologne-Katowice: Services de transport routier

2020/S 124-304732

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 106-257071)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Centrum Us?ug Wspólnych w Katowicach
Adresse postale: ul. Wita Stwosza 7
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22 ?l?skie
Code postal: 40-040
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Ada Bella
Courriel: zp@cuw.katowice.pl
Téléphone: +48 326061301
Fax: +48 326061302 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://www.cuw.katowice.pl

http://www.cuw.katowice.pl
Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Transport uczniów do przedszkoli, szkó i o?rodków szkolno-wychowawczych wraz z opiek

Numéro de référence: ZP/252/2020

II.1.2)
Code CPV principal
60100000 Services de transport routier

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia s us?ugi transportowe, polegaj?ce na dowo?eniu oko?o 501 uczniów niepe?nosprawnych do przedszkoli, szkó i o?rodków szkolno-wychowawczych oraz ich odwo?enie po zaj?ciach do miejsc zamieszkania wraz z opiek?. Przedmiot zamówienia zosta podzielony na 79 cz??ci (trasy)

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
26/06/2020

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 106-257071

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: VI.3

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Informacje dodatkowe:

Au lieu de:


   1.  Wykonawca przyst?puj?cy do przetargu jest zobowi?zany wnie? wadium w wysoko?ci i w formach okre?lonych w art. 45 ust. 6 ustawy Pzp przed up?ywem terminu do sk?adania ofert. Szczegó?y dotycz?ce wadium okre?lono w pkt. 12.1. SIWZ.
   2.  W prowadzonym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiaj?cy przewiduj tzw."procedur odwrócon?", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
   3.  Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni przy czym, bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   4.  Zamawiaj?cy ??da od wszystkich Wykonawców za??czenia przy ofercie:
   4. 1. O?wiadczenia wst?pnego Wykonawcy sk?adanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (zwane dalej "jednolitym dokumentem" lub "JEDZ"), które stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu - wzór o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e JEDZ dotycz?cy tych podmiotów, zawieraj?cy in-formacje wymagane w cz??ci II sekcje A (informacje na temat Wykonawcy) i B (informacje na te-mat przedstawicieli Wykonawcy), w cz??ci III (podstawy wykluczenia) oraz w - zakresie w jakim ko-rzysta z zasobów podmiotu trzeciego - w cz??ci IV (kryteria kwalifikacji). Takie formularze powinny by wype?nione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te podmioty.
   4. 2. W celu wst?pnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, o?wiadczenia Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ.
   4. 3. Formularz ofertowy - za??cznik nr 1 do SIWZ;
   4. 4. Pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - je?eli zosta?o ustanowione b?d do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Pe?nomocnictwo winno by do??czone do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego b?d w elektronicznej kopii dokumentu po?wiadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za zgodno? z orygina?em przez notariusza (art. 97 § 2 Prawa o notariacie).
   4. 5. Potwierdzenie wniesienia wadium [w sposób okre?lony w Pkt. 12 SIWZ].
   4. 6.. Wykonawca, który powo?uje si na potencja podmiotu trzeciego zobowi?zany jest za??czy do oferty dokument(-y), np. zobowi?zanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, b?dzie polega w trybie art. 22a "uPzp", do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Uwaga: Wszystkie wymienione dokumenty wykonawca jest obowi?zany z?o?y w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby do tego uprawnione. Sposób przygotowania oferty zosta szczegó?owo opisany w punkcie 14 SIWZ.

Lire:


   1.  Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium.
   2.  W prowadzonym post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego Zamawiaj?cy przewiduj tzw. "procedur odwrócon?", o której mowa w art. 24aa ustawy Pzp.
   3.  Wykonawca pozostaje zwi?zany z?o?on ofert przez 60 dni przy czym, bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   4.  Zamawiaj?cy ??da od wszystkich Wykonawców za??czenia przy ofercie:
   4. 1. o?wiadczenia wst?pnego Wykonawcy sk?adanego na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp w formie jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej "jednolitym dokumentem" lub "JEDZ"), które stanowi wst?pne potwierdzenie, ?e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu - wzór o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 2 do SIWZ. Wykonawca, który powo?uje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania, w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunków udzia?u w post?powaniu sk?ada tak?e JEDZ dotycz?cy tych podmiotów, zawieraj?cy informacje wymagane w cz??ci II sekcje A (informacje na temat Wykonawcy) i B (informacje na temat przedstawicieli Wykonawcy), w cz??ci III (podstawy wykluczenia) oraz w - zakresie w jakim korzysta z zasobów podmiotu trzeciego - w cz??ci IV (kryteria kwalifikacji). Takie formularze powinny by wype?nione i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez te podmioty;
   4. 2. w celu wst?pnego potwierdzenia braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udzia?u w post?powaniu Zamawiaj?cy ??da od wszystkich Wykonawców: w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, o?wiadczenia Wykonawcy o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej o której mowa w art. 22 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, zgodnie ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 3 do SIWZ;
   4. 3. formularz ofertowy - za??cznik nr 1 do SIWZ;
   4. 4. pe?nomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy - je?eli zosta?o ustanowione b?d do reprezentowania Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o zamówienie. Pe?nomocnictwo winno by do??czone do oferty w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego b?d w elektronicznej kopii dokumentu po?wiadczonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym za zgodno? z orygina?em przez notariusza (art. 97 § 2 Prawa o notariacie);
   4. 5. Wykonawca, który powo?uje si na potencja podmiotu trzeciego zobowi?zany jest za??czy do oferty dokument(-y), np. zobowi?zanie podmiotów, na zasobach których Wykonawca, b?dzie polega w trybie art. 22a "uPzp", do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Uwaga: Wszystkie wymienione dokumenty wykonawca jest obowi?zany z?o?y w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby do tego uprawnione. Sposób przygotowania oferty zosta szczegó?owo opisany w punkcie 14 SIWZ.

Numéro de section: IV.2.2

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Termin sk?adania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 14/07/2020

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 15/07/2020

Heure locale: 09:00

Numéro de section: IV.2.6

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Minimalny okres, w którym oferent b?dzie zwi?zany ofert?. Oferta musi zachowa wa?no? do:

Au lieu de:

Date: 11/09/2020

Lire:

Date: 12/09/2020

Numéro de section: IV.2.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: Warunki otwarcia ofert:

Au lieu de:

Date: 14/07/2020

Heure locale: 09:15

Lire:

Date: 15/07/2020

Heure locale: 09:15

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier 
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers