Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/02/2021
Date de péremption : 10/03/2021
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de transport routier

2021/S 40-100412  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
26/02/2021
S40
Pologne-Katowice: Services de transport routier

2021/S 040-100412

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Services

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2020/S 227-558241)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Górno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
Adresse postale: ul. Zio?owa 45/47
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 40-635
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Anna Zawada
Courriel: azawada@gcm.pl
Téléphone: +48 323598952
Fax: +48 322029501
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gcm.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://gcm.logintrade.net/

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
?wiadczenie us?ug transportu medycznego

Numéro de référence: DZ.3321.227.2020

II.1.2)
Code CPV principal
60100000 Services de transport routier

II.1.3)
Type de marché
Services

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug transportu medycznego: - zad. 1 - transportu sanitarnego z r sanitariuszem, - zad. 2 - transportu sanitarnego z podstawowym zespo?em ratownictwa medycznego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik 2b do SIWZ.
   3. 3. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach okre?lonych w umowie, której wzór stanowi za??cznik do SIWZ.
   3. 4. W sytuacjach kiedy Zamawiaj?cy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie si do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza równocze?nie rozwi?zania równowa?ne opisywanym. W takich sytuacjach ewentualne wskazania nale?y odczytywa ??cznie z wyrazami "lub równowa?ne".

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
22/02/2021

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 227-558241

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Miejsce: 11.1. Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y za po?rednictwem platformy zakupowej najpó?niej do
   1. 3.2021 do godz. 11.00. 11.5. Otwarcie ofert nast?pi
   1. 3.2021 o godz. 11.15 za po?rednictwem platformy zakupowej.

Lire:

Miejsce: 11.1. Ofert wraz z wymaganymi dokumentami nale?y z?o?y za po?rednictwem platformy zakupowej najpó?niej do 10.3.2021 do godz. 11.00. 11.5. Otwarcie ofert nast?pi 10.3.2021 o godz. 11.15 za po?rednictwem platformy zakupowej.

Numéro de section: II.1.4

Au lieu de:

Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug transportu medycznego: - zad. 1 - transportu sanitarnego z ratownikiem medycznym lub sanitariuszem, - zad. 2 - transportu sanitarnego z podstawowym zespo?em ratownictwa medycznego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik 2b do SIWZ.
   3. 3. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach okre?lonych w umowie, której wzór stanowi za??cznik do SIWZ.

Lire:

Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ug transportu medycznego: - zad. 1 - transportu sanitarnego z r sanitariuszem, - zad. 2 - transportu sanitarnego z podstawowym zespo?em ratownictwa medycznego. Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia zawiera za??cznik 2b do SIWZ.
   3. 3. Zamawiaj?cy wymaga realizacji przedmiotu zamówienia na zasadach okre?lonych w umowie, której wzór stanowi za??cznik do SIWZ.
   3. 4. W sytuacjach kiedy Zamawiaj?cy opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie si do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza równocze?nie rozwi?zania równowa?ne opisywanym. W takich sytuacjach ewentualne wskazania nale?y odczytywa ??cznie z wyrazami "lub równowa?ne".

Numéro de section: II.2.1

Lot nº: 1

Au lieu de:

Zad. 1 - transport sanitarny z ratownikiem medycznym lub sanitariuszem Cz?? nr: 1

Lire:

Zad. 1 - transport sanitarny z sanitariuszem Cz?? nr: 1

Numéro de section: III.1.3

Au lieu de:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
   5. 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, o ile zosta?y one okre?lone przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
   5. 1.1. Wykonawcy ubiegaj?cy si o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mog podlega wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczególno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspó?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zamówienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. ?aden z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, nie mo?e podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Zamawiaj?cy zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o?wiadczenia i zawarte w nich informacje. 3) warunek zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.: w odniesieniu do wszystkich zada?: warunkiem udzia?u w post?powaniu jest posiadanie przez Wykonawc zezwolenia Ministra Spraw Wewn?trznych na u?ywanie pojazdów samochodowych, jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym - zgodnie z ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z pó?n. zm.). Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, musz ??cznie spe?ni warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp.

Lire:

Wykaz i krótki opis kryteriów kwalifikacji:
   5. 1. O udzielenie zamówienia mog ubiega si Wykonawcy, którzy: 1) nie podlegaj wykluczeniu; 2) spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, o ile zosta?y one okre?lone przez Zamawiaj?cego w og?oszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.
   5. 1.1. Wykonawcy ubiegaj?cy si o udzielenie przedmiotowego zamówienia nie mog podlega wykluczeniu z post?powania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust. 1, art. 24 ust. 5 pkt 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Wykonawca, który podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp lub art. 24 ust. 5 pkt 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp, mo?e przedstawi dowody na to, ?e podj?te przez niego ?rodki s wystarczaj?ce do wykazania jego rzetelno?ci, w szczególno?ci udowodni naprawienie szkody wyrz?dzonej przest?pstwem lub przest?pstwem skarbowym, zado??uczynienie pieni??ne za doznan krzywd lub naprawienie szkody, wyczerpuj?ce wyja?nienie stanu faktycznego oraz wspó?prac z organami ?cigania oraz podj?cie konkretnych ?rodków technicznych, organizacyjnych i kadrowych, które s odpowiednie dla zapobiegania dalszym przest?pstwom lub przest?pstwom skarbowym lub nieprawid?owemu post?powaniu Wykonawcy. Przepisu zdania pierwszego nie stosuje si?, je?eli wobec Wykonawcy, b?d?cego podmiotem zbiorowym, orzeczono prawomocnym wyrokiem s?du zakaz ubiegania si o udzielenie zamówienia oraz nie up?yn? okre?lony w tym wyroku okres obowi?zywania tego zakazu. ?aden z Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, nie mo?e podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 Pzp i art. 24 ust. 5 pkt 1 i art. 24 ust. 5 pkt 8 Pzp. Zamawiaj?cy zbada, czy Wykonawca, którego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu, w oparciu o wymagane dokumenty oraz o?wiadczenia i zawarte w nich informacje; 3) warunek zdolno?ci technicznej lub zawodowej, tj.: w odniesieniu do wszystkich zada?: warunkiem udzia?u w post?powaniu jest posiadanie przez Wykonawc zezwolenia Ministra Spraw Wewn?trznych na u?ywanie pojazdów samochodowych, jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym - zgodnie z ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z pó?n. zm.). Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, musz ??cznie spe?ni warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp. W odniesieniu do zadania nr 1 Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca dysponowa co najmniej dwoma pojazdami typu A2 uprawnionym do ?wiadczenia us?ug transportu sanitarnego z ratownikiem medycznym lub sanitariuszem. W odniesieniu do zadania nr 2 Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca dysponowa co najmniej dwoma pojazdami uprawnionym do ?wiadczenia us?ug transportu sanitarnego z podstawowym zespo?em ratownictwa medycznego Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si o udzielenie zamówienia, o których mowa w art. 23 Pzp, musz ??cznie spe?ni warunek wymieniony w art. 22 ust. 1b pkt 3 Pzp.

Numéro de section: VI.3

Au lieu de:

Lire:

Wykaz o?wiadcze lub dokumentów, potwierdzaj?cych spe?nianie warunków udzia?u w post?powaniu okre?lonych w art. 22 ust. 1b Pzp:
   5.  w odniesieniu do wszystkich zada?: zezwolenie Ministra Spraw Wewn?trznych na u?ywanie pojazdów samochodowych, jako uprzywilejowanych w ruchu drogowym - zgodnie z ustaw z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1990 z pó?n. zm.): - w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia, o której mowa powy?ej, nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia dokument ten sk?ada pe?nomocnik tych Wykonawców;
   6.  w odniesieniu do wszystkich zada wykaz pojazdów uprawnionych do ?wiadczenia us?ug w zakresie niezb?dnym do wykazania spe?nienia warunku dotycz?cego zdolno?ci technicznej lub zawodowej, okre?lonego w pkt
   5. 1.2.3 SIWZ, sporz?dzony wg wzoru stanowi?cego za??cznik do SIWZ, wraz z informacj o podstawie do dysponowania tymi zasobami: - w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia, o której mowa powy?ej, nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamówienia dokument ten sk?ada pe?nomocnik tych Wykonawców;
   7.  zobowi?zanie(-a) innych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezb?dnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia (je?eli Wykonawca polega na zdolno?ci technicznej lub zawodowej innych podmiotów, niezale?nie od charakteru prawnego ??cz?cych go z nimi stosunków), sporz?dzone wg wzoru stanowi?cego za??cznik do SIWZ: - w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub w elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia po?wiadczonej za zgodno? z orygina?em. Po?wiadczenie za zgodno? z orygina?em elektronicznej kopii dokumentu lub o?wiadczenia, o której mowa powy?ej, nast?puje przy u?yciu kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

Numéro de section: IV.2.2

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Lire:

Date: 10/03/2021

Numéro de section: IV.2.7

Au lieu de:

Date: 01/03/2021

Lire:

Date: 10/03/2021

VII.2)
Autres informations complémentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier 
60130000 - Services spécialisés de transport routier de passagers