Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Modification d'un marché /d'une concession en cours
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de transport routier

2022/S 131-374488  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Katowice: Services de transport routier 2022/S 131-374488 Avis de modification Modification d'un contrat/d'une concession en cours
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: TAURON Ciep?o sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 954-273-20-17 Adresse postale: ul. Gra?y?skiego 49 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-126 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Niepsuj Courriel: Anna.Niepsuj@tauron-cieplo.pl TÈlÈphone: +48 516110034 Fax: +48 327358255 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://swoz.tauron.pl Adresse du profil díacheteur: https://swoz.tauron.pl
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
PrzewÛz w?gla transportem samochodowym dla Tauron Ciep?o sp. z o.o., Rejon Wytwarzania Ciep?a: Olkusz, Zawiercie, Kamienna GÛra NumÈro de rÈfÈrence: 2020/TC/TC/00581/L
II.1.2) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
PrzewÛz w?gla transportem samochodowym ñ Rejon Wytwarzania Ciep?a Zawiercie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exÈcution:
Rejon Wytwarzania Ciep?a Zawiercie, ul. Polska 36, POLSKA
II.2.4) Description du contrat au moment de la conclusion du contrat:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ugi przewozu w?gla na trasach z KWK Mys?owice-Weso?a, KWK Murcki-Staszic, KWK ROW, KWK Jankowice, KWK Rydu?towy w ??cznej ilo?ci 34 000 Mg. PrzewÛz paliwa w?glowego odbywa? si? b?dzie ka?dego dnia roboczego. Ilo?? paliwa produkcyjnego obj?tego umow? mo?e si? kszta?towa? w granicach od minimum 80% do 100% ilo?ci podanej w zdaniu pierwszym.
II.2.7) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 10/08/2020 Fin: 10/08/2022
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Avis d'attribution de marchÈ relatif au prÈsent marchÈ NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 167-405780
 
 
Section V: Attribution du marchÈ/de la concession
MarchÈ n : 2 IntitulÈ:
PrzewÛz w?gla transportem samochodowym ñ Rejon Wytwarzania Ciep?a Zawiercie
V.2) Attribution du marchÈ/de la concession
V.2.1) Date de la conclusion du marchÈ/de la dÈcision d'attribution de la concession:
10/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres
Le marchÈ/la concession a ÈtÈ attribuÈ(e) un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Wielobran?owe TransLis Henryk Lis Adresse postale: ul. Wolno?ci 21 Ville: Wieszowa Code NUTS: PL228 Bytomski Code postal: 42-672 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (au moment de la conclusion du contrat;hors TVA) Valeur totale du marchÈ: 353 000.00 PLN
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy PZP (art. 505ñ590 ustawy PZP). ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022
 
 
Section VII: Modifications du contrat/de la concession
VII.1) Description du contrat aprËs les modifications
VII.1.1) Code CPV principal 60100000 Services de transport routier
VII.1.2) Code(s) CPV additionnel(s)
VII.1.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22B Sosnowiecki Lieu principal d'exÈcution:
Rejon Wytwarzania Ciep?a Zawiercie, ul. Polska 36, POLSKA
VII.1.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest wykonanie us?ugi przewozu w?gla na trasach z KWK Mys?owice-Weso?a, KWK Murcki-Staszic, KWK ROW, KWK Jankowice, KWK Rydu?towy oraz z Zak?adu GÛrniczego Brzeszcze w ??cznej ilo?ci 34 000 Mg. PrzewÛz paliwa w?glowego odbywa? si? b?dzie ka?dego dnia roboczego. Ilo?? paliwa produkcyjnego obj?tego umow? mo?e si? kszta?towa? w granicach od minimum 80% do 100% ilo?ci podanej w zdaniu pierwszym.
VII.1.5) DurÈe du marchÈ, accord-cadre, systËme d'acquisition dynamique ou concession DÈbut: 10/08/2020 Fin: 10/08/2022
VII.1.6) Informations sur le montant du marchÈ/du lot/de la concession (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot/de la concession: 461 780.60 PLN
VII.1.7) Nom et adresse du titulaire/concessionnaire Nom officiel: Wanda Lis - Zarz?dca sukcesyjny przedsi?biorstwa w spadku po zmar?ym Henryku Lis Adresse postale: ul. Wolno?ci 21 Ville: Wieszowa Code NUTS: PL228 Bytomski Code postal: 42-672 Pays: Pologne
Le titulaire/concessionnaire est une PME: oui
VII.2) Informations sur les modifications
VII.2.1) Description des modifications Nature et Ètendue des modifications (avec indication des Èventuels changements prÈalablement apportÈs au contrat):
W Formularzu cenowym dla Cz??ci II stanowi?cym Za??cznik nr 2 do Umowy w kolumnie ÑKopalniaî dodany zosta?: Zak?ad GÛrniczy Brzeszcze, dla ktÛrego w Kolumnie: ÑCena jednostkowa netto [z?/Mg]î okre?lono cen? jednostkow? netto w wysoko?ci: 50,00. ß 7 ust. 1 Umowy otrzyma? tre??: Maksymalna warto?? Umowy wynosi netto: Cz??? II. 461 780,60 z? netto (s?ownie: czterysta sze??dziesi?t jeden tysi?cy siedemset osiemdziesi?t z?otych 60/100).
VII.2.2) Raisons de la modification Modification rendue nÈcessaire par des circonstances qu'un pouvoir adjudicateur/une entitÈ adjudicatrice diligent(e) ne pouvait pas prÈvoir [article 43, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/23/UE; article 72, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/24/UE; article 89, paragraphe 1, point c), de la directive 2014/25/UE] Description des circonstances ayant rendu la modification nÈcessaire et explication du caractËre imprÈvu de ces circonstances:
Z przyczyn zwi?zanych z aktualn? sytuacj? geopolityczn? i dzia?aniami wojennymi na Ukrainie pojawi?y si? trudno?ci z dost?pno?ci? w?gla z kierunkÛw przewidzianych w umowie. W zwi?zku z mo?liwo?ci? dostaw z kierunku nieobj?tego umow? (ZG Brzeszcze) rozszerzono zakres umowy o transport z tego kierunku. Zmiana zosta?a dokonana na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 3 PZP z 2004 r., zgodnie z KtÛrym dopuszcza si? dokonanie zmiany w umowie je?eli zosta?y spe?nione ??cznie nast?puj?ce warunki: a) konieczno?? zmiany umowy lub umowy ramowej spowodowana jest okoliczno?ciami, ktÛrych zamawiaj?cy, dzia?aj?c z nale?yt? staranno?ci?, nie mÛg? przewidzie?, b) warto?? zmiany nie przekracza 50% warto?ci zamÛwienia okre?lonej pierwotnie w umowie lub umowie ramowej.
VII.2.3) Augmentation de prix Valeur totale actualisÈe du marchÈ avant les modifications (prenant en compte les Èventuelles modifications contractuelles et adaptations de prix antÈrieures et, dans le cas de la directive 2014/23/UE, l'inflation moyenne dans l'...tat membre concernÈ) Valeur hors TVA: 353 000.00 PLN Montant total du marchÈ aprËs les modifications Valeur hors TVA: 461 780.60 PLN Pologne-Katowice: Services de transport routierType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Modification d'un marchÈ /d'une concession en coursType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
60100000 - Services de transport routier