Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/05/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Services de transport routier public

2022/S 89-245880  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/05/2022 S89 Pologne-Katowice: Services de transport routier public 2022/S 089-245880 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Services
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Zarz?d Transportu Metropolitalnego Adresse postale: ul. Barbary 21A Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-053 Pays: Pologne Point(s) de contact: Grzegorz W?oczyk Courriel: zamowienia@metropoliaztm.pl TÈlÈphone: +48 327438401 Fax: +48 322519745 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.metropoliaztm.pl/pl/
I.6) ActivitÈ principale Services de chemin de fer urbain, de tramway, de trolleybus ou d'autobus
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
?wiadczenie us?ug autobusowego transportu publicznego na obszarze dzia?ania Zarz?du Transportu Metropolitalnego. NumÈro de rÈfÈrence: OP/3/ZP/4/22
II.1.2) Code CPV principal 60112000 Services de transport routier public
II.1.3) Type de marchÈ Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia sektorowego jest ?wiadczenie us?ug autobusowego transportu publicznego na obszarze dzia?ania Zamawiaj?cego, na zasadach okre?lonych w Za??czniku nr 7 do SWZ ñ projektowane postanowienia umowy, zwane rÛwnie? Ñwzorem umowyî. ZamÛwienie podzielone jest na dwie cz??ci zwane rÛwnie? ÑSegmentamiî.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Segment ÑZachÛd C, Centrum Dî
Lot n : I
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
ChorzÛw, Czelad?, Czerwionka-Leszczyny, Giera?towice, Gliwice, Katowice, KnurÛw, Miko?Ûw, Pilchowice, Pyskowice, Ruda ?l?ska, Rybnik, Siemianowice ?l?skie, ?wi?toch?owice, Toszek, Wielowie?, Zabrze.
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia sektorowego jest ?wiadczenie us?ug autobusowego transportu publicznego na obszarze wskazanym w sekcji II.2.3) og?oszenia (g?Ûwny obszar, na ktÛrym b?d? ?wiadczone us?ugi).
   2.  Zakres podstawowy pracy eksploatacyjnej wyra?anej w wozokilometrach (zwanych rÛwnie? Ñwozokmî), ktÛry zostanie zlecony przez Zamawiaj?cego wynosi
:
Praca eksploatacyjna [wozokm] w podziale na typ taboru ñ zakres podstawowy w okresie: 01.07.2022 r. - 30.06.2030 r.: MN - 7 230 048 wozokm; BN - 19 159 008 wozokm; CN - 755 808 wozokm. Razem 27 144 864 wozokm.
   3.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmniejszania zakresu podstawowego zamÛwienia w ka?dym roku realizacji us?ug (od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku), w ka?dym typie taboru (MN, BN, CN), do warto?ci nie mniejszej ni? gwarantowana praca eksploatacyjna w ka?dym roku i typie taboru, ktÛra wynosi 85% pracy eksploatacyjnej okre?lonej w punkcie
   2. 
   4.  Daty zmian wielko?ci pracy eksploatacyjnej i wynikaj?cej z niej zmiany liczby pojazdÛw obs?uguj?cych dany Segment okre?lono w pkt.
   3. 5. Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ).
   5.  Zamawiaj?cy uprawniony b?dzie do ??dania rozszerzenia zakresu przedmiotu zamÛwienia na podstawie opcji, o ktÛrej mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku zaistnienia potrzeby uruchomienia komunikacji zast?pczej na obszarze dzia?ania Zamawiaj?cego, na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
   6.  Zakres opcji obejmuje do 15,3 % przedmiotu zamÛwienia w cz??ci I: Segment ÑZachÛd C, Centrum Dî, Zwi?kszenie zakresu podstawowego oraz wymaganej ilo?ci pojazdÛw okre?lono w pkt.
   3. 7. SWZ.
   7.  Opcja b?dzie realizowana po cenie jednostkowej nie wy?szej od ceny okre?lonej w ß 7 ust. 3 we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ, z uwzgl?dnieniem waloryzacji w okresach i na zasadach okre?lonych w za??czniku nr 12 ÑWaloryzacja wynagrodzeniaî do Umowy.
   8.  Zamawiaj?cy wymaga, aby od 1 lipca 2023 r. wszystkie pojazdy by?y wyposa?one w system monitoringu spe?niaj?cy wymogi opisane w Za??czniku nr 7 do SWZ, w szczegÛlno?ci w Za??czniku nr 1 do wzoru umowy.
   9.  Zamawiaj?cy wymaga, aby od 1 lipca 2023 r. wszystkie pojazdy by?y wyposa?one w ?adowarki USB spe?niaj?ce wymogi opisane w Za??czniku nr 7 do SWZ, w szczegÛlno?ci w Za??czniku nr 1 do wzoru umowy. 10. Zamawiaj?cy wymaga, aby od 1 lipca 2023 r. wszystkie pojazdy by?y wyposa?one w urz?dzenie uniemo?liwiaj?ce uruchomienie silnika przez kierowc? znajduj?cego si? pod wp?ywem alkoholu spe?niaj?ce wymogi opisane w Za??czniku nr 7 do SWZ, w szczegÛlno?ci w Za??czniku nr 1 do wzoru umowy. 11. Zamawiaj?cy wymaga, aby od 1 lipca 2022 r. wszystkie pojazdy by?y wyposa?one w System Informacji Pasa?erskiej spe?niaj?cy wymogi opisane w Za??czniku nr 7 do SWZ, w szczegÛlno?ci w Za??czniku nr 8a do wzoru umowy. Terminy wprowadzenia wybranych funkcjonalno?ci okre?lone s? w Za??czniku nr 8a do wzoru umowy. 12. Zamawiaj?cy wymaga, aby w terminie do 3 miesi?cy od daty zawarcia Umowy, wszystkie pojazdy realizuj?ce przedmiot zamÛwienia mia?y kolorystyk? poszy? zewn?trznych w kolorze ?Û?tym [RAL 1018]. 13. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy kierowcÛw pojazdÛw, tj. osÛb wykonuj?cych czynno?ci kierowania pojazdami polegaj?ce na wykonywaniu pracy w sposÛb okre?lony w art. 22 ß 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z pÛ?n. zm.). 14. SposÛb weryfikacji zatrudnienia, o ktÛrym mowa w pkt 13, Zamawiaj?cy opisa? w pkt
   3. 19 SWZ. 15. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie oferty przez jednego Wykonawc? na maksymalnie jedn? cz??? zamÛwienia (cz??? I albo cz??? II).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: wiek pojazdÛw / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: klimatyzacja przestrzeni pasa?erskiej / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: monitoring / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: termin rozpocz?cia realizacji Us?ug / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
 1)Zakres opcji obejmuje do 15,3% przedmiotu zamÛwienia w cz??ci I: Segment ÑZachÛd C, Centrum Dî. 2) Praca eksploatacyjna [wozokm] w podziale na typ taboru ñ zakres podstawowy (przedmiot zamÛwienia z opcj?) w okresie: 01.07.2022 - 30.06.2030: MN - 7 230 048, BN - 23 311 776, CN - 755 808. 3) Zwi?kszenie wymaganej ilo?ci pojazdÛw, ktÛre b?d? spe?nia?y wymagania zawarte we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ: BN -
   7. 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Segment ÑWschÛd C, Po?udnie Bî
Lot n : II
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 60112000 Services de transport routier public
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
B?dzin, Bieru?, Bobrowniki, Bojszowy, Bytom, Che?m ?l?ski, Czelad?, D?browa GÛrnicza, Imielin, Katowice, L?dziny, Mied?na, Mierz?cice, Miko?Ûw, Mys?owice (oraz wskazane w pkt
   3. 2 ppkt 2 SWZ).
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia sektorowego jest ?wiadczenie us?ug autobusowego transportu publicznego na obszarze wskazanym w sekcji II.2.3) og?oszenia, a tak?e Siemianowice ?l?skie, Siewierz, S?awkÛw, Sosnowiec, Tarnowskie GÛry, Tychy (g?Ûwny obszar, na ktÛrym b?d? ?wiadczone us?ugi).
   2.  Zakres podstawowy pracy eksploatacyjnej wyra?anej w wozokm, ktÛry zostanie zlecony przez Zamawiaj?cego wynosi
:
Praca eksploatacyjna [wozokm] w podziale na typ taboru ñ zakres podstawowy w okresie: 01.07.2022 r. - 30.06.2030 r.: MN - 13.346.084 wozokm; BN - 24.344.007 wozokm; Razem 37.690.091 wozokm.
   3.  Zamawiaj?cy zastrzega sobie prawo zmniejszania zakresu podstawowego zamÛwienia w ka?dym roku realizacji us?ug (od 1 stycznia do 31 grudnia danego roku), w ka?dym typie taboru (MN, BN), do warto?ci nie mniejszej ni? gwarantowana praca eksploatacyjna w ka?dym roku i typie taboru, ktÛra wynosi 85% pracy eksploatacyjnej okre?lonej w punkcie
   2. 
   4.  Daty zmian wielko?ci pracy eksploatacyjnej i wynikaj?cej z niej zmiany liczby pojazdÛw obs?uguj?cych dany Segment okre?lono w pkt.
   3. 5. Specyfikacji WarunkÛw ZamÛwienia (SWZ).
   5.  Zamawiaj?cy uprawniony b?dzie do ??dania rozszerzenia zakresu przedmiotu zamÛwienia na podstawie opcji, o ktÛrej mowa w art. 441 ust. 1 ustawy Pzp, w przypadku zaistnienia potrzeby uruchomienia komunikacji zast?pczej na obszarze dzia?ania Zamawiaj?cego, na warunkach okre?lonych we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ.
   6.  Zakres opcji obejmuje do 20,0 % przedmiotu zamÛwienia w cz??ci II: Segment ÑWschÛd C, Po?udnie Bî, Zwi?kszenie zakresu podstawowego oraz wymaganej ilo?ci pojazdÛw okre?lono w pkt.
   3. 7. SWZ.
   7.  Opcja b?dzie realizowana po cenie jednostkowej nie wy?szej od ceny okre?lonej w ß 7 ust. 3 we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ, z uwzgl?dnieniem waloryzacji w okresach i na zasadach okre?lonych w za??czniku nr 12 ÑWaloryzacja wynagrodzeniaî do Umowy.
   8.  Zamawiaj?cy wymaga, aby od 1 lipca 2023 r. wszystkie pojazdy by?y wyposa?one w system monitoringu spe?niaj?cy wymogi opisane w Za??czniku nr 7 do SWZ, w szczegÛlno?ci w Za??czniku nr 1 do wzoru umowy.
   9.  Zamawiaj?cy wymaga, aby od 1 lipca 2023 r. wszystkie pojazdy by?y wyposa?one w ?adowarki USB spe?niaj?ce wymogi opisane w Za??czniku nr 7 do SWZ, w szczegÛlno?ci w Za??czniku nr 1 do wzoru umowy. 10. Zamawiaj?cy wymaga, aby od 1 lipca 2023 r. wszystkie pojazdy by?y wyposa?one w urz?dzenie uniemo?liwiaj?ce uruchomienie silnika przez kierowc? znajduj?cego si? pod wp?ywem alkoholu spe?niaj?ce wymogi opisane w Za??czniku nr 7 do SWZ, w szczegÛlno?ci w Za??czniku nr 1 do wzoru umowy. 11. Zamawiaj?cy wymaga, aby od 1 lipca 2022 r. wszystkie pojazdy by?y wyposa?one w System Informacji Pasa?erskiej spe?niaj?cy wymogi opisane w Za??czniku nr 7 do SWZ, w szczegÛlno?ci w Za??czniku nr 8a do wzoru umowy. Terminy wprowadzenia wybranych funkcjonalno?ci okre?lone s? w Za??czniku nr 8a do wzoru umowy. 12. Zamawiaj?cy wymaga, aby w terminie do 3 miesi?cy od daty zawarcia Umowy, wszystkie pojazdy realizuj?ce przedmiot zamÛwienia mia?y kolorystyk? poszy? zewn?trznych w kolorze ?Û?tym [RAL 1018]. 13. Stosownie do art. 95 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez Wykonawc? lub podwykonawc? na podstawie stosunku pracy kierowcÛw pojazdÛw, tj. osÛb wykonuj?cych czynno?ci kierowania pojazdami polegaj?ce na wykonywaniu pracy w sposÛb okre?lony w art. 22 ß 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z pÛ?n. zm.). 14. SposÛb weryfikacji zatrudnienia, o ktÛrym mowa w pkt 13, Zamawiaj?cy opisa? w pkt
   3. 19 SWZ. 15. Zgodnie z art. 91 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza z?o?enie oferty przez jednego Wykonawc? na maksymalnie jedn? cz??? zamÛwienia (cz??? I albo cz??? II).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: wiek pojazdÛw / PondÈration: 15 CritËre de qualitÈ - Nom: klimatyzacja przestrzeni pasa?erskiej / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: monitoring / PondÈration: 10 CritËre de qualitÈ - Nom: termin rozpocz?cia realizacji Us?ug / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zakres opcji obejmuje do 20% przedmiotu zamÛwienia w cz??ci II: Segment ÑWschÛd C, Po?udnie Bî. 2) Praca eksploatacyjna [wozokm] w podziale na typ taboru ñ zakres podstawowy (przedmiot zamÛwienia z opcj?) w okresie: 01.07.2022 - 30.06.2030: MN - 13 346 084, BN - 31 876 839. 3) Zwi?kszenie wymaganej ilo?ci pojazdÛw, ktÛre b?d? spe?nia?y wymagania zawarte we wzorze umowy stanowi?cym Za??cznik nr 7 do SWZ: BN -
   9. 
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 038-099414
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : I IntitulÈ:
Segment ÑZachÛd C, Centrum Dî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : II IntitulÈ:
Segment ÑWschÛd C, Po?udnie Bî
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Autres raisons (interruption de la procÈdure)
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
04/05/2022 Pologne-Katowice: Services de transport routier publicType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Services 06/05/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
60112000 - Services de transport routier public