Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 13/11/2023
Date de péremption : 30/11/2024
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Sout╦nements miniers mobiles commande hydraulique

2023/S 218-686741  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
13/11/2023 S218 Pologne-Katowice: Sout╦nements miniers mobiles commande hydraulique 2023/S 218-686741 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Fournitures
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Grupa G█rnicza S.A.
Num╚ro national d'identification: 6342834728 Adresse postale: ul. Powsta?c█w 30 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-039 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Karas Courriel: m.karas@pgg.pl T╚l╚phone: +48 0327161473 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgg.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: https://www.pgg.pl/strefa-korporacyjna/dostawcy/profil-nabywcy/przetargi Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues: autre adresse:
Nom officiel: Polska Grupa G█rnicza S.A. Centrum Logistyki Materia?owej Adresse postale: ul. Karolinki 1 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-467 Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Karas Courriel: m.karas@pgg.pl T╚l╚phone: +48 0327161473 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgg.pl Adresse du profil dÝacheteur: https://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: http://efo.coig.biz
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es au(x) point(s) de contact susmentionn╚(s) La communication ╚lectronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas g╚n╚ralement disponibles. Un acc╦s direct non restreint et complet ces outils et dispositifs est possible gratuitement l'adresse: https://efo.coig.biz/index/pomoc/dokumentacja
I.6) Activit╚ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa hydrauliki si?owej do obudowy ?cianowej typu HYDROMEL dla Polskiej Grupy G█rniczej S.A. Oddzia? Zak?ad Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-20 Num╚ro de r╚f╚rence: 512301110
II.1.2) Code CPV principal 43140000 Sout╦nements miniers mobiles commande hydraulique
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Post?powanie o udzielenie zam█wienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepis█w ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustaw? Pzp.
   2.  Obowi?zek informacyjny wynikaj?cy z artyku?u 13 i 14 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L.2016.119. spe?niono na stronie internetowej PGG S.A. w zak?adce RODO.
   3.  Zamawiaj?cy, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofert?, w kt█rej udzia? produkt█w pochodz?cych z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, pa?stw, z kt█rymi Unia Europejska zawar?a umowy o r█wnym traktowaniu przedsi?biorc█w lub pa?stw, wobec kt█rych na mocy decyzji Rady stosuje si? przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.
   4.  Szczeg█?owe informacje zawarto w SWZ.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
STOJAK HYDRAULICZNY DWUTELESKOPOWY
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43140000 Sout╦nements miniers mobiles commande hydraulique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
PRZESUWNIK SEKCJI
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 43140000 Sout╦nements miniers mobiles commande hydraulique
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22 ?l?skie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zam█wienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique Dur╚e en mois: 12 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Wykonawca powinien by? wpisany do rejestru dzia?alno?ci gospodarczej prowadzonego w kraju, w kt█rym Wykonawca ma siedzib?.
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca wyka?e, ?e posiada roczny przych█d za ostatnie 3 lata obrotowe, a je?li okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy - odpowiednio w tym okresie, w wysoko?ci: dla zadania nr 1 : 545 000,00 PLN dla zadania nr 2 : 210 000,00 PLN W celu potwierdzenia spe?nienia warunku udzia?u w post?powaniu zamawiaj?cy wymaga z?o?enia rachunku zysk█w i strat za ostatnie 3 lata obrotowe, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ za ten okres. W przypadku wykonawc█w niezobowi?zanych do sporz?dzenia sprawozdania finansowego ˝ innych dokument█w okre?laj?cych przychody za okres ostatnich 3 lat obrotowych.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed terminem sk?adania ofert (a je?li okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy to w tym okresie) wykona? dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem dostawom stanowi?cym przedmiot zam█wienia, zar█wno dostawy materia?█w to?samych z przedmiotem przetargu, jak r█wnie? dostawy materia?█w rodzajowo podobnych tj. dostawy nowych sekcji obudowy zmechanizowanej, element█w konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej, si?ownik█w hydraulicznych do sekcji obudowy zmechanizowanej, cz??ci zamiennych do konstrukcji sekcji obudowy zmechanizowanej na warto?? ??czn? nie ni?sz? ni?: dla zadania nr 1 : 545 000,00 PLN dla zadania nr 2 : 210 000,00 PLN W celu potwierdzenia spe?nienia warunk█w udzia?u w post?powaniu zamawiaj?cy wymaga z?o?enia wykazu wykonanych dostaw, w okresie ostatnich 3 lat, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane. Dowodami s? referencje b?d? inne dokumenty sporz?dzone przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy zosta?y wykonane. Je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska? tych dokument█w ˝ o?wiadczenie wykonawcy.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
O udzielenie zam█wienia mog? ubiega? si? wykonawcy, kt█rzy nie podlegaj? wykluczeniu z post?powania oraz spe?niaj? warunki udzia?u w post?powaniu.
   2.  Wykluczeniu z post?powania podlega wykonawca
:
1) wobec kt█rego zachodz? okoliczno?ci okre?lone w art. 108 ust. 1 pkt 3), 5) i 6) ustawy Pzp oraz art. 109 ust. 1 pkt 1), 8) i 10) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczeg█lnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego oraz rozporz?dzeniu (UE) 2022/576, 2) w stosunku do kt█rego otwarto likwidacj?, s?d zarz?dzi? likwidacj? maj?tku w post?powaniu restrukturyzacyjnym lub upad?o?ciowym, w stosunku do kt█rego og?oszono upad?o?? - z wyj?tkiem wykonawcy, kt█ry po og?oszeniu upad?o?ci zawar? uk?ad zatwierdzony prawomocnym postanowieniem s?du, je?eli uk?ad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacj? maj?tku upad?ego, kt█rego dzia?alno?? gospodarcza jest zawieszona.
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy ??da od Wykonawc█w wniesienia wadium: dla zadania nr 1 w wysoko?ci 22 000,00 PLN dla zadania nr 2 w wysoko?ci 9 000,00 PLN
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Termin p?atno?ci faktur wynosi 30 dni od daty dor?czenia Zamawiaj?cemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zam█wienia potwierdzonego przez Zamawiaj?cego.
   2.  Wyklucza si? stosowanie zaliczek i przedp?at.
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:
Wykonawcy wyst?puj?cy wsp█lnie ustanawiaj? pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
   2.  Ka?dy z wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie (cz?onek konsorcjum) nie mo?e podlega? wykluczeniu z post?powania. Spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu w stosunku do wykonawc█w wyst?puj?cych wsp█lnie b?dzie oceniane ??cznie.
   3.  Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si? o niniejsze zam█wienie, kt█rych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, przed podpisaniem umowy w sprawie zam█wienia publicznego, s? zobowi?zani przedstawi? Zamawiaj?cemu umow? reguluj?c? ich wsp█?prac?.
   4.  Wykonawcy, kt█rzy z?o?yli ofert? wsp█ln? odpowiadaj? solidarnie za realizacj? zam█wienia.
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Za??cznik nr 9 do SWZ zawiera projektowane postanowienia, kt█re zostan? wprowadzone do umowy, w sprawie zam█wienia publicznego.
   2.  Integraln? cz??? projektowanych postanowie?, kt█re zostan? wprowadzone do umowy w sprawie zam█wienia publicznego stanowi? Og█lne warunki zakupu i realizacji dostaw materia?█w, wyrob█w i cz??ci zamiennych maszyn i urz?dze? dla Oddzia?█w Polskiej Grupy G█rniczej S.A..
   3.  Strony dopuszczaj? mo?liwo?? dokonywania zmian umowy zgodnie z art. 455 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagaj?cych przewidzenia w SWZ, a tak?e zmian kt█rych zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w projektowanych postanowieniach, kt█re zostan? wprowadzone do umowy w sprawie zam█wienia publicznego.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
Une ench╦re ╚lectronique sera effectu╚e Renseignements compl╚mentaires sur lÝench╦re ╚lectronique:
Zamawiaj?cy zamierza przeprowadzi? aukcj? elektroniczn? w zakresie zadania nr 1 i
   2.  Adres strony internetowej, na kt█rej b?dzie prowadzona aukcja elektroniczna
:
https://laip-pgg.coig.biz. Szczeg█?owe informacje zawarto w SWZ. https://laip-pgg.coig.biz
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 152-486046
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 30/11/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 27/02/2024
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 30/11/2023 Heure locale: 11:00 Lieu:
Otwarcie z?o?onych ofert nast?pi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) w Centrum Logistyki Materia?owej Polskiej Grupy G█rniczej S.A., 40-467 Katowice, ul. Karolinki 1, pok█j nr 115. https://efo.coig.biz Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Informacje o kwocie, jak? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zam█wienia, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawc█w, sk?adaj?cych oferty, a tak?e informacje dotycz?ce ceny, terminu wykonania zam█wienia, okresu gwarancji i warunk█w p?atno?ci zawartych w ofertach zostan? zamieszczone przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.3) Informations compl╚mentaires:
Kolejno?? podejmowania czynno?ci przez Zamawiaj?cego
   1.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur? odwr█con? badania i oceny ofert, o kt█rej mowa w art. 139 ustawy Pzp.
   2.  Po z?o?eniu ofert zamawiaj?cy dokona badania i oceny ofert, w tym poprawy omy?ek zgodnie z art. 223 ustawy Pzp.
   3.  Zamawiaj?cy przewiduje uzupe?nienie przedmiotowych ?rodk█w dowodowych. Je?eli wykonawca nie z?o?y? tych ?rodk█w wraz z ofert? lub s? one niekompletne lub zawieraj? b??dy Zamawiaj?cy wezwie do ich uzupe?nienia.
   4.  Po przeprowadzaniu aukcji elektronicznej oraz ustaleniu, kt█ra z ofert zosta?a najwy?ej oceniona, Zamawiaj?cy zgodnie z art. 126 ustawy Pzp wezwie wykonawc?, kt█ry z?o?y? t? ofert?, do przedstawienia JEDZ oraz podmiotowych ?rodk█w dowodowych.
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awczaAdres Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zam█wienia wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w przepisach dzia?u IX ustawy Prawo zam█wie? publicznych ˝ odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w spos█b i w terminach okre?lonych w ustawie Pzp.
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zam█wie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
08/11/2023 Dostawa hydrauliki si?owej do obudowy ?cianowej typu HYDROMEL dla Polskiej Grupy G█rniczej S.A. Oddzia? Zak?ad Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-20 30/11/2023 13/11/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
43140000 - SoutŔnements miniers mobiles Ó commande hydraulique