01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/01/2019
Date de péremption : 25/01/2019
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis de marchÚ
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Sout╦nements miniers mobiles commande hydraulique

2019/S 5-008030 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/01/2019 S5  - - Fournitures - Avis de march╚ - Proc╚dure ouverte Pologne-Katowice: Sout╦nements miniers mobiles commande hydraulique 2019/S 005-008030 Avis de march╚ ˝ secteurs sp╚ciaux Fournitures
 
 
Section I: Entit╚ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Polska Grupa G█rnicza S.A.
ul. Powsta?c█w 30 Katowice 40-039 Pologne Point(s) de contact: El?bieta Fogt T╚l╚phone: +48 327572943 Courriel: e.fogt@pgg.pl Fax: +48 327572304 Code NUTS: PL22A Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgg.pl Adresse du profil dÝacheteur: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi www.pgg.pl http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.2) Informations sur la passation conjointe de march╚s
I.3) Communication
Les documents du march╚ sont disponibles gratuitement en acc╦s direct non restreint et complet, l'adresse: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi Adresse laquelle des informations compl╚mentaires peuvent ═tre obtenues le ou les point(s) de contact susmentionn╚(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent ═tre envoy╚es par voie ╚lectronique via: https://efo.coig.biz
I.6) Activit╚ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa uk?ad█w aktywnego monitoringu i podtrzymywania ci?nienia w stojakach obudowy zmechanizowanej dla Polskiej Grupy G█rniczej S.A. Oddzia ZRP w 2019 roku, nr grupy 316 Num╚ro de r╚f╚rence: 511800346
II.1.2) Code CPV principal 43140000
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Post?powanie o udzielenie zam█wienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepis█w ustawy z dnia 29.1.2004 r. Prawo zam█wie publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zwanej w tre?ci niniejszej SIWZ ustaw Pzp lub ustaw?, oraz w oparciu o w?a?ciwe przepisy wykonawcze. Zam█wienie obejmuje dostaw uk?ad█w aktywnego monitoringu i podtrzymywania ci?nienia w stojakach obudowy zmechanizowanej dla Polskiej Grupy G█rniczej S.A. Oddzia ZRP w 2019 roku, nr grupy 316. W post?powaniu o udzielenie zam█wienia komunikacja mi?dzy zamawiaj?cym a wykonawcami, w szczeg█lno?ci sk?adanie ofert, JEDZ oraz dokument█w i o?wiadcze?, odbywa si przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z za??cznikami oraz JEDZ, pod rygorem niewa?no?ci, sporz?dza si w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
II.1.5) Valeur totale estim╚e
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'ex╚cution:
Polska Grupa G█rnicza S.A. Oddzia ZRP
II.2.4) Description des prestations:
Uk?ady aktywnego monitoringu i podtrzymywania ci?nienia w stojakach obudowy zmechanizowanej wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦res ╚nonc╚s ci-dessous Prix
II.2.6) Valeur estim╚e
II.2.7) Dur╚e du march╚, de l'accord-cadre ou du syst╦me d'acquisition dynamique D╚but: 25/01/2019 Fin: 30/06/2019 Ce march╚ peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en consid╚ration: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues ╚lectroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires
 
 
Section III: Renseignements dÝordre juridique, ╚conomique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation exercer l'activit╚ professionnelle, y compris exigences relatives l'inscription au registre du commerce ou de la profession
III.1.2) Capacit╚ ╚conomique et financi╦re Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
 
1.Zamawiaj?cy uzna, i warunki udzia?u w post?powaniu zosta?y spe?nione, je?eli Wykonawcy uzyskali przych█d netto w 1 roku obrotowym w ci?gu ostatnich 3 lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ni 1 rok ˝ w tym okresie, na podstawie ĐRachunku zysk█w i stratţ pozycja Przych█d netto ze sprzeda?y produkt█w, towar█w i materia?█w lub Przych█d netto ze sprzeda?y i zr█wnane z nimi o warto?ci nie mniejszej ni 1 500 000,00 PLN. W przypadku Wykonawc█w nie zobowi?zanych do sporz?dzania sprawozdania finansowego Zamawiaj?cy dokona weryfikacji sytuacji ekonomicznej Wykonawcy na podstawie innych dokument█w potwierdzaj?cych przychody za okres jak w zdaniu poprzednim. W przypadku Wykonawc█w, przedstawiaj?cych uzyskane przychody w walutach obcych, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wed?ug ?redniego kursu NBP og?oszonego ostatniego dnia roku, kt█rego przychody dotycz?, a w przypadku przychod█w uzyskanych w bie??cym roku wg ?redniego kursu NBP og?oszonego dnia poprzedzaj?cego dzie?, w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert. W przypadku, gdy rok obrotowy nie pokrywa si z rokiem kalendarzowym, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wskazanej kwoty wg ?redniego kursu NBP og?oszonego ostatniego dnia miesi?ca roku obrotowego.
   2.  O?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zany b?dzie z?o?y Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona lub kt█rych Zamawiaj?cy mo?e ??da na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp: ˇ Orygina lub kopia po?wiadczona przez Wykonawc za zgodno? z orygina?em ĐRachunku zysk█w i stratţ za 1 rok obrotowy z ostatnich 3 lat obrotowych, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ni 1 rok ˝ za ten okres. W przypadku podmiot█w, kt█re na podstawie przepis█w odr?bnych nie s zobowi?zane do sporz?dzania sprawozdania finansowego Zamawiaj?cy wymaga innych dokument█w okre?laj?cych przychody za okres jak w zdaniu poprzednim.
III.1.3) Capacit╚ technique et professionnelle Liste et description succincte des crit╦res de s╚lection:
Zamawiaj?cy uzna, i warunki udzia?u w post?powaniu zosta?y spe?nione, je?eli Wykonawcy, w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wykonali dostawy o warto?ci netto nie mniejszej ni?: 1 500 000,00 PLN Za zakres dostaw potwierdzaj?cy zdolno? Wykonawcy do nale?ytego wykonania zam█wienia Zamawiaj?cy uwa?a dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem dostawom stanowi?cym przedmiot zam█wienia, tj.(zar█wno dostawy materia?█w to?samych z przedmiotem przetargu, jak r█wnie dostawy materia?█w rodzajowo podobnych, tj. dostawy urz?dze sygnalizacyjnych i zabezpieczaj?cych oraz elektrosterowania systemami hydraulicznymi itp.) W przypadku Wykonawc█w, przedstawiaj?cych warto?ci wykonanych dostaw w walutach obcych, Zamawiaj?cy dokona przeliczenia wykazanej kwoty wed?ug ?redniego kursu NBP og?oszonego ostatniego dnia roku, w kt█rym dostawy wykonano, a w przypadku dostaw wykonanych w bie??cym roku wg ?redniego kursu NBP og?oszonego dnia poprzedzaj?cego dzie?, w kt█rym up?ywa termin sk?adania ofert. W zwi?zku z powy?szym warto?ci wykonanych dostaw okre?lone w walutach obcych nale?y wyszczeg█lni oddzielnie dla ka?dego roku kalendarzowego.
   2.  O?wiadczenia i dokumenty, jakie zobowi?zany b?dzie z?o?y Wykonawca, kt█rego oferta zostanie najwy?ej oceniona lub kt█rych Zamawiaj?cy mo?e ??da na podstawie art. 26 ust 2f ustawy Pzp: ˇ Wykaz dostaw wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest kr█tszy ˝ w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiot█w, na rzecz kt█rych dostawy zosta?y wykonane ˝ zgodnie z Za??cznikiem nr 3 do SIWZ oraz za??czenie dowod█w okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane nale?ycie. Dowodami, o kt█rych mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz kt█rego dostawy by?y wykonywane, a je?eli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyska tych dokument█w ˝ o?wiadczenie Wykonawcy.
III.1.4) R╦gles et crit╦res objectifs de participation Liste et br╦ve description des r╦gles et crit╦res:
O udzielenie zam█wienia mog ubiega si Wykonawcy, kt█rzy:
   1.  nie podlegaj wykluczeniu z post?powania,
   2.  spe?niaj warunki udzia?u w post?powaniu, dotycz?ce: a) zdolno?ci technicznej lub zawodowej, b) sytuacji ekonomicznej,
   2.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania Wykonawc w przypadku wyst?pienia przes?anek okre?lonych w art.24 ust 1 ustawy Pzp z uwzgl?dnieniem art. 133 ust.
   4. 
   3.  Zamawiaj?cy wykluczy z post?powania w oparciu o art. 24 ust.5 pkt 1), 2), 4) z zastrze?eniem regulacji art.24 ust. 8 i ust.9 ustawy Pzp.
   4.  Szczeg█?owe zasady i kryteria, o?wiadczenia i dokumenty, jakie nale?y z?o?y Zamawiaj?cemu w celu potwierdzenia, ?e Wykonawca nie podlega wykluczeniu z post?powania oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu okre?lono w SIWZ
III.1.5) Informations sur les march╚s r╚serv╚s
III.1.6) Cautionnement et garanties exig╚s:
Zamawiaj?cy ??da od Wykonawc█w wniesienia wadium w wysoko?ci 38 000,00 PLN.
   2.  Zamawiaj?cy nie wymaga zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
III.1.7) Modalit╚s essentielles de financement et de paiement et/ou r╚f╚rences aux textes qui les r╚glementent:
Wymagany termin p?atno?ci wynosi 120 dni od daty wp?ywu faktury do Zamawiaj?cego wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zam█wienia potwierdzonego przez Zamawiaj?cego. Wyklucza si stosowanie zaliczek i przedp?at
III.1.8) Forme juridique que devra rev═tir le groupement d'op╚rateurs ╚conomiques attributaire du march╚:

   1. Wykonawcy mog wsp█lnie ubiega si o udzielenie zam█wienia.
   2. W przypadku o kt█rym mowa w ust.1, Wykonawcy ustanawiaj Pe?nomocnika do reprezentowania ich w post?powaniu o udzielenie zam█wienia albo reprezentowania ich w post?powaniu i zawarcia umowy. W takim przypadku do oferty nale?y do??czy Pe?nomocnictwo w formie elektronicznej z elektronicznym podpisem kwalifikowanym.
   3. Przepisy ustawy dotycz?ce wykonawcy stosuje si odpowiednio do wykonawc█w, o kt█rych mowa w ust.1.
   4. W przypadku wsp█lnego ubiegania si o zam█wienie przez Wykonawc█w, JEDZ sk?ada ka?dy z Wykonawc█w.
   5. Wykonawcy wsp█lnie ubiegaj?cy si o niniejsze zam█wienie, kt█rych oferta zostanie uznana za najkorzystniejsz?, przed podpisaniem umowy w sprawie zam█wienia publicznego, s zobowi?zani przedstawi Zamawiaj?cemu umow reguluj?c ich wsp█?prac?.
   6. Wykonawcy, kt█rzy z?o?yli ofert wsp█ln odpowiadaj solidarnie za realizacj zam█wienia.
   7.  Szczeg█?owe wym. dod., gdy kilka podmiot█w sk?ada wsp█lnie ofert okre?la SIWZ
III.2) Conditions li╚es au march╚
III.2.2) Conditions particuli╦res d'ex╚cution:
Istotne postanowienia, kt█re wprowadzone zostan do umowy, zosta?y okre?lone w Za??czniku nr 7 SIWZ.
   2.  Integraln cz?? Istotnych postanowie?, kt█re zostan wprowadzone do umowy stanowi Og█lne warunki zakupu i realizacji dostaw materia?█w, wyrob█w i cz??ci zamiennych maszyn i urz?dze dla Oddzia?█w Polskiej Grupy G█rniczej S.A.
   3.  Og█lne warunki zakupu i realizacji dostaw materia?█w, wyrob█w i cz??ci zam. maszyn i urz?dze do Oddzia?█w Polskiej Grupy G█rniczej S.A.. zosta?y opublikowane i s dost?pne na stronie intern. Profil nabywcy: adres internetowy: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi wraz z SIWZ.
   4.  Strony dopuszczaj mo?liwo? dokonywania wszelkich nieistotnych zmian Umowy zgodnie z art. 144 ust.1 pkt 5 ustawy Pzp, wszelkich zmian dopuszczalnych z mocy prawa i nie wymagaj?cych przewidzenia w SIWZ, a tak?e zmian kt█rych zakres, charakter i warunki umowy wprowadzenia przewidziano w Istotnych postanowieniach, kt█re zostan wprowadzone do umowy http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'ex╚cution du march╚
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la r╚duction du nombre de solutions ou d'offres durant la n╚gociation ou le dialogue
IV.1.6) Ench╦re ╚lectronique
Une ench╦re ╚lectronique sera effectu╚e Renseignements compl╚mentaires sur lÝench╦re ╚lectronique:
Zamawiaj?cy zamierza przeprowadzi aukcj elektroniczn w zakresie cz??ci zam█wienia nr 1 Aukcja zostanie przeprowadzona, je?eli w post?powaniu w zakresie zadania z?o?one zostan co najmniej dwie oferty niepodlegaj?ce odrzuceniu. Adres strony internetowej na kt█rej b?dzie prowadzona aukcja elektroniczna: https://laip-pgg.coig.biz Szczeg█?owe informacje zawarto w SIWZ https://laip-pgg.coig.biz
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2018/S 034-074731
IV.2.2) Date limite de r╚ception des offres ou des demandes de participation Date: 25/01/2019 Heure locale: 09:45
IV.2.3) Date dÝenvoi estim╚e des invitations soumissionner ou participer aux candidats s╚lectionn╚s
IV.2.4) Langue(s) pouvant ═tre utilis╚e(s) dans l'offre ou la demande de participation:
Polonais
IV.2.6) D╚lai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit ═tre valable jusqu'au: 25/03/2019
IV.2.7) Modalit╚s dÝouverture des offres Date: 25/01/2019 Heure locale: 10:00 Lieu:
Otwarcie z?o?onych ofert nast?pi poprzez import elektronicznych ofert z platformy EFO (https://efo.coig.biz) W Centrum Logistyki Materia?owej Polskiej Grupy G█rniczej S.A., Katowice, ul. Karolinki 1, pok█j nr 117, I pi?tro, POLSKA https://efo.coig.biz Informations sur les personnes autoris╚es et les modalit╚s d'ouverture:
Informacje o kwocie, jak Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zam█wienia, nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawc█w, sk?adaj?cych oferty, a tak?e informacje dotycz?ce ceny, terminu wykonania zam█wienia, okresu gwarancji i warunk█w p?atno?ci zawartych w ofertach zostan zamieszczone przez Zamawiaj?cego na stronie internetowej w Profilu Nabywcy.
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un march╚ renouvelable: non
VI.2) Informations sur les ╚changes ╚lectroniques
VI.3) Informations compl╚mentaires:
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Krajowa Izba Odwo?awcza ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe charg╚ des proc╚dures de m╚diation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Urz?d Zam█wie Publicznych ul. Post?pu 17A Warszawa 02-676 Pologne T╚l╚phone: +48 224587701 Courriel: uzp@uzp.gov.pl Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
04/01/2019
 
 
C L A S S E    C P V
43140000 - SoutŔnements miniers mobiles Ó commande hydraulique