Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 17/01/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Soutènements miniers mobiles à commande hydraulique

2022/S 10-022156  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Katowice: Soutènements miniers mobiles à commande hydraulique

2022/S 010-022156

Rectificatif

Avis d'information complémentaire ou avis rectificatif

Fournitures

(Supplément au Journal officiel de l'Union européenne, 2021/S 251-668475)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entité adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?ców 30
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22 ?l?skie
Code postal: 40-039
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Joanna Palt
Courriel: j.palt@pgg.pl
Téléphone: +48 327161485
Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgg.pl
Adresse du profil d'acheteur: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi

Section II: Objet

II.1)
Étendue du marché
II.1.1)
Intitulé:
Dostawa cz??ci zamiennych do obudów ?cianowych -KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddzia Zak?ad Remontowo-Produkcyjny - nr grupy 295-27-17

Numéro de référence: 512100909

II.1.2)
Code CPV principal
43140000 Soutènements miniers mobiles à commande hydraulique

II.1.3)
Type de marché
Fournitures

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Post?powanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 11.09.2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustaw Pzp.
   2.  Post?powanie jest prowadzone w j?zyku polskim.
   3.  Obowi?zek informacyjny wynikaj?cy z Artyku?u 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spe?niono na stronie internetowej PGG S.A. w zak?adce RODO. Zamawiaj?cy przedstawia klauzul informacyjn wynikaj?c z przepisów RODO w kategorii kontrahent - tre? klauzuli informacyjnej umieszczona jest na stronie internetowej PGG S.A.
   4.  Przedmiotem zamówienia jest dostawa cz??ci zamiennych do obudów ?cianowych -KW/ZRP dla Polskiej Grupy Górniczej S.A. Oddzia Zak?ad Remontowo-Produkcyjny-nr grupy 295-27-17
   5.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane ?wiadczenie jest zgodne z wymaganiami Zamawiaj?cego wymagane jest z?o?enie wraz z ofert przedmiotowych ?rodków dowodowych.
   6.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur odwrócon badania i oceny ofert, o której mowa w art.139 UPzp

Section VI: Renseignements complémentaires

VI.5)
Date d'envoi du présent avis:
11/01/2022

VI.6)
Référence de l'avis original
Numéro de l'avis au JO série S: 2021/S 251-668475

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations à rectifier ou à ajouter
VII.1.2)
Texte à rectifier dans l'avis original
Numéro de section: III.1.7

Endroit où se trouve le texte à rectifier: G?ówne warunki finansowe i uzgodnienia p?atnicze i/lub odniesienie do odpowiednich przepisów je reguluj?cych:

Au lieu de:


   1.  Termin p?atno?ci faktur wynosi 120 dni od daty dor?czenia Zamawiaj?cemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiaj?cego a w przypadku Wykonawcy spe?niaj?cego warunki do zakwalifikowania go do kategorii mikroprzedsi?biorstw oraz ma?ych i ?rednich przedsi?biorstw okre?lonych w Za??czniku 1 do Rozporz?dzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 roku uznaj?cego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewn?trznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu (Dz. Urz. UE L187 z 26.06.2014 r.), termin p?atno?ci wynosi 60 dni od daty dor?czenia faktury Zamawiaj?cemu wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia.
   2.  Wyklucza si stosowanie zaliczek i przedp?at.

Lire:


   1.  Termin p?atno?ci faktur wynosi 60 dni od daty dor?czenia Zamawiaj?cemu faktury wystawionej na podstawie dokumentu odbioru przedmiotu zamówienia potwierdzonego przez Zamawiaj?cego.
   2.  Wyklucza si stosowanie zaliczek i przedp?at.

VII.2)
Autres informations complémentaires: Pologne-Katowice: Soutènements miniers mobiles à commande hydrauliqueType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Informations complémentairesType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures
17/01/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
43140000 - Soutènements miniers mobiles à commande hydraulique