Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/03/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Structures diverses

2023/S 55-158321  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
17/03/2023 S55 Pologne-Katowice: Structures diverses 2023/S 055-158321 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Grupa GÛrnicza S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?cÛw 30 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-039 Pays: Pologne Point(s) de contact: Barbara Baniowska Courriel: b.baniowska@pgg.pl TÈlÈphone: +48 0327161470 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgg.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6) ActivitÈ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa stropnic stalowych dla Oddzia?Ûw Polskiej Grupy GÛrniczej S.A. ñ nr grupy 285-1 NumÈro de rÈfÈrence: 702202351
II.1.2) Code CPV principal 44212320 Structures diverses
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Post?powanie o udzielenie zamÛwienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustaw? Pzp.
   2.  Obowi?zek informacyjny wynikaj?cy z artyku?u 13 i 14 Rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE Dz. Urz. UE L.2016.119. spe?niono na stronie internetowej PGG S.A. w zak?adce RODO.
   3.  Zamawiaj?cy, na podstawie art. 393 ust. 1 pkt 4) ustawy Pzp, odrzuci ofert?, w ktÛrej udzia? produktÛw pochodz?cych z pa?stw cz?onkowskich Unii Europejskiej, pa?stw, z ktÛrymi Unia Europejska zawar?a umowy o rÛwnym traktowaniu przedsi?biorcÛw lub pa?stw, wobec ktÛrych na mocy decyzji Rady stosuje si? przepisy dyrektywy 2014/25/UE, nie przekracza 50%.
   4.  SzczegÛ?owe informacje zawarto w SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 8 871 934.04 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
STROPNICA UNIWERSALNA G"RNICZA USG KO L-12000 MM
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44212320 Structures diverses
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
STROPNICA PROSTA UNIWERSALNA V-29 L-1500 MM, V-32 L-1200 MM , V-32 L-2500 MM
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44212320 Structures diverses
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
STROPNICA PROSTA UNIWERSALNA WYK.B V-29 L-5000
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44212320 Structures diverses
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 244-705256
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
zadanie nr 1, 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Huta ?ab?dy S.A.
Adresse postale: ul. Anny Jagiellonki 45 Ville: Gliwice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-109 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 6 332 839.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2 IntitulÈ:
zadanie nr 2
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
28/02/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PPHU WITMET Sp. z o.o.
Adresse postale: Kanada 124 Ville: Witkowice Code NUTS: PL21 Ma?opolskie Code postal: 32-650 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 539 095.04 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia wykonawcom przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej przewidziane w przepisach dzia?u IX ustawy Prawo zamÛwie? publicznych ñ odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposÛb i w terminach okre?lonych w ustawie Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
14/03/2023 Dostawa stropnic stalowych dla Oddzia?Ûw Polskiej Grupy GÛrniczej S.A. ñ nr grupy 285-1 17/03/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
44212320 - Structures diverses