Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: SystËme de tÈlÈcommunications sans fil

2021/S 65-164758  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Katowice: SystËme de tÈlÈcommunications sans fil 2021/S 065-164758 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miasto Katowice Adresse postale: ul. M?y?ska 4 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-098 Pays: Pologne Courriel: bzp@katowice.eu Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.katowice.eu
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Modernizacja infr. teleinformat. i audiowizualnej w Hali Spodek: cz. I: modernizacja infr. teleinform. w Hali Spodek; cz. II: dostawa i uruchomienie syst. audiowizualnego wraz z infr. zarz?dzaj?c NumÈro de rÈfÈrence: BZP.271.1.55.2020
II.1.2) Code CPV principal 32510000 SystËme de tÈlÈcommunications sans fil
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Opis przedmiotu zamÛwienia: Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej i audiowizualnej w Hali Spodek. ZamÛwienie b?dzie realizowane w dwÛch cz??ciach: ó cz?? I: modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Hali Spodek, ó cz?? II: dostawa i uruchomienie systemu audiowizualnego Hali Spodek wraz z infrastruktur zarz?dzaj?c?. SzczegÛ?owy zakres prac okre?la: a) Program funkcjonalno-u?ytkowy (za??cznik nr 4a ñ cz?? I, 4b ñ cz?? II do SIWZ); b) Projekt umowy (za??cznik nr 3a ñ cz?? I, 3b ñ cz?? II do SIWZ).
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 3 050 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Hali Spodek
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32415000 RÈseau Èthernet 32421000 C'blage de rÈseau 32424000 Infrastructure de rÈseau 45311000 Travaux de c'blage et d'installations Èlectriques 45314300 Installation d'infrastructures de c'blage 48215000 Logiciels pour dÈveloppeurs rÈseau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Katowice
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest:
   1.  dostarczenie pe?nej dokumentacji analizy przedwdro?eniowej i IBWR;
   2.  wykonanie dokumentacji;
   3.  uzyskanie niezb?dnych decyzji administracyjnych i decyzji konserwatora zabytkÛw na realizacj powy?szych prac;
   4.  prace budowlane, monta?owe i instalacyjne;
   5.  dostawa i instalacja urz?dze?;
   6.  konfiguracja sieci;
   7.  dostarczenie dokumentacji u?ytkowej;
   8.  przeprowadzenie odbiorÛw;
   9.  przeprowadzenie instrukta?u stanowiskowego personelu Zamawiaj?cego z zakresu obs?ugi zainstalowanych urz?dze i systemÛw; 10. przeprowadzenie odbioru ko?cowego) SzczegÛ?owy zakres prac okre?la: a) Program funkcjonalno-u?ytkowy (za??cznik nr 4a ñ cz?? I, do SIWZ); b) Projekt umowy (za??cznik nr 3a ñ cz?? I, do SIWZ).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Przed?u?enie gwarancji oraz subskrypcji (je?eli s wymagane) / PondÈration: 35 CritËre de qualitÈ - Nom: SkrÛcenie okresu dostawy wzgl?dem harmonogramu / PondÈration: 5 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa i uruchomienie systemu audiowizualnego Hali Spodek wraz z infrastruktur zarz?dzaj?c
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32321200 ...quipement audiovisuel 32323100 Moniteurs vidÈo couleur 32351200 ...crans 32422000 Composants de rÈseau 45300000 Travaux d'Èquipement du b'timent 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Katowice
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa i uruchomienie systemu audiowizualnego Hali Spodek wraz z infrastruktur zarz?dzaj?c?. Przedmiotem zamÛwienia jest projekt, dostawa, instalacja, monta i uruchomienie ekranu audiowizualnego LED i systemu zarz?dzania DS oraz deinstalacja starego ekranu wraz z infrastruktur Hali Spodek w Katowicach. SzczegÛ?owy zakres prac okre?la: a) Program funkcjonalno-u?ytkowy (za??cznik nr 4b ñ cz?? II do SIWZ); b) Projekt umowy (za??cznik nr 3b ñ cz?? II do SIWZ).
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 50 Prix - PondÈration: 50
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 121-294857
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Modernizacja infrastruktury teleinformatycznej w Hali Spodek
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Konsorcjum firm: Grupa E Sp. z o.o. ñ lider konsorcjum, Maxto Sp. z o.o. S.K.A. ñ partner konsorcjum 1, Maxto ITS Sp. z o.o. Sp.k. ñ partner konsorcjum 2 Adresse postale: Piwna 32 Ville: Tychy Code NUTS: PL22C Tyski Code postal: 43-100 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Maxto Sp. z o.o. S.K.A. ñ partner konsorcjum 1 Adresse postale: Willowa 87 Ville: Modlniczka Code NUTS: PL214 Krakowski Code postal: 32-085 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Maxto ITS Sp. z o.o. Sp.k. ñ partner konsorcjum 2 Adresse postale: Willowa 87 Ville: Modlniczka Code NUTS: PL214 Krakowski Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 2 291 056.91 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 050 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
Le marchÈ est susceptible díÍtre sous-traitÈ Description succincte de la part du contrat sous-traitÈe:
Cz??ciowe wykonanie prac teletechnicznych Obejmuj?cych dostaw i instalacj oraz uruchomienie Kablowej sieci przewodowej i urz?dze sieci Przewodowej i bezprzewodowej
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Nie dotyczy Ville: Warszawa Pays: Pologne Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 1)W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w przepisach dzia?u VI ustawy Pzp ñ odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposÛb i w terminach okre?lonych w ustawie Pzp. ?rodki ochrony prawnej okre?lone w ww. przepisach przys?uguj wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp. 2) Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia ñ je?eli korzystano ze ?rodkÛw, o ktÛrych mowa w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp, albo w terminie 15 dni ñ w pozosta?ych przypadkach. 3) Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamÛwieniu, a tak?e wobec postanowie Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia, wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia na stronie internetowej. 4) Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia. 5) Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pÛ?niej ni w terminie: a) 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia; b) 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamÛwienia.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
32321200 - Équipement audiovisuel 
32323100 - Moniteurs vidéo couleur 
32351200 - Écrans 
32415000 - Réseau éthernet 
32421000 - Câblage de réseau 
32422000 - Composants de réseau 
32424000 - Infrastructure de réseau 
32510000 - Système de télécommunications sans fil 
45300000 - Travaux d'équipement du bâtiment 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45311000 - Travaux de câblage et d'installations électriques 
45314300 - Installation d'infrastructures de câblage 
48215000 - Logiciels pour développeurs réseau