01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 26/09/2018
Date de péremption :
Type de procédure : Négociée sans mise en concurrence
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Systèmes de bases de données

2018/S 185-418665 (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
26/09/2018 S185  - - Services - Avis d'attribution de marché - Procédure négociée sans mise en concurrence Pologne-Katowice: Systèmes de bases de données 2018/S 185-418665 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Województwo ?l?skie ul. Ligonia 46 Katowice 40-037 Pologne Point(s) de contact: Marcin Suski Téléphone: +48 327740735 Courriel: zamowienia@slaskie.pl Fax: +48 327740030 Code NUTS: PL22 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.slaskie.pl Adresse du profil d'acheteur: https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_kwot_unijnych/?p=Zam%C3%B3wienie+z+wolnej+r%C4%99ki%5Eaktualne www.slaskie.pl https://bip.slaskie.pl/ogloszenia_i_aktualnosci/zamowienia_publiczne/zamowienia_powyzej_kwot_unijnych/?p=Zam%C3%B3wienie+z+wolnej+r%C4%99ki%5Eaktualne
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale
I.5) Activité principale Services généraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Zakusp asysty technicznej wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego Numéro de référence: ZP/F/19/2018
II.1.2) Code CPV principal 48610000
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest zakup asysty technicznej i nadzoru autorskiego do licencji na korzystanie w sposób ci?g?y i bezterminowy z oprogramowania do przetwarzania danych o podmiotach korzystaj?cych ze ?rodowiska wraz z ksi?gowaniem i rozliczaniem wp?ywów oraz redystrybucj zebranych op?at (SOZAT). W?a?cicielem ww. oprogramowania jest firma ATMOTERM S.A., która w ?wietle obowi?zuj?cych przepisów mo?e dokonywa modyfikacji i rozbudowy tego programu. Aktualnie eksploatowany system SOZAT obejmuje nast?puj?ce modu?y: WBZ?- Weryfikacja wszystkich op?at za korzystanie ze ?rodowiska, Fundusz Pro obs?uguje wp?aty i redystrybucj ?rodków finansowych za korzystanie ze ?rodowiska, F7 tworzenie i prezentowanie kart informacyjnych o dokumentach zawieraj?cych informacj o ?rodowisku i jego ochronie
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 788 617.88 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 72268000 72250000 72260000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamówienia jest zakup asysty technicznej i nadzoru autorskiego do licencji na korzystanie w sposób ci?g?y i bezterminowy z oprogramowania do przetwarzania danych o podmiotach korzystaj?cych ze ?rodowiska wraz z ksi?gowaniem i rozliczaniem wp?ywów oraz redystrybucj zebranych op?at (SOZAT). W?a?cicielem ww. oprogramowania jest firma ATMOTERM S.A., która w ?wietle obowi?zuj?cych przepisów mo?e dokonywa modyfikacji i rozbudowy tego programu. Aktualnie eksploatowany system SOZAT obejmuje nast?puj?ce modu?y: WBZ?- Weryfikacja wszystkich op?at za korzystanie ze ?rodowiska, Fundusz Pro obs?uguje wp?aty i redystrybucj ?rodków finansowych za korzystanie ze ?rodowiska, F7 tworzenie i prezentowanie kart informacyjnych o dokumentach zawieraj?cych informacj o ?rodowisku i jego ochronie
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Attribution d'un marché sans publication préalable d'un avis d'appel à la concurrence au Journal officiel de l'Union européenne (dans les cas énumérés ci-dessous) Explication:
Post?powanie prowadzone w trybie z wolnej r?ki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 1 lit.b ustawy z dnia 29.1.2004 Pzp Województwo ?l?skie jest u?ytkownikiem- w oparciu o udzielon licencj niewy?aczn?, bezterminow?- oprogramowania do przetwarzania danych o podmiotach korzystaj?cych ze ?rodowiska wraz z ksi?gowaniem i rozliczaniem wp?ywów oraz redestrybucj zebranych op?at(SOZAT). W?a?cicielem praw autorskich do ww. oprogramowania jest Firma Atmoterm SA, a zatem w ?wietle prawa, ten tylko podmiot zdolny jest dokonywac modyfikacji lub rozbudowy tego programu, wzgl?dnie udzieli licencji na ewentualne dodatkowe modu?y tego oprogramowania. Zgodnie, bowiem z przepisami Prawa autorskiego- prawo modyfikacji oprogramowania przys?uguje podmiotowi posiadaj?cemu prawa autorskie maj?tkowe do tego oprogramowania. Zgodnie z przes?ank zawart w przepisie art. 67 ust. 1 pkt lit.b ustawy z dnia 29.1.2004 r., Pzp, zamawiaj?cy mo?e udzieli zamówienia z wolnej r?ki, je?eli zachodzi, co najmniej jedna z nast?puj?cych okoliczno??i (tu): dostawy lub us?ugi mog by ?wiadczone tylko przez jednego wykonawc z przyczyn zwi?zanych z ochron praw wy??cznych wynikaj?cych z odr?bnych przepisów je?eli nie istnieje rozs?dne rozwi?zanie alternatywne lub rozwi?zanie zast?pcze, a brak konkurencji nie jest wynikiem celowego zaw??enia parametrów zamówienia.
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: ZP/F/19/2018 Intitulé:
Zakup asysty technicznej wraz z nadzorem autorskim systemu informatycznego
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
31/08/2018
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 1 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 0
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire ATMOTERM S.A.
?angowskiego 4 Opole 45-031 Pologne Code NUTS: PL52
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 1 788 617.88 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej ul. Post?pu 17a Warszawa 02-676 Pologne Téléphone: +48 224587801 Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
25/09/2018
 
 
C L A S S E    C P V
48610000 - Systèmes de bases de données 
72250000 - Services de maintenance des systèmes et services d'assistance 
72260000 - Services relatifs aux logiciels 
72268000 - Services de fourniture de logiciels