Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 04/08/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Travaux de construction

2020/S 149-366280  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 04/08/2020 S149 Pologne-Katowice: Travaux de construction 2020/S 149-366280 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Tauron Ciep?o Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Gra?y?skiego 49 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-126 Pays: Pologne Point(s) de contact: Ewa Kosowska Courriel: ewa.kosowska@tauron-cieplo.pl TÈlÈphone: +48 572886401 Fax: +48 327358255 Adresse(s) internet: Adresse principale: http://swoz.tauron.pl http://swoz.tauron.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przy??czenie do sieci ciep?owniczej budynku zlokalizowanego przy ul. RÛwnoleg?ej 2, 3, 4, 5, 6 w Katowicach NumÈro de rÈfÈrence: 2020/TC/TC/00895/L
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Zadanie realizowane pod pe?n nazw?: Wykonanie robÛt budowlano-monta?owych dla realizacji przy??cze nowych obiektÛw do sieci ciep?owniczej w ramach projektu pn. ÑLikwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji ?l?sko-d?browskiejî, stanowi?cego cz?? ÑProgramu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji ?l?sko-d?browskiejî ñ Przy??czenie do sieci ciep?owniczej budynku zlokalizowanego przy ul. RÛwnoleg?ej 2, 3, 4, 5, 6 w Katowicach.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 138 509.45 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45330000 Travaux de plomberie 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes Èlectriques 45111200 Travaux de prÈparation et de dÈgagement de chantier 42511100 ...changeurs de chaleur 09323000 Chauffage urbain 45232142 Travaux de construction de stations de transfert thermique
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Rejon, ul. RÛwnoleg?ej 2, 3, 4, 5, 6 w Katowicach, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje wykonanie robÛt budowlano-monta?owych maj?cych na celu przy??czenie do sieci ciep?owniczej budynku przy ul. RÛwnoleg?ej 2, 3, 4, 5, 6 w Katowicach poprzez dostaw urz?dze i realizacj robÛt budowlano-monta?owych przy??cza cieplnego, w?z?a cieplnego, modu?u przy??czeniowego bez licznika ciep?a c.o. oraz licznika ciep?a c.o., okre?lonych w Za??czniku nr 1 do projektu umowy, zgodnie z dokumentacj projektow?, oraz przekazanie obiektu Zamawiaj?cemu do u?ytkowania. Wymagany termin: podania ciep?a do budynku: 30.9.2020, ca?kowitego zako?czenia robÛt i odbioru ko?cowego: 31.12.2020. Termin przekazania pomieszczenia pod zabudow w?z?a cieplnego: 17.8.2020.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.01.07.02-00-0006/19
II.2.14) Informations complÈmentaires Nie dopuszcza si sk?adania ofert cz??ciowych. Nie przewiduje si?: 1) zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupÛw; 2) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 3) zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 134 ust. 6 pkt 3 Pzp. Zamawiaj?cy skorzysta z mo?liwo?ci przewidzianej w art. 24aa ust. 1 Pzp
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 092-220757
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Przy??czenie do sieci ciep?owniczej budynku zlokalizowanego przy ul. RÛwnoleg?ej 2, 3, 4, 5, 6 w Katowicach
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
10/07/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 6 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 6
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: ACE Instal Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Modelarska 31 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-142 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 373 069.88 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 138 509.45 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Ofert przygotowuje si i sk?ada zgodnie z postanowieniami SIWZ. Ofert?, sporz?dza si pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Ofert sporz?dza si w j?zyku polskim i sk?ada w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy zakupowej Grupy Tauron za pomoc formularzy elektronicznych umieszczonych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl, dost?pnych po zalogowaniu na konto u?ytkownika i przyst?pieniu Wykonawcy do post?powania. O?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj?cy i Wykonawcy przekazuj w formie elektronicznej za po?rednictwem platformy w zak?adce ÑPytania/Informacjeî.
   2.  Je?eli Wykonawca ma siedzib lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentÛw wymienionych w sekcji III.1.1 pkt 3 añg sk?ada dokumenty zgodnie z pkt
   3. 6 SIWZ.
   3.  Dot. sekcji IV.2.6 og?oszenia: Wykonawca jest zwi?zany ofert przez okres 60 dni. Bieg terminu zwi?zania ofert rozpoczyna si wraz z up?ywem terminu sk?adania ofert.
   4.  Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej Zamawiaj?cego informacji, o ktÛrej mowa w art. 86 ust. 5 Pzp z?o?y o?wiadczenie o przynale?no?ci albo braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o ktÛrej mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Pzp. W przypadku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej co inny Wykonawca, wraz ze z?o?eniem o?wiadczenia, mo?e przedstawi dowody, ?e powi?zania z innym Wykonawc nie prowadz do zak?Ûcenia konkurencji w post?powaniu. Wykonawca zobowi?zany jest z?o?y o?wiadczenie za pomoc platformy w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Wykonawca, ktÛry powo?uje si na zasoby innych podmiotÛw, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spe?niania w zakresie, w jakim powo?uje si na ich zasoby, warunkÛw udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e JEDZ dotycz?cy tych podmiotÛw (zgodnie z art. 25a ust. 3 Pzp).
   6.  Wykonawca, ktÛry zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamÛwienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu, sk?ada tak?e JEDZ dotycz?cy podwykonawcÛw (zgodnie z art. 25a ust. 5 Pzp).
   7.  Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw na podstawie art. 22a ust. 1 Pzp, sk?ada Zamawiaj?cemu dowÛd na to, ?e realizuj?c zamÛwienie, b?dzie dysponowa niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw, w szczegÛlno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotÛw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji zamÛwienia.
   8.  Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw na zasadach okre?lonych w art. 22a Pzp oraz, ktÛry zamierza powierzy wykonanie cz??ci zamÛwienia podwykonawcy, ktÛry nie jest podmiotem, o ktÛrym mowa w art. 22a Pzp, przedstawia w odniesieniu do tych podmiotÛw dokumenty wymienione w sekcji III.1.1 og?oszenia pkt 3 lit. añg na wezwanie Zamawiaj?cego.
   9.  Do oferty Wykonawcy zobowi?zani b?d do??czy o?wiadczenie o rezydencji podatkowej (wg za??cznika do SIWZ). 10. Podmiot, ktÛremu zostanie udzielone zamÛwienie zobowi?zany b?dzie do z?o?enia o?wiadczenia dla potrzeb zrycza?towanego podatku dochodowego oraz innych obowi?zkÛw raportowych w Polsce (w przypadku nierezydentÛw wymagane b?dzie rÛwnie przedstawienie aktualnego, wa?nego w okresie obowi?zywania umowy certyfikatu rezydencji). WzÛr o?wiadczenia stanowi b?dzie za??cznik do SIWZ. Je?eli Wykonawca wyst?puje w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia wspÛlnie z innymi Wykonawcami (konsorcjum), przedmiotowe o?wiadczenie sk?ada ka?dy z konsorcjantÛw. 11. Wykonawca b?d?cy czynnym podatnikiem VAT dla celÛw rozliczeniowych winien w ofercie wskaza rachunek bankowy, ktÛry widnieje na bia?ej li?cie podatnikÛw, o ktÛrej mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Wi?cej informacji w pkt
   1. 9 SIWZ. https://swoz.tauron.pl
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom i innym podmiotom, je?eli maj lub mieli interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego ustawy Prawo zamÛwie publicznych, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w art. 179 i nast. ustawy Prawo zamÛwie publicznych (dzia VI).
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
30/07/2020
 
 
C L A S S E    C P V
09323000 - Chauffage urbain 
42511100 - Échangeurs de chaleur 
45000000 - Travaux de construction 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45232142 - Travaux de construction de stations de transfert thermique 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie