Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Travaux de construction

2022/S 131-374630  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Katowice: Travaux de construction 2022/S 131-374630 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: TAURON Ciep?o sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 954-273-20-17 Adresse postale: ul. Gra?y?skiego 49 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-126 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Osior Courriel: Agnieszka.Osior@tauron-cieplo.pl TÈlÈphone: +48 571665189 Fax: +48 327358255 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://swoz.tauron.pl Adresse du profil díacheteur: https://swoz.tauron.pl
I.6) ActivitÈ principale Production, transport et distribution de gaz et de chaleur
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Przy??czenie do sieci ciep?owniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Powsta?cÛw 19 w Chorzowie NumÈro de rÈfÈrence: PZP/TC/01857/2022
II.1.2) Code CPV principal 45000000 Travaux de construction
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje wykonanie robÛt budowlano-monta?owych maj?cych na celu przy??czenie do sieci ciep?owniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Powsta?cÛw 19 w Chorzowie - w ramach projektu pn.: ÑLikwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji ?l?sko-d?browskiejî, stanowi?cego cz??? ÑProgramu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji ?l?sko-d?browskiej". Realizowane jest pod pe?n? nazw?: Wykonanie robÛt budowlano-monta?owych dla realizacji przy??cze? nowych obiektÛw do sieci ciep?owniczej w ramach projektu pn. ÑLikwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji ?l?sko d?browskiejî, stanowi?cego cz??? ÑProgramu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji ?l?sko-d?browskiej" -Przy??czenie do sieci ciep?owniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Powsta?cÛw 19 w Chorzowie
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 53 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09323000 Chauffage urbain 42511100 ...changeurs de chaleur 45111200 Travaux de prÈparation et de dÈgagement de chantier 45231000 Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes Èlectriques 45232140 Travaux de construction de rÈseaux de chauffage urbain 45232142 Travaux de construction de stations de transfert thermique 45233200 Travaux de revÍtement divers 45310000 Travaux d'Èquipement Èlectrique 45330000 Travaux de plomberie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Ul. Powsta?cÛw 19 w Chorzowie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia obejmuje wykonanie robÛt budowlano-monta?owych maj?cych na celu przy??czenie do sieci ciep?owniczej budynkÛw zlokalizowanych przy ul. Powsta?cÛw 19 w Chorzowie - w ramach projektu pn.: ÑLikwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji ?l?sko-d?browskiejî, stanowi?cego cz??? ÑProgramu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji ?l?sko-d?browskiej" (dalej tak?e Obiekt) w zakresie: sieci cieplnej, przy??czy ciep?owniczych, w?z?Ûw cieplnych, modu?Ûw przy??czeniowych bez licznikÛw ciep?a c.o. oraz licznikÛw ciep?a c.o., w tym rÛwnie? poprzez dostaw? urz?dze?, zgodnie z dokumentacj? projektow? oraz przekazanie Obiektu Zamawiaj?cemu do u?ytkowania. Post?powanie stanowi cz??? zamÛwie? dotycz?cych wykonania robÛt budowlano-monta?owych dla realizacji przy??cze? nowych obiektÛw do sieci ciep?owniczej w ramach projektu pn. ÑLikwidacja niskiej emisji na terenie wybranych miast aglomeracji ?l?sko d?browskiejî, stanowi?cego cz??? ÑProgramu likwidacji niskiej emisji na terenie konurbacji ?l?sko-d?browskiej". ??czna warto?? tych post?powa? przekracza kwot? 5 382 000,00 EUR. SzczegÛ?owy opis Przedmiotu ZamÛwienia zosta? okre?lony w Projekcie Umowy (Za??cznik nr 3 do SWZ), w szczegÛlno?ci poprzez: Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy (Za??cznik nr 1 do Projektu Umowy) oraz Dokumentacj? techniczn? (Za??cznik nr 2 do Projektu Umowy). - podanie ciep?a do budynkÛw: do 30.09.2022 roku; - przekazanie pomieszczenia pod zabudow? w?z?a cieplnego oraz modu?u przy??czeniowego: do 22.08.2022 roku; - ca?kowite zako?czenie i odbiÛr ko?cowy: do 31.10.2022 roku.
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
POIS.01.07.02-00-0006/19
II.2.14) Informations complÈmentaires Nie dopuszcza si? sk?adania ofert cz??ciowych. Nie przewiduje si?: 1) zawarcia umowy ramowej ani ustanowienia dynamicznego systemu zakupÛw; 2) wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej; 3) zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 388 pkt 2 lit. c) Pzp. Zamawiaj?cy skorzysta z mo?liwo?ci przewidzianej w art. 139 Pzp
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 075-205014
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1 IntitulÈ:
Przy??czenie do sieci ciep?owniczej budynku zlokalizowanego przy ul. Powsta?cÛw 19 w Chorzowie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
30/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: B.T.B. - IN?YNIERIA BUDOWNICTWO INSTALACJE Sp. z o.o.
NumÈro national d'identification: 6272570200 Ville: Siemianowice ?l?skie Code NUTS: PL22A Katowicki Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 133 573.66 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 53 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
 
1.Ofert? przygotowuje si? i sk?ada zgodnie z SWZ-pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej i opatruje si? kwalifikowanym podpisem elektronicznym, w j?zyku polskim i sk?ada poprzez platform? zakupow? Grupy Tauron za pomoc? formularzy elektronicznych na stronie internetowej https://swoz.tauron.pl/, dost?pnych po zalogowaniu na konto u?ytkownika i przyst?pieniu do post?powania. O?wiadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiaj?cy i Wykonawcy przekazuj? za po?rednictwem Platformy w zak?adce ÑKorespondencjaî - w postaci elektronicznej, z zastrze?eniem pkt
   3. 8. oraz
   4. 2.2.2 SWZ. Korzystanie z Platformy jest bezp?atne. Wymagania techn. urz?dze? informat. dla WykonawcÛw sk?adaj?cych oferty za po?rednictwem Platformy dost?pne tutaj: (link: https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList).
   2.  Je?eli Wykonawca ma siedzib? lub miejsce zamieszkania poza terytorium RP, zamiast dokumentÛw wymienionych w sekcji III.1.1 pkt 4 sk?ada p?d zgodnie z pkt
   3. 6 SWZ.
   3.  Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw na podstawie art. 118 ust. 1 PZP, sk?ada Zamawiaj?cemu dowÛd na to, ?e realizuj?c zamÛwienie, b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami tych podmiotÛw, w szczegÛlno?ci przedstawiaj?c zobowi?zanie tych podmiotÛw do oddania mu do dyspozycji niezb?dnych zasobÛw na potrzeby realizacji zamÛwienia.
   4.  Wykonawca, ktÛry polega na zdolno?ciach lub sytuacji innych podmiotÛw na zasadach okre?lonych w art. 118 ust. 1 Pzp przedstawia w odniesieniu do tych podmiotÛw podmiotowe ?rodki dowodowe wymienione w sekcji III.1.1 pkt 4 og?oszenia na wezwanie Zamawiaj?cego.
   5.  Oferta musi zawiera?: 1)Wype?niony Formularz Oferty w formie elektronicznej na Platformie Zakupowej. 2)Wype?nione i podpisane O?wiadczenie (wg Za??cznika nr 1 do SWZ) 3)Wype?niony i podpisany Harmonogram Rzeczowo - Terminowo ñ Finansowy stanowi?cy Za??cznik nr 1a do SWZ 4)DowÛd potwierdzaj?cy, ?e realizuj?c zamÛwienie Wykonawca b?dzie dysponowa? niezb?dnymi zasobami podmiotÛw udost?pniaj?cych zasoby 5)Pe?nomocnictwo do reprezentowania WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o udzielenie zamÛwienia zgodnie z postanowieniami pkt
   3. 9.3. SWZ 6)Pe?nomocnictwo do podpisania oferty (w przypadku, gdy upowa?nienie do podpisania oferty nie wynika bezpo?rednio z w?a?ciwego rejestru) 7)Pe?nomocnictwo dla osoby posiadaj?cej konto u?ytkownika na Platformie Zakupowej Grupy TAURON do z?o?enia oferty w formie elektronicznej w imieniu Wykonawcy (o ile nie wynika z innych dokumentÛw za??czonych przez Wykonawc?) 8)JEDZ 9)O?wiadczenie wykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si? o zamÛwienie, z ktÛrego wynika, ktÛre roboty budowlane, dostawy lub us?ugi wykonaj? poszczegÛlni wykonawcy
   6.  Podmiot b?d?cy nierezydentem, ktÛremu zostanie udzielone ZamÛwienie zobowi?zany jest do z?o?enia o?wiadczenia dla potrzeb zrycza?towanego podatku dochodowego oraz innych obowi?zkÛw raportowych w Polsce (wymagane b?dzie rÛwnie? przedstawienie aktualnego, wa?nego w okresie obowi?zywania umowy certyfikatu rezydencji). Je?eli Wykonawca wyst?puje w Post?powaniu o udzielenie zamÛwienia wspÛlnie z innymi Wykonawcami (konsorcjum), przedmiotowe o?wiadczenie sk?ada ka?dy z konsorcjantÛw.
   7.  Wykonawca b?d?cy czynnym podatnikiem VAT, dla celÛw rozliczeniowych winien w ofercie wskaza? rachunek bankowy, ktÛry widnieje na bia?ej li?cie podatnikÛw, o ktÛrej mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT. Wi?cej informacji w pkt
   1. 9 SWZ.
   8.  Wykonawca udost?pniaj?cy dane osobowe osÛb trzecich Zamawiaj?cemu jest uprawniony i zobowi?zany przez Zamawiaj?cego do wykonania obowi?zku informacyjnego, o ktÛrym mowa w art. 13 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 w sprawie ochrony osÛb fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Klauzula dost?pna jest tutaj:https://www.tauron-cieplo.pl/rodo/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow-i-ich-pracownikow-wspolpracownikow https://swoz.tauron.pl/ https://swoz.tauron.pl/platform/HomeServlet?MP_module=main&MP_action=publicFilesList https://www.tauron-cieplo.pl/rodo/klauzula-informacyjna-dla-kontrahentow-i-ich-pracownikow-wspolpracownikow
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
Wykonawcom, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy, przys?uguj? ?rodki ochrony prawnej na zasadach przewidzianych w Dziale IX ustawy PZP (art. 505ñ590 ustawy PZP). ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15 ustawy PZP, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza przy Prezesie Urz?du ZamÛwie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
06/07/2022 Pologne-Katowice: Travaux de constructionType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
09323000 - Chauffage urbain 
42511100 - Échangeurs de chaleur 
45000000 - Travaux de construction 
45111200 - Travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45232140 - Travaux de construction de réseaux de chauffage urbain 
45232142 - Travaux de construction de stations de transfert thermique 
45233200 - Travaux de revêtement divers 
45310000 - Travaux d'équipement électrique 
45330000 - Travaux de plomberie