Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption : 14/02/2022
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil

2022/S 10-021971  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E

14/01/2022
S10
Pologne-Katowice: Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil

2022/S 010-021971

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Travaux

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2021/S 245-647857)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Katowicka Infrastruktura Wodoci?gowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Wandy 6
Ville: Katowice
Code NUTS: PL22A Katowicki
Code postal: 40-322
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Katowicka Infrastruktura Wodoci?gowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.
Courriel: zamowienia@kiwk.katowice.pl
TÈlÈphone: +48 323500075
Fax: +48 322097706
Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kiwk.katowice.pl
Adresse du profil díacheteur: http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
Uporz?dkowanie systemu odprowadzania wÛd opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. St??lickiego w Katowicach ñ Etap II

NumÈro de rÈfÈrence: KIWK/PN/05/I/2021/POI?/WNIOSEK_V/ZAD.5_WIDOK_ETAP II

II.1.2)
Code CPV principal
45200000 Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civil

II.1.3)
Type de marchÈ
Travaux

II.1.4)
Description succincte:
Przedmiotem niniejszego zamÛwienia jest ÑUporz?dkowanie systemu odprowadzania wÛd opadowych w zlewni osiedla Widok, ul. Dunikowskiego i ul. St??lickiego w Katowicach ñ Etap IIî. Zakres zamÛwienia obejmuje budow 1110 m sieci, w tym: - 1003,6m sieci kanalizacji deszczowej w zakresie ?rednic DN315-2000mm w tym 3 kana?y retencyjne o pojemno?ci retencyjnej: ï kana retencyjny KR 1 o ?rednicy DN2000mm i d?ugo?ci L=100,2m oraz pojemno?ci retencyjnej V=315,0m3, ï kana retencyjny KR2 o ?rednicy DN1500mm i d?ugo?ci L=325,2m oraz pojemno?ci retencyjnej V=575,0m3, ï kana retencyjny KR3 o ?rednicy DN1500mm i d?ugo?ci L=284,0m oraz pojemno?ci retencyjnej V=501,0m3 wraz z obiektami sieciowymi tj. studniami rewizyjnymi ?elbetowymi o ?rednicy DN3200-1200mm oraz studniami ekscentrycznymi PEHD DN1200mm - 113,3m przebudowy istniej?cego gazoci?gu DN250mm wraz z armatur?, - odtworzenia nawierzchni w pasie planowanych robÛt budowlano-monta?owych

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
11/01/2022

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 245-647857

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: I.1

Endroit o se trouve le texte rectifier: Nazwa i adresy

Au lieu de:

Oficjalna nazwa: Katowicka Infrastruktura Wodoci?gowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Osoba do kontaktÛw: Katowicka Infrastruktura Wodoci?gowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.

Lire:

Oficjalna nazwa: KATOWICKIE INWESTYCJE S.A. (dawniej Katowicka Infrastruktura Wodoci?gowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o.) Osoba do kontaktÛw: Monika Januszewska

NumÈro de section: III.1.3

Endroit o se trouve le texte rectifier: Zdolno? techniczna i kwalifikacje zawodowe

Au lieu de:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji:
   1.  O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej - Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e: a)wykona w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy w tym okresie: ï co najmniej jedn robot budowlan polegaj?c na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogÛlnosp?awnej o d?ugo?ci co najmniej 500 mb; Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e wykona wymagan robot w ramach jednej umowy/inwestycji. W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia powy?szy warunek musi zosta spe?niony minimum przez jednego z WykonawcÛw. b)dysponuje b?d b?dzie dysponowa?: Kierownikiem Budowy posiadaj?cym: ï Kwalifikacje i umiej?tno?ci: uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i gazowych lub uprawnienia rÛwnowa?ne do powy?szych, a wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw prawa wraz z aktualnym za?wiadczeniem o przynale?no?ci do Okr?gowej Izby In?ynierÛw Budownictwa ï Do?wiadczenie zawodowe: do?wiadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegaj?cej na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogÛlnosp?awnej o d?ugo?ci co najmniej 500mb. Osoby wskazane do pe?nienia poszczegÛlnych funkcji winny naby wymagane do?wiadczenie zawodowe od dnia uzyskania uprawnie do up?ywu terminu sk?adania ofert w niniejszym post?powaniu. W przypadku, gdy osoby wskazane do pe?nienia poszczegÛlnych funkcji nie pos?uguj si biegle j?zykiem polskim, Wykonawca jest zobowi?zany zapewni co najmniej jednego t?umacza na czas obowi?zywania Umowy. W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia oceniany b?dzie ich ??czny potencja osobowy.

Lire:

Wykaz i krÛtki opis kryteriÛw kwalifikacji:
   1.  O udzielenie zamÛwienia mog ubiega si Wykonawcy, ktÛrzy spe?niaj warunek udzia?u w post?powaniu dotycz?cy zdolno?ci technicznej lub zawodowej - Wykonawca spe?ni warunek, je?eli wyka?e, ?e: a)wykona w okresie ostatnich pi?ciu lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krÛtszy w tym okresie: ï co najmniej jedn robot budowlan polegaj?c na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogÛlnosp?awnej o d?ugo?ci co najmniej 500 mb lub budowie zbiornika retencyjnego z rur o ?rednicy co najmniej ÿ1500mm; Zamawiaj?cy uzna powy?szy warunek za spe?niony, je?li Wykonawca wyka?e, ?e wykona wymagan robot w ramach jednej umowy/inwestycji. W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia powy?szy warunek musi zosta spe?niony minimum przez jednego z WykonawcÛw. b)dysponuje b?d b?dzie dysponowa?: Kierownikiem Budowy posiadaj?cym: ï Kwalifikacje i umiej?tno?ci: uprawnienia budowlane bez ogranicze do kierowania robotami budowlanymi w specjalno?ci instalacyjnej w zakresie sieci kanalizacyjnych i gazowych lub uprawnienia rÛwnowa?ne do powy?szych, a wydane na podstawie wcze?niej obowi?zuj?cych przepisÛw prawa wraz z aktualnym za?wiadczeniem o przynale?no?ci do Okr?gowej Izby In?ynierÛw Budownictwa ï Do?wiadczenie zawodowe: do?wiadczenie w pracy na stanowisku kierownika budowy budowy lub kierownika robÛt w rozumieniu przepisÛw Prawa Budowlanego przy realizacji co najmniej jednej roboty budowlanej polegaj?cej na budowie lub przebudowie kanalizacji sanitarnej lub deszczowej lub ogÛlnosp?awnej o d?ugo?ci co najmniej 500mb lub budowie zbiornika retencyjnego z rur o ?rednicy co najmniej ÿ1500mm. Osoby wskazane do pe?nienia poszczegÛlnych funkcji winny naby wymagane do?wiadczenie zawodowe od dnia uzyskania uprawnie do up?ywu terminu sk?adania ofert w niniejszym post?powaniu. W przypadku, gdy osoby wskazane do pe?nienia poszczegÛlnych funkcji nie pos?uguj si biegle j?zykiem polskim, Wykonawca jest zobowi?zany zapewni co najmniej jednego t?umacza na czas obowi?zywania Umowy. W przypadku WykonawcÛw wspÛlnie ubiegaj?cych si o udzielenie zamÛwienia oceniany b?dzie ich ??czny potencja osobowy.

NumÈro de section: IV.2.2

Endroit o se trouve le texte rectifier: Termin sk?adania ofert lub wnioskÛw o dopuszczenie do udzia?u

Au lieu de:

Date: 20/01/2022

Heure locale: 09:00

Lire:

Date: 14/02/2022

Heure locale: 09:00

NumÈro de section: IV.2.6

Endroit o se trouve le texte rectifier: Minimalny okres, w ktÛrym oferent b?dzie zwi?zany ofert

Au lieu de:

Date: 19/04/2022

Lire:

Date: 14/05/2022

NumÈro de section: IV.2.7

Endroit o se trouve le texte rectifier: Warunki otwarcia ofert

Au lieu de:

Date: 20/01/2022

Heure locale: 10:00

Lire:

Date: 14/02/2022

Heure locale: 10:00

VII.2)
Autres informations complÈmentaires: Pologne-Katowice: Travaux de construction complËte ou partielle et travaux de gÈnie civilType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Informations complÈmentairesType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: MarchÈ de travaux
14/02/2022
14/01/2022
PL
National

 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45110000 - Travaux de démolition de bâtiments et travaux de terrassement 
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45230000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communication et d'énergie, d'autoroutes, de routes, d'aérodromes et de voies ferrées; travaux de nivelage 
45231000 - Travaux de construction de pipelines, de lignes de communications et de lignes électriques 
45233000 - Travaux de construction, de fondation et de revêtement d'autoroutes, de routes