Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance

2020/S 68-162527  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 06/04/2020 S68 Marché de travaux - Avis d'attribution de marché - Procédure ouverte Pologne-Katowice: Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 2020/S 068-162527 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Travaux
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Katowicka Infrastruktura Wodoci?gowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Adresse postale: ul. Wandy 6 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Code postal: 40-322 Pays: Pologne Point(s) de contact: Katowicka Infrastruktura Wodoci?gowo-Kanalizacyjna Sp. z o.o. Courriel: zamowienia@kiwk.katowice.pl Téléphone: +48 323500075 Fax: +48 322097706 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.kiwk.katowice.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/ www.kiwk.katowice.pl http://www.kiwk.katowice.pl/zamowienie-publiczne/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Eau
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach Numéro de référence: KIWK/PN/11/I/2019/KRUCZA KD
II.1.2) Code CPV principal 45231300
II.1.3) Type de marché Travaux
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem niniejszego zamówienia jest "Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach".
   2.  Zakres zamówienia obejmuje
:
a) budow kana?u deszczowego, który zbiera b?dzie wody opadowe i roztopowe z wpustów ulicznych ulicy Kruczej jak i z kana?ów bocznych ulic "dolotowych" do ulicy Kruczej; b) wymian istniej?cych oraz budow nowych wpustów wzd?u pasa jezdnego ulicy Kruczej oraz ulic dolotowych przy skrzy?owaniach z ulic Krucz?; c) budow zbiorników retencyjnych, kana?owych; d) budow urz?dze podczyszczaj?cych; e) budow wylotów wód deszczowych.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45100000 45111000 45200000 45233200 45453000
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Lieu principal d'exécution:
Miasto Katowice, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszego zamówienia jest "Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach".
   2.  Zakres zamówienia obejmuje
:
a) budow kana?u deszczowego, który zbiera b?dzie wody opadowe i roztopowe z wpustów ulicznych ulicy Kruczej jak i z kana?ów bocznych ulic "dolotowych" do ulicy Kruczej; b) wymian istniej?cych oraz budow nowych wpustów wzd?u pasa jezdnego ulicy Kruczej oraz ulic dolotowych przy skrzy?owaniach z ulic Krucz?; c) budow zbiorników retencyjnych, kana?owych; d) budow urz?dze podczyszczaj?cych; e) budow wylotów wód deszczowych.
   3.  Okre?lenie zamówienia wed?ug Wspólnego S?ownika Zamówie (CPV): G?ówny przedmiot: 45231300 - 8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodoci?gów i ruroci?gów do odprowadzania ?cieków. Dodatkowe przedmioty: 45100000 - 8 Przygotowanie terenu pod budow?, 45111000 - 8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne, 45200000 - 9 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz??ci oraz roboty w zakresie in?ynierii l?dowej i wodnej, 45233200 - 1 Roboty w zakresie ró?nych nawierzchni. 45453000 - 7 Roboty remontowe i renowacyjne. Kod NACE: Sekcja F, Grupa 45.2. Wyszczególnienie: roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich cz??ci; roboty w zakresie in?ynierii l?dowej i wodnej.
   4.  Szczegó?owy opis przedmiotu zamówienia znajduje si w za??cznikach nr 9A - 9G do SIWZ. Wsz?dzie tam, gdzie w projekcie, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych jest mowa o konkretnym dostawcy lub producencie urz?dzenia czy materia?u lub o konkretnym urz?dzeniu lub materiale nale?y przez to rozumie?, ?e jest to przyk?adowe rozwi?zanie wskazuj?ce jedynie ich parametry techniczne. Zamawiaj?cy dopuszcza zastosowanie urz?dze i materia?ów innych producentów lub dostawców pod warunkiem, ?e urz?dzenia te (materia?y) b?d posiada?y parametry techniczne i jako? nie gorsz ni okre?lona w dokumentacji.
   5.  Wymagania dodatkowe w odniesieniu do przedmiotu zamówienia: 1) wykonawca poniesie koszty uzyskania wszelkich pozwole?, u?ytkowania terenu w trakcie robót, koszty administracyjne, utrzymania czysto?ci placu budowy oraz terenu przyleg?ego w tym w okresie zimowym itp. oraz poniesie koszty dostosowania si do pozosta?ych wymaga (dodatkowe wymagania znajduj si w za??czniku nr 7 do SIWZ); 2) wszystkie elementy i materia?y zastosowane przez wykonawc musz posiada dopuszczenie do stosowania na terenie szkód górniczych; 3) wykonawca we w?asnym zakresie i na swój koszt zaktualizuje i uzgodni projekt organizacji ruchu; 4) wykonawca, na ??danie zamawiaj?cego, zobowi?zany jest do przedstawienia karty przekazania odpadów do utylizacji, w tym gruzu i ziemi z wykopów lub przedstawi inny dokument na ich ponowne wykorzystanie lub recykling. Koszty czynno?ci wymienionych powy?ej uwa?a si za wycenione przez wykonawc?, uj?te w cenie oferty i niepodlegaj?ce odr?bnej zap?acie.
   6.  Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia przez wykonawc lub podwykonawc na podstawie umowy o prac osób wykonuj?cych nast?puj?ce czynno?ci w zakresie realizacji zamówienia: a) roboty wykopowe; b) roboty monta?owe - instalacyjne; c) roboty odtworzeniowe; d) obs?uga sprz?tu budowlanego.
   7.  Zaleca si?, aby przed z?o?eniem oferty wykonawca przeprowadzi wizytacj terenu budowy, s?siaduj?cego uk?adu komunikacyjnego oraz najbli?szego otoczenia budowy. Wszystkie koszty dokonania wizytacji terenu budowy ponosi wykonawca.
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Okres udzielonej gwarancji - maks. 20 pkt / Pondération: 20 % Critère de qualité - Nom: Wysoko? kary umownej za nieterminow zap?at podwykonawcom - maks. 10 pkt / Pondération: 10 % Critère de qualité - Nom: Do?wiadczenie personelu wykonawcy wyznaczonego do realizacji zadania (maks. 10 pkt) / Pondération: 10 % Prix - Pondération: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy zamierza ubiega si o dofinansowanie przedmiotowego zadania ze ?rodków Unii Europejskiej w ramach programu operacyjnego "Infrastruktura i ?rodowisko" na lata 2014-2020.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2019/S 234-574491
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Autres raisons (interruption de la procédure)
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Dzia?aj?c na podstawie art. 93 ust. 3 pkt 2 w zwi?zku z art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówie publicznych (Dz.U. 2019 r., poz. 1843, ze zm.) zamawiaj?cy zawiadamia, ?e uniewa?ni post?powanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego dotycz?cego: "Budowa kanalizacji deszczowej (wód opadowych i roztopowych) w ulicy Kruczej w Katowicach" nr sprawy: KIWK/PN/11/I/2019/KRUCZA KD. Zamawiaj?cy uniewa?ni przedmiotowe post?powanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo zamówie publicznych, tj. cena najkorzystniejszej oferty lub oferta z najni?sz cen przewy?sza kwot?, któr zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia, chyba ?e zamawiaj?cy mo?e zwi?kszy t kwot do ceny najkorzystniejszej oferty. Zamawiaj?cy przekaza do publikacji Urz?dowi Publikacji Unii Europejskiej og?oszenie o zamówieniu sektorowym w dniu 29 listopada 2019 r. Og?oszenie o zamówieniu sektorowym zosta?o opublikowane w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej w dniu 4 grudnia 2019 r. pod nr 2019/S 234-574491. Zamawiaj?cy wyznaczy termin sk?adania i otwarcia ofert do dnia 31 stycznia 2020 r. odpowiednio do godz.
   9. 00 i na godz. 13.00. Do zamawiaj?cego do up?ywu terminu sk?adania ofert wp?yn??o 12 ofert. Zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy Prawo zamówie publicznych zamawiaj?cy podczas jawnej sesji otwarcia ofert poda kwot?, jak zamierza przeznaczy na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia w wysoko?ci 4 500 000,00 PLN brutto. Zgodnie z informacjami odczytanymi na jawnej sesji otwarcia ofert tylko jedna oferta zawiera?a cen ni?sz ni kwota, jak zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia. W przedmiotowym post?powaniu zastosowano procedur?, o której mowa w art. 24 aa ustawy Pzp. W wyniku dokonania czynno?ci poprawy oczywistych omy?ek rachunkowych ?adna ze z?o?onych ofert nie oferowa?a ceny brutto ni?szej lub równej kwocie przeznaczonej na realizacj przedmiotowego zamówienia. Najni?sza cena brutto zaoferowana w przedmiotowym post?powaniu wynosi 5 107 737,48 PLN brutto i przewy?sza kwot?, jak zamawiaj?cy zamierza przeznaczy na sfinansowanie zamówienia o 607 737,48 PLN brutto. W zwi?zku z tym, ?e zamawiaj?cy nie mo?e zwi?kszy kwoty przeznaczonej na sfinansowanie przedmiotowego zamówienia, post?powanie zosta?o uniewa?nione. 2019/S 234-574491
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Informacje ogólne: 1) wykonawcom, a tak?e innym podmiotom, którzy maj lub mieli interes w uzyskaniu niniejszego zamówienia oraz ponie?li lub mog ponie? szkod w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy, przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane art. 179 i nast. uPzp; 2) ?rodkami ochrony prawnej, o których mowa w pkt 1 s?: a) odwo?anie; b) skarga do s?du; 3) ?rodki ochrony prawnej, przys?uguj?: a) wykonawcom; b) innym podmiotom i organizacjom, o których mowa w art. 179 uPzp; c) zamawiaj?cemu, w postaci skargi do s?du.
   2.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej w terminach okre?lonych w art. 182 uPzp. Szczegó?owe kwestie dotycz?ce odwo?ania uregulowane zosta?y w art. 180-198 uPzp.
   3.  Skarga do s?du przys?uguje na orzeczenie Izby. Szczegó?owe kwestie dotycz?ce skargi do s?du uregulowane zosta?y w art. 198a - 198g uPzp.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
45100000 - Travaux de préparation de chantier 
45111000 - Travaux de démolition, travaux de préparation et de dégagement de chantier 
45200000 - Travaux de construction complète ou partielle et travaux de génie civil 
45231300 - Travaux de construction de conduites d'eau et de canalisations d'eaux usées à grande distance 
45233200 - Travaux de revêtement divers 
45453000 - Travaux de remise en état et de remise à neuf