Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice:Travaux de revÍtement divers

2023/S 195-612049  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
10/10/2023 S195 Pologne-Katowice: Travaux de revÍtement divers 2023/S 195-612049 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Travaux
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: GÛrno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach NumÈro national d'identification: 9542269625 Adresse postale: ulica Zio?owa 45-47 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-635 Pays: Pologne Point(s) de contact: Maria Miko?ajczyk Courriel: mikolajczykm@gcm.pl TÈlÈphone: +48 323598952 Fax: +48 322029501 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.bip.gcm.pl Adresse du profil díacheteur: https://gcm.logintrade.net/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Organisme de droit public
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Utwardzenie nawierzchni placu manewrowego przy kot?owni wraz z napraw? murÛw oporowych NumÈro de rÈfÈrence: DZ.3321.197.2023
II.1.2) Code CPV principal 45233200 Travaux de revÍtement divers
II.1.3) Type de marchÈ Travaux
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest: Utwardzenie nawierzchni placu manewrowego przy kot?owni wraz z napraw? murÛw oporowych Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zawieraj? Za??cznik 3, Za??cznik 4, Za??cznik 5 i Za??cznik 6 do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 238 861.79 PLN
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 45112210 Travaux de dÈcapage de terre vÈgÈtale 45233220 Travaux de revÍtement de routes 45233221 Travaux de marquage routier 45233291 Installation de bollards 45410000 Travaux de pl'trerie 45442100 Travaux de peinture 45342000 Pose de clÙtures
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
GÛrno?l?skie Centrum Medyczne im. prof. Leszka Gieca ?l?skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach ul. Zio?owa 45-47, 40ñ635 Katowice ñ Ochojec
II.2.4) Description des prestations:

   3. 3. Wymagania Zamawiaj?cego dotycz?ce przedmiotu zamÛwienia: Wykonawca zobowi?zuje si? zrealizowa? przedmiot zamÛwienia zgodnie z opisem zawartym w SWZ, umowie oraz zgodnie z: a) Kosztorysem Wykonawcy, b) Specyfikacj? Techniczn? Wykonania i Odbioru RobÛt Budowlanych stanowi?c? za??cznik nr 5 do SWZ c) Przedmiarem robÛt stanowi?cym za??cznik nr 6 do SWZ, d) Opisem przedmiotu zamÛwienia stanowi?cy za??cznik nr 4 do SWZ, e) warunkami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych przepisÛw technicznych i Prawa Budowlanego; f) wymaganiami wynikaj?cymi z obowi?zuj?cych Polskich Norm, WarunkÛw Technicznych Wykonania i Odbioru RobÛt Budowlanych i przepisÛw zwi?zanych; g) zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami. Przy realizacji przedmiotu zamÛwienia Wykonawca wszelkie materia?y wyko?czeniowe, niezb?dne do realizacji przedmiotowego zadania, zakupi we w?asnym zakresie w ramach kosztÛw okre?lonych w niniejszej umowie. Materia?y stosowane przez Wykonawc? musz? by? dopuszczone do stosowania w budownictwie w rozumieniu przepisÛw Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz.682 z pÛ?niejszymi zmianami) i Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213 z pÛzn.zm.) oraz uzgodnione z Zamawiaj?cym.
   3. 4. W przypadkach, kiedy w opisie przedmiotu zamÛwienia wskazane zosta?y znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?rÛd?o lub szczegÛlny proces, ktÛry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc?, oznacza to, ?e Zamawiaj?cy nie mo?e opisa? przedmiotu zamÛwienia w wystarczaj?co precyzyjny i zrozumia?y sposÛb, jednak?e w ka?dej takiej sytuacji Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zanie rÛwnowa?ne do opisanych w powy?szy sposÛb. W takich sytuacjach ewentualne wskazania na znaki towarowe, patenty, pochodzenie, ?rÛd?o lub szczegÛlny proces, ktÛry charakteryzuje okre?lone produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego wykonawc? nale?y odczytywa? ??cznie z wyrazami Ñlub rÛwnowa?neî. Opisuj?c przedmiot zamÛwienia przez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemÛw referencji technicznych, o ktÛrych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 Pzp, Zamawiaj?cy dopuszcza rozwi?zania rÛwnowa?ne opisywanym W takich sytuacjach ewentualne wskazania nale?y odczytywa? ??cznie z wyrazami Ñlub rÛwnowa?neî. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy Pzp. Zamawiaj?cy nie przewiduje udzielania zamÛwie?, o ktÛrych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 8 ustawy Pzp. OPIS KRYTERI"W, KT"RYMI ZAMAWIAJ?CY B?DZIE SI? KIEROWA? PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH KRYTERI"W I SPOSOBU OCENY OFERT 13.1.Ocena ofert zostanie przeprowadzona na podstawie kryteriÛw okre?lonych w SWZ oraz ich wag. Oferty oceniane b?d? punktowo. W trakcie oceny ofert kolejno rozpatrywanym i ocenianym ofertom przyznawane s? punkty za poni?sze kryteria wed?ug nast?puj?cych zasad: KRYTERIUM CENA waga: 60 % KRYTERIUM GWARANCJA I R?KOJMIA waga: 40 %
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. 15. INFORMACJE DOTYCZ?CE ZABEZPIECZENIA NALE?YTEGO WYKONANIA UMOWY W niniejszym post?powaniu Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia zabezpieczenia nale?ytego wykonania umowy.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: oui
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 147-468143
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
IntitulÈ:
Utwardzenie nawierzchni placu manewrowego przy kot?owni wraz z napraw? murÛw oporowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
04/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: MET Micha? Piekarz NumÈro national d'identification: 9691283352 Adresse postale: ul. ?w. Jana 11/4 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-012 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 238 861.79 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
WYKAZ O?WIADCZE?, DOKUMENT"W I PODMIOTOWYCH ?RODK"W DOWODOWYCH 139 ust. 1)
   1.  Aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadcz. o niepodleganiu wykluczeniu, spe?nianiu warunkÛw udzia?u w post?powaniu Wykonawcy (JEDZ). PODMIOTOWE ?RODKI DOWODOWE
   2.  Odpis lub informacja z KRS lub z CEiIDG, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy, sporz?dzony nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed jej z?o?eniem, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do rejestru lub ewidencji;
   3.  Informacji z KRS, wystawionej nie wcze?niej ni? 6 m-cy przed jej z?o?eniem, w zakresie: a) art.108 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. ñ Pzpî, b) art.108 ust. 1 pkt 4 ustawy, odno?nie do orzeczenia zakazu ubiegania si? o zamÛwienie publiczne tytu?em ?rodka karnego,
   4.  O?wiadcz. wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy, o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentÛw (Dz. U. z 2019 r. poz. 369), z innym wykonawc?, ktÛry z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow?, albo o?wiadczenie o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty lub oferty cz??ciowej niezale?nie od innego wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej;
   5.  Za?wiad. w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem podatkÛw i op?at, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawione nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem podatkÛw i op?at wraz z za?wiadczeniem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych podatkÛw wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   6.  Za?wiad. w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej ZUS lub KRUS albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e wykonawca nie zalega z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy, wystawionego nie wcze?niej ni? 3 m-ce przed jego z?o?eniem, a w przypadku zalegania z op?acaniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz z za?wiadczeniem albo innym dokumentem zamawiaj?cy ??da z?o?enia dokumentÛw potwierdzaj?cych, ?e odpowiednio przed up?ywem terminu sk?adania ofert wykonawca dokona? p?atno?ci nale?nych sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne wraz odsetkami lub grzywnami lub zawar? wi???ce porozumienie w sprawie sp?at tych nale?no?ci;
   7.  O?wiadcz. Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadcz. o ktÛrym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w: a) art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy, b) art. 108 ust. 1 pkt 6 ustawy,
   8.  O?wiadcz. Wykonawcy w zakresie podstaw wykluczenia z post?powania okre?lonych w:- podstaw wykluczenia wynikaj?cych z art 5k rozporz?dzenia 833/2014 oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegÛlnych rozwi?zaniach w zakresie przeciwdzia?ania wspieraniu agresji na Ukrain? oraz s?u??cych ochronie bezpiecze?stwa narodowego Pe?ny opis w SWZ.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ulica Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ulica Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
POUCZENIE O ?RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYS?UGUJ?CYCH WYKONAWCY 17.1. Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy; 3) zaniechanie przeprowadzenia post?powania o udzielenie zamÛwienia na podstawie ustawy, mimo ?e zamawiaj?cy by? do tego obowi?zany. 17.2. Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej. 17.3. Odwo?anie wnosi si? w terminach okre?lonych odpowiednio w art. 515 ustawy Pzp. 17.4. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 17.5. ?rodki ochrony prawnej s? szczegÛ?owo unormowane w Dziale IX ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ulica Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Utwardzenie nawierzchni placu manewrowego przy kot?owni wraz z napraw? murÛw oporowych 10/10/2023 POL National Original
 
 
C L A S S E    C P V
45112210 - Travaux de décapage de terre végétale 
45233200 - Travaux de revêtement divers 
45233220 - Travaux de revêtement de routes 
45233221 - Travaux de marquage routier 
45233291 - Installation de bollards 
45342000 - Pose de clôtures 
45410000 - Travaux de plâtrerie 
45442100 - Travaux de peinture