Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 16/09/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Tuyaux d'incendie

2020/S 180-435548  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 16/09/2020 S180 Pologne-Katowice: Tuyaux d'incendie 2020/S 180-435548 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Grupa Górnicza S.A.
Adresse postale: 40-039 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Pays: Pologne Point(s) de contact: Monika Reck Courriel: m.reck@pgg.pl Téléphone: +48 327161471 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.pgg.pl Adresse du profil d'acheteur: http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi www.pgg.pl http://www.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.6) Activité principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa w??y przeciwpo?arowych dla Oddzia?ów Polskiej Grupy Górniczej S.A - nr grupy 251-6
II.1.2) Code CPV principal 44482100 Tuyaux d'incendie
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Post?powanie o udzielenie zamówienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z 29.1.2004 Prawo zamówie publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986 t.j.), zwanej w tre?ci niniejszej SIWZ ustaw Pzp lub ustaw?, oraz w oparciu o w?a?ciwe przepisy wykonawcze. W post?powaniu o udzielenie zamówienia komunikacja mi?dzy Zamawiaj?cym a Wykonawcami, w szczególno?ci sk?adanie ofert, JEDZ oraz dokumentów i o?wiadcze?, odbywa si przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. Oferty wraz z za??cznikami oraz JEDZ, pod rygorem niewa?no?ci, sporz?dza si w postaci elektronicznej i opatruje si kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w??y przeciwpo?arowych dla Oddzia?ów Polskiej Grupy Górniczej S.A. - nr grupy 251-6.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 1 325 319.57 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
W? t?oczny hydrantowy p?aski q 25 d?. 20 mb z ??cznikiem 1,5 mpa sprz?t po?arniczy (powierzchnia)
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy Górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
W? t?oczny hydrantowy p?aski q 25 d?. 20 mb z ??cznikiem 1,7 mpa sprz?t po?arniczy (dó?)
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy Górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
W? t?oczny hydrantowy p?aski q 52 d?. 15 mb z ??cznikiem 1,5 mpa sprz?t po?arniczy (powierzchnia)
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy Górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
W? t?oczny hydrantowy p?aski q 52 d?. 20 mb z ??cznikiem 1,5 mpa sprz?t po?arniczy (powierzchnia)
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy Górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
W? t?oczny hydrantowy p?aski q 52 d?. 20 mb z ??cznikiem 1,7 mpa sprz?t po?arniczy (dó?)
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy Górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
W? t?oczny motopompowy q 52 d?. 20 mb z ??cznikiem 1,5 mpa sprz?t po?arniczy (powierzchnia)
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy Górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
W? t?oczny motopompowy q 52 d?. 20 mb z ??cznikiem 1,7 mpa sprz?t po?arniczy (dó?)
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy Górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
W? t?oczny motopompowy q 75 d?. 20 mb z ??cznikiem 1,5 mpa sprz?t po?arniczy (powierzchnia)
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy Górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
W? t?oczny motopompowy q 75 d?. 20 mb z ??cznikiem 1,7 mpa sprz?t po?arniczy (dó?)
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy Górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
W? t?oczny motopompowy q 110 d?. 20mb z ??cznikiem 1,2 mpa sprz?t po?arniczy (powierzchnia)
Lot nº: 10
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy Górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
W? t?oczny motopompowy q 110 d?. 20 mb z ??cznikiem 1,7 mpa sprz?t po?arniczy (dó?)
Lot nº: 11
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy Górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
W? t?oczny q 52 d?. 20 mb z ??cznikiem 1,7 mpa ??cznik warstwa wewn?trzna gumowa zewn?trzna poliester z nici miedzian sprz?t po?arniczy
Lot nº: 12
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy Górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
W? t?oczny q 75 d?. 10 mb z ??cznikami typu Storz 1,6 mpa wzmocniony poliamidem lub aramidem bez spirali trudnopalny sprz?t po?arniczy
Lot nº: 13
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exécution:
Oddzia?y Polskiej Grupy Górniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 081-192094
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 1 Intitulé:
Zadanie nr 5 i 11
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.P.H.U. Sorbex Bogus?aw Soremski Adresse postale: ul. Milowicka 1C Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-312 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 768 389.57 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2 Intitulé:
Zadanie 7 i 12
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.P.H.U. Sprz?tu Po?arniczego i Ochronnego Fire-System Sp. J. ?. Wnuk, A. Ku?nik Adresse postale: ul. Górnicza 10 Ville: Mszana Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-325 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 533 920.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3 Intitulé:
Zadanie nr 13
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
24/08/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.H.U. AS Piotr Hess Justyna Hess Sp. J.
Adresse postale: ul. Olszty?ska 7 Ville: Zabrze Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 41-810 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marché/du lot: 23 010.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4 Intitulé:
Zadanie nr 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 i 10
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych, Departament Odwo?a?, Prezes KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
11/09/2020
 
 
C L A S S E    C P V
44482100 - Tuyaux d'incendie