Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 14/01/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: Tuyaux d'incendie

2022/S 10-022050  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
14/01/2022 S10 Pologne-Katowice: Tuyaux d'incendie 2022/S 010-022050 Avis d'attribution de marchÈ ñ secteurs spÈciaux RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: EntitÈ adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Polska Grupa GÛrnicza S.A.
Adresse postale: ul. Powsta?cÛw 30 Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-039 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Palt Courriel: j.palt@pgg.pl TÈlÈphone: +48 327161485 Adresse(s) internet:
Adresse principale: http://www.pgg.pl Adresse du profil díacheteur: https://korporacja.pgg.pl/dostawcy/przetargi
I.6) ActivitÈ principale Prospection et extraction de charbon et d'autres combustibles solides
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa w??y p/po?arowych dla Oddzia?Ûw Polskiej Grupy GÛrniczej S.A. ñ nr grupy 251-6 NumÈro de rÈfÈrence: 702100689
II.1.2) Code CPV principal 44482100 Tuyaux d'incendie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Post?powanie o udzielenie zamÛwienia sektorowego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisÛw ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. (Dz.U. poz. 2019 ze zm.), zwanej dalej ustaw Pzp.
   2.  Post?powanie jest prowadzone w j?zyku polskim.
   3.  Obowi?zek informacyjny wynikaj?cy z Artyku?u 13 ust. 1 i 2 RODO (UE) spe?niono na stronie internetowej PGG S.A. w zak?adce RODO. Zamawiaj?cy przedstawia klauzul informacyjn wynikaj?c z przepisÛw RODO w kategorii kontrahent ñ tre? klauzuli informacyjnej umieszczona jest na stronie internetowej PGG S.A.
   4.  Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa w??y p/po?arowych dla Oddzia?Ûw Polskiej Grupy GÛrniczej S.A. ñ nr grupy 251-6.
   5.  W celu potwierdzenia, ?e oferowane ?wiadczenie jest zgodne z wymaganiami Zamawiaj?cego wymagane jest z?o?enie wraz z ofert przedmiotowych ?rodkÛw dowodowych.
   6.  Zamawiaj?cy zastosuje procedur odwrÛcon badania i oceny ofert, o ktÛrej mowa w art. 139 ustawy Pzp
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 833 689.61 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
W? t?oczny hydrantowy p?aski
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
W? t?oczny hydrantowy p?aski
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
W? t?oczny motopompowy
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
W? t?oczny motopompowy
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
W? t?oczny motopompowy
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
W? t?oczny motopompowy
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 44482100 Tuyaux d'incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22 ?l?skie Lieu principal d'exÈcution:
Oddzia?y Polskiej Grupy GÛrniczej S.A.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamÛwienia - wg asortymentu okre?lonego w za??czniku nr 2 do SWZ
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
Une enchËre Èlectronique a ÈtÈ utilisÈe
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2021/S 186-484937
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis pÈriodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 3 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 3
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Przedsi?biorstwo Produkcyjno-Handlowo-Us?ugowe Sprz?tu Po?arniczego i Ochronnego FIRE-SYSTEM Wnuk, Ku?nik SpÛ?ka Jawna Adresse postale: ul. GÛrnicza 10 Ville: Mszana Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 44-325 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 210 156.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 1, 5
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: STARKAM Sp. z o.o. Sp.k.
Adresse postale: ul. Zakopia?ska 1A Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-219 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 182 327.09 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 2, 6
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
21/12/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 2 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 2
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: P.P.H.U. SORBEX Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Milowicka 1C Ville: Katowice Code NUTS: PL22 ?l?skie Code postal: 40-312 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur totale du marchÈ/du lot: 441 206.52 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payÈ pour les achats d'opportunitÈ
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 4
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
W toku post?powania o udzielenie zamÛwienia Wykonawcom przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w przepisach Dzia?u IX ustawy Prawo zamÛwie publicznych ñ odwo?anie do Krajowej Izby Odwo?awczej i skarga do s?du okr?gowego wnoszone w sposÛb i w terminach okre?lonych w ustawie Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d ZamÛwie Publicznych, Departament Odwo?a?, Prezes KIO Adresse postale: ul. Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
10/01/2022 Pologne-Katowice: Tuyaux d'incendieType díacheteur: Service d'utilitÈ publiqueType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 14/01/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
44482100 - Tuyaux d'incendie