Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 08/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Katowice: VÈhicules de lutte contre l'incendie

2022/S 130-368867  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
08/07/2022 S130 Pologne-Katowice: VÈhicules de lutte contre l'incendie 2022/S 130-368867 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Komenda WojewÛdzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Katowicach Adresse postale: Wita Stwosza 36 Ville: Katowice Code NUTS: PL22A Katowicki Code postal: 40-042 Pays: Pologne Point(s) de contact: Jacek Urba?czyk, Monika Fischer-Sroka, Aleksandra Albera Courriel: przetargi-publiczne@katowice.kwpsp.gov.pl TÈlÈphone: +48 478515511 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.katowice.kwpsp.gov.pl Adresse du profil díacheteur: https://www.gov.pl/web/kwpsp-katowice/zamowienia-publiczne-do-ktorych-stosuje-sie-przepisy-ustawy--prawo-zamowien-publicznych
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Pa?stwowa jednostka organizacyjna nieposiadaj?ca osobowo?ci prawnej
I.5) ActivitÈ principale Autre activitÈ: Porz?dek i bezpiecze?stwo publiczne
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
ÑDostawa 13 samochodÛw po?arniczychî NumÈro de rÈfÈrence: WL.2370.4.2022
II.1.2) Code CPV principal 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa 13 samochodÛw po?arniczych w nast?puj?cych cz??ciach: Cze?? 1 - 3 ci??kie samochody ratowniczo ñ ga?nicze z kabin? 6 - osobow? z nap?dem uterenowionym (GCBA 4x4) ze zbiornikiem wody w zakresie 5-6 m3 Cze?? 2 - 2 ci??kie samochody ratowniczo ñ ga?nicze z kabin? 6 - osobow? z nap?dem miejskim (GCBA 4x2) ze zbiornikiem wody w zakresie 5-6 m3 Cze?? 3 - 2 ci??kie samochody ratowniczo ñ ga?nicze z kabin? 6-osobow? z nap?dem uterenowionym (GCBA 4x4 lub 6x6) ze zbiornikiem wody min. 7 m3 Cze?? 4 - 1 ci??ki samochÛd ratowniczo ñ ga?niczy z kabin? 3-osobow? z nap?dem uterenowionym (GCBA 6x6) ze zbiornikiem wody min. 9 m3 Cze?? 5 - 4 ?rednie samochody ratowniczo ñ ga?nicze z kabin? 6-osobow? z nap?dem miejskim (GBA 4x2) Cze?? 6 - 1 ?redni samochÛd ratowniczo ñ ga?niczy z kabin? 6-osobow? z nap?dem uterenowionym (GBA 4x4)
   2.  SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera Opis Przedmiotu ZamÛwienia, ktÛry stanowi? za??czniki nr 1a, 1b,1
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 10 564 000.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa 3 ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych z kabin? 6 - osobow? z nap?dem uterenowionym (GCBA 4x4) ze zbiornikiem wody w zakresie 5-6 m3
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Komenda WojewÛdzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Katowicach
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa 3 ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych z kabin? 6 - osobow? z nap?dem uterenowionym (GCBA 4x4) ze zbiornikiem wody w zakresie 5-6 m3
   2.  SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera Opis Przedmiotu ZamÛwienia, ktÛry stanowi za??cznik nr 1a
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena (C) ñ waga kryterium ??60%; 2) Ocena techniczna ñ waga kryterium 20% 3) Okres gwarancji i r?kojmiñ waga kryterium ?20%.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa 2 ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych z kabin? 6 - osobow? z nap?dem miejskim (GCBA 4x2) ze zbiornikiem wody w zakresie 5-6 m3
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Komenda WojewÛdzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Katowicach
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa 2 ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych z kabin? 6 - osobow? z nap?dem miejskim (GCBA 4x2) ze zbiornikiem wody w zakresie 5-6 m3. SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera Opis Przedmiotu ZamÛwienia, ktÛry stanowi za??cznik nr 1b
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena (C) ñ waga kryterium ??60%; 2) Ocena techniczna ñ waga kryterium 20% 3) Okres gwarancji i r?kojmiñ waga kryterium ?20%.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa 2 ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych z kabin? 6-osobow? z nap?dem uterenowionym (GCBA 4x4 lub 6x6) ze zbiornikiem wody min. 7 m3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Komenda WojewÛdzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Katowicach
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa 2 ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych z kabin? 6-osobow? z nap?dem uterenowionym (GCBA 4x4 lub 6x6) ze zbiornikiem wody min. 7 m3 . SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera Opis Przedmiotu ZamÛwienia, ktÛry stanowi za??cznik nr 1c
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena (C) ñ waga kryterium ??60%; 2) Ocena techniczna ñ waga kryterium 20% 3) Okres gwarancji i r?kojmiñ waga kryterium ?20%.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa 1 ci??kiego samochodu ratowniczo ñ ga?niczego z kabin? 3-osobow? z nap?dem uterenowionym (GCBA 6x6) ze zbiornikiem wody min. 9 m3
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Komenda WojewÛdzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Katowicach
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa 1 ci??kiego samochodu ratowniczo ñ ga?niczego z kabin? 3-osobow? z nap?dem uterenowionym (GCBA 6x6) ze zbiornikiem wody min. 9 m3. SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera Opis Przedmiotu ZamÛwienia, ktÛry stanowi za??cznik nr 1d
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena (C) ñ waga kryterium ??60%; 2) Ocena techniczna ñ waga kryterium 20% 3) Okres gwarancji i r?kojmiñ waga kryterium ?20%.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa 4 ?rednich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych z kabin? 6-osobow? z nap?dem miejskim (GBA 4x2)
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Komenda WojewÛdzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Katowicach
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa 4 ?rednich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych z kabin? 6-osobow? z nap?dem miejskim (GBA 4x2) SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera Opis Przedmiotu ZamÛwienia, ktÛry stanowi za??cznik nr 1e
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena (C) ñ waga kryterium ??60%; 2) Ocena techniczna ñ waga kryterium 20% 3) Okres gwarancji i r?kojmiñ waga kryterium ?20%.
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Dostawa 1 ?redniego samochodu ratowniczo ñ ga?niczego z kabin? 6-osobow? z nap?dem uterenowionym (GBA 4x4)
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 34144210 VÈhicules de lutte contre l'incendie
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL22A Katowicki Lieu principal d'exÈcution:
Komenda WojewÛdzka Pa?stwowej Stra?y Po?arnej w Katowicach
II.2.4) Description des prestations:
Dostawa 1 ?redniego samochodu ratowniczo ñ ga?niczego z kabin? 6-osobow? z nap?dem uterenowionym (GBA 4x4). SzczegÛ?owy opis oraz sposÛb realizacji zamÛwienia zawiera Opis Przedmiotu ZamÛwienia, ktÛry stanowi za??cznik nr 1f
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Ocena techniczna / PondÈration: 20 CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / PondÈration: 20 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiaj?cy b?dzie si? kierowa? nast?puj?cymi kryteriami oceny ofert: 1) Cena (C) ñ waga kryterium ??60%; 2) Ocena techniczna ñ waga kryterium 20% 3) Okres gwarancji i r?kojmiñ waga kryterium ?20%.
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2022/S 020-046507
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : WL.2370.4.2022
Lot n : 1 IntitulÈ:
Dostawa 3 ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych z kabin? 6 - osobow? z nap?dem uterenowionym (GCBA 4x4) ze zbiornikiem wody w zakresie 5-6 m3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "Wawrzaszek ISS SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?" SpÛ?ka komandytowa NumÈro national d'identification: 937-263-74-77 Adresse postale: Leszczy?ska 22 Ville: Bielsko - Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 045 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : WL.2370.4.2022
Lot n : 2 IntitulÈ:
Dostawa 2 ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych z kabin? 6 - osobow? z nap?dem miejskim (GCBA 4x2) ze zbiornikiem wody w zakresie 5-6 m3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "Wawrzaszek ISS SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?" SpÛ?ka komandytowa NumÈro national d'identification: 937-263-74-77 Adresse postale: Leszczy?ska 22 Ville: Bielsko - Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 892 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : WL.2370.4.2022
Lot n : 3 IntitulÈ:
Dostawa 2 ci??kich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych z kabin? 6- osobow? z nap?dem uterenowionym (GCBA 4x4 lub 6x6) ze zbiornikiem wody min. 7 m3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
07/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "Wawrzaszek ISS SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?" SpÛ?ka komandytowa NumÈro national d'identification: 937-263-74-77 Adresse postale: Leszczy?ska 22 Ville: Bielsko - Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 2 152 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : WL.2370.4.2022
Lot n : 4 IntitulÈ:
Dostawa 1 ci??kiego samochodu ratowniczo ñ ga?niczego z kabin? 3-osobow? z nap?dem uterenowionym (GCBA 6x6) ze zbiornikiem wody min. 9 m3
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "Wawrzaszek ISS SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?" SpÛ?ka komandytowa NumÈro national d'identification: 937-263-74-77 Adresse postale: Leszczy?ska 22 Ville: Bielsko - Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 005 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : WL.2370.4.2022
Lot n : 5 IntitulÈ:
Dostawa 4 ?rednich samochodÛw ratowniczo ñ ga?niczych z kabin? 6-osobow? z nap?dem miejskim (GBA 4x2)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: "Wawrzaszek ISS SpÛ?ka z ograniczon? odpowiedzialno?ci?" SpÛ?ka komandytowa NumÈro national d'identification: 937-263-74-77 Adresse postale: Leszczy?ska 22 Ville: Bielsko - Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 3 668 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : WL.2370.4.2022
Lot n : 6 IntitulÈ:
Dostawa 1 ?redniego samochodu ratowniczo ñ ga?niczego z kabin? 6-osobow? z nap?dem uterenowionym (GBA 4x4)
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
01/04/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wawrzaszek ISS sp. z o.o., sp. k.
Adresse postale: ul. Leszczy?ska 22 Ville: Bielsko - Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Valeur totale du marchÈ/du lot: 954 000.00 EUR
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Na mocy art. 257 ustawy PZP. Zamawiaj?cy mo?e uniewa?ni? post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli ?rodki publiczne, ktÛre zamawiaj?cy zamierza? przeznaczy? na sfinansowanie ca?o?ci lub cz??ci zamÛwienia, nie zosta?y mu przyznane.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
5.Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie
:
1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17A Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587777 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/07/2022 Pologne-Katowice: VÈhicules de lutte contre l'incendieType díacheteur: AutresType díavis: Avis d'attribution de marchÈType de procÈdure: ProcÈdure ouverteType de marchÈ: Fournitures 08/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
34144210 - Véhicules de lutte contre l'incendie