Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 06/04/2020
Date de péremption : 11/05/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Appareils de diagnostic

2020/S 68-161280  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
06/04/2020 S68 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte Pologne-Kielce: Appareils de diagnostic 2020/S 068-161280 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej Adresse postale: ul. Artwi?skiego 3 Ville: Kielce Code NUTS: PL72 Code postal: 25-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sekcja zamówie publicznych Courriel: mariuszkl@onkol.kielce.pl Téléphone: +48 413674474 Fax: +48 413674071 Adresse(s) internet: Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce Adresse du profil d'acheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchés
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: samodzielny publiczny zak?ad opieki zdrowotnej
I.5) Activité principale Santé
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Doposa?enie Zak?adu Diagnostyki Molekularnej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w sprz?t diagnostyczny Numéro de référence: AZP 2411.30.20.MK
II.1.2) Code CPV principal 33124100
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest doposa?enie Zak?adu Diagnostyki Molekularnej ?wi?tokrzyskiego Centrum Onkologii w sprz?t diagnostyczny stosownie do: - pakietu nr 1: Zakup sekwenatora genomowego - 1 kpl, - pakietu nr 2: Zakup stacji pipetuj?cej - 1 kpl, - pakietu nr 3: Zakup sekwenatora kapilarnego - 1 kpl.
   2.  Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: zakup, dostaw?, wy?adunek, wniesienie, ustawienie/instalacj i uruchomienie urz?dzenia we wskazanym przez Zamawiaj?cego miejscu, ?wiadczenie us?ug gwarancyjnych/serwisowych oraz instrukta szkoleniowy z zakresu obs?ugi dostarczonego urz?dzenia personelu Zamawiaj?cego w miejscu dostawy, w terminie przewidzianym dla realizacji zamówienia.
   3.  Szczegó?owy zakres i opis przedmiotu zamówienia zosta opisany w za?. nr 1A, za?. 1B, za?. 1C do SIWZ stanowi?cym "Zestawienie parametrów i warunków technicznych".
   4.  Oferowana aparatura medyczna musi spe?nia wszystkie minimalne wymagane parametry techniczno-eksploatacyjne i warunki graniczne okre?lone prz...
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 1
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Lieu principal d'exécution:
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwi?skiego 3, Kielce, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zakup sekwenatora genomowego - 1 kpl.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 21 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysoko? ustalona zosta?a na kwot?: Pakiet nr 1: 20 000,00 PLN (s?ownie: dwadzie?cia tysi?cy z?otych). Zamawiaj?cy dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 2
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Lieu principal d'exécution:
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwi?skiego 3, Kielce, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zakup stacji pipetuj?cej - 1 kpl.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 21 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysoko? ustalona zosta?a na kwot?: Pakiet nr 2: 3 900,00 PLN (s?ownie: trzy tysi?ce dziewi??set z?otych 00/100). Zamawiaj?cy dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Pakiet nr 3
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 33124100
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Lieu principal d'exécution:
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii ul. Artwi?skiego 3, Kielce, POLSKA.
II.2.4) Description des prestations:
Zakup sekwenatora kapilarnego - 1 kpl.
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Ocena techniczna / Pondération: 30 Critère de qualité - Nom: Termin gwarancji / Pondération: 10 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 21 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.12) Informations sur les catalogues électroniques
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy ??da wniesienia przez Wykonawców wadium, którego wysoko? ustalona zosta?a na kwot?: Pakiet nr 3: 9 400,00 PLN (s?ownie: dziewi? tysi?cy czterysta z?otych 00/100). Zamawiaj?cy dokona oceny ofert z zastosowaniem art. 24 aa ust. 1 ustawy Pzp.
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
 1)potwierdzaj?cych brak podstaw wykluczenia z udzia?u w post?powaniu: a) informacje z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okre?lonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy - wystawione nie wcze?niej ni 6 miesi?cy przed up?ywem terminu sk?adania ofert, b) odpis z w?a?ciwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o dzia?alno?ci gospodarczej, je?eli odr?bne przepisy wymagaj wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy, c) za?wiadczenie w?a?ciwego naczelnika urz?du skarbowego potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?aceniem podatków, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem podatkowym w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, d) za?wiadczenie w?a?ciwej terenowej jednostki organizacyjnej Zak?adu Ubezpiecze Spo?ecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spo?ecznego albo innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca nie zalega z op?aceniem sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne, wystawionego nie wcze?niej ni 3 miesi?ce przed up?ywem terminu sk?adania ofert, lub innego dokumentu potwierdzaj?cego, ?e Wykonawca zawar porozumienie z w?a?ciwym organem w sprawie sp?at tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami, w szczególno?ci uzyska przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub roz?o?enie na raty zaleg?ych p?atno?ci lub wstrzymanie w ca?o?ci wykonania decyzji w?a?ciwego organu, e) o?wiadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku s?du lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, op?at lub sk?adek na ubezpieczenia spo?eczne lub zdrowotne - o?wiadczenie uj?te w dodatku nr 5 do SIWZ albo - w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumenty potwierdzaj?ce dokonanie p?atno?ci tych nale?no?ci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wi???cego porozumienia w sprawie sp?at tych nale?no?ci, f) o?wiadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytu?em ?rodka zapobiegawczego zakazu ubiegania si o zamówienia publiczne - o?wiadczenie uj?te w dodatku nr 5 do SIWZ, g) o?wiadczenie Wykonawcy o niezaleganiu z op?aceniem podatków i op?at lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i op?atach lokalnych (Dz.U. 2016 r. poz. 716) - o?wiadczenie uj?te w dodatku nr 5 do SIWZ. h) o?wiadczenie o przynale?no?ci lub braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp - wg wzoru okre?lonego w dodatku nr 3 do SIWZ - (sk?adane po otwarciu ofert).
III.1.2) Capacité économique et financière
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
a) Wykaz dostaw wykonanych, w zakresie wskazanym w rozdz. V
   1. 2. 2a w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres prowadzenia dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich warto?ci, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów na rzecz których dostawy zosta?y wykonane, oraz za??czeniem dowodów okre?laj?cych czy te dostawy zosta?y wykonane lub s wykonywane nale?ycie, przy czym dowodami, o których mowa, s referencje b?d inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy by?y wykonywane - wzór stanowi dodatek nr
   6. 
III.1.5) Informations sur les marchés réservés
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Wzór umowy stanowi dodatek nr 4 do SIWZ. Zamawiaj?cy wymaga od Wykonawcy, aby zawar z nim umow w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na zawartych w niej warunkach.
   2.  Sposób rozlicze?, wysoko? kar umownych, mo?liwo?ci i warunki zmiany umowy zosta?y zawarte w w/w wzorze umowy.
   3.  Stosownie do tre?ci art. 144 ust.1 ustawy Pzp, przewiduje si mo?liwo?ci dokonywania zmian postanowie umowy, zgodnie z postanowieniami zawartymi we wzorze umowy.
III.2.3) Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.4) Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue
IV.1.6) Enchère électronique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 11/05/2020 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 2 (à compter de la date limite de réception des offres)
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 11/05/2020 Heure locale: 10:30 Lieu:
Otwarcie nast?pi w siedzibie Zamawiaj?cego przy ulicy Artwi?skiego 3C / budynek administracyjny w sali konferencyjnej (pok. 204) za po?rednictwem platformy zakupowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
   2.  Otwarcie ofert jest jawne, Wykonawcy mog uczestniczy w sesji otwarcia ofert. https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
Le paiement en ligne sera utilisé
VI.3) Informations complémentaires:
Oferta sk?ada si z: a) wype?niony "Druk oferta" - zgodny ze wzorem stanowi?cym w dodatku nr 1 do SIWZ; b) wype?niony formularz cenowy - zgodny ze wzorem stanowi?cym dodatek nr 8 do SIWZ - orygina?; c) wype?niony formularz "Zestawienie parametrów i warunków technicznych" - zgodny ze wzorem stanowi?cym za??cznik nr 1A, nr 1B, nr 1C do SIWZ /dokument sk?adany w celu oceny ofert/; d) w przypadku wspólnego ubiegania si o udzielenie zamówienia Wykonawców wyst?puj?cych wspólnie (dotyczy równie spó?ki cywilnej) - pe?nomocnictwa do reprezentowania w post?powaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo reprezentowania w post?powaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego; e) pe?nomocnictwa okre?laj?cego jego zakres - w przypadku gdy Wykonawc reprezentuje pe?nomocnik; f) zobowi?zanie podmiotu trzeciego, o którym mowa w rozdziale V ust. 4 pkt
   4. 1.1 SIWZ - je?eli Wykonawca polega na zasobach lub sytuacji podmiotu trzeciego; g) orygina gwarancji je?eli Wykonawca wnosi wadium w innej formie ni pieni??na; h) wype?niony jednolity europejski dokument zamówienia (JEDZ) - z?o?ony w sposób opisany w rozdziale VI SIWZ. Zgodnie z § 13 ust. 1 rozporz?dzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich mo?e ??da Zamawiaj?cy od Wykonawcy w post?powaniu o udzielenie zamówienia (Dz.U. z dnia 27 lipca 2016 r. poz. 1126), w celu potwierdzenia, ?e oferowane dostawy odpowiadaj wymaganiom okre?lonym przez Zamawiaj?cego, Wykonawca zobowi?zany jest potwierdzi kopi w?a?ciwego dokumentu tj.: i. Dokumenty potwierdzaj?ce dopuszczenie przedmiotu zamówienia do obrotu i stosowania w Polsce zgodnie z obowi?zuj?cymi Dyrektywami UE i zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych (Dz.U. z 2015 r. poz. 876 z pó?n. zm. - wraz z zaznaczeniem w?a?ciwych danych. ii. Deklaracja zgodno?ci CE zgodnie z Dyrektyw 93/42/EEC. iii. Materia?y informacyjne na temat przedmiotu oferty (prospekty, broszury, dane techniczne - w j?zyku polskim oraz j?zyku angielskim) w których nale?y zaznaczy wymagane przez Zamawiaj?cego parametry. Termin zwi?zania ofert wskazany w pkt IV.2.6 og?oszenia tj. 2 miesi?ce od ustalonej daty sk?adania ofert odpowiada 60 dniom liczonym od ustalonej daty sk?adania ofert.
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 1)Odwo?anie
   1.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynno?ci, do której jest zobowi?zany na podstawie ustawy Pzp.
   2.  W niniejszym post?powaniu, zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy, odwo?anie przys?uguje wy??cznie wobec czynno?ci: a) okre?lenia warunków udzia?u w post?powaniu; b) wykluczenia odwo?uj?cego z post?powania o udzielenie zamówienia; c) odrzucenia oferty odwo?uj?cego; d) opisu przedmiotu zamówienia; e) wyboru najkorzystniejszej oferty.
   3.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy Pzp, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   4.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby (Krajowej Izby Odwo?awczej) w formie pisemnej w postaci papierowej lub w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio w?asnor?cznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
   5.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 ustawy Pzp zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób.
   6.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu, a tak?e wobec postanowie SIWZ wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia SIWZ na stronie internetowej.
   7.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone powy?ej wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   8.  Je?eli Zamawiaj?cy nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie: a. 30 dni od dnia zamieszczenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia, b. 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   9.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy móg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej. 2) Skarga
   1.  Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du, któr wnosi si do s?du okr?gowego w?a?ciwego dla siedziby Zamawiaj?cego. Skarg mo?e wnie? równie Zamawiaj?cy.
   2.  Skarg wnosi si za po?rednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Prezes Izby przekazuje skarg wraz z aktami post?powania odwo?awczego s?dowi w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania.
   3.  W terminie 21 dni od dnia wydania orzeczenia skarg mo?e wnie? tak?e Prezes Urz?du Zamówie Publicznych. Prezes Urz?du mo?e tak?e przyst?pi do o tocz?cego si post?powania. Do czynno?ci podejmowanych przez Prezesa Urz?du stosuje si odpowiednio przepisy ustawy a dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o prokuratorze.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
02/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
33124100 - Appareils de diagnostic