Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 23/05/2023
Date de péremption : 20/06/2023
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis de marché
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce:Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo

2023/S 98-306203  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
23/05/2023 S98 Pologne-Kielce: Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo 2023/S 098-306203 Avis de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: S?d Okr?gowy w Kielcach Numéro national d'identification: 657-18-39-041 Adresse postale: Seminaryjska 12a Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-372 Pays: Pologne Point(s) de contact: Anna Masternak Courriel: zamowienia@kielce.so.gov.pl Téléphone: +48 413402372 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.kielce.so.gov.pl
I.3) Communication
Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: https://ezamowienia.gov.pl Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s)
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: https://ezamowienia.gov.pl
Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s)
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: S?d Powszechny
I.5) Activité principale Autre activité: Wymiar sprawiedliwo?ci
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Modernizacja 21 sal rozpraw s?dów okr?gu kieleckiego - zakup wyposa?enia sprz?tu Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw S?dowych ReCourt Numéro de référence: Inw.26.17.2023
II.1.2) Code CPV principal 32330000 Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Modernizacja 21 sal rozpraw s?dów okr?gu kieleckiego - zakup wyposa?enia sprz?tu Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw S?dowych ReCourt Przedmiot zamówienia obejmuje: W ramach zamówienia gwarantowanego: modernizacj? systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw s?dowych na 21 salach rozpraw W ramach zamówienia opcjonalnego: Modernizacja systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw s?dowych na maksymalnie 21 salach rozpraw Wskazane sale rozpraw wyposa?one s? w system E_protokó?, który nale?y zmodernizowa? zgodnie z OPZ
II.1.5) Valeur totale estimée
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.2) Description
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 32340000 Micros et haut-parleurs 32342410 Matériel de sonorisation 51000000 Services d'installation (à l'exception des logiciels) 72000000 Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exécution:
Kielce, województwo ?wi?tokrzyskie
II.2.4) Description des prestations:
 
1.Przedmiotem zamówienia jest Modernizacja i wdro?enie Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw S?dowych 21 sal rozpraw na potrzeby s?dów okr?gu kieleckiego
   2.  Przedmiot zamówienia okre?lony zosta? szczegó?owo w za??czniku nr 1 i 1a do SWZ
   3.  Przedmiot zamówienia obejmuje
:
1) W ramach zamówienia gwarantowanego: modernizacj? systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw s?dowych na 21 salach rozpraw tj. a) S?d Rejonowy w Busku - Zdroju - 3 sale, b) S?d Rejonowy w J?drzejowie - 1 sala, c) S?d Rejonowy w Kielcach - 9 sal, d) S?d Rejonowy w Ko?skich - 1 sala, e) S?d Rejonowy w Ostrowcu ?wi?tokrzyskim - 3 sale, f) S?d Rejonowy w Pi?czowie - 1 sala, g) S?d Rejonowy w Skar?ysku - Kamiennej - 2 sale, h) S?d Rejonowy w Starachowicach - 1 sala 2) W ramach zamówienia opcjonalnego: Modernizacja systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw s?dowych na maksymalnie 21 salach rozpraw. Wskazane sale rozpraw wyposa?one s? w system E_protokó?, który nale?y zmodernizowa? zgodnie z OPZ
II.2.5) Critères d'attribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Termin realizacji zamówienia gwarantowanego / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.6) Valeur estimée
II.2.7) Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Fin: 16/12/2023 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non
II.2.10) Variantes
Des variantes seront prises en considération: non
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji (zamówienia opcjonalnego), o którym mowa w art. 441 Pzp. Zakres opcji obejmuje modernizacj? wyposa?enia maksymalnie 21 sal rozpraw w budynkach s?dów okr?gu kieleckiego. O zamiarze skorzystania z prawa opcji, Zamawiaj?cy poinformuje Wykonawc? odr?bnym o?wiadczeniem, podaj?c jednocze?nie lokalizacj? w której ma by? przeprowadzona modernizacja. Wykonawca zrealizuje zamówienie opcjonalne w terminie do 45 dni kalendarzowych od dnia otrzymania o?wiadczenia - zamówienia o którym mowa w pkt.16, przy czym o?wiadczenie musi wp?yn?? do Wykonawcy nie pó?niej ni? do 1 listopada 2023 r. Brak stosownego o?wiadczenia - zamówienia ?wiadczy o rezygnacji z zamówienia opcjonalnego. Wykonawcy zobowi?zani s? do realizacji zamówienia przewidzianego prawem opcji na warunkach opisanych w SWZ i wzorze umowy stanowi?cym za??czniku nr 2 do SWZ. W przypadku skorzystania przez Zamawiaj?cego z prawa opcji Wykonawca zobowi?zany jest do stosowania takiej samej ceny jak okre?lona w formularzu ofertowym. Zamówienie realizowane w ramach opcji jest jednostronnym uprawnieniem Zamawiaj?cego. Nieskorzystanie przez Zamawiaj?cego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy ?adnych roszcze? w stosunku do Zamawiaj?cego. Zamawiaj?cy na pewno zakupi ilo?? gwarantowan?, natomiast realizacja zamówienia opcjonalnego mo?e nast?pi? tylko za zgod? Zamawiaj?cego, w ilo?ciach przez niego wskazanych po cenach wskazanych w ofercie, w terminie okre?lonym w SWZ. Wykonawcy powinni z?o?y? oferty obejmuj?ce ca?y zakres przedmiotu zamówienia (zamówienie gwarantowane i opcjonalne). Niedope?nienie tego wymogu skutkuje odrzuceniem oferty. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w przypadku pojawienia si? oszcz?dno?ci w bud?ecie Departamentu Informatyzacji i Rejestrów S?dowych i przekazania Zamawiaj?cemu przez S?d Apelacyjny w Krakowie ?rodków na ten cel.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
Termin realizacji zamówienia wynosi: 1) zamówienie gwarantowanie: maksymalnie do 60 dni (minimalnie 45 dni) od dnia podpisania umowy. Powy?szy termin stanowi kryterium oceny ofert 2) zamówienie opcjonalne: zostanie wykonane w terminie do 45 dni od dnia dor?czenia Wykonawcy o?wiadczenia o skorzystaniu przez zamawiaj?cego z prawa opcji tj. zostanie wykonane nie d?u?ej ni? do 16 grudnia 2023
 
 
Section III: Renseignements d'ordre juridique, économique, financier et technique
III.1)
 
 
Conditions de participation
III.1.1) Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie
III.1.2) Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy nie stawia warunku w tym zakresie
III.1.3) Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection:
Zamawiaj?cy okre?la szczegó?owo warunek w tym zakresie tj. zamawiaj?cy uzna, ?e warunek w odniesieniu do zdolno?ci technicznej lub zawodowej zosta? spe?niony, je?eli Wykonawca wyka?e, ?e w okresie ostatnich 3 lat przed up?ywem terminu sk?adania ofert, a je?eli okres dzia?alno?ci jest krótszy - w tym okresie nale?ycie zrealizowa? minimum dwie (2) dostawy odpowiadaj?ce swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia polegaj?ce na modernizacji i wdro?eniu systemu cyfrowej rejestracji przebiegu rozpraw s?dowych o warto?ci zamówienia nie mniejszej ni? 400 000,00 z? brutto ka?da, a tak?e za??czy dowody okre?laj?ce, czy dostawy te zosta?y wykonane nale?ycie
III.2) Conditions liées au marché
III.2.2) Conditions particulières d'exécution:
Warunki realizacji zamówienia, obowi?zki stron oraz postanowienia dopuszczaj?ce zmian? umowy zosta?y okre?lone we wzorze umowy stanowi?cym za??cznik nr 2 do SWZ
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.2) Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 20/06/2023 Heure locale: 10:00
IV.2.3) Date d'envoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés
IV.2.4) Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation:
polonais
IV.2.6) Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre L'offre doit être valable jusqu'au: 17/09/2023
IV.2.7) Modalités d'ouverture des offres Date: 20/06/2023 Heure locale: 10:15 Lieu:
Platforma e-Zamówienia, dost?pna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl https://ezamowienia.gov.pl
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.1) Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non
VI.2) Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée
VI.3) Informations complémentaires:
Podstawy wykluczenia zgodnie z Rozdzia?em VII SWZ: na podstawie art. 108 ust. 1ustawy Pzp; art. 109 ust. 1 pkt. 4 ustawy Pzp oraz podstawy sankcyjne wskazane w Rozdziale VII ust.1 pkt.
   1. 3 SWZ.W celu wst?pnej oceny spe?niania przez Wykonawc? warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, Zamawiaj?cy wymaga, aby Wykonawca z?o?y? wraz z ofert? aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie, o którym mowa w art. 125 ust 1 ustawy Pzp w formie standardowego jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia (zwane dalej "JEDZ" Wzór dokumentu stanowi za??cznik nr 4 do SWZ oraz Wst?pne o?wiadczenie dotycz?ce braku podstaw wyklucze? sankcyjnych - za??cznik nr 5 do SWZ. Wykonawca, który polega na zdolno?ciach lub sytuacji podmiotów udost?pniaj?cych zasoby, sk?ada, wraz z ofert? zobowi?zanie podmiotu udost?pniaj?cego zasoby (za??cznik nr 7 SWZ) Wykonawcy wspólnie ubiegaj?cy si? o udzielenie zamówienia do??czaj? do oferty o?wiadczenie, z którego wynika, które us?ugi wykonaj? poszczególni wykonawcy - za??cznik nr 8 do SWZ Do oferty nale?y do??czy? Pe?nomocnictwo - w przypadku z?o?enia oferty wspólnej lub podpisania oferty przez osoby nieujawnione w odpowiednim rejestrze Wykonawca, którego oferta zostanie najwy?ej oceniona, jest zobowi?zany do z?o?enia na wezwanie Zamawiaj?cego w terminie nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia, podmiotowych ?rodków dowodowych o których mowa w Rozdziale VIII ust. 2 SWZ Informacje dotycz?ce ochrony danych osobowych zosta?y zawarte w Rozdziale XXIV SWZ. Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? zastosowanie tzw. "procedury odwróconej", o której mowa w art.139 ust.1 ustawy Pzp Zamawiaj?cy nie wymaga wp?aty wadium. Wszystkie dokumenty w tym oferta musz? by? z?o?one w formie elektronicznej (podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Zgodnie z Rozdzia?em IX ustawy Prawo zamówie? publicznych.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Ville: Warszawa Pays: Pologne
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
18/05/2023 Modernizacja 21 sal rozpraw s?dów okr?gu kieleckiego - zakup wyposa?enia sprz?tu Systemu Cyfrowej Rejestracji Przebiegu Rozpraw S?dowych ReCourt 20/06/2023 23/05/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
32330000 - Appareils d'enregistrement et de reproduction audio et vidéo 
32340000 - Micros et haut-parleurs 
32342410 - Matériel de sonorisation 
51000000 - Services d'installation (à l'exception des logiciels) 
72000000 - Services de technologies de l'information, conseil, développement de logiciels, internet et appui