Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 17/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce:...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire

2023/S 200-627211  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 17/10/2023 S200 Pologne-Kielce: ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire 2023/S 200-627211 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Gmina Kielce NumÈro national d'identification: 291009343 Adresse postale: Rynek 1 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-303 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad St?pie?, Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Jacek Bulak Courriel: zamowienia.bzp@um.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676466/+48 413676444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kielce.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kieleckie Centrum Kultury Adresse postale: Pl. ST.Moniuszki 2b Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-334 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad St?pie?, Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Jacek Bulak Courriel: zamowienia.bzp@um.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676466/+48 413676444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kielce.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum Zabawy i Zabawek Adresse postale: Pl.Wolno?ci 2 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-367 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad St?pie?, Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Jacek Bulak Courriel: zamowienia.bzp@um.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676466/+48 413676444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kielce.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dom ?rodowisk TwÛrczych "Pa?ac Tomasza Zieli?skiego" Adresse postale: ul.Zamkowa 3 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-009 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad St?pie?, Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Jacek Bulak Courriel: zamowienia.bzp@um.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676466/+48 413676444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kielce.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Biuro Wystaw Artystycznych Adresse postale: ul.Kapitulna 2 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-011 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad St?pie?, Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Jacek Bulak Courriel: zamowienia.bzp@um.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676466/+48 413676444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kielce.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Teatr Lalki i Aktora "Kubu?" im. Stefana Karskiego Adresse postale: ul.Du?a 9 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-304 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad St?pie?, Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Jacek Bulak Courriel: zamowienia.bzp@um.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676466/+48 413676444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kielce.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejska Biblioteka Publiczna im. Jerzego Pilcha Adresse postale: ul. Konopnickiej 5 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-406 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad St?pie?, Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Jacek Bulak Courriel: zamowienia.bzp@um.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676466/+48 413676444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kielce.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Dom Kultury "Zameczek" Adresse postale: ul.S?owackiego 23 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-365 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad St?pie?, Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Jacek Bulak Courriel: zamowienia.bzp@um.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676466/+48 413676444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kielce.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Muzeum Historii Kielc Adresse postale: ul.?w. Leonarda 4 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-303 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad St?pie?, Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Jacek Bulak Courriel: zamowienia.bzp@um.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676466/+48 413676444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kielce.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Miejskie Przedsi?biorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o.
Adresse postale: ul.Poleska 37 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-325 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad St?pie?, Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Jacek Bulak Courriel: zamowienia.bzp@um.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676466/+48 413676444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kielce.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Kieleckie Towarzystwo Budownictwa Spo?ecznego Sp. z o.o.
Adresse postale: ul.J.B.Puscha 36/! Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-635 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad St?pie?, Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Jacek Bulak Courriel: zamowienia.bzp@um.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676466/+48 413676444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kielce.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Targi Kielce S.A.
Adresse postale: ul.Zak?adowa 1 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-672 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad St?pie?, Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Jacek Bulak Courriel: zamowienia.bzp@um.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676466/+48 413676444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kielce.eu/
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Rejonowe Przedsi?biorstwo Zieleni i Us?ug komunalnych Sp. z o.o. Adresse postale: ul.Sandomierska 249 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-330 Pays: Pologne Point(s) de contact: Konrad St?pie?, Agnieszka Rylska-Kowalczyk, Jacek Bulak Courriel: zamowienia.bzp@um.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413676466/+48 413676444 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://www.kielce.eu/
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
Le marchÈ fait l'objet d'une procÈdure conjointe
I.4) Type de pouvoir adjudicateur AutoritÈ rÈgionale ou locale
I.5) ActivitÈ principale Services gÈnÈraux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, gminnych instytucji kultury i spÛ?ek prawa handlowego NumÈro de rÈfÈrence: A-II.271.22.2023
II.1.2) Code CPV principal 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest wspÛlny zakup przez okres 12 miesi?cy energii elektrycznej czynnej.SzczegÛ?owe zestawienie punktÛw poboru energii elektrycznej wraz z wybranymi przez Zamawiaj?cego grupami taryfowymi, szacunkowym rocznym zu?yciem energii elektrycznej czynnej i wykazem mocy zamÛwionej dla ka?dego punktu poboru energii elektrycznej okre?lono w Za??czniku nr
   1. 1 do SWZ (obiekty kubaturowe jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, gminnych instytucji kultury oraz spÛ?ek prawa handlowego) i w Za??czniku nr
   1. 2 do SWZ (o?wietlenie uliczne, sygnalizacja ?wietlna i pozosta?e odbiory ñ Miejski Zarz?d DrÛg). ??czna ilo?? energii elektrycznej czynnej w okresie obowi?zywania umowy (12 miesi?cy) wynosi: 31 573,14 MWh, w tym: dla obiektÛw kubaturowych ñ 22.479,12 MWh, dla odbiorÛw Miejskiego Zarz?du DrÛg (o?wietlenie uliczne, sygnalizacja ?wietlna i pozosta?e odbiory) ñ
   9. 094,02 MWh.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Cz??? I ñ Zakup energii elektrycznej do obiektÛw kubaturowych
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 09300000 ...lectricitÈ, chauffage, Ènergie solaire et nuclÈaire
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exÈcution:
Kielce
II.2.4) Description des prestations:
Zakup energii elektrycznej czynnej dla obiektÛw kubaturowych wymienionych w Za??czniku nr
   1. 1 do SWZ ñ Zestawienie punktÛw poboru energii i szacunkowego zu?ycia energii elektrycznej za okres 12 miesi?cy w jednostkach organizacyjnych Gminy Kielce, gminnych instytucjach kultury i spÛ?kach prawa handlowego. Obiekty kubaturowe. Cz??? I dotyczy 865 punktÛw poboru energii elektrycznej, dla ktÛrych szacunkowa ilo?? zu?ytej energii elektrycznej w okresie trwania umowy (12 miesi?cy) wynosi 22 479,12 MWh. Moc zamÛwiona: 18 753 kW. Grupy taryfowe: C11, C12a, C21, C22a, C22b, B21, B22 i B23. SzczegÛ?owe warunki realizacji zamÛwienia zawiera wzÛr umowy na Cz??? I ñ stanowi?cy Za??cznik nr
   3. 1 do SWZ. Pozosta?e informacje dot. niniejszego post?powania znajduj? si? w SWZ wraz za??cznikami na stronie prowadzonego post?powania https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9908e08e-4ca3-11ee-9aa3-96d3b4440790 https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-9908e08e-4ca3-11ee-9aa3-96d3b4440790
II.2.5) CritËres díattribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
W ramach przedmiotowego zamÛwienia zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? skorzystania z prawa opcji. Zamawiaj?cy przewiduje prawo opcji polegaj?ce na dodatkowym zakupie przez Zamawiaj?cego energii elektrycznej, w ramach grup taryfowych okre?lonych w Za??czniku nr 3 do wzoru Umowy, stanowi?cego Za??cznik nr
   3. 1 do SWZ, w ilo?ci nie przekraczaj?cej 20% ceny sprzeda?y brutto, o ktÛrej mowa w ß 5 ust. 1 Umowy, w przypadku wykorzystania przez Zamawiaj?cego przewidywanej w umowie ilo?ci energii elektrycznej lub gdy nale?ne Wykonawcy wynagrodzenie mia?oby przewy?szy? kwot? brutto, okre?lon? w ß5 ust. 1 Umowy.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 176-552439
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Lot n : 1 IntitulÈ:
Cz??? I ñ Zakup energii elektrycznej do obiektÛw kubaturowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
Zgodnie z tre?ci? art. 255 pkt 1 Pzp Zamawiaj?cy uniewa?nia post?powanie o udzielenie zamÛwienia, je?eli nie z?o?ono ?adnej oferty, co w zakresie Cz??ci I zamÛwienia mia?o miejsce w niniejszym post?powaniu.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Odwo?anie przys?uguje na:
   1. 1. niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy;
   1. 2. zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   2.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Krajowej Izby Odwo?awczej (KIO). Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo postaci elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, ?e Zamawiaj?cy mÛg? zapozna? si? z tre?ci? odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przekazanie odpowiednio odwo?ania albo jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   3.  Odwo?anie wnosi si? w terminie:
   3. 1. 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej,
   3. 2. 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt
   3. 1.
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 5 dni od dnia zamieszczenia og?oszenia w Biuletynie ZamÛwie? Publicznych lub dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   5.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 3 i 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   6.  Na orzeczenie KIO oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   7.  Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamÛwie? publicznych".
   8.  Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy Pzp, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w placÛwce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe jest rÛwnoznaczne z jej wniesieniem.
   9.  Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zamÛwie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania. 10. SzczegÛ?owe informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte s? w Dziale IX ñ ?rodki ochrony prawnej ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
12/10/2023 Zakup energii elektrycznej dla jednostek organizacyjnych Gminy Kielce, gminnych instytucji kultury i spÛ?ek prawa handlowego 17/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
09300000 - Électricité, chauffage, énergie solaire et nucléaire