Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeur

2022/S 131-374794  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Kielce: Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeur 2022/S 131-374794 Avis d'attribution de marché - secteurs spéciaux Résultats de la procédure de marché Services
 
 
Section I: Entité adjudicatrice
I.1) Nom et adresses Nom officiel: POLREGIO S.A. ?wi?tokrzyski Zak?ad w Kielcach, ul. Henryka Sienkiewicza 78 ,25-501 Kielce Numéro national d'identification: NIP 526-25-57-278 Adresse postale: ul. Henryka Sienkiewicza 78 Ville: Kielce Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 25-501 Pays: Pologne Point(s) de contact: Aneta Pinda Courriel: aneta.pinda@p-r.com.pl Téléphone: +48 782555581 Fax: +48 412521214 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://polregio.pl/ Adresse du profil d'acheteur: https://polregio.pl/
I.6) Activité principale Services de chemin de fer
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
"Zast?pcza komunikacja autobusowa na trasie Skar?ysko-Kamienna - Ostrowiec ?wi?tokrzyski - Skar?ysko Kamienna" Numéro de référence: Ki.240.841.2022
II.1.2) Code CPV principal 60170000 Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeur
II.1.3) Type de marché Services
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest ?wiadczenie us?ugi przewozu osób zast?pcz? komunikacj? autobusow? w zast?pstwie realizowanych przez Zamawiaj?cego kolejowych przewozów pasa?erskich na trasie Skar?ysko -Kamienna - Ostrowiec ?wi?tokrzyski - Skar?ysko-Kamienna w zwi?zku z modernizacj? linii nr 25 oraz zgodnie z rozk?adem jazdy i tras? przejazdu zast?pczej komunikacji autobusowej.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) (Accord pour publication oui) Valeur hors TVA: 182 280.00 PLN
II.2) Description
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Lieu principal d'exécution:
Skar?ysko-Kam- Ostrowiec ?w.- Skar?ysko-Kam.
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem niniejszej Umowy jest ?wiadczenie us?ugi przewozu osób zast?pcz? komunikacj? autobusow? w zast?pstwie realizowanych przez Zamawiaj?cego kolejowych przewozów pasa?erskich na trasie Skar?ysko -Kamienna - Ostrowiec ?wi?tokrzyski - Skar?ysko-Kamienna .Przewidywany przebieg km - 31 000. Przewozy wykonywane b?d? przez Wykonawc? codziennie zg. z rozk?adem jazdy poci?gów. Termin realizacji zamówienia: 01.07.2022r. - 03.09.2022 r.
II.2.5) Critères d'attribution Prix
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.6) Enchère électronique
Une enchère électronique a été utilisée
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 098-272474
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis périodique indicatif
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: Ki.240.841.2022 Intitulé:
"Zast?pcza komunikacja autobusowa na trasie Skar?ysko-Kamienna - Ostrowiec ?wi?tokrzyski - Skar?ysko Kamienna"
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
28/06/2022
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Opara ?ukasz OPARKA "DVL" Numéro national d'identification: 9591291961 Adresse postale: Strawczyn Ville: Korczyn 138 Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 26-067 Pays: Pologne Téléphone: +48 721100107
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) (Accord pour publication oui) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 453 530.00 PLN Valeur totale du marché/du lot: 182 280.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
V.2.6) Prix payé pour les achats d'opportunité
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
Dok?adne informacje na temat terminów sk?adania odwo?ani:
   1.  Odwo?anie wnosi si?: 1) w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 515 ust. 1 zdanie drugie ustawy Pzp albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób; 2) 10 dni - od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej; 3) 10 dni - wobec czynno?ci innych ni? okre?lone w pkt 1 i 2 - od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   2.  Odwo?anie powinno wskazywa? czynno?? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, której zarzuca si? niezgodno?? z przepisami ustawy, zawiera? zwi?z?e przedstawienie zarzutów, okre?la? ??danie oraz wskazywa? okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie? Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: uzp@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587701 Fax: +48 224587700 Adresse internet: www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Pologne-Kielce: Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeurType d'acheteur: Service d'utilité publiqueType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Services 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
60170000 - Location de véhicules de transport de personnes avec chauffeur