Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 07/04/2020
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Machines et appareils d'essai et de mesure

2020/S 69-163927  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 07/04/2020 S69 Fournitures - Avis d'attribution de marchÈ - ProcÈdure ouverte Pologne-Kielce: Machines et appareils d'essai et de mesure 2020/S 069-163927 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Politechnika ?wi?tokrzyska NumÈro national d'identification: 657-000-97-74 Adresse postale: al. Tysi?clecia Pa?stwa Polskiego 7 Ville: Kielce Code NUTS: PL Code postal: 25-314 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Nietrzpiel Courriel: dzp@tu.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413424140 Fax: +48 413424270 Adresse(s) internet: Adresse principale: www.bip.tu.kielce.pl www.bip.tu.kielce.pl
I.2) Informations sur la passation conjointe de marchÈs
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) ActivitÈ principale ...ducation
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Dostawa systemu do bada metod emisji akustycznej ñ czujniki EA NumÈro de rÈfÈrence: ATZ-381-74/19
II.1.2) Code CPV principal 38540000
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu do bada metod emisji akustycznej ñ czujniki EA dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania ObiektÛw Technicznych dla Politechniki ?wi?tokrzyskiej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w za??czniku nr 1 do SIWZ
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: non
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 155 320.00 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s)
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL72 Lieu principal d'exÈcution:
Politechnika ?wi?tokrzyska, al. Tysi?clecia Pa?stwa Polskiego 7, 25-314 Kielce, POLSKA
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zamÛwienia jest dostawa fabrycznie nowego systemu do bada metod emisji akustycznej ñ czujniki EA dla Laboratorium Konstrukcji Betonowych i Diagnozowania ObiektÛw Technicznych dla Politechniki ?wi?tokrzyskiej. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia zosta okre?lony w za??czniku nr 1 do SIWZ. Je?eli w opisie przedmiotu zamÛwienia Zamawiaj?cy wskaza znaki towarowe, patenty lub pochodzenie, ?rÛd?a lub szczegÛlny proces, ktÛry charakteryzuje produkty lub us?ugi dostarczane przez konkretnego Wykonawc to w tym zakresie Zamawiaj?cy dopuszcza mo?liwo? zastosowania produktÛw, urz?dze?, towarÛw rÛwnowa?nych, jednak o parametrach techniczno-jako?ciowych nie gorszych ni wskazane lub stanowi?cych odpowiedniki produktÛw wymienionych w opisie przedmiotu zamÛwienia. Ponadto wspÛ?praca techniczna oferowanych odpowiednikÛw musi by bezkolizyjna i utrzymana na poziomie nie ni?szym ni wspÛ?praca produktÛw wymienionych w niniejszym opisie. Wykonawca, ktÛry przewiduje stosowanie produktÛw, urz?dze?, towarÛw rÛwnowa?nych w stosunku do tych opisanych przez Zamawiaj?cego ma obowi?zek wykaza?, ?e oferowane produkty, urz?dzenia, towary s rÛwnowa?ne gdy spe?niaj wymagania okre?lone przez Zamawiaj?cego. Ci??ar wykazania tej zgodno?ci spoczywa na Wykonawcy. W celu dokonania oceny rÛwnowa?no?ci oferowanych przez Wykonawc produktÛw, urz?dze?, towarÛw Wykonawca do oferty za??czy ich opis ze wykazaniem cech rÛwnowa?no?ci.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: W?a?ciwo?ci funkcjonalne / PondÈration: 30 % CritËre de qualitÈ - Nom: Okres gwarancji / PondÈration: 5 % CritËre de qualitÈ - Nom: Termin realizacji / PondÈration: 5 % Prix - PondÈration: 60 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: oui Identification du projet:
ÑCENWIS ñ Centrum Naukowo-Wdro?eniowe Inteligentnych Specjalizacji Regionu ?wi?tokrzyskiegoî (Umowa nr RPSW.01.01.00-26-0001/17-00) wspÛ?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu operacyjnego wojewÛdztwa ?wi?tokrzyskiego na lata 2014ñ2020 (O Priorytetowa 1: ÑInnowacje i Naukaî Dzia?anie
   1. 1. ÑWsparcie Infrastruktury B+Rî).
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.6) EnchËre Èlectronique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2019/S 248-612727
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ

Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
23/03/2020
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: EC Test Systems Sp. z o.o.
Adresse postale: ul. Ciep?ownicza 28 Ville: KrakÛw Code NUTS: PL Code postal: 31-574 Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 155 516.61 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 155 320.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.4.2) Organe chargÈ des procÈdures de mÈdiation
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.Informacje dotycz?ce ?rodkÛw ochrony prawnej zawarte s w dziale VI ustawy Pzp.
   2.  ?rodki ochrony prawnej przys?uguj Wykonawcy, uczestnikowi konkursu, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamÛwienia oraz poniÛs lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisÛw ustawy Pzp.
   3.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamÛwieniu oraz Specyfikacji Istotnych WarunkÛw ZamÛwienia przys?uguj rÛwnie organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Pzp.
   4.  Odwo?anie przys?uguje wy??cznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynno?ci Zamawiaj?cego podj?tej w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia lub zaniechania czynno?ci, do ktÛrej Zamawiaj?cy jest zobowi?zany na podstawie ustawy.
   5.  Odwo?anie powinno wskazywa czynno? lub zaniechanie czynno?ci Zamawiaj?cego, ktÛrej zarzuca si niezgodno? z przepisami ustawy, zawiera zwi?z?e przedstawienie zarzutÛw, okre?la ??danie oraz wskazywa okoliczno?ci faktyczne i prawne uzasadniaj?ce wniesienie odwo?ania.
   6.  Odwo?anie wnosi si do Prezesa Izby w formie pisemnej lub w postaci elektronicznej, podpisane bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa?nego kwalifikowanego certyfikatu lub rÛwnowa?nego ?rodka, spe?niaj?cego wymagania dla tego rodzaju podpisu.
   7.  Odwo?uj?cy przesy?a kopi odwo?ania Zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposÛb, aby mÛg on zapozna si z jego tre?ci przed up?ywem tego terminu. Domniemywa si?, i Zamawiaj?cy mÛg zapozna si z tre?ci odwo?ania przed up?ywem terminu do jego wniesienia, je?eli przes?anie jego kopii nast?pi?o przed up?ywem terminu do jego wniesienia przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej.
   8.  Terminy wniesienia odwo?ania okre?la art. 182 ustawy Pzp.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: https://www.uzp.gov.pl/kio https://www.uzp.gov.pl/kio
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
03/04/2020
 
 
C L A S S E    C P V
38540000 - Machines et appareils d'essai et de mesure