Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 11/07/2022
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Machines à coudre

2022/S 131-373063  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX:
11/07/2022 S131 Pologne-Kielce: Machines à coudre 2022/S 131-373063 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Kielcach Numéro national d'identification: 9591963751 Adresse postale: ul. ?ódzka 200 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-655 Pays: Pologne Point(s) de contact: Joanna Bielecka Courriel: sekretariat@ckz.kielce.eu Téléphone: +48 413676872 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://ckzkielce.ssdip.bip.gov.pl/
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Jednostka bud?etowa
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa wyposa?enia do pracowni nowoczesnych technik szycia i tworzenia konstrukcji do Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Kielcach - przetarg XIX Numéro de référence: CKZ.720.1.261.7.2022-JB
II.1.2) Code CPV principal 42715000 Machines à coudre
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest "dostawa wyposa?enia do pracowni nowoczesnych technik szycia i tworzenia konstrukcji do Centrum Kszta?cenia Zawodowego w Kielcach - przetarg XIX". Przedmiot zamówienia o minimalnych wymaganych parametrach/danych technicznych/funkcjach zosta? wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, znajduj?cym si? w za??czniku nr 2 do SWZ oraz podzielony na dwie cz??ci: a) cz??? I - maszyny i akcesoria szwalnicze, b) cz??? II - akcesoria i dodatki krawieckie. Wykonawca mo?e z?o?y? ofert? w odniesieniu do jednej lub do obydwu cz??ci zamówienia.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Maszyny i akcesoria szwalnicze
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42715000 Machines à coudre 42718100 Machines à repasser
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exécution:
POLSKA, Kielce
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia o minimalnych wymaganych parametrach/danych technicznych/funkcjach zosta? wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, znajduj?cym si? w za??czniku nr 2 do SWZ - pkt 5 ppkt a).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin realizacji / Pondération: 20 Critère de qualité - Nom: Okres gwarancji i r?kojmi / Pondération: 20 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPSW.06.06.00-26-0001/17
II.2.14) Informations complémentaires Przedmiotowe post?powanie realizowane jest w ramach projektu pn.: "Budowa Kieleckiego Centrum Kszta?cenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu ?wi?tokrzyskiego" wspó?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia?ania
   6. 6 ,,Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF" Osi 6 ,,Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. ?wi?tokrzyskiego.
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Akcesoria i dodatki krawieckie
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 18451000 Boutons 18453000 Fermetures à glissière 19260000 Étoffe 39227110 Aiguilles à coudre 39227200 Dés à coudre 39292300 Instruments de dessin 39292400 Instruments d'écriture 39292500 Règles 39299300 Miroirs en verre
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exécution:
POLSKA, Kielce
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiot zamówienia o minimalnych wymaganych parametrach/danych technicznych/funkcjach zosta? wskazany w opisie przedmiotu zamówienia, znajduj?cym si? w za??czniku nr 2 do SWZ - pkt 5 ppkt b).
II.2.5) Critères d'attribution Critère de qualité - Nom: Termin realizacji / Pondération: 40 Prix - Pondération: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet:
RPSW.06.06.00-26-0001/17
II.2.14) Informations complémentaires Przedmiotowe post?powanie realizowane jest w ramach projektu pn.: "Budowa Kieleckiego Centrum Kszta?cenia Zawodowego na rzecz wzrostu gospodarczego regionu ?wi?tokrzyskiego" wspó?finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Dzia?ania
   6. 6 ,,Infrastruktura edukacyjna i szkoleniowa - ZIT KOF" Osi 6 ,,Rozwój miast" Regionalnego Programu Operacyjnego Woj. ?wi?tokrzyskiego.
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2022/S 102-283097
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Maszyny i akcesoria szwalnicze
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Akcesoria i dodatki krawieckie
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Post?powanie jest prowadzone w celu udzielenia zamówienia publicznego w trybie "PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO" art. 132 ustawy z dnia 11 wrze?nia 2019 r. Prawo zamówie? publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z pó?n. zm.), zwanej dalej "ustaw?" oraz niniejszej Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SWZ". Szacunkowa warto?? przedmiotu zamówienia przekracza kwot? okre?lon? w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 1) ustawy. Zamawiaj?cy przewiduje zastosowanie tzw. procedury odwróconej, o której mowa w art. 139 ust. 1 ustawy, tj. Zamawiaj?cy najpierw dokona badania i oceny ofert, a nast?pnie dokona kwalifikacji podmiotowej Wykonawcy, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, w zakresie braku podstaw do wykluczenia oraz spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu. W zakresie wykazania spe?niania warunków udzia?u w post?powaniu oraz braku podstaw do wykluczenia, okre?lonych przez Zamawiaj?cego w pkt.
   9. 2. SWZ, nale?y z?o?y? aktualne na dzie? sk?adania ofert o?wiadczenie w formie Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia. Zamawiaj?cy przed wyborem najkorzystniejszej oferty wzywa Wykonawc?, którego oferta zosta?a najwy?ej oceniona, do z?o?enia w wyznaczonym terminie, nie krótszym ni? 10 dni, aktualnych na dzie? z?o?enia podmiotowych ?rodków dowodowych: 1) O?wiadczenie Wykonawcy w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy o braku przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2021 r. poz. 275), z innym Wykonawc?, który z?o?y? odr?bn? ofert?, ofert? cz??ciow? lub wniosek o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu, albo o?wiadczenia o przynale?no?ci do tej samej grupy kapita?owej wraz z dokumentami lub informacjami potwierdzaj?cymi przygotowanie oferty, oferty cz??ciowej lub wniosku o dopuszczenie do udzia?u w post?powaniu niezale?nie od innego Wykonawcy nale??cego do tej samej grupy kapita?owej - wzór o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 6 do SWZ. 2) Informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie dotycz?cym podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 1,2 i 4 ustawy sporz?dzona nie wcze?niej ni? 6 miesi?cy przed jej z?o?eniem. 3) O?wiadczenie Wykonawcy o aktualno?ci informacji zawartych w o?wiadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy w zakresie odnosz?cym si? do podstaw wykluczenia wskazanych w art. 108 ust. 1 pkt 3-6 ustawy - wzór o?wiadczenia stanowi za??cznik nr 7 do SWZ. 4) Informacja z Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych w zakresie podstawy wykluczenia wskazanej w art. 108 ust. 2 ustawy, je?eli odr?bne przepisy wymagaj? wpisu do tego rejestru, sporz?dzona nie wcze?niej ni? 3 miesi?ce przed jej z?o?eniem. WYMAGANIA DOTYCZ?CE WNIESIENIA WADIUM dla: a) cz??ci I - maszyny i akcesoria szwalnicze wadium w wysoko?ci 4 000,00 z? brutto nale?y wnie?? przed up?ywem terminu sk?adania ofert, b) cz??ci II - akcesoria i dodatki krawieckie Zamawiaj?cy nie wymaga wniesienia wadium. O?wiadczenia JEDZ, jak i oferty sk?adane s? pod rygorem niewa?no?ci, w postaci elektronicznej, opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym w zakresie, w jakim potwierdzaj? okoliczno?ci art. 125 ust.
   3.  Wykonawca sk?ada ofert? do udzia?u w post?powaniu za po?rednictwem Formularza do z?o?enia, zmiany, wycofania oferty dost?pnego na ePUAP i udost?pnionego równie? na miniPortalu. Wykonawca mo?e zwróci? si? do Zamawiaj?cego o wyja?nienie tre?ci SWZ przy u?yciu miniPortalu: https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu: https://epuap.gov.pl/wps/portal oraz poczty elektronicznej Zamawiaj?cego (adres e-mail: sekretariat@ckz.kielce.eu). https://miniportal.uzp.gov.pl/ https://epuap.gov.pl/wps/portal sekretariat@ckz.kielce.eu
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamówienia lub nagrody w konkursie oraz poniós? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisów ustawy p.z.p.
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamówienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokumentów zamówienia przys?uguj? równie? organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 469 pkt 15 p.z.p. oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorców.
   3.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamówienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamówienia do której zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   4.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje kopi? odwo?ania zamawiaj?cemu przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki sposób, aby móg? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   5.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentów zamówienia na stronie internetowej.
   6.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodków komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposób inny ni? okre?lony w pkt 1).
   7.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia
   8.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p., stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du.
   9.  W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17.11.1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 10. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamówie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zamówie? publicznych". 11. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o którym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy p.z.p.,
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17 a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
06/07/2022 Pologne-Kielce: Machines à coudreType d'acheteur: AutresType d'avis: Avis d'attribution de marchéType de procédure: Procédure ouverteType de marché: Fournitures 11/07/2022 PL National
 
 
C L A S S E    C P V
18451000 - Boutons 
18453000 - Fermetures à glissière 
19260000 - Étoffe 
39227110 - Aiguilles à coudre 
39227200 - Dés à coudre 
39292300 - Instruments de dessin 
39292400 - Instruments d'écriture 
39292500 - Règles 
39299300 - Miroirs en verre 
42715000 - Machines à coudre 
42718100 - Machines à repasser