Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 10/10/2023
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce:Machines diverses usage gÈnÈral et usage spÈcial

2023/S 195-611205  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 10/10/2023 S195 Pologne-Kielce: Machines diverses usage gÈnÈral et usage spÈcial 2023/S 195-611205 Avis díattribution de marchÈ RÈsultats de la procÈdure de marchÈ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: ?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej NumÈro national d'identification: 9591294907 Adresse postale: 25-734 Kielce, ul. Artwi?skiego 3 C Ville: Kielce Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 25-734 Pays: Pologne Point(s) de contact: Agnieszka Januchta Courriel: agnieszkajan@onkol.kielce.pl TÈlÈphone: +48 413674280 Fax: +48 413674481 Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce Adresse du profil díacheteur: https://platformazakupowa.pl/pn/onkol_kielce
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: Samodzielny Publiczny Zak?ad Opieki Zdrowotnej
I.5) ActivitÈ principale SantÈ
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du marchÈ
II.1.1) IntitulÈ:
Zakup i dostawa urz?dze? laboratoryjnych s?u??cych do prowadzenia hodowli komÛrkowych oraz oczyszczania p?ynu pohodowlanego dla Zak?adu In?ynierii Genetycznej w ramach projektu CAR-NET NumÈro de rÈfÈrence: AZP.2411.133.2023.AJ
II.1.2) Code CPV principal 42900000 Machines diverses usage gÈnÈral et usage spÈcial
II.1.3) Type de marchÈ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamÛwienia jest zakup i dostawa urz?dze? laboratoryjnych s?u??cych do prowadzenia hodowli komÛrkowych oraz oczyszczania p?ynu pohodowlanego dla Zak?adu In?ynierii Genetycznej w ramach projektu CAR-NET. Przedmiot zamÛwienia jest podzielony na nast?puj?ce cz??ci: Pakiet nr 1 Zakup i dostawa 96-do?kowego czytnika mikrop?ytek wraz z oprogramowaniem i komputerem obs?uguj?cym urz?dzenie Pakiet nr 2 Zakup i dostawa: systemu do chromatografii cieczowej, urz?dzenia do aseptycznego, automatycznego zgrzewania przewodÛw termoplastycznych oraz systemu filtracyjnego Pakiet nr 3 Zakup i dostawa: bioreaktora oraz urz?dzenia do badania integralno?ci filtrÛw membranowych hydrofilowych i hydrofobowych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w Za??cznikach nr: 4a ñ 4c do SWZ.
II.1.6) Information sur les lots Ce marchÈ est divisÈ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marchÈ (hors TVA) Valeur hors TVA: 1 509 774.67 PLN
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 1 Zakup i dostawa 96-do?kowego czytnika mikrop?ytek wraz z oprogramowaniem i komputerem obs?uguj?cym urz?dzenie
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 30200000 MatÈriel et fournitures informatiques 30216100 Lecteurs optiques 48461000 Logiciels analytiques ou scientifiques
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exÈcution:
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii ñ 25-734 Kielce, ul. Artwi?skiego 3
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 1 Zakup i dostawa 96-do?kowego czytnika mikrop?ytek wraz z oprogramowaniem i komputerem obs?uguj?cym urz?dzenie. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w Za?. nr 4a do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 2 Zakup i dostawa: systemu do chromatografii cieczowej, urz?dzenia do aseptycznego, automatycznego zgrzewania przewodÛw termoplastycznych oraz systemu filtracyjnego
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38432200 Chromatographes 42664100 MatÈriel de fusion pour plastique 42912000 Machines et appareils de filtration ou de purification de liquides
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exÈcution:
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii ñ 25-734 Kielce, ul. Artwi?skiego 3
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 2 Zakup i dostawa: systemu do chromatografii cieczowej, urz?dzenia do aseptycznego, automatycznego zgrzewania przewodÛw termoplastycznych oraz systemu filtracyjnego. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w Za?. nr 4b do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
II.2) Description
II.2.1) IntitulÈ:
Pakiet nr 3 Zakup i dostawa: bioreaktora oraz urz?dzenia do badania integralno?ci filtrÛw membranowych hydrofilowych i hydrofobowych
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 42993000 Machines pour l'industrie chimique 38422000 MatÈriel de mesure du niveau
II.2.3) Lieu d'exÈcution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exÈcution:
?wi?tokrzyskie Centrum Onkologii ñ 25-734 Kielce, ul. Artwi?skiego 3
II.2.4) Description des prestations:
Pakiet nr 3 Zakup i dostawa: bioreaktora oraz urz?dzenia do badania integralno?ci filtrÛw membranowych hydrofilowych i hydrofobowych. SzczegÛ?owy opis przedmiotu zamÛwienia znajduje si? w Za?. nr 4b do SWZ.
II.2.5) CritËres díattribution CritËre de qualitÈ - Nom: Termin p?atno?ci / PondÈration: 40 Prix - PondÈration: 60
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europÈenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financÈ par des fonds de l'Union europÈenne: non
II.2.14) Informations complÈmentaires
 
 
Section IV: ProcÈdure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procÈdure ProcÈdure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le systËme d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant líaccord sur les marchÈs publics (AMP)
Le marchÈ est couvert par l'accord sur les marchÈs publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antÈrieure relative la prÈsente procÈdure NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2023/S 126-401512
IV.2.8) Informations sur l'abandon du systËme d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procÈdure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de prÈinformation
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 1
Lot n : 1 IntitulÈ:
Pakiet nr 1 Zakup i dostawa 96-do?kowego czytnika mikrop?ytek wraz z oprogramowaniem i komputerem obs?uguj?cym urz?dzenie
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
11/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Celllab Krzysztof Grabowski Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 146 875.00 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 144 500.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 2
Lot n : 2 IntitulÈ:
Pakiet nr 2 Zakup i dostawa: systemu do chromatografii cieczowej, urz?dzenia do aseptycznego, automatycznego zgrzewania przewodÛw termoplastycznych oraz systemu filtracyjnego
Un marchÈ/lot est attribuÈ: non
V.1) Informations relatives une non-attribution
Le marchÈ/lot n'a pas ÈtÈ attribuÈ Aucune offre ou demande de participation n'a ÈtÈ reÁue ou elles ont toutes ÈtÈ rejetÈes
 
 
Section V: Attribution du marchÈ
MarchÈ n : 3
Lot n : 3 IntitulÈ:
Pakiet nr 3 Zakup i dostawa: bioreaktora oraz urz?dzenia do badania integralno?ci filtrÛw membranowych hydrofilowych i hydrofobowych
Un marchÈ/lot est attribuÈ: oui
V.2) Attribution du marchÈ
V.2.1) Date de conclusion du marchÈ:
22/09/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reÁues: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de PME: 1 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reÁues par voie Èlectronique: 1
Le marchÈ a ÈtÈ attribuÈ un groupement d'opÈrateurs Èconomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Global Life Sciences Solutions Poland Sp. z o.o.
Ville: Warszawa Code NUTS: PL911 Miasto Warszawa Pays: Pologne
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marchÈ/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marchÈ/du lot: 962 308.69 PLN Valeur totale du marchÈ/du lot: 1 365 274.67 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements complÈmentaires
VI.3) Informations complÈmentaires:
W zakresie Pakietu nr 2 post?powanie zostaje uniewa?nione na podstawie art. 255 pkt 3 ustawy Pzp z uwagi na to, ?e cena najkorzystniejszej oferty przewy?sza kwot?, ktÛr? Zamawiaj?cy zamierza przeznaczy? na sfinansowanie zamÛwienia.
VI.4) ProcÈdures de recours
VI.4.1) Instance chargÈe des procÈdures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587840 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours PrÈcisions concernant les dÈlais d'introduction de recours:
 
1.?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym dziale przys?uguj? wykonawcy oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zamÛwienia oraz poniÛs? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepisÛw ustawy. ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia oraz dokumentÛw zamÛwienia przys?uguj? rÛwnie? organizacjom wpisanym na list?, o ktÛrej mowa w art. 469 pkt 15, oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorcÛw.
   2.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zamÛwienia, do ktÛrej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   3.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodkÛw komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w sposÛb inny ni? okre?lony w pkt 1;
   4.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zamÛwienia lub wobec tre?ci dokumentÛw zamÛwienia wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokumentÛw zamÛwienia na stronie internetowej.
   5.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 3 i 4 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w ktÛrym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia.
   6.  Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zamÛwie? publicznych, za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o ktÛrym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi.
   7.  Pozosta?e zasady dot. ?rodkÛw ochrony prawnej zosta?y zawarte w Dziale IX ustawy.
VI.4.4) Service auprËs duquel des renseignements peuvent Ítre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne TÈlÈphone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date díenvoi du prÈsent avis:
05/10/2023 Zakup i dostawa urz?dze? laboratoryjnych s?u??cych do prowadzenia hodowli komÛrkowych oraz oczyszczania p?ynu pohodowlanego dla Zak?adu In?ynierii Genetycznej w ramach projektu CAR-NET 10/10/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
30200000 - Matériel et fournitures informatiques 
30216100 - Lecteurs optiques 
38422000 - Matériel de mesure du niveau 
38432200 - Chromatographes 
42664100 - Matériel de fusion pour plastique 
42900000 - Machines diverses à usage général et à usage spécial 
42912000 - Machines et appareils de filtration ou de purification de liquides 
42993000 - Machines pour l'industrie chimique 
48461000 - Logiciels analytiques ou scientifiques