Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 02/04/2021
Date de péremption :
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Mobilier

2021/S 65-164722  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 02/04/2021 S65 Pologne-Kielce: Mobilier 2021/S 065-164722 Avis d'attribution de marché Résultats de la procédure de marché Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Adresse postale: ul. ?eromskiego 5 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-369 Pays: Pologne Point(s) de contact: Sylwia Zubek Courriel: sylwia.zubek@ujk.edu.pl Téléphone: +48 413497344 Fax: +48 413445615 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.ujk.edu.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autre type: uczelnia publiczna
I.5) Activité principale Éducation
 
 
Section II: Objet
II.1) Étendue du marché
II.1.1) Intitulé:
Dostawa mebli na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Numéro de référence: ADP.2301.63.2020
II.1.2) Code CPV principal 39100000 Mobilier
II.1.3) Type de marché Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na wymiar, dostawa wraz z transportem, monta?em i ustawieniem mebli w siedzibie Zamawiaj?cego, w pomieszczeniach wskazanych przez Zamawiaj?cego. Przedmiot zamówienia obejmuje dostaw mebli fabrycznie nowych, nieu?ywanych, pe?nowarto?ciowych, niewadliwych, kompletnych (bez konieczno?ci zakupu dodatkowych elementów przez Zamawiaj?cego), wyposa?onych we wszystkie elementy niezb?dne do zainstalowania i dopuszczonych do u?ytku, zgodnie z obowi?zuj?cymi przepisami, oraz wolnych od wad fizycznych i prawnych, tj. nieobci??onych prawami osób trzecich, mebli na potrzeby Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach.
II.1.6) Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 38 952.08 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Meble do budynku Rektoratu
Lot nº: 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39130000 Mobilier de bureau
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exécution:
Rektorat UJK w Kielcach, ul. ?eromskiego 5, Kielce
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy zakres dostawy, opis parametrów mebli i wyposa?enia oraz wymagania Zamawiaj?cego zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 60 % Coût - Nom: Termin gwarancji / Pondération: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia na dodatkowe dostawy, o warto?ci nie przekraczaj?cej 10 % warto?ci zamówienia w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy (art. 67 ust. 1 pkt 7).
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Szafy metalowe na mapy
Lot nº: 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39130000 Mobilier de bureau
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exécution:
Wydzia Sztuki, ul. Podklasztorna 117, Kielce
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy zakres dostawy, opis parametrów mebli i wyposa?enia oraz wymagania Zamawiaj?cego zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 60 % Coût - Nom: Termin gwarancji / Pondération: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia na dodatkowe dostawy, o warto?ci nie przekraczaj?cej 10 % warto?ci zamówienia w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy (art. 67 ust. 1 pkt 7)
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Siedzisko prysznicowe
Lot nº: 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39130000 Mobilier de bureau 39110000 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exécution:
Centrum Wsparcia Osób z Niepe?nosprawno?ciami, ul. ?l?ska 11A, Kielce
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy zakres dostawy, opis parametrów mebli i wyposa?enia oraz wymagania Zamawiaj?cego zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 60 % Coût - Nom: Termin gwarancji / Pondération: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia na dodatkowe dostawy, o warto?ci nie przekraczaj?cej 10 % warto?ci zamówienia w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy (art. 67 ust. 1 pkt 7)
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Szafa metalowa aktowa
Lot nº: 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39130000 Mobilier de bureau
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exécution:
Wydzia Nauk ?cis?ych i Przyrodniczych, ul. Uniwersytecka 7, Kielce
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy zakres dostawy, opis parametrów mebli i wyposa?enia oraz wymagania Zamawiaj?cego zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 60 % Coût - Nom: Termin gwarancji / Pondération: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia na dodatkowe dostawy, o warto?ci nie przekraczaj?cej 10 % warto?ci zamówienia w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy (art. 67 ust. 1 pkt 7)
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Fotel biurowy
Lot nº: 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39130000 Mobilier de bureau 39110000 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL721 Kielecki Lieu principal d'exécution:
Archiwum Uniwersyteckie, ul. Uniwersytecka 7, Kielce
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy zakres dostawy, opis parametrów mebli i wyposa?enia oraz wymagania Zamawiaj?cego zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 60 % Coût - Nom: Termin gwarancji / Pondération: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia na dodatkowe dostawy, o warto?ci nie przekraczaj?cej 10 % warto?ci zamówienia w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy (art. 67 ust. 1 pkt 7)
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Krzes?o biurowe
Lot nº: 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39130000 Mobilier de bureau 39110000 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Filia w Piotrkowie Trybunalskim, ul. S?owackiego 114/118, Piotrków Trybunalski
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy zakres dostawy, opis parametrów mebli i wyposa?enia oraz wymagania Zamawiaj?cego zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 60 % Coût - Nom: Termin gwarancji / Pondération: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia na dodatkowe dostawy, o warto?ci nie przekraczaj?cej 10 % warto?ci zamówienia w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy (art. 67 ust. 1 pkt 7)
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Meble laboratoryjne z wyposa?eniem
Lot nº: 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 38310000 Balances de précision 39110000 Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes 39130000 Mobilier de bureau 39180000 Mobilier de laboratoire 39711130 Réfrigérateurs
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Wydzia Nauk ?cis?ych i Przyrodniczych, ul. Uniwersytecka 7, Kielce
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy zakres dostawy, opis parametrów mebli i wyposa?enia oraz wymagania Zamawiaj?cego zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 60 % Coût - Nom: Termin gwarancji / Pondération: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia na dodatkowe dostawy, o warto?ci nie przekraczaj?cej 10 % warto?ci zamówienia w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy (art. 67 ust. 1 pkt 7)
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
Szafa ogniotrwa?a na akta osobowe
Lot nº: 8
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39130000 Mobilier de bureau
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Rektorat Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach, ul. ?eromskiego 5, Kielce
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy zakres dostawy, opis parametrów mebli i wyposa?enia oraz wymagania Zamawiaj?cego zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 60 % Coût - Nom: Termin gwarancji / Pondération: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia na dodatkowe dostawy, o warto?ci nie przekraczaj?cej 10 % warto?ci zamówienia w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy (art. 67 ust. 1 pkt 7)
II.2) Description
II.2.1) Intitulé:
?awy do pianin
Lot nº: 9
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 39130000 Mobilier de bureau
II.2.3) Lieu d'exécution Code NUTS: PL71 ?ódzkie Lieu principal d'exécution:
Wydzia Sztuki - Katedra Muzyki, ul. Mickiewicza 3, Kielce
II.2.4) Description des prestations:
Szczegó?owy zakres dostawy, opis parametrów mebli i wyposa?enia oraz wymagania Zamawiaj?cego zawiera opis przedmiotu zamówienia, stanowi?cy za??cznik nr 1 do SIWZ.
II.2.5) Critères d'attribution Coût - Nom: Cena / Pondération: 60 % Coût - Nom: Termin gwarancji / Pondération: 40 %
II.2.11) Information sur les options Options: non
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union européenne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non
II.2.14) Informations complémentaires Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo? udzielenia dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia na dodatkowe dostawy, o warto?ci nie przekraczaj?cej 10 % warto?ci zamówienia w przypadku udzielania dotychczasowemu Wykonawcy zamówienia podstawowego, zamówienia na dodatkowe dostawy (art. 67 ust. 1 pkt 7)
 
 
Section IV: Procédure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de procédure Procédure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant l'accord sur les marchés publics (AMP)
Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: 2020/S 255-640084
IV.2.8) Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
 
 
Section V: Attribution du marché

Lot nº: 1 Intitulé:
Meble do budynku Rektoratu
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 2
Lot nº: 2 Intitulé:
Szafy metalowe na mapy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PH Energia Adresse postale: Warszawska 151 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-547 Pays: Pologne Courriel: przetargi@phenergia.pl Téléphone: +48 666815352
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 9 038.21 PLN Valeur totale du marché/du lot: 10 146.34 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 3
Lot nº: 3 Intitulé:
Siedzisko prysznicowe
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 4
Lot nº: 4 Intitulé:
Szafa metalowa aktowa
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 5
Lot nº: 5 Intitulé:
Fotel biurowy
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 3 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 3 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 3
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: PF Energia Adresse postale: Warszawska 151 Ville: Kielce Code NUTS: PL721 Kielecki Code postal: 25-547 Pays: Pologne Courriel: przetargi@phenergia.pl Téléphone: +48 666815352
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 1 138.21 PLN Valeur totale du marché/du lot: 2 139.80 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 6
Lot nº: 6 Intitulé:
Krzes?o biurowe
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 7
Lot nº: 7 Intitulé:
Meble laboratoryjne z wyposa?eniem
Un marché/lot est attribué: oui
V.2) Attribution du marché
V.2.1) Date de conclusion du marché:
08/03/2021
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 2 Nombre d'offres reçues de la part de PME: 2 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'autres États membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues de la part de soumissionnaires d'États non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres reçues par voie électronique: 2
Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Alchem Grupa Spó?ka z ograniczon odpowiedzialno?ci Adresse postale: Kasprowicza 9/2 Ville: Bielsko-Bia?a Code NUTS: PL225 Bielski Code postal: 43-300 Pays: Pologne Courriel: bielskobiala@alchem.com.pl Téléphone: +48 338285500 Fax: +48 338285522
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du marché/du lot: 18 512.20 PLN Valeur totale du marché/du lot: 26 665.93 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 8
Lot nº: 8 Intitulé:
Szafa ogniotrwa?a na akta osobowe
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section V: Attribution du marché
Marché nº: 9
Lot nº: 9 Intitulé:
?awy do pianin
Un marché/lot est attribué: non
V.1) Informations relatives à une non-attribution
Le marché/lot n'a pas été attribué Aucune offre ou demande de participation n'a été reçue ou elles ont toutes été rejetées
 
 
Section VI: Renseignements complémentaires
VI.3) Informations complémentaires:
Do oferty do??czy szczegó?owe opisy oferowanych mebli, ze szczególnym uwzgl?dnieniem materia?ów, z jakich wykonane b?d meble, w tym opisy p?yty, zawiasów, prowadnic i innych oraz okre?lenie wymiarów mebli - w za??czniku nr 2 do SIWZ - formularzu ofertowym (tabela) lub dodatkowo do oferty (Zamawiaj?cy musi mie mo?liwo? zweryfikowa i oceni oferowany mebel pod wzgl?dem spe?nienia wymaga Zamawiaj?cego).
VI.4) Procédures de recours
VI.4.1) Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.2) Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Prezes Krajowej Izby Odwo?awczej Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587700 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours:
 
1.Wykonawcy, a tak?e innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniós lub mo?e ponie? szkod w wyniku naruszenia przez Zamawiaj?cego przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z pó?n. zm.), przys?uguj ?rodki ochrony prawnej przewidziane w dziale VI ustawy.
   2.  Odwo?anie wnosi si w terminie 10 dni od dnia przes?ania informacji o czynno?ci Zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw jego wniesienia - je?eli zosta?y przes?ane w sposób okre?lony w art. 180 ust. 5 zdanie drugie albo w terminie 15 dni - je?eli zosta?y przes?ane w inny sposób - w przypadku gdy warto? zamówienia jest równa lub przekracza kwoty okre?lone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
   8. 
   3.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia o zamówieniu oraz wobec postanowie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wnosi si w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na stronie internetowej.
   4.  Odwo?anie wobec czynno?ci innych ni okre?lone w pkt 1 i pkt 2 wnosi si w terminie 10 dni od dnia, w którym powzi?to, lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci, mo?na by?o powzi? wiadomo? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw jego wniesienia.
   5.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie 30 dni od dnia publikacji w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   6.  Je?eli Zamawiaj?cy, mimo takiego obowi?zku, nie przes?a Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwo?anie wnosi si nie pó?niej ni w terminie 6 miesi?cy od dnia zawarcia umowy, je?eli Zamawiaj?cy nie opublikowa w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej og?oszenia o udzieleniu zamówienia.
   7.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia o zamówieniu oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia przys?uguj równie organizacjom wpisanym na list?, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy (organizacje uprawnione do wnoszenia ?rodków ochrony prawnej).
VI.4.4) Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Urz?d Zamówie Publicznych Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl Téléphone: +48 224587801 Fax: +48 224587801 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.5) Date d'envoi du présent avis:
31/03/2021
 
 
C L A S S E    C P V
38310000 - Balances de précision 
39100000 - Mobilier 
39110000 - Sièges, chaises et articles assimilés, et pièces connexes 
39130000 - Mobilier de bureau 
39180000 - Mobilier de laboratoire 
39711130 - Réfrigérateurs