Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 24/11/2023
Date de péremption :
Type de procédure : ProcÚdure ouverte
Type de document : Avis d'attribution
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce:Sable

2023/S 227-714485  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
TX: 24/11/2023 S227 Pologne-Kielce: Sable 2023/S 227-714485 Avis dÝattribution de march╚ R╚sultats de la proc╚dure de march╚ Fournitures
 
 
Section I: Pouvoir adjudicateur
I.1) Nom et adresses Nom officiel: Wojew█dztwo ?wi?tokrzyskie - ?wi?tokrzyski Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich w Kielcach Adresse postale: ul. Jagiello?ska 72 Ville: Kielce Code NUTS: PL Polska Code postal: 25-602 Pays: Pologne Point(s) de contact: Wydzia? Zam█wie? Publicznych Courriel: Zamowienia.Publiczne@szdw.kielce.com.pl T╚l╚phone: +48 413470480 Fax: +48 413470470 Adresse(s) internet:
Adresse principale: www.szdw.kielce.com.pl
I.4) Type de pouvoir adjudicateur Autorit╚ r╚gionale ou locale
I.5) Activit╚ principale Services g╚n╚raux des administrations publiques
 
 
Section II: Objet
II.1) ...tendue du march╚
II.1.1) Intitul╚:
Dostawa piasku do zimowego utrzymania dr█g wojew█dzkich w sezonie 2023/2024 w podziale na 7 zada? cz??ciowych Num╚ro de r╚f╚rence: 56.2023
II.1.2) Code CPV principal 14211000 Sable
II.1.3) Type de march╚ Fournitures
II.1.4) Description succincte:
Zam█wienie b?dzie polega?o na sukcesywnej dostawie piasku do zimowego utrzymania dr█g na potrzeby Obwod█w Drogowych w ilo?ciach i terminach okre?lonych w SWZ (dla ka?dego zadania) do wskazanych miejsc na koszt wykonawcy. Zam█wienie obejmuje 7 zada? cz??ciowych w podziale na Obwody Drogowe tj. Zadanie nr
   1.  Obw█d Drogowy Zg█rsko Zadanie nr
   2.  Obw█d Drogowy ?opuszno Zadanie nr
   3.  Obw█d Drogowy Pi?cz█w Zadanie nr
   4.  Obw█d Drogowy Stasz█w Zadanie nr
   5.  Obw█d Drogowy Nowa S?upia Zadanie nr
   6.  Obw█d Drogowy ?miel█w Zadanie nr
   7.  Obw█d Drogowy Tempocz█w
II.1.6) Information sur les lots Ce march╚ est divis╚ en lots: oui
II.1.7) Valeur totale du march╚ (hors TVA) Valeur hors TVA: 649 655.50 PLN
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 1
Lot n : 1
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14211000 Sable
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Obw█d Drogowy w Zg█rsku
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa piasku do zimowego utrzymania dr█g wojew█dzkich w szacowanej ilo?ci 3 500 Mg.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostwy piasku / Pond╚ration: 5,00 Prix - Pond╚ration: 95,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcj? zmiany sumarycznej ilo?ci dostarczanego piasku dla poszczeg█lnych zada? w zale?no?ci od potrzeb w stosunku do ilo?ci okre?lonej w za??czniku pn. ĐPrzewidywane ilo?ci i terminy dostaw piaskuţ, przy czym: - minimalna ilo?? dostaw piasku wynosi -80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku; - maksymalna ilo?? dostaw piasku wynosi +80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku. Skorzystanie przez zmawiaj?cego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowi?zkiem. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w zale?no?ci od swoich potrzeb i mo?liwo?ci finansowych, przy czym realizacja zam█wienia opcjonalnego b?dzie si? odbywa? na warunkach i zasadach finansowych obowi?zuj?cych dla zam█wienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawc? w ofercie. Ka?de zlecenie w ramach prawa opcji b?dzie rozliczane indywidualnie .Zam█wienie opcjonalne nie stanowi zobowi?zania zamawiaj?cego do jego udzielenia, jak r█wnie? nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawc? roszcze? odszkodowawczych z tytu?u niezrealizowania tego zam█wienia w ca?o?ci lub cz??ci.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W nawi?zaniu do pkt II
   2. 7) zam█wienie nale?y zrealizowa? od dnia obowi?zywania umowy (nie wcze?niej ni? od dnia 15.10.2023 r.) do dnia 15.04.2024 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 2
Lot n : 2
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14211000 Sable
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Obw█d Drogowy w ?opusznie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa piasku do zimowego utrzymania dr█g wojew█dzkich w szacowanej ilo?ci 6 000 Mg.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostwy piasku / Pond╚ration: 5,00 Prix - Pond╚ration: 95,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcj? zmiany sumarycznej ilo?ci dostarczanego piasku dla poszczeg█lnych zada? w zale?no?ci od potrzeb w stosunku do ilo?ci okre?lonej w za??czniku pn. ĐPrzewidywane ilo?ci i terminy dostaw piaskuţ, przy czym: - minimalna ilo?? dostaw piasku wynosi -80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku; - maksymalna ilo?? dostaw piasku wynosi +80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku. Skorzystanie przez zmawiaj?cego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowi?zkiem. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w zale?no?ci od swoich potrzeb i mo?liwo?ci finansowych, przy czym realizacja zam█wienia opcjonalnego b?dzie si? odbywa? na warunkach i zasadach finansowych obowi?zuj?cych dla zam█wienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawc? w ofercie. Ka?de zlecenie w ramach prawa opcji b?dzie rozliczane indywidualnie .Zam█wienie opcjonalne nie stanowi zobowi?zania zamawiaj?cego do jego udzielenia, jak r█wnie? nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawc? roszcze? odszkodowawczych z tytu?u niezrealizowania tego zam█wienia w ca?o?ci lub cz??ci.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W nawi?zaniu do pkt II
   2. 7) zam█wienie nale?y zrealizowa? od dnia obowi?zywania umowy (nie wcze?niej ni? od dnia 15.10.2023 r.) do dnia 15.04.2024 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 3
Lot n : 3
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14211000 Sable
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Obw█d Drogowy w Pi?czowie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa piasku do zimowego utrzymania dr█g wojew█dzkich w szacowanej ilo?ci 3 500 Mg.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostwy piasku / Pond╚ration: 5,00 Prix - Pond╚ration: 95,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcj? zmiany sumarycznej ilo?ci dostarczanego piasku dla poszczeg█lnych zada? w zale?no?ci od potrzeb w stosunku do ilo?ci okre?lonej w za??czniku pn. ĐPrzewidywane ilo?ci i terminy dostaw piaskuţ, przy czym: - minimalna ilo?? dostaw piasku wynosi -80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku; - maksymalna ilo?? dostaw piasku wynosi +80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku. Skorzystanie przez zmawiaj?cego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowi?zkiem. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w zale?no?ci od swoich potrzeb i mo?liwo?ci finansowych, przy czym realizacja zam█wienia opcjonalnego b?dzie si? odbywa? na warunkach i zasadach finansowych obowi?zuj?cych dla zam█wienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawc? w ofercie. Ka?de zlecenie w ramach prawa opcji b?dzie rozliczane indywidualnie .Zam█wienie opcjonalne nie stanowi zobowi?zania zamawiaj?cego do jego udzielenia, jak r█wnie? nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawc? roszcze? odszkodowawczych z tytu?u niezrealizowania tego zam█wienia w ca?o?ci lub cz??ci.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W nawi?zaniu do pkt II
   2. 7) zam█wienie nale?y zrealizowa? od dnia obowi?zywania umowy (nie wcze?niej ni? od dnia 15.10.2023 r.) do dnia 15.04.2024 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 4
Lot n : 4
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14211000 Sable
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Obw█d Drogowy w Staszowie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa piasku do zimowego utrzymania dr█g wojew█dzkich w szacowanej ilo?ci 3 600 Mg.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostwy piasku / Pond╚ration: 5,00 Prix - Pond╚ration: 95,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcj? zmiany sumarycznej ilo?ci dostarczanego piasku dla poszczeg█lnych zada? w zale?no?ci od potrzeb w stosunku do ilo?ci okre?lonej w za??czniku pn. ĐPrzewidywane ilo?ci i terminy dostaw piaskuţ, przy czym: - minimalna ilo?? dostaw piasku wynosi -80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku; - maksymalna ilo?? dostaw piasku wynosi +80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku. Skorzystanie przez zmawiaj?cego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowi?zkiem. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w zale?no?ci od swoich potrzeb i mo?liwo?ci finansowych, przy czym realizacja zam█wienia opcjonalnego b?dzie si? odbywa? na warunkach i zasadach finansowych obowi?zuj?cych dla zam█wienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawc? w ofercie. Ka?de zlecenie w ramach prawa opcji b?dzie rozliczane indywidualnie .Zam█wienie opcjonalne nie stanowi zobowi?zania zamawiaj?cego do jego udzielenia, jak r█wnie? nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawc? roszcze? odszkodowawczych z tytu?u niezrealizowania tego zam█wienia w ca?o?ci lub cz??ci.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W nawi?zaniu do pkt II
   2. 7) zam█wienie nale?y zrealizowa? od dnia obowi?zywania umowy (nie wcze?niej ni? od dnia 15.10.2023 r.) do dnia 15.04.2024 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 5
Lot n : 5
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14211000 Sable
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Obw█d Drogowy w Nowej S?upi
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa piasku do zimowego utrzymania dr█g wojew█dzkich w szacowanej ilo?ci 2 000 Mg.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostwy piasku / Pond╚ration: 5,00 Prix - Pond╚ration: 95,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcj? zmiany sumarycznej ilo?ci dostarczanego piasku dla poszczeg█lnych zada? w zale?no?ci od potrzeb w stosunku do ilo?ci okre?lonej w za??czniku pn. ĐPrzewidywane ilo?ci i terminy dostaw piaskuţ, przy czym: - minimalna ilo?? dostaw piasku wynosi -80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku; - maksymalna ilo?? dostaw piasku wynosi +80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku. Skorzystanie przez zmawiaj?cego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowi?zkiem. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w zale?no?ci od swoich potrzeb i mo?liwo?ci finansowych, przy czym realizacja zam█wienia opcjonalnego b?dzie si? odbywa? na warunkach i zasadach finansowych obowi?zuj?cych dla zam█wienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawc? w ofercie. Ka?de zlecenie w ramach prawa opcji b?dzie rozliczane indywidualnie .Zam█wienie opcjonalne nie stanowi zobowi?zania zamawiaj?cego do jego udzielenia, jak r█wnie? nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawc? roszcze? odszkodowawczych z tytu?u niezrealizowania tego zam█wienia w ca?o?ci lub cz??ci.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W nawi?zaniu do pkt II
   2. 7) zam█wienie nale?y zrealizowa? od dnia obowi?zywania umowy (nie wcze?niej ni? od dnia 15.10.2023 r.) do dnia 15.04.2024 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 6
Lot n : 6
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14211000 Sable
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Obw█d Drogowy w ?mielowie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa piasku do zimowego utrzymania dr█g wojew█dzkich w szacowanej ilo?ci 1 950 Mg.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostwy piasku / Pond╚ration: 5,00 Prix - Pond╚ration: 95,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcj? zmiany sumarycznej ilo?ci dostarczanego piasku dla poszczeg█lnych zada? w zale?no?ci od potrzeb w stosunku do ilo?ci okre?lonej w za??czniku pn. ĐPrzewidywane ilo?ci i terminy dostaw piaskuţ, przy czym: - minimalna ilo?? dostaw piasku wynosi -80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku; - maksymalna ilo?? dostaw piasku wynosi +80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku. Skorzystanie przez zmawiaj?cego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowi?zkiem. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w zale?no?ci od swoich potrzeb i mo?liwo?ci finansowych, przy czym realizacja zam█wienia opcjonalnego b?dzie si? odbywa? na warunkach i zasadach finansowych obowi?zuj?cych dla zam█wienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawc? w ofercie. Ka?de zlecenie w ramach prawa opcji b?dzie rozliczane indywidualnie .Zam█wienie opcjonalne nie stanowi zobowi?zania zamawiaj?cego do jego udzielenia, jak r█wnie? nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawc? roszcze? odszkodowawczych z tytu?u niezrealizowania tego zam█wienia w ca?o?ci lub cz??ci.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W nawi?zaniu do pkt II
   2. 7) zam█wienie nale?y zrealizowa? od dnia obowi?zywania umowy (nie wcze?niej ni? od dnia 15.10.2023 r.) do dnia 15.04.2024 r.
II.2) Description
II.2.1) Intitul╚:
Zadanie nr 7
Lot n : 7
II.2.2) Code(s) CPV additionnel(s) 14211000 Sable
II.2.3) Lieu d'ex╚cution Code NUTS: PL Polska Lieu principal d'ex╚cution:
Obw█d Drogowy w Tempoczowie
II.2.4) Description des prestations:
Przedmiotem zam█wienia jest sukcesywna dostawa piasku do zimowego utrzymania dr█g wojew█dzkich w szacowanej ilo?ci 1 000 Mg.
II.2.5) Crit╦res dÝattribution Crit╦re de qualit╚ - Nom: Termin dostwy piasku / Pond╚ration: 5,00 Prix - Pond╚ration: 95,00
II.2.11) Information sur les options Options: oui Description des options:
Zamawiaj?cy, na podstawie z art. 441 ustawy PZP przewiduje prawo opcji, tj. zastrzega sobie opcj? zmiany sumarycznej ilo?ci dostarczanego piasku dla poszczeg█lnych zada? w zale?no?ci od potrzeb w stosunku do ilo?ci okre?lonej w za??czniku pn. ĐPrzewidywane ilo?ci i terminy dostaw piaskuţ, przy czym: - minimalna ilo?? dostaw piasku wynosi -80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku; - maksymalna ilo?? dostaw piasku wynosi +80% ilo?ci piasku wskazanej w ww. za??czniku. Skorzystanie przez zmawiaj?cego z prawa opcji jest jego uprawnieniem, a nie obowi?zkiem. Zamawiaj?cy skorzysta z prawa opcji w zale?no?ci od swoich potrzeb i mo?liwo?ci finansowych, przy czym realizacja zam█wienia opcjonalnego b?dzie si? odbywa? na warunkach i zasadach finansowych obowi?zuj?cych dla zam█wienia podstawowego, na podstawie cen jednostkowych wskazanych przez wykonawc? w ofercie. Ka?de zlecenie w ramach prawa opcji b?dzie rozliczane indywidualnie .Zam█wienie opcjonalne nie stanowi zobowi?zania zamawiaj?cego do jego udzielenia, jak r█wnie? nie stanowi podstawy do dochodzenia przez wykonawc? roszcze? odszkodowawczych z tytu?u niezrealizowania tego zam█wienia w ca?o?ci lub cz??ci.
II.2.13) Information sur les fonds de l'Union europ╚enne
Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financ╚ par des fonds de l'Union europ╚enne: non
II.2.14) Informations compl╚mentaires W nawi?zaniu do pkt II
   2. 7) zam█wienie nale?y zrealizowa? od dnia obowi?zywania umowy (nie wcze?niej ni? od dnia 15.10.2023 r.) do dnia 15.04.2024 r.
 
 
Section IV: Proc╚dure
IV.1) Description
IV.1.1) Type de proc╚dure Proc╚dure ouverte
IV.1.3) Information sur l'accord-cadre ou le syst╦me d'acquisition dynamique
IV.1.8) Information concernant lÝaccord sur les march╚s publics (AMP)
Le march╚ est couvert par l'accord sur les march╚s publics: non
IV.2) Renseignements d'ordre administratif
IV.2.1) Publication ant╚rieure relative la pr╚sente proc╚dure Num╚ro de l'avis au JO s╚rie S: 2023/S 154-487802
IV.2.8) Informations sur l'abandon du syst╦me d'acquisition dynamique
IV.2.9) Informations sur l'abandon de la proc╚dure d'appel la concurrence sous la forme d'un avis de pr╚information
 
 
Section V: Attribution du march╚

Lot n : 1 Intitul╚:
Zadanie nr 1
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 7 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 7 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 7
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Zak?ad Produkcji nawoz█w Organicznych i Wydobycia Piasku Sp. z o.o. Num╚ro national d'identification: NIP: 6570239014 Adresse postale: Mosty 40 Ville: Ch?ciny Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 26-060 Pays: Pologne Courriel: biuro@mosty.pl T╚l╚phone: +48 413127440 Fax: +48 413127440
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 95 935.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 84 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 2
Lot n : 2 Intitul╚:
Zadanie nr 2
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 6 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 6 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 6
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tomasz Pucha?a INTERCO Num╚ro national d'identification: NIP: 6641017440 Adresse postale: Czaj?cice 31 C Ville: Wa?ni█w Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 27-425 Pays: Pologne Courriel: pnierzwicka.interco@gmail.com T╚l╚phone: +48 728441583
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 236 760.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 210 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 3
Lot n : 3 Intitul╚:
Zadanie nr 3
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Piaskownia be?k - Kwask█w Us?ugi Transportowe Jerzy Janiga Num╚ro national d'identification: NIP: 6561874024 Adresse postale: Be?k 90 Ville: Imielno Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 28-313 Pays: Pologne Courriel: jjaniga@interia.eu T╚l╚phone: +48 604232719
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 68 985.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 72 730.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 4
Lot n : 4 Intitul╚:
Zadanie nr 4
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tomasz Pucha?a INTERCO Num╚ro national d'identification: NIP: 6641017440 Adresse postale: Czaj?cice 31 C Ville: Wa?ni█w Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 27-425 Pays: Pologne Courriel: pnierzwicka.interco@gmail.com T╚l╚phone: +41 728441583
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 123 480.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 122 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 5
Lot n : 5 Intitul╚:
Zadanie nr 5
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 5 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 5
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tomasz Pucha?a INTERCO Num╚ro national d'identification: NIP: 6641017440 Adresse postale: Czaj?cice 31 C Ville: Wa?ni█w Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 27-425 Pays: Pologne Courriel: pnierzwicka.interco@gmail.com T╚l╚phone: +48 728441583
Le titulaire est une PME: non
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 66 420.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 57 400.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 6
Lot n : 6 Intitul╚:
Zadanie nr 6
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 4 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 4
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Us?ugi Transportowe Robert Bajor Num╚ro national d'identification: NIP: 6611138908 Adresse postale: ul. Kopaniny 15 A Ville: Ostrowiec ?wi?tokrzyski Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 27-400 Pays: Pologne Courriel: ut.bajor@vp.pl T╚l╚phone: +48 501564713
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 71 545.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 64 135.50 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section V: Attribution du march╚
March╚ n : 7
Lot n : 7 Intitul╚:
Zadanie nr 7
Un march╚/lot est attribu╚: oui
V.2) Attribution du march╚
V.2.1) Date de conclusion du march╚:
30/10/2023
V.2.2) Informations sur les offres Nombre d'offres re┴ues: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de PME: 3 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'autres ...tats membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues de la part de soumissionnaires d'...tats non membres de l'UE: 0 Nombre d'offres re┴ues par voie ╚lectronique: 3
Le march╚ a ╚t╚ attribu╚ un groupement d'op╚rateurs ╚conomiques: non
V.2.3) Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Tomasz Pucha?a INTERCO Num╚ro national d'identification: NIP: 6641017440 Adresse postale: Czaj?cice 31C Ville: Wa?ni█w Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie Code postal: 27-425 Pays: Pologne Courriel: pnierzwicka.interco@gmail.com T╚l╚phone: +48 728441583
Le titulaire est une PME: oui
V.2.4) Informations sur le montant du march╚/du lot (hors TVA) Estimation initiale du montant total du march╚/du lot: 36 680.00 PLN Valeur totale du march╚/du lot: 39 000.00 PLN
V.2.5) Information sur la sous-traitance
 
 
Section VI: Renseignements compl╚mentaires
VI.3) Informations compl╚mentaires:
 
1.Komplet informacji na temat niniejszego post?powania i zam█wienia zawiera SWZ. Informacje m.in. w przedmiocie: - podstaw wykluczenia, warunk█w udzia?u w post?powaniu, o?wiadcze? i dokument█w potwierdzaj?cych spe?nienie warunk█w udzia?u w post?powaniu oraz brak podstaw do wykluczenia znajduj? si? w SWZ rozdz. XI˝XIII (wyszczeg█lnienie katalogu tych dokument█w i o?wiadcze? w tre?ci niniejszego og?oszenia nie jest mo?liwe z uwagi na niezale?ne od Zamawiaj?cego ograniczenia techniczne formularza og?oszenia ˝ ograniczon?, zbyt ma?? liczb? znak█w mo?liwych do wpisania w poszczeg█lnych rubrykach og?oszenia), - sposobu porozumiewania si?, sposobu sporz?dzenia, wymaganej zawarto?ci (tre?ci) i trybu sk?adania ofert znajduj? si? w SWZ rozdz. XIV -XVIII.
   2.  Post?powanie prowadzone jest w j?zyku polskim wy??cznie przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o ?wiadczeniu us?ug drog? elektroniczn? (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 344), tj. elektronicznej platformy przetargowej ?wi?tokrzyskiego Zarz?du Dr█g Wojew█dzkich w Kielcach pod adresem (https://szdw-kielce.logintrade.net), dalej zwana Đplatform?ţ, do kt█rej dost?p mo?liwy jest r█wnie? poprzez stron? internetow? Zamawiaj?cego wskazan? w rozdziale I SWZ, w zak?adce ĐPlatforma zam█wie? publicznychţ.
   3.  W niniejszym post?powaniu o udzielenie zam█wienia publicznego sk?adane przez Wykonawc█w oferty, zmiana oferty, powiadomienie Zamawiaj?cego o wycofaniu z?o?onej przez Wykonawc? oferty sk?adane s? w oryginale w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym, za po?rednictwem platformy w wierszu oznaczonym tytu?em oraz znakiem sprawy zgodnym z niniejszym post?powaniem (zgodnie z opisem zawartym w rozdziale XIV SWZ).
   4.  Zamawiaj?cy przewiduje mo?liwo?? dokonywania zmian umowy zgodnie z zapisami SWZ, zmiany umowy zosta?y okre?lone w Za??czniku nr 6 ˝ wz█r umowy.
   6.  Zamawiaj?cy dzia?aj?c zgodnie z art. 139 ust. 1 ustawy PZP najpierw dokona oceny ofert, a nast?pnie zbada czy Wykonawca, kt█rego oferta zosta?a oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spe?nia warunki udzia?u w post?powaniu.
   7.  Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporz?dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony os█b fizycznych w zwi?zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep?ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, og█lne rozporz?dzenie o ochronie danych (Dz.U. UE L 119 z
   4. 5.2016, str. 1), dalej ĐRODOţ, informuj?, ?e: - administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ?wi?tokrzyski Zarz?d Dr█g Wojew█dzkich, ul. Jagiello?ska 72, 25-602 Kielce; - inspektorem ochrony danych osobowych w ?wi?tokrzyskim Zarz?dzie Dr█g Wojew█dzkich, ul. Jagiello?ska 72, 25-602 Kielce jest pan Grzegorz Wieczorek. Z uwagi na niezale?ne od Zamawiaj?cego ograniczenia techniczne formularza og?oszenia, ograniczon? zbyt ma?? liczb? znak█w mo?liwych do wpisania w poszczeg█lnych rubrykach og?oszenia ˝ wszelkie informacje w zakresie RODO zawarte zosta?y w rozdziale II SWZ. Uwaga! Zamawiaj?cy nadmienia, i? z uwagi na brak z przyczyn technicznych mo?liwo?ci wskazania w tre?ci og?oszenia wszystkich informacji na temat post?powania i zam█wienia (wobec zbyt ma?ej liczby znak█w mo?liwych do wpisania w poszczeg█lnych rubrykach formularza), w og?oszeniu tym zawarte zosta?y odes?ania do tre?ci SWZ, gdzie znajduje si? komplet niezb?dnych informacji w tym przedmiocie https://szdw-kielce.logintrade.net
VI.4) Proc╚dures de recours
VI.4.1) Instance charg╚e des proc╚dures de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://www.uzp.gov.pl
VI.4.3) Introduction de recours Pr╚cisions concernant les d╚lais d'introduction de recours:
?rodki ochrony prawnej okre?lone w niniejszym rozdziale przys?uguj? wykonawcy, uczestnikowi konkursu oraz innemu podmiotowi, je?eli ma lub mia? interes w uzyskaniu zam█wienia lub nagrody w konkursie oraz poni█s? lub mo?e ponie?? szkod? w wyniku naruszenia przez zamawiaj?cego przepis█w ustawy PZP
   2.  ?rodki ochrony prawnej wobec og?oszenia wszczynaj?cego post?powanie o udzielenie zam█wienia lub og?oszenia o konkursie oraz dokument█w zam█wienia przys?uguj? r█wnie? organizacjom wpisanym na list?, o kt█rej mowa w art. 469 pkt 15 PZP oraz Rzecznikowi Ma?ych i ?rednich Przedsi?biorc█w.
   3.  Pisma w post?powaniu odwo?awczym wnosi si? w formie pisemnej albo w formie elektronicznej albo w postaci elektronicznej, z tym ?e odwo?anie i przyst?pienie do post?powania odwo?awczego, wniesione w postaci elektronicznej, wymagaj? opatrzenia podpisem zaufanym.
   4.  Pisma w formie pisemnej wnosi si? za po?rednictwem operatora pocztowego, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. ˝ Prawo pocztowe, osobi?cie, za po?rednictwem pos?a?ca, a pisma w postaci elektronicznej wnosi si? przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, w tym na adres do dor?cze? elektronicznych, o kt█rym mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dor?czeniach elektronicznych.
   5.  Odwo?anie przys?uguje na: 1) niezgodn? z przepisami ustawy czynno?? Zamawiaj?cego, podj?t? w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, w tym na projektowane postanowienie umowy; 2) zaniechanie czynno?ci w post?powaniu o udzielenie zam█wienia, do kt█rej Zamawiaj?cy by? obowi?zany na podstawie ustawy;
   6.  Odwo?anie wnosi si? do Prezesa Izby. Odwo?uj?cy przekazuje Zamawiaj?cemu odwo?anie wniesione w formie elektronicznej albo kopi? tego odwo?ania, je?eli zosta?o ono wniesione w formie pisemnej, przed up?ywem terminu do wniesienia odwo?ania w taki spos█b, aby m█g? on zapozna? si? z jego tre?ci? przed up?ywem tego terminu.
   7.  Odwo?anie wobec tre?ci og?oszenia lub tre?ci SWZ wnosi si? w terminie 10 dni od dnia publikacji og?oszenia w Dzienniku Urz?dowym Unii Europejskiej lub zamieszczenia dokument█w na stronie internetowej.
   8.  Odwo?anie wnosi si? w terminie: 1) 10 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana przy u?yciu ?rodk█w komunikacji elektronicznej, 2) 15 dni od dnia przekazania informacji o czynno?ci zamawiaj?cego stanowi?cej podstaw? jego wniesienia, je?eli informacja zosta?a przekazana w spos█b inny ni? okre?lony w pkt 1).
   9.  Odwo?anie w przypadkach innych ni? okre?lone w pkt 5 i 6 wnosi si? w terminie 10 dni od dnia, w kt█rym powzi?to lub przy zachowaniu nale?ytej staranno?ci mo?na by?o powzi?? wiadomo?? o okoliczno?ciach stanowi?cych podstaw? jego wniesienia 10. Na orzeczenie Izby oraz postanowienie Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, stronom oraz uczestnikom post?powania odwo?awczego przys?uguje skarga do s?du. 11. W post?powaniu tocz?cym si? wskutek wniesienia skargi stosuje si? odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks post?powania cywilnego o apelacji, je?eli przepisy niniejszego rozdzia?u nie stanowi? inaczej. 12. Skarg? wnosi si? do S?du Okr?gowego w Warszawie - s?du zam█wie? publicznych, zwanego dalej "s?dem zam█wie? publicznych". 13. Skarg? wnosi si? za po?rednictwem Prezesa Izby, w terminie 14 dni od dnia dor?czenia orzeczenia Izby lub postanowienia Prezesa Izby, o kt█rym mowa w art. 519 ust. 1 ustawy PZP, przesy?aj?c jednocze?nie jej odpis przeciwnikowi skargi. Z?o?enie skargi w plac█wce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe albo wys?anie na adres do dor?cze? elektronicznych, o kt█rych mowa w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 18 listopada 2020 r. o dor?czeniach elektronicznych, jest r█wnoznaczne z jej wniesieniem. 14. Prezes Izby przekazuje skarg? wraz z aktami post?powania odwo?awczego do s?du zam█wie? publicznych w terminie 7 dni od dnia jej otrzymania
VI.4.4) Service aupr╦s duquel des renseignements peuvent ═tre obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Krajowa Izba Odwo?awcza Adresse postale: ul. Post?pu 17a Ville: Warszawa Code postal: 02-676 Pays: Pologne Courriel: odwolania@uzp.gov.pl T╚l╚phone: +48 224587801 Fax: +48 224587800 Adresse internet: http://uzp.gov.pl
VI.5) Date dÝenvoi du pr╚sent avis:
21/11/2023 Dostawa piasku do zimowego utrzymania dr█g wojew█dzkich w sezonie 2023/2024 w podziale na 7 zada? cz??ciowych 24/11/2023 POL National
 
 
C L A S S E    C P V
14211000 - Sable