Inscrivez-vous 01 49 36 46 20
appel-offre
appel-offre
 
            
Date de publication : 20/11/2020
Date de péremption : 04/12/2020
Type de procédure : Procédure ouverte
Type de document : Informations complémentaires
POLOGNE
appel-offre

Pologne-Kielce: Services d'agences de voyages et services similaires

2020/S 227-560226  (Source TED)
 
 
V  E  R  S  I  O  N      F  R  A  N  C  A  I  S  E
20/11/2020
S227
Pologne-Kielce: Services d'agences de voyages et services similaires

2020/S 227-560226

Rectificatif

Avis d'information complÈmentaire ou avis rectificatif

Services

(SupplÈment au Journal officiel de l'Union europÈenne, 2020/S 214-525562)

Section I: Pouvoir adjudicateur/entitÈ adjudicatrice

I.1)
Nom et adresses
Nom officiel: Polregio sp. z o.o., ?wi?tokrzyski Zak?ad w Kielcach
NumÈro national d'identification: NIP 526-25-57-278
Adresse postale: ul. Henryka Sienkiewicza 78
Ville: Kielce
Code NUTS: PL72 ?wi?tokrzyskie
Code postal: 25-501
Pays: Pologne
Point(s) de contact: Irena Przeorska
Courriel: irena.przeorska@p-r.com.pl
TÈlÈphone: +48 782555581
Fax: +48 412521214
Adresse(s) internet:
Adresse principale: https://polregio.pl/

Section II: Objet

II.1)
...tendue du marchÈ
II.1.1)
IntitulÈ:
ÑAgencyjna sprzeda biletÛw na stacji J?drzejÛwî

NumÈro de rÈfÈrence: PRT-251/6/2020

II.1.2)
Code CPV principal
63510000 Services d'agences de voyages et services similaires

II.1.3)
Type de marchÈ
Services

II.1.4)
Description succincte:

   1.  Przedmiotem zamÛwienia jest ?wiadczenie us?ugi agencyjnej sprzeda?y biletÛw kolejowych w imieniu i na rzecz Zamawiaj?cego w miejscu ?wiadczenia us?ugi na stacji J?drzejÛw.
   2.  Zamawiaj?cy nie przewiduje podzia?u zamÛwienia na zadania.
   3.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert cz??ciowych.
   4.  Zamawiaj?cy nie dopuszcza sk?adania ofert wariantowych.
   5.  Zamawiaj?cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prac osÛb wykonuj?cych czynno?ci stanowi?ce przedmiot zamÛwienia, chyba ?e Wykonawca lub podwykonawca wykonuje dzia?alno? osobi?cie.
   6.  Termin realizacji zamÛwienia obejmuje okres 12 miesi?cy liczonych od dnia zawarcia umowy lecz nie pÛ?niej ni do 31.12.2021.

Section VI: Renseignements complÈmentaires

VI.5)
Date díenvoi du prÈsent avis:
16/11/2020

VI.6)
RÈfÈrence de l'avis original
NumÈro de l'avis au JO sÈrie S: 2020/S 214-525562

Section VII: Modifications

VII.1)
Informations rectifier ou ajouter
VII.1.2)
Texte rectifier dans l'avis original
NumÈro de section: II.1.4

Au lieu de:

Termin realizacji zamÛwienia obejmuje okres 12 miesi?cy liczonych od dnia zawarcia umowy lecz nie pÛ?niej ni do dnia 31 grudnia 2021 r.

Lire:

Termin realizacji zamÛwienia obejmuje okres 13 miesi?cy liczonych od dnia zawarcia umowy lecz nie pÛ?niej ni do dnia 31 stycznia 2022 r.

NumÈro de section: II.2.4

Au lieu de:

Termin realizacji zamÛwienia obejmuje okres 12 miesi?cy liczonych od dnia zawarcia umowy lecz nie pÛ?niej ni do dnia 31 grudnia 2021 r.

Lire:

Termin realizacji zamÛwienia obejmuje okres 13 miesi?cy liczonych od dnia zawarcia umowy lecz nie pÛ?niej ni do dnia 31 stycznia 2022 r.

NumÈro de section: II.2.7

Au lieu de:

Okres w miesi?cach: 12

Lire:

Okres w miesi?cach: 13

VII.2)
Autres informations complÈmentaires:
 
 
C L A S S E    C P V
63510000 - Services d'agences de voyages et services similaires